Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

Rīgā 1997.gada 27.maijā (prot. nr. 30 24.§)

Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem

Izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma
14.panta otro daļu,
16.panta trešo daļu, 17.panta trešo daļu un 18.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu (turpmāk - transportlīdzekļi) īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas -turpmāk ( apdrošināšana) apdrošinātāja atbildības limitus un kārtību, kādā aprēķināmas apdrošināšanas prēmijas.

II. Apdrošināšanas prēmiju apmēri un to aprēķināšanas kārtība

2. Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanas kārtība ir obligāta visiem apdrošinātājiem, kas ir saņēmuši licenci attiecīgajam apdrošināšanas veidam un veic apdrošināšanas operācijas.

3. Ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz termiņu, kas īsāks par pilnu kalendāra mēnesi (piemēram, uz divarpus mēnešiem), apdrošināšanas prēmija nosakāma apmērā, kāds paredzēts, attiecīgo kalendāra mēnesi ieskaitot (izņemot apdrošināšanas līgumus, kas tiek slēgti uz vienu, divām vai piecpadsmit dienām).

4. Apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un šiem noteikumiem (1.pielikums).

5. Latvijā reģistrētajiem kravas automobiļiem, autobusiem un uz to bāzes būvētiem transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti licencēti starptautiskie kravu un pasažieru komercpārvadājumi un kuru īpašnieks vai tiesīgais lietotājs var uzrādīt starptautisko civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti), kas noslēgts vismaz uz trim mēnešiem, līdz Zaļās kartes termiņa beigām piemēro apdrošināšanas prēmijas, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikuma 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1. un 3.1.2.tabulā.

6. Ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.1.tabulu. Ja ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs var uzrādīt spēkā esošu starptautisko civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti), slēdzot robežapdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.2.tabulu.

7. Ņemot vērā ceļu satiksmes riska pakāpi un transportlīdzekļu daudzumu, Latvijas teritorijā tiek noteikti šādi papildu koeficienti transportlīdzekļa prēmijai (1.pielikums):

7.1. Rīgā - koeficients 1,2 (piemaksas kods - "R");

7.2. pārējā Latvijas teritorijā - koeficients 1.

8. Apdrošināšanas prēmija, apdrošinot ne vairāk kā vienu transportlīdzekli, par 40 procentiem tiek samazināta:

8.1. I un II grupas invalīdiem (atlaides kods - "I");

8.2. III grupas invalīdiem, kuriem ir attiecīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un kuriem ir ķermeņa balsta traucējumi, ko apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums (atlaides kods -"I").

9. Apdrošināšanas prēmija tiek palielināta vai samazināta saskaņā ar šo noteikumu 8., 10., 11.,12., 13. un 15.punktā minētajiem nosacījumiem, attiecīgi noteiktos procentus piemērojot šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam transportlīdzekļa apdrošināšanas prēmijas apmēram.

10. Ja apdrošināšana bijusi spēkā pēdējos 12 mēnešus pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas un šajā laikposmā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli, kā arī nav vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs katrā nākamajā gadā tiek samazināts (2.pielikuma 1.tabula).

11. Ja apdrošināšana bijusi spēkā pēdējos 12 mēnešus pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas un šajā laikposmā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs nav izraisījis ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli, kā arī nav vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un ja viņš iegūst transportlīdzekli saskaņā ar pirkuma, maiņas vai dāvinājuma līgumu vai to mantojot, apdrošināšanas prēmijas apmērs, slēdzot apdrošināšanas līgumu attiecībā uz jauniegūto transportlīdzekli, tiek samazināts (2.pielikuma 1.tabula).

12. Ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli vai šajā laikposmā vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek palielināts (2.pielikuma 2. un 3.tabula).

13. Ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna apdrošināšanas līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus ar apdrošināšanas polisē norādīto transportlīdzekli vai šajā laikposmā vadījis šo transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā un ja viņš iegūst transportlīdzekli saskaņā ar pirkuma, maiņas vai dāvinājuma līgumu vai to mantojot, apdrošināšanas prēmijas apmērs, slēdzot apdrošināšanas līgumu attiecībā uz jauniegūto transportlīdzekli, tiek palielināts (2.pielikuma 2. un 3.tabula).

