Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārdiem "Zemkopības ministrija" ar vārdiem "kā arī Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija (apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā)".

2. Aizstāt 3.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "var atzīt" ar vārdu "atzīst".

3. Izslēgt 6.panta piektajā daļā vārdus "tiesas noteiktie".

4. 7.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izskata un pieņem vai noraida iesniegtos maksātnespējas stāvokļa risinājumus (mierizlīguma projektu, sanācijas plānu, lēmumu par bankrotu) un parādu dzēšanas kārtību šajā likumā noteikto prioritāšu secībā;";

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) apstiprina parādnieka gada pārskatus un izskata citus jautājumus, kas saskaņā ar šo likumu ir tās kompetencē."

5. 8.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "tiesas noteiktie";

izslēgt trešajā daļā vārdus "tiesas noteikto".

6. Izslēgt 13.panta trešajā daļā vārdus "un būs atbildīga šajā likumā paredzētajā kārtībā".

7. 15.pantā:

izteikt ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Kreditoru sapulce var lemt par nodrošinājuma apmēra samazināšanu.";

izslēgt sesto daļu.

8. Izslēgt 17. un 18.pantu.

9. Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Administrators sniedz informāciju par maksātnespējas procesa gaitu kreditoru sapulcei, kā arī nosūta tiesai apstiprināšanai kreditoru sapulces pieņemto mierizlīgumu."

10. 21.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

aizstāt otrās daļas 18.punktā vārdu "tiesā" ar vārdiem "kompetentās tiesībsargājošās institūcijās";

izteikt otrās daļas 19.punktu šādā redakcijā:

"19) pārstāvēt parādnieku kriminālprocesā, ja konkrētā maksātnespējas procesa sakarā ir ierosināta krimināllieta.";

izslēgt trešo daļu.

11. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Administratora darbības garantijas

Valsts iestādes sniedz administratoram to rīcībā esošo informāciju, kura nepieciešama maksātnespējas procesā."

12. Izslēgt 23.panta otro daļu.

13. Izslēgt 24.panta piekto daļu.

14. Izslēgt 25.panta otro daļu.

15. Izteikt 26.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja administrators ar savu rīcību ir nodarījis zaudējumu kreditoriem vai citām ieinteresētajām personām un tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu krimināllietā, uz prasībām pret administratoru attiecināms vispārējais prasības noilguma termiņš."

16. Izteikt 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izbeidzoties administratora pilnvarām, administratora apliecība zaudē spēku."

17. 28.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "var atcelt" ar vārdu "atceļ";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kreditoru sapulce izteikusi neuzticību administratoram, viņam ir tiesības piecpadsmit dienu laikā apstrīdēt šo lēmumu tiesā.";

izslēgt piekto daļu.

18. Izteikt 30.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pieņemšanas un nodošanas akta un darbības pārskata sastādīšana objektīvi nav iespējama (iepriekšējā administratora nāves gadījumā u.c.), jaunais administrators, stājoties pie savu pienākumu pildīšanas, sastāda ziņojumu par faktisko stāvokli un iesniedz to kreditoru sapulcei."

19. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33. pants. Parādnieka pārstāvju pienākumi

(1) Parādnieka pārstāvjus, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta, nosaka administrators.

(2) Parādnieka pārstāvju pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm, par kurām tiem ir paziņots, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju.

(3) Ja parādnieka pārstāvis maksātnespējas procesa laikā maina dzīvesvietu, tā pienākums ir triju dienu laikā paziņot administratoram jaunās dzīvesvietas adresi.

(4) Parādnieka pārstāvjus, ja tie izvairās no ierašanās tiesā, var atvest uz tiesu piespiedu kārtā."

20. Izslēgt 34.panta pirmajā daļā vārdus "kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā ir obligāta".

21. Izslēgt 38.panta pirmajā daļā vārdus "nespēj vai".

22. Izslēgt 41.panta 1. un 3.punktā vārdu "pamatoti".

23. Izslēgt 42.panta pirmajā daļā vārdu "pamatotos".

24. Izslēgt 43.panta trešo daļu.

25. Izteikt 50.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apstājas nokavējuma naudas un procentu pieaugums prasījumiem (nodokļu prasījumiem tiek pārtraukta arī pamatparāda palielinājuma naudas aprēķināšana)."

26. Izteikt 54.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Triju dienu laikā pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgu paziņojumu. Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par maksātnespēju publicēšanai arī citos laikrakstos."

