Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas jūras eskadras izveidošanu

1.pants. 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas jūras eskadras izveidošanu (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 19.jūnijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 2.jūlijā
Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas jūras eskadras izveidošanu

Latvijas Republikas valdība, Igaunijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk tekstā Līgumslēdzējas Puses,

vēlēdamās attīstīt sadarbību starp Baltijas valstīm drošības un aizsardzības jomā,

vēlēdamās sniegt ieguldījumu reģionālajā drošībā un stabilitātē ap Baltijas jūru,

cenzdamās palielināt Baltijas valstu jūras spēku atbilstību NATO prasībām,

apzinādamās nepieciešamību likvidēt mīnu draudus Baltijas jūrā,

vienojas par turpmāko:

1. PANTS. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Līgumslēdzējas Puses apņemas izveidot kopēju jūras vienību — Baltijas Jūras eskadru, turpmāk BALTRON, kā pastāvīgu jūras vienību.

2. BALTRON nodrošina Baltijas valstis ar pastāvīgām ātrās reaģēšanas spējām uz jūras miera laikā un krīžu gadījumos. BALTRON funkcijas ir atmīnēšanas operācijas un Baltijas valstu teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas drošības stiprināšana. BALTRON var piedalīties starptautiskās miera nodrošināšanas operācijās un operācijās reģionālās stabilitātes sekmēšanai, kurām mandātus izsniedz starptautiskās organizācijas un kuras tiek veiktas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem.

3. Lēmumus par BALTRON faktisko nosūtīšanu piedalīties operācijās Līgumslēdzējas Puses pieņem vienbalsīgi un saskaņā ar to nacionālo likumdošanu un procedūrām.

4. Šīs Vienošanās ietvaros Līgumslēdzējas Puses pilnvaro aizsardzības ministrus vai citas nozīmētas Līgumslēdzēju Pušu institūcijas noslēgt BALTRON darbībai nepieciešamās administratīva rakstura vienošanās un procedūras.

2. PANTS. ORGANIZĀCIJA

1. BALTRON sastāv no nacionāliem personālsastāviem un vienota štāba. Štāba amatus Līgumslēdzējas Puses ieņem rotācijas kārtībā.

2. Līgumslēdzējas Puses vienosies par BALTRON nosūtāmo nacionālo personālsastāvu lielumu.

3. BALTRON organizācijas, vadības, kontroles un izvēršanas praktiskie jautājumi risināmi saskaņā ar administratīva rakstura vienošanām, kas tiks noslēgtas saskaņā ar šīs Vienošanās 1. pantu.

4. BALTRON komandvaloda ir angļu valoda.

3. PANTS. PIENĀKUMI

1. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm ir atbildīga par savu kuģu sagatavošanu operācijām un izvēršanai, kā arī par personāla, kas nozīmēts dienēšanai BALTRON, iesaukšanu un sagatavošanu.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses pienākums ir savu nacionālo personālsastāvu apgāde un uzturēšana.

3. Līgumslēdzējas Puses vienojas sniegt atbalstu BALTRON ikvienā gadījumā, kad to teritorijā norisinātos darbība, kas saistīta ar BALTRON. Atbalsta sniegšanas noteikumi ietverami administratīva rakstura vienošanās, kas tiks noslēgtas saskaņā ar šīs Vienošanās 1.pantu.

4. BALTRON izveidošanas un darbības izdevumu savstarpējās sadales praktiskie jautājumi ietverami administratīva rakstura vienošanās, kas tiks noslēgtas, pamatojoties uz šīs Vienošanās 1. pantu.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse neatkarīgi un saskaņā ar savu nacionālo likumdošanu izlemj savu pilsoņu dienesta apstākļus, algas, nodokļus, sociālās un juridiskās garantijas dienot BALTRON tās teritorijā.

4. PANTS. STATUSS

1. Līgumslēdzējas Puses vienojas, ka ar BALTRON saistītu darbību laikā kādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā Līgumslēdzēju Pušu bruņoto spēku statusu regulē Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības — mieram", līgums par to bruņoto spēku statusu. BALTRON vajadzībām var noslēgt papildus Protokolus.

5. PANTS. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Igaunijas Republikas valdība ir šīs Vienošanās Depozitārijs.

2. Līgumslēdzēju Pušu domstarpības šīs Vienošanās interpretācijā vai piemērošanā risināmas sarunu ceļā starp Līgumslēdzējām Pusēm, un tās nav nododamas risināšanai starptautiskām tiesām vai trešajām personām.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt šīs Vienošanās ikviena panta pārskatīšanu. Pieprasījums jānosūta Depozitārijam, kam katra šāda pieprasījuma saturs un saņemšanas datums jāpaziņo pārējām Līgumslēdzējām Pusēm.

4. Šī Vienošanās ir ratificējama, un ratifikācijas dokumenti jādeponē Depozitārijā, kas katru Līgumslēdzēju Pusi informēs par deponēšanu.

5. Šī Vienošanās stāsies spēkā 30. dienā pēc pēdējā ratifikācijas dokumenta deponēšanas datuma.

