Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 15.punktā vārdus "Latvijas Hipotēku un zemes bankas";

papildināt pantu ar 33.punktu šādā redakcijā:

"33) atvasinātais vērtspapīrs - finansu darījuma dokuments, kura vērtību nosaka bāzes aktīvu vai vērtspapīru indeksu cenu izmaiņas."

2. Izteikt 3.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) citiem, arī atvasinātajiem vērtspapīriem, kas tiek laisti publiskajā apgrozībā šā likuma 2.pantā noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. (1) Vērtspapīru sākotnējo izvietošanu drīkst veikt emitents vai tā pilnvarota brokeru sabiedrība, kredītiestāde vai cita persona, kurai ir licence darbībai vērtspapīru tirgū.

(2) Vērtspapīru otrreizējā publiskā apgrozība ir atļauta tikai ar brokeru sabiedrību vai to kredītiestāžu starpniecību, kurām ir licence darbībai vērtspapīru tirgū.

(3) Privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu vērtspapīri, kuri tiks izlaisti publiskajās emisijās un tiks publiski piedāvāti šajā likumā noteiktajā kārtībā, jāreģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Privatizācijas aģentūrai un pašvaldībām jāinformē Vērtspapīru tirgus komisija un jāiesniedz tai attiecīgie dokumenti par šiem objektiem. Informācijas un dokumentu iesniegšanas, kā arī vērtspapīru reģistrācijas kārtību un termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātie noteikumi."

4. Papildināt 8.panta devītās daļas 5.punktu pēc vārda "nosaukums" ar vārdiem "un reģistrācijas numurs".

5. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisija reģistrē vērtspapīrus saskaņā ar šo likumu, likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem pēc attiecīgas valsts nodevas samaksas."

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu.

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Emisijas prospektu (memorandu) emitents vai tā pilnvarota persona izstrādā saskaņā ar šo likumu un Komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem."

8. 16.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punkta "g" apakšpunktā vārdus "vai dibināšanas līgums, ja emisijas prospekts tiek gatavots statūtsabiedrības dibināšanas laikā";

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) valdes locekļiem, kā arī uzņēmuma vadītājam, viņa vietniekiem un citām amatpersonām piederošo emitenta akciju skaits un to raksturs, kā arī citu vērtspapīru skaits un to raksturs, kas dod tiesības sešu mēnešu laikā no emisijas prospekta iesniegšanas dienas iegūt emitenta akcijas."

9. Papildināt 22.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Emisijas apliecība tiek izsniegta pēc attiecīgas valsts nodevas samaksas."

10. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc emisijas prospekta (memoranda) derīguma termiņa izbeigšanās emitentam vai personai, kas laidusi vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, jāinformē Komisija un fondu birža (ja vērtspapīri tiek kotēti biržā) par grozījumiem šā likuma 16.panta pirmās daļas 1.punkta "a" un "b" apakšpunktā un 16.panta pirmās daļas 3.punktā minētajās ziņās, kā arī par jebkuriem apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīru cenu vai spēju pildīt vērtspapīros nostiprinātās saistības, nekavējoties pēc šādu apstākļu rašanās vai ar šiem apstākļiem saistītas jaunas informācijas iegūšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākamajai tās biržas tirdzniecības dienai, kurā vērtspapīri tiek kotēti."

11. Aizstāt 57.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "izpilddirektoru, viņu vietnieku un galvenā grāmatveža (turpmāk - sabiedrības amatpersonas)" ar vārdiem "uzņēmuma vadītāja, viņa vietnieku un citu amatpersonu".

12. 63.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vērtspapīru tirgus dalībniekiem, uzņēmuma vadītājam, viņa vietniekiem, citām amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts veikt negodīgus vai manipulatīvus darījumus ar vērtspapīriem, kā arī sniegt nepatiesu informāciju.";

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par negodīgiem uzskatāmi darījumi, kuri neatbilst Civillikumā noteiktajiem saistību tiesību vispārīgajiem noteikumiem un kuru rezultātā tiek aizskartas līdzēju vai citu personu tiesības vai likumīgās intereses."

13. Papildināt 65.panta sesto daļu ar šāda satura tekstu:

"Kārtību, kādā ieguldītājs publiski piedāvā nopirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tiem piederošās akcijas, ja minētais ieguldītājs tieši vai netieši ir ieguvis publiskās akciju sabiedrības akcijas vismaz šā panta otrajā daļā noteiktajā apjomā, nosaka Komisija. Šis noteikums nav attiecināms uz Privatizācijas aģentūras apstiprinātajiem stratēģiskajiem ieguldītājiem astoņu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma 10.panta otrās daļas un 22.panta otrās daļas normas par valsts nodevas samaksu stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.131 "Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997.gada 27.jūnijā

11.07.1997