27. Izteikt 55.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Personas, kuras iegūst kreditora statusu pēc šā termiņa izbeigšanās, iesniedz savus prasījumus administratoram līdz administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības noteikšanai saskaņā ar šā likuma 107.pantu."

28. Izteikt 56.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Administrators pirmās kreditoru sapulces laiku, vietu un darba kārtību izziņo kreditoriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā sapulces datuma. Paziņojums par pirmo kreditoru sapulci publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Administrators ir tiesīgs iesniegt šādu paziņojumu publicēšanai arī citos laikrakstos.".

29. 62.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Administrators iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, ja ir kāds no šādiem apstākļiem:";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Parādnieks iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu šā panta otrās daļas 1.un 2.punktā paredzētajos gadījumos."

30. 67.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "ja šīs personas ir pieteikušas savus prasījumus kreditoru pieteikšanās termiņā";

izslēgt ceturto daļu.

31. Izteikt 68.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja par ieķīlāto parādnieka mantu saņemta naudas summa, kas pārsniedz nodrošināto prasījumu un izsoles izdevumus, pārpalikums ieskaitāms parādnieka norēķinu kontā."

32. 69.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "maksātnespējas iestāšanās dienas" ar vārdiem "maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienas";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) tie noslēgti piecu gadu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas un ar tiesas spriedumu krimināllietā ir konstatēts, ka parādnieks novests līdz maksātnespējai ar noziedzīgu nodarījumu un persona, ar kuru vai kurai par labu darījums ir ticis slēgts, ir zinājusi par šo nodarījumu.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja darījumus, ar kuriem radīti zaudējumi kreditoriem, parādnieks noslēdzis ar ieinteresētajām personām attiecībā pret parādnieku vai šo personu labā, tad uzskatāms, ka šīs personas ir zinājušas par zaudējumu nodarīšanu, ja tās nepierāda pretējo."

33. Izslēgt 88.panta pirmajā daļā vārdus "un tiesas apstiprinātu".

34. Izteikt 90.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kreditoru sapulce noraida sanācijas piemērošanas iespēju un nav piedāvāts mierizlīgums vai piedāvātā mierizlīguma iespēja vai tā projekts ir noraidīts, kreditoru sapulce lemj par bankrota procedūras uzsākšanu."

35. Izteikt 91.pantu šādā redakcijā:

"91.pants. Par sanācijas piemērošanu pieņemtā lēmuma atcelšana

Administrators, kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt kreditoru sapulces lēmumu par sanāciju, ja lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldība."

36. Izslēgt 94.panta otrās daļas pēdējo teikumu.

37. Izteikt 97.pantu šādā redakcijā:

"97.pants. Sanācijas plāna reģistrēšana

(1) Kreditoru sapulces lēmumu ar sanācijas plānu, kā arī lēmumus par grozījumiem sanācijas plānā un par tā termiņa pagarināšanu administrators nosūta reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā. Uzņēmumu reģistra izsniegto lēmumu par minētā dokumenta reģistrāciju administrators nosūta tiesai.

(2) Sanācijas plāns, tā grozījumi un termiņa pagarinājumi, kuri nav reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, nav spēkā."

38. Izslēgt 99.panta pirmajā daļā vārdus "lūgt tiesu".

39. 100.pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kreditoru sapulce, konstatējot, ka parādniekam nav mantas (64.pants), ir tiesīga pieņemt lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Administrators triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz paziņojumu par bankrota procedūras uzsākšanu un noteikto izsoles uzsākšanas dienu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu nosūta reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā. Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par bankrota procedūras uzsākšanu un noteikto izsoles uzsākšanas dienu publicēšanai arī citos laikrakstos."

40. Izteikt 101.pantu šādā redakcijā:

"101.pants. Parādnieka statuss bankrota gadījumā

Pēc tam, kad kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu, administrators nodrošina vārda "likvidējamais" vai "likvidējamā" lietošanu visos parādnieka rekvizītos."

41. Izteikt 107.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administrators nosaka administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtību un tās izskatīšanai sasauc kreditoru sapulci. Kreditoru sapulce lemj par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību, kā arī nosaka maksātnespējas risinājuma termiņa beigas."

Likums stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Latvijas Civilprocesa kodeksā.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 22.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 4.novembrī

18.12.1998