14. Ja attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāju vai tiesīgo lietotāju saskaņā ar šo noteikumu 12. vai 13.punktā minētajiem nosacījumiem var piemērot dažādus apdrošināšanas prēmijas palielinājuma procentu apmērus, piemēro lielāko palielinājuma procentu apmēru.

15. Ja iepriekšējā kalendāra gadā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, būdams alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek palielināts par 200 procentiem (piemaksas kods - "P8").

16. Ja apdrošinātājs, izsniedzot apdrošināšanas polisi, nepareizi noteicis apdrošināšanas prēmijas apmēru, un tas ir nepamatoti palielināts, apdrošinātājs pārmaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu atmaksā apdrošinājuma ņēmējam. Ja apdrošināšanas prēmijas apmērs nepamatoti samazināts, apdrošinājuma ņēmējam jāpiemaksā neiemaksātā apdrošināšanas prēmijas daļa.

17. Attiecīgajā gadā piemērojamo apdrošināšanas prēmiju apmērus aprēķina saskaņā ar transportlīdzekļu klasifikāciju (3.pielikums).

III. Apdrošinātāja atbildības limiti

18. Kopējais apdrošinātāja atbildības limits sakarā ar cietušā ārstēšanu un pārejošu darbnespēju ir 2000 latu par katru cietušo personu.

19. Apdrošinātāja atbildības limits par ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu ir 400 latu apbedīšanas izdevumiem par katru bojā gājušo personu.

20. Apdrošinātāja atbildības limits sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai nodarītu paliekošu darbspēju zudumu ir 400 latu gadā katrai cietušajai personai.

21. Apdrošinātāja atbildības limits bojā gājušās personas apgādājamajiem ir 400 latu gadā par katru ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu.

22. Ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai nodarītos zaudējumus apdrošinātājs atlīdzina:

22.1. transportlīdzekļa bojājuma vai bojāejas gadījumā, nepārsniedzot transportlīdzekļa faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma un apdrošinātāja atbildības limitu - 2500 latu. Noteiktajā apdrošinātāja atbildības limitā ietilpst arī ceļu satiksmes negadījumā radītie zaudējumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa evakuēšanu no ceļu satiksmes negadījuma vietas un cietušā glābšanu vai nogādāšanu ārstniecības iestādē (izņemot cietušā transportēšanu ar ātro medicīnisko palīdzību);

22.2. ceļa, ceļa būvju un ēku bojājuma vai iznīcināšanas gadījumā, nepārsniedzot objekta faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma un apdrošinātāja atbildības limitu - 500 latu;

22.3. cietušā mantas bojājuma vai iznīcināšanas gadījumā, nepārsniedzot mantas faktisko vērtību pirms apdrošināšanas gadījuma un apdrošinātāja atbildības limitu - 200 latu.

23. Atlīdzinot videi nodarītos zaudējumus, apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu - 200 latu.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Šo noteikumu 15.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri. Šo noteikumu 10., 11., 12. un 13.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.septembri.

25. Šo noteikumu 5. un 6.punkts ir spēkā līdz dienai, kad Latvijas Republika pievienojas starptautiskajai civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (Zaļo karšu) sistēmai.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

26.1. 1996.gada 11.jūnija noteikumus nr.204 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem" (Latvijas Vēstnesis, 1996., 103., 228./229./230.nr.);

26.2. 1996.gada 24.decembra noteikumus nr.477 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 11.jūnija noteikumos nr.204 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem"" (Latvijas Vēstnesis 1996., 228./229./230.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs R.Zīle

1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija noteikumiem nr.199

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijas

1. Vieglajiem automobiļiem un mikroautobusiem, kuru sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nav lielāks par astoņām sēdvietām, un uz to bāzes būvētiem transportlīdzekļiem.

1.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.