6. Šī Vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku. To var denonsēt katra Līgumslēdzēja Puse, rakstiski par to informējot Depozitāriju, kam katra šāda paziņojuma saturs un saņemšanas datums jāpaziņo pārējām Līgumslēdzējām Pusēm.

7. Vienošanās zaudēs spēku, kad būs pagājuši 6 mēneši pēc paziņojuma saņemšanas brīža Depozitārijā.

Parakstīts Rīgā 1998.gada 16.aprīlī trīs oriģināleksemplāros, katrs latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Atšķirīgas iztulkošanas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Igaunijas Republikas valdības vārdā Lietuvas Republikas valdības vārdā
Tālavs Jundzis, Andrus Öövel, Česlovas Stankevičius,
aizsardzības ministrs aizsardzības ministrs aizsardzības ministrs
Agreement
between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania Concerning the Establishment of the Baltic Naval Squadron
The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania, Hereinafter referred to as the Contracting Parties, s,

seeking to promote co-operation among the Baltic States in the field of security and defence,

desiring to contribute to the regional security and stability in the Baltic Sea area,

striving to enhance interoperability of the naval forces of the Baltic States with NATO,

recognising the need to counter mine threats in the Baltic Sea,

have agreed as follows:

ARTICLE 1. GENERAL

1. The Contracting Parties commit to establish a combined naval unit — the Baltic Naval Squadron, hereinafter referred to as the BALTRON, as a standing naval force.

2. BALTRON shall provide the Baltic States with a permanent short notice capability to undertake naval operations in peacetime and crisis. The functions of the BALTRON shall be mine-countermeasure operations and the enhancement of the security of the Baltic States territorial waters and economic zones. BALTRON may be directed to participate in international peace support operations and operations contributing to regional stability, mandated by international organisations and conducted in accordance with the United Nations Charter.

3. Decisions concerning actual BALTRON deployment in operations shall be taken in consensus between the Contracting Parties and following national legislation and procedures.

4. Within the scope of this Agreement, the Contracting Parties authorise the Ministers of Defence, or other appointed authorities of the Contracting Parties, to conclude necessary administrative arrangements and procedures for the activities of the BALTRON.

ARTICLE 2. ORGANISATION

1. BALTRON shall be composed of national contingents and of a combined staff. The staff posts shall rotate between the Contracting Parties.

2. The size of national contingents assigned to the BALTRON shall be agreed upon by the Contracting Parties.

3. The practical aspects of organisation, command, control and deployment of the BALTRON shall be set out according to administrative arrangements, concluded in accordance with Article 1 of this Agreement.

4. The command language of the BALTRON shall be English.

ARTICLE 3. RESPONSIBILITIES

1. Each Contracting Party shall carry its own responsibility for the preparation of ships for operations and deployment as well for recruiting and training of its personnel appointed for the service in the BALTRON.

2. The supply and maintenance of its national contingents shall be the responsibility of each Contracting Party.

3. The Contracting Parties agree to provide support for the BALTRON when hosting any activity connected to the BALTRON. The terms on which support will be rendered shall be laid down in administrative arrangements, concluded in accordance with Article 1 of this Agreement.

4. The practical aspects of sharing costs of the formation and activities of BALTRON shall be laid down in administrative arrangements, concluded in accordance with Article 1 of this Agreement.

5. Each Contracting Party shall independently and according to its national legislation decide the conditions of service, salaries, taxation, social and legal guarantees for BALTRON personnel of its nationality serving on its territory.

ARTICLE 4. STATUS

1. While in the territory of any of the Contracting Parties due to the activities connected to the BALTRON, the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their Forces shall govern the relationship between the Contracting Parties as for status of their forces. For the purpose of the BALTRON, supplementary Protocols may be concluded.

ARTICLE 5. FINAL PROVISIONS

1. The Government of the Republic of Estonia shall act as the official Depository for this Agreement.

2. Disputes between the Contracting Parties regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by negotiation between the Contracting Parties and shall not be referred to international tribunals or third parties for settlement.

3. Any of the Contracting Parties may at any time request the revision of any Article of this Agreement. The request shall be addressed to the Depository which shall notify all the other Contracting Parties of each such notification and the date of the receipt thereof.

4. The present Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited at the Depository, which shall notify each of the Contracting Parties of the deposit thereof.

5. The present Agreement shall come into force on the 30th day from the date of the deposit of the last instrument of ratification.

6. The present Agreement is concluded for an unlimited period of time. It may be denounced by any of the Contracting Parties by written notification to the Depository which shall notify all the other Contracting Parties of each such notification and the date of the receipt thereof.

7. The denunciation shall take effect 6 months after the receipt of the notification by deposit state.

Done at Riga on April 16, 1998 in three originals, each drawn up in Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages, all being of equal legal force. In case of different interpretation the text in English language shall prevail.

For the Government For the Government For the Government
of the Republic of Latvia of the Republic of Estonia of the Republic of Lithuania
02.07.1998