Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 459

Rīgā 1998.gada 15.decembrī (prot. Nr. 67, 13.§)

Kārtība, kādā naftas produkti tiek piegādāti uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri tos izmanto par izejvielu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas
produktiem
" 7.panta ceturto daļu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā naftas produkti tiek piegādāti uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (turpmāk - patērētāji), kuri tos produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā izmanto par izejvielu.

2. Naftas produkti uzskatāmi par izejvielu, ja tos produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā pievieno (iestrādā) citām precēm vai produktiem (izņemot naftas produktus) (turpmāk - izejviela). Ja naftas produktus produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" izmanto par kurināmo, naftas produkti nav uzskatāmi par izejvielu.

3. Patērētājiem Latvijas Republikas muitas teritorijā ir atļauts ievest izejvielas un saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" nemaksāt akcīzes nodokli naftas produktiem, ja patērētājiem ir speciāla atļauja (licence) degvielas ievešanai citu preču (izņemot degvielu) ražošanai bez tiesībām ievesto degvielu realizēt citām personām un ja par ievedamajām izejvielām muitas iestādei uzrāda izziņu, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem izsniedz Akcizēto preču pārvalde un kurā norādīts izejvielu daudzums (turpmāk - izziņa).

4. Lai saņemtu izziņu, patērētājs iesniedz Akcizēto preču pārvaldē iesniegumu (turpmāk - iesniegums), kurā norāda:

4.1. patērētāja nosaukumu, juridisko adresi un pasta indeksu;

4.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru ;

4.3. Valsts ieņēmumu dienesta iestādi, kurā patērētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

4.4. izejvielas nosaukumu (veidu), preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru un daudzumu (atsevišķi katram nosaukumam);

4.5. produkcijas ražošanas (pārstrādes) uzņēmuma adresi, kur tiek ražota (pārstrādāta) attiecīgā produkcija un kur atrodas tvertnes izejvielas uzglabāšanai;

4.6. pievienoto dokumentu sarakstu saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;

4.7. iesnieguma aizpildīšanas datumu;

4.8. patērētāja atbildīgo amatpersonu, kura paraksta iesniegumu.

5. Patērētājs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. tehnisko dokumentāciju, kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, kā arī norāda izejvielas daudzumu, kas atbilstoši dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību;

5.2. ziņas par produkcijas daudzumu, kura ražošanai tiks izmantotas izejvielas;

5.3. kopējā izejvielu daudzuma aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktu.

6. Akcizēto preču pārvalde pārbauda patērētāja iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz izziņu vai saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu izziņu neizsniedz vai anulē to.

7. Izziņa izsniedzama par katru izejvielas nosaukumu (veidu). Izziņā norāda:

7.1. patērētāja nosaukumu, juridisko adresi, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

7.2. tās izejvielas nosaukumu (veidu), preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru un kopējo daudzumu (litros), kuru atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā, saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" nemaksājot akcīzes nodokli naftas produktiem;

7.3. izejvielu uzskaites tabulu:

Ievešanas datums Atlikums pirms ievešanas (litros)

Ievedamais daudzums (litros)

Atlikums pēc ievešanas (litros) Muitas iestāde (nosaukums, zīmogs) Muitas iestādes atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums)
1 2 3 4 5 6
           

7.4. datumu, kad izziņa stājas spēkā;

7.5. datumu, līdz kuram izziņa ir derīga;

7.6. Akcizēto preču pārvaldes atbildīgo amatpersonu, kura paraksta izziņu.

8. Lai kontrolētu ievedamo izejvielu daudzumu, muitas iestāde, caur kuru minētās izejvielas tiek ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, izziņā aizpilda šo noteikumu 7.3.apakšpunktā norādīto tabulu.

9. Laikposmā, kad izziņa ir derīga, patērētājs, saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" nemaksājot akcīzes nodokli naftas produktiem, var ievest izejvielas tikai izziņā norādītajā daudzumā.

10. Akcizēto preču pārvaldei ir tiesības neizsniegt vai anulēt izziņu, ja patērētājs:

10.1. iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 4.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;

10.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

10.3. triju kalendāra gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", naftas produktu aprites kārtību vai šos noteikumus.

11. Lēmumu neizsniegt izziņu noformē rakstiski, norāda neizsniegšanas iemeslus un nosūta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

12. Ja mainās iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos minētie nosacījumi, patērētājs par to nedēļas laikā rakstiski paziņo Akcizēto preču pārvaldei. Ja mainās izziņā minētie nosacījumi, Akcizēto preču pārvalde izdara attiecīgus grozījumus izziņā.

13. Izziņa tiek izsniegta uz vienu gadu.

14. Patērētājs par izdarītajiem pārkāpumiem ir atbildīgs saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

15. Samaksāto akcīzes nodokli par naftas produktiem, kurus patērētājs iegādājies pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, bet izmantojis par izejvielu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, neatmaksā.

16. Samaksāto akcīzes nodokli par naftas produktiem, kurus patērētājs iegādājies un izmantojis par izejvielu 1998.gadā, atmaksā Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra noteikumos Nr.50 "Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem, ja naftas produkti tiek izmantoti par izejvielu vai par kurināmo" noteiktajā kārtībā.

17 . Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

01.01.1999