Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu

1.pants. 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokols par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 19.jūnijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 2.jūlijā
Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokols par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu

PREAMBULA

Latvijas Republikas valdība, Igaunijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk tekstā — Puses),

Atsaukdamās uz Vienošanos starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par Baltijas Bataljonu, kas parakstīta Tallinā 1997.gada 10.decembrī (turpmāk tekstā — Vienošanās), kurā Puses vienojušās, ka ar Baltijas Bataljonu saistītu darbību laikā kādas Puses teritorijā Pušu bruņoto spēku statusu regulē Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības — mieram", līgums par to bruņoto spēku statusu, (turpmāk tekstā — PfP-SOFA);

Ievērodamas PfP-SOFA 1.pantu, saskaņā ar kuru, ja PfP-SOFA vai jebkurš papildprotokols attiecībā uz tā dalībvalstīm neparedz ko citu, visas PfP-SOFA dalībvalstis piemēro 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līguma par to bruņoto spēku statusu (turpmāk tekstā — NATO-SOFA) noteikumus tā, it kā visas PFP-SOFA dalībvalstis būtu NATO-SOFA dalībvalstis;

Atzīmēdamas nepieciešamību uzlabot administratīvo sadarbību kopēju mācību un apmācību plānošanas un realizēšanas veicināšanā un Baltijas Bataljona darbībā;

Atzīdamas nepieciešamību noteikt Baltijas Bataljona personāla un Baltijas bataljona štāba statusu;

Ievērodamas Vienošanās III.panta 1.punktu, saskaņā ar kuru noslēdzams papildus Protokols par Baltijas Bataljona statusu, atrodoties ikvienas Puses teritorijā;

Puses ir noslēgušas šādu Protokolu par Baltijas Bataljona štāba un Baltijas Bataljona personāla statusu:

I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
DEFINĪCIJAS

Turpmāk šajā Protokolā,

(a) jēdziens "Baltijas Bataljons" apzīmē bataljonu, ko Puses izveidojušas saskaņā ar Vienošanos un kas sastāv no nacionālajiem personālsastāviem un no daudznacionāliem štābiem un tiem pakļautām apakšvienībām, kuras izvietotas jebkuras Puses teritorijā;

(b) jēdziens "Baltijas Bataljona štābs" apzīmē ikvienu Pušu izveidoto daudznacionālo štābu un tam pakļautās apakšvienības;

(c) jēdziens "Ministru komiteja" apzīmē komiteju, kas izveidota, pamatojoties uz Vienošanās IV panta 1.a) punktu, un sastāv no Pušu aizsardzības ministriem, un ir Baltijas Bataljona augstākā politiskā vadība;

(d) NATO-SOFA I panta definīcijas, ja vien turpmākajos noteikumos nav noteikts citādi, attiecināmas uz šo Protokolu.

2. pants
PIEMĒROŠANA

Par šī Protokola piemērošanu Baltijas Bataljona štābam Puses lemj, apmainoties notām. Puses var nolemt piemērot šo Protokolu kā pilnā apjomā, tā daļēji. Šī protokola piemērošanas apjoms nosakāms kā iepriekš minēts, apmainoties notām.

3. pants
NATO-SOFA PIEMĒROŠANA

1. Puses vienojas NATO-SOFA piemērot saskaņā ar NATO-SOFA piemērošanas noteikumiem attiecībā uz Pušu bruņoto spēku un civilo sastāvdaļu dalībniekiem, kad tie atrodas citas Puses teritorijā ar Baltijas Bataljonu saistītu darbību laikā.

