Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

1998.gada 8.septembrī Noteikumi Nr. 341

Rīgā (prot. Nr.48 8.§)

Noteikumi par vienošanos par ražošanas specializāciju, kas atbrīvota no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma  

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma
15.panta ceturtās daļas1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Šie noteikumi nosaka atsevišķu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) (turpmāk - uzņēmumi) vienošanās par ražošanas specializāciju (turpmāk - vienošanās), kas tiek atbrīvotas no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma, ievērojot minētā likuma 15.panta otro daļu, ja tās atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Šādas vienošanās ir atļautas, neinformējot par tām Konkurences padomi.  

2. Šie noteikumi attiecināmi uz atsevišķiem līgumiem starp uzņēmumiem, uzņēmumu saskaņotu darbību un uzņēmumu apvienību lēmumiem ražošanas specializācijas jomā.  

3. Vienošanās dalībnieku saistītie uzņēmumi šo noteikumu izpratnē ir:

3.1. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem ir izšķiroša ietekme Konkurences likuma 1.panta izpratnē;

3.2. uzņēmumi, kuriem ir izšķiroša ietekme vienošanās dalībniekos;

3.3. uzņēmumi, kuros izšķiroša ietekme ir šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;

3.4. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem un vienam vai vairākiem no šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem ir kopīga izšķiroša ietekme.

II. Vienošanās par ražošanas specializāciju, uz kurām nav attiecināms vienošanās aizliegums  

4. Vienošanās aizliegums nav attiecināms uz vienošanos starp diviem vai vairākiem uzņēmumiem, kurā tie tieši vienojas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

4.1. neražot konkrētus produktus (turpmāk - specializācijas produkti), bet ļaut tos ražot citam vai citiem vienošanās dalībniekiem;

4.2. ražot specializācijas produktus tikai kopīgi ar citiem vienošanās dalībniekiem - kopīgi uzticēt ražošanu citam uzņēmumam vai kopīgi izveidot jaunu uzņēmumu specializācijas produktu ražošanai.  

5. Vienošanās aizliegums nav attiecināms uz vienošanos arī tad, ja tajā vienošanās dalībniekiem paredzēts viens vai vairāki šādi konkurences ierobežojumi:

5.1. neslēgt ar trešajām personām vienošanos par specializācijas produktiem vai konkurējošiem produktiem;

5.2. iegādāties specializācijas produktus tikai no cita vienošanās dalībnieka, kopīgā uzņēmuma vai uzņēmuma, kas tieši iesaistīts ražošanā, izņemot gadījumu, ja cits piegādātājs piedāvā izdevīgākus nosacījumus nekā vienošanās dalībnieks;

5.3. piešķirt citiem vienošanās dalībniekiem ekskluzīvas tiesības izplatīt specializācijas produktus noteiktā ģeogrāfiskajā teritorijā (ar nosacījumu, ka starpnieki un patērētāji var šos produktus iegādāties arī pie citiem piegādātājiem un vienošanās dalībnieki nekavē šo iespēju);

5.4. piešķirt vienam no vienošanās dalībniekiem ekskluzīvas specializācijas produktu izplatīšanas tiesības (ar nosacījumu, ka attiecīgais vienošanās dalībnieks neizplatīs kādas trešās personas produktus, kas konkurē ar specializācijas produktiem);

5.5. piešķirt ekskluzīvas specializācijas produktu izplatīšanas tiesības kopīgajam uzņēmumam vai trešajai personai (ar nosacījumu, ka tas neražo un neizplata konkurējošus produktus);

5.6. piešķirt ekskluzīvas specializācijas produktu izplatīšanas tiesības noteiktā ģeogrāfiskajā teritorijā kopīgajam uzņēmumam vai trešajai personai, kas neražo un neizplata konkurējošus produktus (ar nosacījumu, ka starpnieki un patērētāji specializācijas produktus var iegādāties arī pie citiem piegādātājiem, un vienošanās dalībnieki un uzņēmums, kuram piešķirtas ekskluzīvās izplatīšanas tiesības, nekavē šo iespēju).  

