Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajona (pilsētas) tiesas sastāvā ir tiesas priekšsēdētājs un tiesneši."

2. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku no šīs tiesas tiesnešu vidus uz pieciem gadiem ieceļ tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu. Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku atbrīvo no amata pēc paša lūguma tieslietu ministrs. Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku atceļ no amata tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas atzinumu."

3. Izslēgt 34.pantu.

4. Izteikt 40.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apgabaltiesas priekšsēdētāju no šīs tiesas tiesnešu vidus ieceļ Saeima uz pieciem gadiem pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopīga priekšlikuma, pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu. Apgabaltiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata pēc paša lūguma Saeima. Apgabaltiesas priekšsēdētāju atceļ no amata Saeima pēc tieslietu ministra vai Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas atzinumu."

5. Izteikt 41.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniekus uz pieciem gadiem ieceļ tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu. Apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniekus atbrīvo no amata pēc pašu lūguma tieslietu ministrs. Apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniekus atceļ no amata tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas atzinumu."

6. Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Plēnums dod atzinumu par to, vai ir pamats Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanai vai ģenerālprokurora atlaišanai no amata."

7. Papildināt 50.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Augstākās tiesas priekšsēdētājs iesniedz priekšlikumu Saeimai par ģenerālprokurora iecelšanu amatā un īsteno citas Prokuratūras likumā noteiktās pilnvaras, kas saistītas ar ģenerālprokurora iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

8. 52.pantā:

izslēgt trešo un sesto daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "administratīvā".

9. Izteikt 57.pantu šādā redakcijā:

"57.pants. Kandidāta izvirzīšana rajona (pilsētas) tiesas tiesneša un apgabaltiesas tiesneša amatam

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša un apgabaltiesas tiesneša kandidatūru iecelšanai vai apstiprināšanai amatā izvirza tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu."

10. Izslēgt 58.pantu.

11. Aizstāt 59.pantā vārdus "Augstākās Tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas" ar vārdiem "tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas".

12. Izteikt 60.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā Saeima uz trim gadiem.

(2) Pēc trim amatā nostrādātiem gadiem rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma vai ieceļ amatā atkārtoti uz laiku līdz diviem gadiem. Pēc atkārtotā pilnvaru termiņa izbeigšanās rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

(3) Ja tiesneša darbība ir neapmierinoša, tieslietu ministrs saskaņā ar tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesneša kandidatūru atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā neizvirza."

13. 63.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "attiecīgās tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas" ar vārdiem "tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Augstākās Tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas" ar vārdiem "tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas".

14. Izteikt 75.panta tekstu šādā redakcijā:

"Vakances vai tiesneša pagaidu prombūtnes gadījumā tieslietu ministrs var uz laiku - ne ilgāku par diviem gadiem - uzdot pildīt rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pienākumus citas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim, Goda tiesnesim, apgabaltiesas tiesnesim vai tiesas piesēdētājam, kas atbilst šā likuma 52.pantā noteiktajām rajona (pilsētas) tiesas tiesneša kandidātam izvirzītajām prasībām, ja šī persona devusi rakstveida piekrišanu."

15. 77.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vakances vai tiesneša pagaidu prombūtnes gadījumā tieslietu ministrs var uz laiku - ne ilgāku par diviem gadiem - uzdot pildīt apgabaltiesas tiesneša pienākumus citas apgabaltiesas tiesnesim vai Goda tiesnesim, ja šī persona devusi rakstveida piekrišanu."; aizstāt otrajā daļā vārdus "apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas" ar vārdiem "tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas".

16. Aizstāt 79.panta otrajā daļā vārdus "Augstākās Tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas" ar vārdiem "tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas".

17. Aizstāt 12.nodaļas nosaukumā vārdu "atlaišana" ar vārdu "atcelšana".

18. Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

"81.pants. Kārtība, kādā tiesnesi atbrīvo vai atceļ no amata

(1) Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma, Augstākās tiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, bet Augstākās tiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma.

(2) Rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesnesi atceļ no amata Saeima pēc tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikuma, bet Augstākās tiesas priekšsēdētāju atceļ no amata Saeima pēc tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikuma, pamatojoties uz Augstākās tiesas plēnuma atzinumu. Ja tiesnesis notiesāts un tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā, tiesnesi no amata atceļ Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma."

19. Izslēgt 82.panta otro daļu.

20. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

"83.pants. Tiesneša atcelšana no amata

Tiesnesi atceļ no amata:

1) ja tiesnesis notiesāts un tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā;

2) pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu."

