Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1998. gada 14. oktobra likumu: Standartizācijas likums.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 281

Rīgā 1998.gada 4.augustā (prot. Nr. 42, 4.§)

Standartizācijas noteikumi

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

I nodaļa
Vispārīgie jautājumi

1.pants. Noteikumos lietotie termini: :

1) standarts - standartizācijas institūcijas apstiprināts dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz kopēju vienošanos, un ietver vispārīgus un vairākkārt piemērojamus noteikumus, norādījumus vai raksturojumu dažādu veidu darbībām vai to rezultātam, lai optimāli sakārtotu noteiktu jomu;

2) standartizācijas procedūra - secīgu darbību kārtība standartizācijas veikšanai.

2.pants. Šie noteikumi nosaka standartizācijas principus un uzdevumus, standartizācijas organizatorisko sistēmu, Latvijas standartu klasifikāciju, kā arī standartizācijas finansēšanas kārtību.

II nodaļa
Standartizācijas principi un uzdevumi

3.pants. Standartizācijas principi: :

1) atklātība, visu ieinteresēto pušu iesaistīšana standartizācijā un lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz kopēju vienošanos;

2) brīvprātīga piedalīšanās standartizācijā un brīvprātīga standartu piemērošana;

3) orientācija uz tehnikas sasniegumiem;

4) orientācija uz kopējām visas sabiedrības interesēm;

5) atbilstība starptautiskajām un reģionālajām standartizācijas prasībām.

4.pants. Standartizācijas uzdevumi:

1) nodrošināt cilvēka dzīvības, veselības un vides aizsardzību;

2) veicināt brīvu preču un pakalpojumu kustību;

3) veicināt starpvalstu sadarbību;

4) nodrošināt produktu un sistēmu saderību;

5) racionāli izmantot resursus.

III nodaļa
Standartizācijas organizatoriskā sistēma

5.pants. Standartizācijas valsts politiku nosaka Ekonomikas ministrija.

6.pants. (1) Nacionālās standartizācijas padomes (turpmāk - Padome) uzdevums ir koordinēt standartizācijas norisi atbilstoši Latvijas tautsaimniecības interesēm un pārraudzīt starptautisko standartu adaptāciju.

(2) Padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets, un tās darbību organizē Ekonomikas ministrija.

7.pants. Standartizāciju Latvijā veic nacionālā standartizācijas institūcija - Ekonomikas ministrijas pārziņā esošā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" (turpmāk - Nacionālā standartizācijas institūcija), nozaru standartizācijas institūcijas, standartizācijas tehniskās komitejas, kā arī citas institūcijas un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

8.pants. Standartizācijas procedūras Latvijā atbilstoši starptautiskajiem standartizācijas principiem nosaka Nacionālā standartizācijas institūcija un nozaru standartizācijas institūcijas.

9.pants. Nacionālās standartizācijas institūcijas statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.

10.pants. Nacionālās standartizācijas institūcijas galvenās funkcijas:

1) organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu un starptautisko standartu adaptāciju standartizācijas tehniskajās komitejās;

2) apstiprināt un reģistrēt nacionālos standartus, kurus Nacionālās standartizācijas institūcijas noteiktajā kārtībā ir izstrādājušas vai adaptējušas standartizācijas tehniskās komitejas;

3) publicēt, izdot un realizēt nacionālos standartus un citus ar tiem saistītos dokumentus;

4) nodrošināt standartu un citu ar tiem saistīto dokumentu fondu komplektēšanu un informācijas izplatīšanu standartizācijas jomā;

5) nodrošināt nacionālo standartu fondu uzturēšanu, aktualizāciju un glabāšanu;

6) pārstāvēt Latviju starptautiskajās un reģionālajās standartizācijas organizācijās un piedalīties to darbā.

11.pants. Standartizāciju atsevišķā nozarē veic nozares standartizācijas institūcija, kuru pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.

12.pants. Nacionālā standartizācijas institūcija un nozaru standartizācijas institūcijas atbilstoši starptautiskajām prasībām izveido standartizācijas tehniskās komitejas, kuru uzdevums ir izstrādāt standartus noteiktās jomās. Standartizācijas tehniskās komitejas ir atbildīgas par standartizāciju attiecīgajās jomās.

IV nodaļa
Latvijas standarti

13.pants. Latvijas standarti ir:

1) Latvijas nacionālie standarti, kas ir reģistrēti Nacionālajā standartizācijas institūcijā;

2) starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standarti, kas adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā un reģistrēti Nacionālajā standartizācijas institūcijā;

3) atsevišķu nozaru, institūciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) standarti.

14.pants. (1) Standartu piemērošana ir brīvprātīga.

(2) Ministru kabinets var noteikt obligāti piemērojamus Latvijas nacionālos standartus.

15.pants. Starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standarti, kas adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā, var būt arī attiecīgās standartizācijas organizācijas oficiālajā valodā.

16.pants. (1) Latvijas nacionālo standartu publicēšanas, pavairošanas un realizēšanas tiesības ir Nacionālajai standartizācijas institūcijai.

(2) Starptautiskos standartus līgumos noteiktajā kārtībā realizē un pavairo Latvijas standartizācijas institūcijas, kas ir attiecīgo starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju biedri.

17.pants. Starptautisko standartu fondu uzturēšanu, aktualizāciju un glabāšanu nodrošina Latvijas standartizācijas institūcijas, kas ir attiecīgo starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju biedri.

V nodaļa
Standartizācijas finansēšana

18.pants. Standartizācijas darbus finansē no valsts budžeta līdzekļiem, juridisko un fizisko personu iemaksām un no ieņēmumiem, kas gūti par standartizācijas jomā sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

19.pants. (1) No valsts budžeta tiek finansēti:

1) Nacionālās standartizācijas institūcijas uzturēšanas izdevumi standartizācijas darbu koordinācijai;

2) standartu informatīvās bāzes aktualizācija un papildināšana;

3) Latvijas nacionālo standartu izstrādāšana reglamentētajā sfērā;

4) starptautisko standartu adaptācija reglamentētajā sfērā;

5) dalības maksa starptautiskajās standartizācijas organizācijās.

(2) Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu nereglamentētajā sfērā finansē juridiskās un fiziskās personas, kas ir ieinteresētas šos standartus lietot.

VI nodaļa
Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

20.pants. Par šo noteikumu prasību neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.  

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs L.Strujevičs

08.08.1998