1.1.1. tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1I Līdz 1200 1,9 2,8 3,4 4 2,7 18,1 2,6 31
2 V2I 1201-1500 2,1 3,2 3,9 4,5 3,1 20,4 2,9 35
3 V3I 1501-1800 2,3 3,5 4,3 5 3,5 22,8 3,3 39
4 V4I 1801-2100 2,5 3,8 4,6 5,4 3,7 24,6 3,5 42,1
5 V5I 2101-2600 2,7 4,1 5 5,8 4 26,4 3,8 45,2
6 V6I virs 2600 2,8 4,2 5,1 6 4,1 27,1 3,9 46,5

1.1.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1I Līdz 1200 2,2 3,3 4,1 4,8 3,3 21,7 3,1 37,2
2 V2I 1201-1500 2,5 3,8 4,6 5,4 3,7 24,5 3,5 42
3 V3I 1501-1800 2,8 4,2 5,1 6 4,2 27,3 3,9 46,8
4 V4I 1801-2100 3 4,5 5,6 6,5 4,5 29,5 4,2 50,5
5 V5I 2101-2600 3,3 4,9 6 7 4,8 31,6 4,5 54,2
6 V6I virs 2600 3,3 5 6,1 7,2 5 32,6 4,7 55,8

1.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

1.2.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1K Līdz 1200 2,4 3,6 4,4 5,2 3,6 23,3 3,3 40
2 V2K 1201-1500 2,8 4,1 5,1 5,9 4,1 26,8 3,8 46
3 V3K 1501-1800 3,1 4,6 5,6 6,6 4,5 29,8 4,3 51
4 V4K 1801-2100 3,4 5 6,2 7,2 5 32,7 4,7 56
5 V5K 2101-2600 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
6 V6K virs 2600 3,7 5,6 6,8 8 5,5 36,2 5,2 62

1.2.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 V1K Līdz 1200 2,9 4,3 5,3 6,2 4,3 28 4 48
2 V2K 1201-1500 3,3 5 6,1 7,1 4,9 32,2 4,6 55,2
3 V3K 1501-1800 3,7 5,5 6,7 7,9 5,5 35,7 5,1 61,2
4 V4K 1801-2100 4 6 7,4 8,7 6 39,2 5,6 67,2
5 V5K 2101-2600 4,3 6,5 7,9 9,3 6,4 42 6 72
6 V6K virs 2600 4,5 6,7 8,2 9,6 6,6 43,4 6,2 74,4

2. Kravas automobiļiem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

2.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.

2.1.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1I Līdz 3500 3,3 5 6,1 7,1 4,9 32,1 4,6 55
2 K2I 3501-12000 3,5 5,3 6,5 7,6 5,3 34,4 4,9 59
3 K3I 12001-20000 3,8 5,7 6,9 8,1 5,6 36,8 5,3 63
4 K4I 20001-26000 4 6 7,3 8,6 5,9 38,7 5,5 66,3
5 K5I 26001-30000 4,2 6,3 7,7 9 6,2 40,6 5,8 69,6
6 K6I virs 30000 4,3 6,4 7,9 9,2 6,4 41,7 6 71,5

2.1.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1I Līdz 3500 4 5,9 7,3 8,5 5,9 38,5 5,5 66
2 K2I 3501-12000 4,2 6,4 7,8 9,2 6,3 41,3 5,9 70,8
3 K3I 12001-20000 4,5 6,8 8,3 9,8 6,8 44,1 6,3 75,6
4 K4I 20001-26000 4,8 7,2 8,8 10,3 7,1 46,4 6,6 79,6
5 K5I 26001-30000 5 7,5 9,2 10,8 7,5 48,7 7 83,5
6 K6I virs 30000 5,1 7,7 9,4 11,1 7,7 50,1 7,2 85,8

2.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

2.2.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1K Līdz 3500 3,8 5,8 7 8,3 5,7 37,3 5,3 64
2 K2K 3501-12000 4,5 6,8 8,3 9,7 6,7 43,8 6,3 75
3 K3K 12001-20000 5,2 7,7 9,5 11,1 7,7 50,2 7,2 86
4 K4K 20001-26000 5,6 8,5 10,3 12,2 8,4 54,8 7,8 94
5 K5K 26001-30000 6,1 9,2 11,2 13,2 9,1 59,5 8,5 102
6 K6K virs 30000 6,6 9,9 12,1 14,3 9,9 64,2 9,2 110