21. Izteikt 84.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ja par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesi ierosināta disciplinārlieta, tieslietu ministrs pēc tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikuma var atstādināt šādu tiesnesi no amata līdz nolēmuma pieņemšanai disciplinārlietā. Ja rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesi likumā noteiktajā kārtībā sauc pie kriminālatbildības, tieslietu ministrs atstādina šādu tiesnesi no amata līdz nolēmuma pieņemšanai krimināllietā.

(2) Ja par Augstākās tiesas tiesnesi ierosināta disciplinārlieta, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikuma var atstādināt šādu tiesnesi no amata līdz nolēmuma pieņemšanai disciplinārlietā. Ja Augstākās tiesas tiesnesi likumā noteiktajā kārtībā sauc pie kriminālatbildības, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atstādina šādu tiesnesi no amata līdz nolēmuma pieņemšanai krimināllietā."

22. Aizstāt 88.panta pirmajā daļā skaitli "75" ar skaitli "50".

23. Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

"90.pants. Tiesneša disciplinārā atbildība

Pamatu un kārtību tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības nosaka speciāls likums."

24. Izslēgt 91.pantu.

25. Aizstāt 15.nodaļas nosaukumā vārdus "Kvalifikācijas kolēģijas" ar vārdiem "Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija".

26. 92.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) aizklāti balsojot, ievēlē tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju un tās priekšsēdētāju;"

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģiju."

27. 93.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir divi Augstākās tiesas Senāta tiesneši, viens Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis, divi apgabaltiesu tiesneši, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un divi zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāns, Latvijas Policijas akadēmijas rektors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarots pārstāvis.

(4) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē tiesnešu kvalifikācijas kolēģija no sava vidus.

(5) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi."

28. 94.pantā:

izteikt 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3) atestē tiesnešus un piešķir viņiem kvalifikācijas klasi;

4) pēc tieslietu ministra, Augstākās tiesas priekšsēdētāja, apgabaltiesas priekšsēdētāja, rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka ierosinājuma izlemj jautājumu par kvalifikācijas klases pazemināšanu tiesnesim;

5) apstiprina tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbību un tiesnešu atestācijas kārtību reglamentējošos noteikumus.";

izslēgt 6.punktu.

29. Izslēgt 95., 95.1, 96. un 97.pantu.

30. Izslēgt 99.panta otro daļu.

31. Izslēgt 100.panta otro daļu.

32. 107.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ieceļ tiesu izpildītājus un ne vēlāk kā gada laikā apstiprina viņus šajā amatā vai atbrīvo no amata;";

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) rīkojas ar finansu līdzekļiem, lai nodrošinātu apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbību, un apgādā tiesas ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;".

33. 108.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus "60.panta pirmajā un trešajā daļā" ar skaitli un vārdu "60.pantā", skaitli un vārdus "75.panta pirmajā daļā" - ar skaitli un vārdu "75.pantā", skaitli un vārdus "77.panta pirmajā un otrajā daļā" - ar skaitli un vārdu "77.pantā";

izslēgt 1.punktā skaitli un vārdu "58.pantā";

papildināt 1.punktu pēc skaitļa un vārdiem "84.panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdiem "94.panta 4.punktā";

izslēgt 2.punktu.

34. Izteikt 119.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Augstākās tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Augstākās tiesas tiesnešu amatalga tiek pielīdzināta 1.kvalifikācijas kategorijas valsts civildienesta ierēdņa maksimālajai mēnešalgai."

35. Izteikt 120.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Noteikt šādu piemaksu par tiesnešu kvalifikācijas klasi:

1) 5.kvalifikācijas klase - 20 - 40 procenti no amatalgas;

2) 4.kvalifikācijas klase - 40 - 50 procenti no amatalgas;

3) 3.kvalifikācijas klase - 50 - 60 procenti no amatalgas;

4) 2.kvalifikācijas klase - 60 - 70 procenti no amatalgas; 5) 1.kvalifikācijas klase - 70 - 80 procenti no amatalgas;

6) augstākā kvalifikācijas klase - 80 - 100 procenti no amatalgas."

Pārejas noteikumi

1. Administratīvie tiesneši, kuri iecelti amatā atbilstoši likuma "Par tiesu varu" 52.panta trešās daļas prasībām, šim likumam stājoties spēkā, iegūst likuma "Par tiesu varu" 60.panta pirmajā daļā noteikto rajona (pilsētas) tiesas tiesneša statusu.

2. Līdz ar šā likuma 93.pantā noteiktās tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas izveidošanu spēku zaudē:

1) Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija lēmums "Par "Nolikuma par Latvijas Republikas tiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijām" apstiprināšanu" un ar to apstiprinātais nolikums (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.);

2) Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija lēmums "Par "Nolikuma par Latvijas Republikas tiesu tiesnešu atestāciju" apstiprināšanu" un ar to apstiprinātais nolikums (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 15.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 29.oktobrī

12.11.1998