Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā (izņemot 6.panta trešo daļu) vārdu "Inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā un 20.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts apdrošināšanas" ar vārdu "Apdrošināšanas" un izslēgt vārdus "(turpmāk - Inspekcija)" .

3. 8.pantā:

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) pensiju fonda darbības veikšanai, reglamentē šis likums un Ministru kabineta noteikumi.";

papildināt sesto daļu ar šādu teikumu:

"Iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā."

4. Aizstāt 23. panta otrās daļas 1.punktā skaitli "5" ar skaitli "10"; 2. un 3. punktā - skaitli "5" ar skaitli "15".

5. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Grāmatvedība, uzskaite un pensiju fondu darbības pārbaude

(1) Pensiju fondi kārto grāmatvedību un uzskaiti saskaņā ar likuma prasībām, Finansu ministrijas un Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas norādījumiem un atbilstoši savai kompetencei.

(2) Pensiju fonda gada pārskata sastādīšanas noteikumus izdod Ministru kabinets. Desmit dienas pirms tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām šis gada pārskats jāiesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai un Valsts ieņēmumu dienestam. Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai cita persona, kurai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir piešķīrusi šīs tiesības.

(3) Pensiju fonds par zvērināta revidenta kandidatūru vai gadījumos, kad gada pārskatu pārbauda cita persona, par tās kandidatūru rakstveidā informē Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju.

(4) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo pensiju fondam. Atzinumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Atzinuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

(5) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija pieprasa no pensiju fonda mēneša un ceturkšņa pārskatus par tā finansiālo darbību un nosaka šo pārskatu formu, saturu un iesniegšanas termiņu.

(6) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir pienākums ne retāk kā reizi trijos gados veikt pensiju fonda darbības pilnu revīziju. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu.

(7) Par sistemātisku grāmatvedības un uzskaites noteikumu neievērošanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības apturēt vai anulēt pensiju fonda licenci."

6. Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzība

(1) Pensiju fondu darbības valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, kas ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kura darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas sabiedrībām un to uzraudzību", šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pienākums ir nodrošināt profesionālu pieeju un stabilitāti pensiju fondu darbā, kā arī licencēto pensiju plānu dalībnieku likumīgo interešu un tiesību aizsardzību.

(3) Pensiju fonds Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas finansēšanai veic Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā atskaitījumus no iemaksām, kuras pensiju fonda licencētos pensiju plānos izdarījuši pensiju plāna dalībnieki vai kuras izdarītas šo dalībnieku labā. Šos atskaitījumus ieskaita pensiju fonda izdevumos.

(4) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības veikt pensiju fonda darbības tematiskās pārbaudes un pieprasīt informāciju un dokumentus par tā darbību. Pensiju fonda pienākums ir sniegt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai visu pieprasīto informāciju un uzrādīt visus dokumentus, un tas nedrīkst atteikties to darīt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(5) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm un revīzijām, novērtē pensiju fonda finansiālā stāvokļa stabilitāti un, ja nepieciešams, dod norādījumus attiecībā uz stāvokļa uzlabošanu. Pensiju fondam šie norādījumi jāizpilda noteiktajā laikā.

(6) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga izdot pensiju fondiem saistošus norādījumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

(7) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt pensiju fonda darbību un dokumentus tā galvenajā birojā un filiālēs un bez balsstiesībām piedalīties pensiju fonda pārvaldes institūciju sēdēs.

(8) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības ierosināt sasaukt pensiju fonda valdes un padomes sēdi vai akcionāru pilnsapulci un noteikt izskatāmos jautājumus.

(9) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas lēmumu par atteikšanos izsniegt licenci, tās apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 27.augustā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 11.septembrī

25.09.1998