2.2.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 K1K Līdz 3500 4,6 6,9 8,4 9,9 6,9 44,8 6,4 76,8
2 K2K 3501-12000 5,4 8,1 9,9 11,7 8,1 52,5 7,5 90
3 K3K 12001-20000 6,2 9,3 11,4 13,4 9,2 60,2 8,6 103,2
4 K4K 20001-26000 6,8 10,2 12,4 14,6 10,1 65,8 9,4 112,8
5 K5K 26001-30000 7,3 11 13,5 15,9 11 71,4 10,2 122,4
6 K6K virs 30000 7,9 11,9 14,5 17,1 11,8 77 11 132

3. Autobusiem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

3.1. Fiziskām personām individuālā lietošanā.

3.1.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1I Līdz 3500 2,7 4,1 5 5,8 4 26,3 3,8 45
2 A2I 3501-12000 3 4,5 5,5 6,5 4,5 29,2 4,2 50
3 A3I 12001-20000 3,3 5 6,1 7,1 4,9 32,1 4,6 55
4 A4I virs 20000 3,5 5,3 6,4 7,6 5,2 34,1 4,9 58,5

3.1.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1I Līdz 3500 3,2 4,9 5,9 7 4,8 31,5 4,5 54
2 A2I 3501-12000 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
3 A3I 12001-20000 4 5,9 7,3 8,5 5,9 38,5 5,5 66
4 A4I virs 20000 4,2 6,3 7,7 9,1 6,3 41 5,9 70,2

3.2. Juridiskām personām un komercpārvadājumiem.

3.2.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1K Līdz 3500 3,2 4,9 5,9 7 4,8 31,5 4,5 54
2 A2K 3501-12000 3,9 5,9 7,2 8,4 5,8 37,9 5,4 65
3 A3K 12001-20000 4,6 6,8 8,4 9,8 6,8 44,3 6,3 76
4 A4K virs 20000 5,1 7,7 9,4 11,1 7,6 49,9 7,1 85,5

3.2.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 A1K Līdz 3500 3,9 5,8 7,1 8,4 5,8 37,8 5,4 64,8
2 A2K 3501-12000 4,7 7 8,6 10,1 7 45,5 6,5 78
3 A3K 12001-20000 5,5 8,2 10 11,8 8,2 53,2 7,6 91,2
4 A4K virs 20000 6,2 9,2 11,3 13,3 9,2 59,9 8,6 102,6

4. Motocikliem, motorolleriem un uz to bāzes būvētajiem transportlīdzekļiem.

4.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 M1 Zem 250 cm3 0,6 0,9 1,1 1,3 0,9 5,8 0,8 10
2 M2 250 cm3 un vairāk 0,9 1,4 1,7 1,9 1,3 8,8 1,3 15

4.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 M1 Zem 250 cm3 0,7 1,1 1,3 1,5 1 7 1 12
2 M2 250 cm3 un vairāk 1,1 1,6 2 2,3 1,6 10,5 1,5 18

5. Traktoriem un pašgājējiem.

5.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TR1 Riteņu traktori ar jaudu 50 ZS un mazāk; pārējā traktortehnika 0,7 1 1,2 1,4 0,9 6,4 0,9 11
2 TR2 Riteņu traktori ar jaudu virs 50 ZS 1,1 1,7 2,1 2,4 1,6 10,9 1,6 18,7

5.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TR1 Riteņu traktori ar jaudu 50 ZS un mazāk; pārējā traktortehnika 0,8 1,2 1,5 1,7 1,1 7,7 1,1 13,2
2 TR2 Riteņu traktori ar jaudu virs 50 ZS 1,3 2 2,5 2,9 2 13,1 1,9 22,4

