Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.457

Rīgā 1998.gada 15.decembrī (prot. Nr.67 6.§)
Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika
Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka dzelzceļa aizsargjoslu ekspluatācijas un drošības prasības, piekļūšanas iespējas dzelzceļa infrastruktūras objektiem aizsargjoslās, vides un cilvēka aizsardzības prasības, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles mehānismu, kā arī aizsargjoslu noteikšanas un uzturēšanas kārtību.

II. Dzelzceļa aizsargjoslu ekspluatācijas un drošības prasības

2. Lai aizsargātu dzelzceļu no nevēlamas ārējās iedarbības, zemes valdītājam bez saskaņošanas ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju dzelzceļa aizsargjoslā aizliegts:

2.1. veikt celtniecības darbus;

2.2. planēt grunti, izmantojot tehniku;

2.3. stādīt kokus un krūmus un gāzt kokus.

III. Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšana un uzturēšana

3. Aizsargjoslas dabā netiek iezīmētas. Par atskaites punktu dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanai izmanto sliežu ceļa malējo sliedi.

4. Dzelzceļa aizsargjoslu robežas tiek noteiktas teritoriālplānojumos saskaņā ar teritoriālās plānošanas noteikumiem, ņemot vērā:

4.1. dabiskos šķēršļus un izteiktas kontūras dabā — ceļus, stigas, grāvjus, meža nogabalus — vai iedomātu līniju;

4.2. dzīvojamo māju, kā arī citu ēku un būvju attālumu līdz dzelzceļam;

4.3. dzelzceļa pārvadājumu intensitāti.

5. Dzelzceļam par labu tiek nodibināts ceļa servitūts ar tiesību uz braucamo ceļu. Ceļa servitūtam jāatbilst Civillikuma 1156., 1157., 1158., 1159., 1160. un 1161.pantā noteiktajām prasībām.

6. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, apsekojot dzelzceļa iecirkņus, saskaņā ar attiecīgu grafiku kontrolē aizsargjoslu stāvokli. Grafika ievērošanu uzrauga Dzelzceļa administrācija.

IV. Informācija par aprobežojumiem

7. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs par saviem līdzekļiem atbilstoši Zemesgrāmatu likumā noteiktajām prasībām nodrošina aprobežojumu nostiprināšanu zemesgrāmatā.

8. Ja mainās dzelzceļa pārvaldītājs, aprobežotā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs, aprobežojumi nemainās.

V. Vides un cilvēka aizsardzības prasības

9. Ja dzelzceļa aizsargjosla šķērso īpaši aizsargājamas teritorijas, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs saskaņo darbību dzelzceļa aizsargjoslā ar attiecīgās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi.

10. Lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību, aizsargjoslās aizliegts veikt jebkādu saimniecisku darbību, ja tā nav saskaņota ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

11. Ja radušies dzelzceļa bojājumi, zemes valdītājs nekavējoties par to ziņo dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam un norobežo bojāto vietu līdz avārijas brigādes atbraukšanai.

12. Zemes valdītājs nodrošina pieeju dzelzceļam vides aizsardzības pasākumu veikšanai, avāriju vai dzelzceļa bojājumu novēršanai.

13. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir atbildīgs par avārijas seku vai cita veida piesārņojuma likvidēšanu visā aizsargjoslas teritorijā, ja minētais piesārņojums var radīt draudus cilvēka veselībai vai dzīvībai. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nedrīkst pieļaut piesārņojuma nokļūšanu ārpus aizsargjoslas.

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
19.12.1998