Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "tiesnešu kvalifikācijas kolēģija", "attiecīgā tiesnešu kvalifikācijas kolēģija" un "attiecīgā kolēģija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tiesnešu disciplinārkolēģija" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Tiesnešu disciplinārkolēģija

(1) Lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata tiesnešu disciplinārkolēģija.

(2) Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieks, trīs Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus (izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju) ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

(3) Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.

(4) Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona.

(5) Tiesnešu disciplinārkolēģija darbojas saskaņā ar tiesnešu disciplinārkolēģijas apstiprinātu nolikumu.

(6) Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbību finansiāli nodrošina Augstākā tiesa."

4. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus "sešus mēnešus" ar vārdiem "divus gadus".

5. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesnešu disciplinārkolēģija disciplinārlietu izskata kolēģijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka un ne mazāk kā četru kolēģijas locekļu sastāvā."

6. 7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesnešu disciplinārkolēģija var pieņemt lēmumu:

1) uzlikt disciplinārsodu;

2) nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu;

3) ierosināt tiesnesi atcelt no amata;

4) nosūtīt disciplinārlietas materiālus tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai jautājuma izlemšanai par kvalifikācijas klases pazemināšanu tiesnesim;

5) izbeigt disciplinārlietu.";

izslēgt trešo daļu.

7. 8.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Disciplinārlietā pieņemtajā lēmumā norāda: tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu; lietas izskatīšanas vietu un laiku; pie disciplinārās atbildības sauktā tiesneša vārdu, uzvārdu un amatu; disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus un pamatu tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības; tiesneša paskaidrojumus un ziņas, kas raksturo viņa personību un iepriekšējo darbību tiesneša amatā; pieņemtā lēmuma motivējumu, pamatojoties uz pierādījumiem; tiesnešu disciplinārkolēģijas secinājumus par uzlikto disciplinārsodu, disciplinārlietas izbeigšanu, ierosinājumu atcelt tiesnesi no amata, disciplinārlietas materiālu nosūtīšanu Ģenerālprokuratūrai vai tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Disciplinārlietā pieņemtais lēmums ir galīgs, izņemot šā likuma 9.panta trešajā daļā paredzēto gadījumu."

8. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pieņemts" ar vārdiem "tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesnešu disciplinārkolēģija pieņēmusi lēmumu nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu, šāda lēmuma noraksts kopā ar disciplinārlietas materiāliem triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtāms ģenerālprokuroram. Ja tiesnešu disciplinārkolēģija pieņēmusi lēmumu ierosināt tiesnesi atcelt no amata, šāda lēmuma noraksts kopā ar disciplinārlietas materiāliem triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtāms Saeimai. Ja tiesnešu disciplinārkolēģija pieņēmusi lēmumu nosūtīt disciplinārlietas materiālus tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai jautājuma izlemšanai par kvalifikācijas klases pazemināšanu tiesnesim, šāda lēmuma noraksts kopā ar disciplinārlietas materiāliem triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtāms tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājam.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja Saeima, tiesnešu kvalifikācijas kolēģija vai ģenerālprokurors nesaskata pamatu tiesneša atcelšanai no amata, kvalifikācijas klases pazemināšanai vai krimināllietas ierosināšanai, disciplinārlieta nododama atpakaļ tiesnešu disciplinārkolēģijai, kuras pienākums ir izskatīt šo lietu no jauna."

9. Izslēgt 10. un 11.pantu.

10. Izslēgt 12.panta otrajā daļā vārdus "kas uzlikusi tiesnesim disciplinārsodu".

11. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 15.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 29.oktobrī

12.11.1998