6. Piekabēm.

6.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 PV Vieglo automobiļu piekabes 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 2,9 0,4 5
2 PT Traktort. un pašgājēju piekabes 0,4 0,6 0,8 0,9 0,6 4,1 0,6 7
3 PK1 Kravas automob. piekabes (zem 10 t) 0,9 1,4 1,7 1,9 1,3 8,8 1,3 15
4 PK2 Kravas automob. piekabes (10 t un vairāk) 3 4,5 5,5 6,5 4,5 29,2 4,2 50
5 PS Cisternas, kokvedēji 5,4 8,1 9,9 11,7 8,1 52,5 7,5 90

6.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 PV Vieglo automob. piekabes 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 3,5 0,5 6
2 PT Traktort. un pašgājēju piekabes 0,5 0,8 0,9 1 0,7 4,9 0,7 8,4
3 PK1 Kravas automob. piekabes (zem 10 t) 1,1 1,6 2 2,3 1,6 10,5 1,5 18
4 PK2 Kravas automob. piekabes (10 t un vairāk) 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
5 PS Cisternas, kokvedēji 6,5 9,7 11,9 14 9,7 63 9 108

7. Tramvajiem un trolejbusiem.

7.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TV Tramvaji 5,2 7,8 9,6 11,3 7,8 50,8 7,3 87
2 TB Trolejbusi 5,2 7,8 9,6 11,3 7,8 50,8 7,3 87

7.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 TV Tramvaji 6,3 9,4 11,5 13,5 9,3 60,9 8,7 104,4
2 TB Trolejbusi 6,3 9,4 11,5 13,5 9,3 60,9 8,7 104,4

8. Ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

8.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 RV Vieglie automob. 6 9 11 13 9 58,3 8,3 100
2 RM Motocikli 4,5 6,8 8,3 9,7 6,7 43,8 6,3 75
3 RK Kravas automob. 8,4 12,6 15,4 18,2 12,6 81,7 11,7 140
4 RA Autobusi 7,2 10,8 13,2 15,6 10,8 70 10 120
5 RT Traktori un pašgājēji 4,8 7,2 8,8 10,4 7,2 46,7 6,7 80
6 RPK Kravas automob. piekabes 5,4 8,1 9,9 11,7 8,1 52,5 7,5 90
7 RPV Vieglo automob. piekabes 4,2 6,3 7,7 9,1 6,3 40,8 5,8 70
8 RPT Trakt.un pašg. piekabes 4,8 7,2 8,8 10,4 7,2 46,7 6,7 80
9 RPS Piekabes: cisternas, kokvedēji 7,2 10,8 13,2 15,6 10,8 70 10 120

8.2.tabula

Nr.
p.k.
Kods Pilna masa
(kg)
Apdrošināšanas prēmija Latvijas teritorijā (Ls)
1 diena 2 dienas 15 dienas 1 mēnesis Par katru nākamo mēnesi līdz 6.mēn. 7 mēneši Par katru nākamo mēnesi 1 gads
1 ZV Vieglie automob. 3 4,5 5,5 6,5 4,5 29,2 4,2 50
2 ZM Motocikli 2,3 3,4 4,1 4,8 3,3 21,9 3,1 37,5
3 ZK Kravas automob. 4,2 6,3 7,7 9,1 6,3 40,8 5,8 70
4 ZA Autobusi 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60
5 ZT Traktori un pašgājēji 2,4 3,6 4,4 5,2 3,6 23,3 3,3 40
6 ZPK Kravas automob. piekabes 2,7 4,1 5 5,8 4 26,3 3,8 45
7 ZPV Vieglo automob. piekabes 2,1 3,2 3,9 4,5 3,1 20,4 2,9 35
8 ZPT Trakt.un pašg. piekabes 2,4 3,6 4,4 5,2 3,6 23,3 3,3 40
9 ZPS Piekabes: cisternas, kokvedēji 3,6 5,4 6,6 7,8 5,4 35 5 60

9. Ja juridiskā persona, veicot uzņēmējdarbību, nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību.

9.1.tabula

Nr.
p.k.
Kods Veids Apdrošināšanas prēmija (Ls)
1 gads
1 GV Vieglie automobiļi 74,4
2 GM Motocikli 18
3 GK Kravas automobiļi 132
4 GA Autobusi 70,2
5 GT Traktori un pašgājēji 22,4
6 GPK Kravas automob. piekabes 60
7 GPV Vieglo automob. piekabes 6
8 GPT Trakt.un pašg. piekabes 8,4