2. Puses vienojas, ka NATO-SOFA VIII panta 2.f punktā paredzētajos gadījumos tās atsakās no prasībām viena pret otru gadījumos, kad nodarītie zaudējumi ir mazāki nekā:

Latvijai: 700 Ls

Igaunijai: 15 000 EEK

Lietuvai: 4800 Lt

4. pants
PUŠU SADARBĪBA

1. Pusēm vienmēr jāsadarbojas šī Protokola un NATO-SOFA noteikumu pareizā piemērošanā.

2. Pusēm jānoslēdz atsevišķas vienošanās par robežu šķērsošanas kārtību saskaņā ar NATO-SOFA XI panta 10. un 11.punktu, ievērojot minētā panta 1.-9. un 12.-13.punkta un XII un XIII panta noteikumus.

3. Par pienākumiem, kas izriet no NATO-SOFA IX panta 3. un 6.punkta, noslēdzamas atsevišķas vienošanās.

4. Iepirkuma, apgādes un ar tiem saistītu jautājumu noteikumi ietverami atsevišķās vienošanās, ņemot vērā no NATO-SOFA piemērošanas izrietošos pienākumus.

5. Nacionālie noteikumi par cilvēku, dzīvnieku un augu infekciju slimību kontroli un novēršanu un par augu kaitēkļu kontroli un apkarošanu attiecas uz Baltijas Bataljonu. Nacionālām institūcijām un Baltijas Bataljona nozīmētam pārstāvim jāinformē citam citu par infekciju slimību izcelšanos, iespējamu izcelšanos, attīstību un apkarošanu, un par veiktajiem pasākumiem.

5. pants
PĀRVIETOŠANĀS NOTEIKUMI

1. Papildinot NATO-SOFA III panta 2.b punktu, Puses vienojas par Baltija s Bataljona individuālās un kolektīvās pārvietošanās pavēles izsniegšanu.

2. Baltijas Bataljona pārvietošanās pavēle izmantojama tikai militārā personāla un tā bagāžas, individuālo ieroču un dienesta dokumentu pārvietošanai saistībā ar Baltijas Bataljona darbību. Pēc personu nacionālo identifikācijas apliecību uzrādīšanas, tā dod personām vai apakšvienībām iespēju bez šķēršļiem nokļūt no vienas šī Protokola Puses teritorijas vienas vai vairāku citu šī Protokola Pušu teritorijās bez Pušu pasu, vīzu un imigrācijas pārbaudes noteikumu piemērošanas.

3. Detalizētāk izstrādātus jautājumus par Baltijas Bataljona pārvietošanās pavēlēm var ietvert atsevišķā līgumā, ko Puses noslēdz kā papildus līgumu šim Protokolam.

II nodaļa
BALTIJAS BATALJONA ŠTĀBA UN TĀ PERSONĀLA STATUSS

6. pants
JURIDISKAIS PAMATS UN DEFINĪCIJAS

1. Saskaņā ar šī Protokola noteikumiem NATO-SOFA attiecas uz Baltijas Bataljona štābu ikvienas šī Protokola Puses teritorijā un uz Baltijas Bataljona štāba militāro un civilo personālu un to apgādājamiem, kas aprakstīti definīcijās šī panta 2.punktā, kad šāda personāla uzturēšanās ir saistīta ar pienākumu pildīšanu vai, apgādājamo gadījumā, ar to laulātā vai vecāku pienākumu pildīšanu, atrodoties kādas Puses teritorijā.

2. NATO-SOFA piemērošanas nolūkā attiecībā uz Baltijas Bataljona štābu jēdzieniem "spēki", "civilā sastāvdaļa" un "apgādājamais", lai kur tie lietoti NATO-SOFA, ir šāda nozīme:

(a) "spēki" apzīmē militāro personālu, ko Puses piekomandējušas Baltijas Bataljona štābam;

(b) "civilā sastāvdaļa" apzīmē civilo personālu, kas ir Pušu pilsoņi, bet nav uzņēmējvalsts pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji un kas:

(i) ir nodarbināts kādas Puses bruņotajos spēkos un ir nozīmēts darbam Baltijas Bataljona štābā, vai
(ii) pieņemts darbā Baltijas Bataljona štābā amatos, par kuriem ir nolēmusi Ministru komiteja;

(c) "apgādājamais" apzīmē šī punkta (a) un (b) apakšpunktos aprakstīto spēku vai civilās sastāvdaļas dalībnieku laulātos vai šādu dalībnieku bērnus, kas atrodas viņu apgādībā.

