Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dzīvokļa īpašumu"  

Izdarīt likumā "Par dzīvokļa īpašumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. 12.pantā:

papildināt pantu pēc vārdiem "un vai viņš ir" ar vārdiem "vai nav";

izslēgt vārdus "ar citiem dzīvokļu īpašniekiem";

papildināt pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, tā slēdz rakstveida līgumu ar daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanu proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam."

2. Papildināt 16.panta pirmo daļu pēc vārdiem "par labu valstij" ar vārdiem "vai pašvaldībai, kuras īpašumā attiecīgā dzīvojamā māja bija līdz privatizācijai".

3. Papildināt 17.panta pirmo daļu pēc vārda "valstij" ar vārdiem "vai pašvaldībai".

4. Aizstāt 25.panta ceturtajā daļā un 26.panta pirmajā daļā vārdus "likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"" ar vārdiem "likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"".

5. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

" IV1 nodaļa
Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

27.1 pants. (1) Par daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu lemj tikai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (turpmāk - dzīvokļu īpašnieku kopsapulce).

(2) Dzīvokļu īpašnieku pirmo kopsapulci sasauc viens dzīvokļa īpašnieks vai vairāki dzīvokļu īpašnieki. Šī kopsapulce nosaka kārtību, kādā sasaucamas turpmākās kopsapulces un noformējami to lēmumi.

(3) Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci uzaicināmi visi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki.

(4) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu ir viņa īpašumā. Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem, kopsapulcē viņam ir ne vairāk kā piecdesmit procenti balsu no visām klātesošo dalībnieku balsīm.

(5) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem, ja "par" balsojusi vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašnieku skaita.

27.2 pants. (1) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce lemj par daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formu dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma veidā.

(2) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var:

1) noteikt maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

2) apstiprināt dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekošanas uzņēmējsabiedrības līgumu;

3) lemt par apkures sezonas uzsākšanu un beigšanu;

4) lemt par līdzekļu uzkrāšanu un izlietošanu kapitālajam remontam;

5) izlemt citus jautājumus, kas saistīti ar kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu."

6. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vienas daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu drīkst nodot tikai vienai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai."

7. Izteikt 31.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvokļu īpašnieku sabiedrību var dibināt ne mazāk kā pieci dzīvokļu īpašnieki, ja šāds lēmums pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē saskaņā ar šā likuma 27.2 panta pirmo daļu."

8. Papildināt 34.panta otro daļu pēc vārda "īpašniekiem" ar vārdiem "arī no tiem".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 15.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 3.novembrī

17.11.1998