Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 1. decembra likumu: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma likums
I nodaļa
Saeimas deputātu atalgojums un kompensācijas

1.pants. Saeimas deputāts saņem mēnešalgu, kas atbilst 1.kvalifikācijas kategorijas valsts civildienesta ierēdņa mēnešalgai.  

2.pants. Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas Prezidija locekļu, Saeimas komisiju un frakciju priekšsēdētāju, viņu vietnieku un sekretāru papildu atalgojumu nosaka Saeimas Prezidijs.  

3. pants. Par piedalīšanos Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs deputātam tiek izmaksāta papildu atlīdzība, kuras apmēru nosaka Saeimas Prezidijs Saeimas budžeta ietvaros.  

4.pants. (1) Saeimas deputātam no Saeimas budžeta tiek kompensēti izdevumi, kas viņam radušies, realizējot savas pilnvaras.

(2) Saeimas deputātam izmaksā kompensāciju korespondences un ar sakaru pakalpojumiem saistīto izdevumu, transporta izdevumu, dzīvojamās telpas īres izdevumu, reprezentācijas izdevumu un ārvalstu komandējumu izdevumu segšanai.

5.pants. Kompensāciju korespondences un ar sakaru pakalpojumiem saistīto izdevumu segšanai izmaksā piecu procentu apmērā no deputāta mēnešalgas.  

6.pants. (1) Kompensāciju transporta izdevumu segšanai izmaksā deputātam, kuram dienesta lietošanā nav nodota Saeimas autobāzes automašīna.

(2) Kompensāciju transporta izdevumu segšanai deputātam, kurš dzīvo Rīgā vai ne vairāk kā 50 kilometru attālumā no Rīgas, izmaksā trīsdesmit procentu apmērā, deputātam, kurš dzīvo 50–150 kilometru attālumā no Rīgas, — četrdesmit procentu apmērā, bet deputātam, kurš dzīvo vairāk nekā 150 kilometru attālumā no Rīgas, — piecdesmit procentu a p mērā no deputāta mēnešalgas.  

7.pants. Kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai izmaksā piecpadsmit procentu apmērā no mēnešalgas deputātam, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas un kurš nesaņem kompensāciju transporta izdevumu segšanai.  

8.pants. Kompensāciju reprezentācijas izdevumu segšanai Saeimas Prezidija locekļiem izmaksā piecpadsmit procentu apmērā, bet pārējiem Saeimas deputātiem — desmit procentu apmērā no deputāta mēnešalgas.  

9.pants. Saeimas deputātam izmaksājamā kompensācija ārvalstu komandējumu izdevumu segšanai ietver dienas naudu pēc Saeimas Prezidija apstiprinātām likmēm, faktiskos izdevumus par viesnīcu un transportu, kā arī ceļa izdevumus pēc 1.klases tarifa neatkarīgi no transporta veida.  

10.pants. Uz Saeimas deputātu tiek attiecinātas likuma "Par valsts civildienestu" 36. un 39.pantā noteiktās piemaksas.

II nodaļa
Sociālās un citas garantijas  

11.pants. Saeimas deputātam par darbnespējas periodu no otrās līdz četrpadsmitajai darbnespējas dienai tiek izmaksāta slimības nauda simt procentu apmērā no viņa vidējās izpeļņas. Sākot no piecpadsmitās darbnespējas dienas, deputātam saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" tiek piešķirts slimības pabalsts.  

12.pants. (1) Deputātam, kura pilnvaras ir izbeigušās sakarā ar Saeimas pilnvaru izbeigšanos vai sakarā ar to, ka savas pilnvaras atjaunojis deputāts, kurš tās bija nolicis uz Ministru kabineta locekļa pienākumu pildīšanas laiku, ir tiesības saņemt izstāšanās pabalstu.

(2) Izstāšanās pabalstu deputātam nosaka deputāta mēnešalgas apmērā par katru pilnu kalendāro gadu, kura laikā viņš ir pildījis Saeimas deputāta pienākumus, bet ne vairāk kā deputāta sešu mēnešalgu apmērā. Ja Saeimas deputāts ir pildījis deputāta pienākumus mazāk par vienu gadu, viņam i z maksā izstāšanās pabalstu deputāta mēnešalgas apmērā.