3. Baltijas Bataljona štābs uzskatāms par spēkiem NATO-SOFA II pantā, V panta 2.punktā, VII panta 10.punktā, IX panta 2., 3., 4., 7. un 8.punktā un XIII pantā minētajos nolūkos.

7. pants
TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Tiesības un pienākumi, kurus NATO-SOFA piešķir vai uzdod sūtītājai valstij vai tās varas iestādēm attiecībā uz tās spēkiem vai to civilo sastāvdaļu, vai apgādājamiem, attiecībā uz Baltijas Bataljona štābu, tā personālu un to apgādājamiem, kam NATO-SOFA piemērojama saskaņā ar šo Protokolu, tiek uzdoti vai piešķirti Baltijas Bataljona štābam, izņemot:

(a) tiesības, kas piešķirtas sūtītājas valsts militārajām varas iestādēm saskaņā ar NATO-SOFA VII pantu realizēt kriminālo un disciplināro jurisdikciju, realizē tās Puses, ja tāda ir, militārās varas iestādes, kuras militāro likumu subjekts ir iesaistītā persona;

(b) pienākumi, ko sūtītājai valstij vai tās varas iestādēm uzdod NATO-SOFA II pants, III panta 4.punkts, VII panta 5.a un 6.a punkts, VIII panta 9. un 10.punkts un XIII pants, piešķirami gan Baltijas Bataljona štābam, gan ikvienai Pusei, kuras bruņotie spēki vai bruņoto spēku ikviens dalībnieks vai nodarbinātais, vai šāda dalībnieka vai nodarbinātā apgādājamais ir iesaistīts.

(c) NATO-SOFA III panta 2.a un 5.punktā un XIV pantā minētajos nolūkos spēku dalībnieku un to apgādājamo gadījumā sūtītāja valsts ir tā Puse, kuras bruņoto spēku dalībnieks tas ir, vai civilās sastāvdaļas dalībnieku vai to apgādājamo gadījumā tā Puse, ja tāda ir, kuras bruņotajos spēkos dalībnieks ir nodarbināts;

(d) pienākumi, ko sūtītājai valstij uzdod NATO-SOFA VIII panta 6. un 7.punkts, piešķirami Pusei, kuras bruņoto spēku dalībnieks ir persona, kuras darbība vai bezdarbība ir radījusi pamatu prasībai, vai, civilās sastāvdaļas dalībnieka gadījumā, tai Pusei, kuras bruņotajos spēkos tā ir nodarbināta, vai, ja nav šādas Puses, Baltijas Bataljona štābam, kura dalībnieks ir šī persona. Gan Pusei, ja tāda ir, kurai pienākumi noteikti šajā punktā, gan Baltijas Bataljona štābam ir sūtītājas valsts tiesības arbitra iecelšanai saskaņā ar NATO-SOFA VIII panta 8.punktu.

8. pants
JURIDISKAIS STATUSS

1. Baltijas Bataljona štābs ir tiesīgs:

(a) slēgt kontraktus;

(b) iegūt un atsavināt īpašumus.

2. Tomēr uzņēmēja valsts var padarīt šādu tiesību realizēšanu atkarīgu no atsevišķām vienošanām starp to un Baltijas Bataljona štābu.

3. Saskaņā ar NATO-SOFA VIII pantu Baltijas Bataljona štābs var griezties tiesā kā prasītājs vai atbildētājs. Tomēr uzņēmēja valsts un Baltijas Bataljona štābs var vienoties, ka uzņēmējas valsts Aizsardzības ministrija vai cita institūcija pārstāvēs Baltijas Bataljona štābu jebkurā no uzņēmējas valsts tiesu tiesvedībā esošajām lietām, kurā Baltijas Bataljona štābs ir kāda no pusēm. Izdevumus, kas saistīti ar kontraktu realizēšanu vai tiesu darbu veikšanu, segs Baltijas Bataljona štābs.