6. Vienošanās aizliegums nav attiecināms uz vienošanos arī tad, ja vienošanās dalībnieki ir uzņēmušies šādas saistības:

6.1. piegādāt citiem vienošanās dalībniekiem specializācijas produktus, vienlaikus ievērojot attiecīgas kvalitātes prasības;

6.2. veidot specializācijas produktu uzkrājumus noteiktā apjomā;

6.3. nodrošināt patērētājiem specializācijas produktu tirdzniecības un garantijas pakalpojumus.

III. Ierobežojumi atbrīvojuma no vienošanās aizlieguma piemērošanā  

7. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma ir attiecināms uz vienošanos tikai tad, ja specializācijas produktu un vienošanās dalībnieku ražoto konkurējošo produktu tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 20 procentu un ja visu vienošanās dalībnieku un to saistīto uzņēmumu kopējais finansu gada apgrozījums nepārsniedz piecus miljonus latu.  

8. Šo noteikumu 5.4., 5.5. un 5.6.apakšpunktā minētajos gadījumos atbrīvojums no vienošanās aizlieguma ir attiecināms uz vienošanos tikai tad, ja specializācijas produktu un vienošanās dalībnieku ražoto konkurējošo produktu tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 10 procentu un visu vienošanās dalībnieku un to saistīt o uzņēmumu kopējais finansu gada apgrozījums nepārsniedz piecus miljonus latu.  

9. Atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma var attiecināt arī uz tādu vienošanos, kurā vienošanās dalībnieku un to saistīto uzņēmumu kopējais finansu gada apgrozījums pārsniedz šo noteikumu 7. un 8.punktā noteikto apmēru (ar nosacījumu, ka vienošanās dalībnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paziņo par to Konkurences padomei un Konkurences padome atļauj šādu vienošanos uz noteiktu laiku).  

10. Šo noteikumu 9.punktā minētajā paziņojumā jābūt atsaucei uz šo noteikumu 9.punktu, un paziņojumā jānorāda pilnīga un pareiza informācija par attiecīgo vienošanos.  

11. Ja Konkurences padome pēc šo noteikumu 9.punktā minētā paziņojuma izskatīšanas nolemj, ka uz attiecīgo vienošanos attiecināms vienošanās aizliegums, tālāk šo paziņojumu tā izskata saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izskatāmi paziņojumi par vienošanos starp tirgus dalībniekiem.  

12. Šo noteikumu 7. un 8.punktā minēto apgrozījumu aprēķina, saskaitot visu vienošanās dalībnieku un to saistīto uzņēmumu finansu gada neto apgrozījuma apmērus, turklāt vienošanās dalībnieku un to saistīto uzņēmumu savstarpējie darījumi vai darījumi ar tiem uzņēmumiem, kas kopīgi iesaistīti specializācijas produktu ražošanā vai pārdošanā, netiek ņemti vērā.

IV. Konkurences padomes pilnvaras  

13. Konkurences padome var aizliegt piemērot atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma, ja tā konstatē attiecīgās vienošanās neatbilstību Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem (īpaši, ja vienošanās neveicina specializācijas produktu ražošanu un izplatīšanu vai specializācijas produktiem tirgū nav konkurējošu produktu).  

14. Ja Konkurences padome konstatē, ka attiecīgā vienošanās atbilst šo noteikumu 13.punktā minētajiem nosacījumiem, tā vienošanās dalībniekiem pieprasa iesniegt paziņojumu par vienošanos un izskata to Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

15. Informācija, ko Konkurences padome ieguvusi saskaņā ar šo noteikumu 9. un 14.punktu, izmantojama tikai attiecīgās vienošanās izvērtēšanai.

V. Noslēguma jautājumi  

16. Vienošanās aizliegums Latvijā nav piemērojams, ja vienošanās ietekmē tirdzniecību starp Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm un atbilst Eiropas Savienības Komisijas noteikumu prasībām par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 85.panta trešajā daļā noteiktā atbrīvojuma no vienošanās aizlieguma piemērošanu specializācijas līgumiem.  

17. Šo noteikumu 16.punktā minētās vienošanās ietekmi Latvijā izvērtē Konkurences padome saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs L.Strujevičs

 

  

12.09.1998