Finansu ministrs R.Zīle

2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija noteikumiem nr.199

1.tabula

Apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no gadu skaita, kuros transportlīdzeklis vadīts, neizraisot ceļu satiksmes negadījumu

Gadu skaits Apdrošināšanas prēmijas samazināšana (%) Atlaides kods
1 2 A1
2 3 A2
3 4 A3
4 5 A4
5 6 A5
6 7 A6
7 15 A7
8 20 A8
9 25 A9
10 30 A10
11 40 A11
12 50 A12

2.tabula

Apdrošināšanas prēmijas palielināšana atkarībā no ceļu satiksmes negadījumu skaita

Ceļu satiksmes negadījumu skaits Apdrošināšanas prēmijas palielināšana * (%) Piemaksas kods
1 15 P1
2 30 P2
3 50 P3
4 75 P4
5 un vairāk 100 P5

* Neatkarīgi no izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaita, ja ceļu satiksmes negadījumā ir cilvēku upuri, ( apdrošināšanas prēmiju palielina par 100%, neņemot vērā šajā tabulā noteiktos apdrošināšanas prēmijas palielināšanas apmērus. (Piemaksas kods - "P9".)

3.tabula

Apdrošināšanas prēmijas palielināšana atkarībā no gadījumu skaita, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā

Gadījumu skaits, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā Apdrošināšanas prēmijas palielināšana
(%)
Piemaksas kods
1 50 P6
2 un vairāk 100 P7

Finansu ministrs R.Zīle

3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 27.maija noteikumiem nr.199

Transportlīdzekļu klasifikācija

1. Vieglie automobiļi, uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi un mikroautobusi, kuros sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) nav lielāks par astoņām sēdvietām, iedalāmi šādās grupās:

1.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 1200 kg;

1.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1201 līdz 1500 kg;

1.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1501 līdz 1800 kg;

1.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 1801 līdz 2100 kg;

1.5. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 2101 līdz 2600 kg;

1.6. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 2600 kg.

2. Kravas automobiļi un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:

2.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;

2.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 3501 līdz 12000 kg;

2.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 12001 līdz 20000 kg;

2.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 20001 līdz 26000 kg;

2.5. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 26001 līdz 30000 kg;

2.6. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 30000 kg.

3. Autobusi un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:

3.1. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;

3.2. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 3501 līdz 12000 kg;

3.3. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir no 12001 līdz 20000 kg;

3.4. transportlīdzekļi, kuru pilna masa ir virs 20000 kg.

4. Motocikli, motorolleri un uz to bāzes būvētie transportlīdzekļi iedalāmi šādās grupās:

4.1. ar dzinēja darba tilpumu zem 250 cm3;

4.2. ar dzinēja darba tilpumu 250 cm3 un vairāk .

5. Traktori un pašgājēji iedalāmi šādās grupās:

5.1. riteņu traktori ar dzinēja jaudu 50 ZS (36,8 kW) un mazāk; pārējā traktortehnika (kāpurķēžu traktori, buldozeri, ekskavatori, ceļu būves un kopšanas mašīnas, meža mašīnas, kombaini, pašgājējas pļaujmašīnas, cauruļu licēji, pacēlāji utt.);

5.2. riteņu traktori ar dzinēja jaudu virs 50 ZS (36,8 kW).

6. Piekabes iedalāmas šādās grupās:

6.1. vieglo automobiļu un uz to bāzes būvēto transportlīdzekļu piekabes;

6.2. traktoru un pašgājēju piekabes;

6.3. kravas automobiļu piekabes ar pilnu masu zem 10000 kg;

6.4. kravas automobiļu piekabes ar pilnu masu 10000 kg un vairāk;

6.5. cisternas un kokvedēji.

7. Tramvaji un trolejbusi.

Finansu ministrs R.Zīle

31.05.1997