9. pants
PRASĪBAS

1. NATO-SOFA VIII pantā un saskaņā ar šī Protokola 3.pantā panākto vienošanos Pusēm uzdotais pienākums atteikties no prasībām attiecas gan uz Baltijas Bataljona štābu, gan uz iesaistīto šī Protokola Pusi.

2. NATO-SOFA VIII panta 1. un 2.punktā minētajos nolūkos

(a) manta, kas pieder Baltijas Bataljona štābam vai kādai šī Protokola Pusei un ko lieto Baltijas Bataljona štābs, tiek uzskatīta par Līgumslēdzējai Pusei piederošu mantu, ko lieto tās bruņotie spēki;

(b) zaudējums, ko nodarījis šī Protokola 6.panta 2.punktā aprakstīto spēku vai civilās sastāvdaļas dalībnieks vai jebkurš cits Baltijas Bataljona štābā nodarbinātais, tiek uzskatīts par Līgumslēdzēju Pušu bruņoto spēku dalībnieka vai nodarbinātā nodarītu zaudējumu;

(c) NATO-SOFA VIII panta 3.punktā lietotais izteiciens "pieder Līgumslēdzējai Pusei" attiecas uz Baltijas Bataljona štābu.

3. Prasības, uz kurām attiecināms NATO-SOFA VIII panta 5.punkts, ietver prasības (izņemot no kontraktiem izrietošās un prasības, uz kurām attiecas minētā panta 6. un 7.punkts), kas radušās no jebkura Baltijas Bataljona štābā nodarbinātā darbības vai bezdarbības, vai no jebkuras citas darbības, bezdarbības vai notikuma, par kuru Baltijas Bataljona štābs ir juridiski atbildīgs un kurš radījis zaudējumus uzņēmējas valsts teritorijā trešajām personām, kas nav šī Protokola Puses.

10. pants
BALTIJAS BATALJONA ŠTĀBA PERSONĀLA UN TRANSPORTA LĪDZEKĻU IDENTIFIKĀCIJA

1. Baltijas Bataljona štāba dalībniekiem ir personu identificējošas apliecības, kuras izsniedz Baltijas Bataljona štābs un kurās norādīts personas vārds, dzimšanas vieta un datums, pilsonība, rangs vai pakāpe, numurs (ja tāds ir), fotogrāfija un derīguma termiņš. Šī apliecība uzrādāma pēc pieprasījuma.

2. Uz Baltijas Bataljona štāba dienesta transporta līdzekļiem un autopiekabēm izvietojamas apstiprinātas un viegli atpazīstamas zīmes, kas norāda, ka tie ir Baltijas Bataljona štāba dienesta transporta līdzekļi un autopiekabes. Atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem Baltijas Bataljona štābam atļautas ar tādiem noteikumiem un tādā apmērā, kādā tās atļautas uzņēmējas valsts bruņotajiem spēkiem.

11. pants
ĪPAŠUMU, MANTISKO VĒRTĪBU, ARHĪVU UN DIENESTA DOKUMENTU STATUSS

1. Ja šajā Protokolā nav noteikts citādi, īpašumos, kurus izmanto Baltijas Bataljona štābs, darbojas uzņēmējas valsts likumi.

2. Ja šajā Protokolā nav noteikts citādi, uzņēmējas valsts tiesām vai citām atbilstošām varas iestādēm piemērojamā likuma robežās ir jurisdikcija pār darbībām, darījumiem vai bezdarbību Baltijas Bataljona štāba izmantotajos īpašumos.