(3) Ja Saeimas deputāta pilnvaras ir izbeigušās sakarā ar Saeimas pilnvaru izbeigšanos, bet deputāts ir ievēlēts arī nākamās Saeimas sastāvā, viņš izstāšanās pabalstu nesaņem.  

13.pants. Ja Saeimas deputāts miris, viņu apbedī uz valsts rēķina. Viņa ģimenei izmaksā pabalstu tādā apmērā, kas atbilst izstāšanās pabalstam, kāds miršanas brīdī pienāktos pašam deputātam.  

14.pants. (1) Personām, kuras Saeimas deputāta pienākumus pildījušas ne mazāk kā vienas Saeimas pilnu darbības laiku, sasniedzot vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums "Par valsts pensijām", ir tiesības saņemt deputāta pensiju septiņdesmit piecu procentu apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas pensijas i z maksas brīdī.

(2) Personām, kuras Saeimas deputāta pienākumus pildījušas ne mazāk par diviem gadiem, ir tiesības uz deputāta pensiju piecdesmit procentu apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas pensijas izmaksas brīdī.

(3) Personām, kuras deputāta pienākumus pildījušas ne mazāk kā divus Saeimas pilnvaru laikus, ir tiesības uz priekšlaicīgu Saeimas deputāta pensijas saņemšanu vecumā, kas par pieciem gadiem mazāks nekā likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai paredzētais vecums. Pensiju piešķir o t priekšlaicīgi, pensijas apmērs samazināms par divdesmit pieciem procentiem.

(4) Stāžā deputāta pensijas saņemšanai ieskaitāms arī laika posms, kad deputāts ir nolicis mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra pienākumu pildīšanas laiku.

(5) Šā panta noteikumi neattiecas uz personām, kuras izslēgtas no Saeimas sastāva.  

15.pants. (1) Saeimas deputātam, kurš deputāta pienākumu pildīšanas laikā pilnīgi vai daļēji zaudējis darbspējas, tiek piešķirta deputāta invaliditātes pensija.

(2) Deputāta invaliditātes pensijas apmērs ir šāds:

1) pirmās grupas invalīdiem — septiņdesmit piecu procentu apmērā no deputāta mēnešalgas pensijas izmaksas brīdī;

2) otrās grupas invalīdiem — piecdesmit procentu apmērā no deputāta mēnešalgas pensijas izmaksas brīdī;

3) trešās grupas invalīdiem — divdesmit piecu procentu apmērā no deputāta mēnešalgas pensijas izmaksas brīdī.

(3) Saeimas deputātam, kurš pēc deputāta invaliditātes pensijas piešķiršanas turpina pildīt deputāta pienākumus, izmaksā trīsdesmit procentus no piešķirtās pensijas.

(4) Sasniedzot vecumu, kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums "Par valsts pensijām", deputāta invaliditātes pensijas vietā tiek piešķirta deputāta pensija.

16.pants. (1) Deputāta pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta un valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem, bet deputāta invaliditātes pensiju — no valsts pamatbudžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļiem.

(2) Deputāta pensijas un deputāta invaliditātes pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets, saskaņojot to ar Saeimas Prezidiju.  

17.pants. (1) Deputāta pensiju un deputāta invaliditātes pensiju nevar saņemt vienlaicīgi ar valsts vecuma vai invaliditātes pensiju.

(2) Deputāta pensijas izmaksa tiek pārtraukta deputāta pienākumu pildīšanas laikā.  

18.pants. Saeimas deputātiem izmaksājamās kompensācijas un pabalsti netiek aplikti ar nodokļiem.

19.pants. Šā likuma 14. un 15.panta noteikumi attiecas arī uz visu bijušo Saeimu deputātiem, kā arī uz tiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja "par", pieņemot 1990.gada 4.maija deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" vai 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu "Par Latvijas Republikas valstisko statusu".

Pārejas noteikums  

Šā likuma 12.panta normas piemērojamas arī 6.Saeimas deputātiem.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī, bet likuma 12. un 15.pants vienlaikus ar 1999.gada valsts budžeta likuma spēkā stāšanos.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 5.novembrī
01.01.1999