3. Baltijas Bataljona štābs darīs visu iespējamo, lai tā izmantotie īpašumi netiktu izmantoti kā patvēruma vieta tādām personām, kas izvairās no aresta par jebkuru uzņēmējas valsts likuma pārkāpumu vai ko uzņēmēja valsts izraida uz kādu citu valsti, vai kas cenšas izvairīties no likuma piemērošanas.

4. Baltijas Bataljona štāba arhīvi un citi dienesta dokumenti, kas atrodas Baltijas Bataljona štāba izmantotajos īpašumos, ko izmanto Baltijas Bataljona štābs vai kas atrodas ikvienas personas, kuru pienācīgi pilnvarojis Baltijas Bataljona štābs, valdījumā, ir neaizskarami. Pēc uzņēmējas valsts varas iestāžu pieprasījuma un uzņēmējas valsts Aizsardzības ministrijas pārstāvja klātbūtnē Baltijas Bataljona štābam jāpārbauda jebkuru dokumentu saturs, lai apliecinātu, k a uz tiem attiecināma imunitāte saskaņā ar šo pantu. Šī imunitāte neskar tādas funkcijas un administratīvas darbības attiecībā uz Baltijas Bataljona štābu, par kurām Puses savstarpēji vienojušās.

5. Juridiskas darbības, ietverot likuma piemērošanu un īpašumu, mantas vai līdzekļu aprakstīšanu, kratīšanu, izņemšanu, konfiscēšanu, atsavināšanu vai jebkuru citu iejaukšanās formu izpildu, administratīvu, tiesas vai juridisku darbību veidā, nav piemērojamas pret Baltijas Bataljona štābu, izņemot mērķiem, kādi noteikti NATO-SOFA VII panta 6.a punktā, VIII pantā, vai tikai ar Pušu atļauju un to apstiprinātā kārtībā.

12. pants
PIEKĻŪŠANAS BRĪVĪBA

Kompetentās nacionālās varas iestādes neliegs piekļūšanu vai izkļūšanu no Baltijas Bataljona štāba aizņemtajiem īpašumiem personām, kas piegādā dienesta pastu vai turp uzaicinātas Baltijas Bataljona darba vai darbību dēļ, tām ierodoties vai atstājot Pušu teritoriju.

13. pants
NODOKĻI UN MUITAS NODEVAS

1. Lai veicinātu Pušu sadarbību Baltijas Bataljonā un to ekskluzīvam labumam, Baltijas Bataljona štābs, ciktāl tas iespējams, ir atbrīvots no nodokļiem un nodevām, kas saistītas ar Baltijas Bataljona izveidošanu, celtniecības darbiem, uzturēšanu un darbību.

2. Baltijas Bataljona štābs bauda tādas pašas tiesības, kādas ar NATO-SOFA XI pantu piešķirtas spēkiem. NATO-SOFA XI panta 5. un 6.punkta noteikumi neattiecas uz uzņēmējas valsts pilsoņiem, ja vien šie pilsoņi nav kādas šī Protokola Puses, kas nav uzņēmēja valsts, bruņoto spēku dalībnieki.

3. Šajā pantā lietotais jēdziens "nodokļi un nodevas" neietver maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

14. pants
PERSONĀLA APLIKŠANA AR NODOKĻIEM

Atbrīvošana no nodokļiem, kādu NATO-SOFA X pants piešķir spēku vai civilās sastāvdaļas dalībniekiem attiecībā uz to algām un citiem ienākumiem, attiecas uz šī Protokola 6.panta 2.a un b(i) punkta definīcijās aprakstītā Baltijas Bataljona štāba personāla algām un citiem ienākumiem, ko tie gūst kā šāds personāls no bruņotiem spēkiem, kuru dalībnieki tie ir vai kuros tie ir nodarbināti. Šis pants nevienu šādu dalībnieku vai nodarbināto neatbrīvo no nodokļiem, ko uzlikusi tā valsts, kuras rezidents viņš ir.

15. pants
KOPĪGI IEGĀDĀTO MATERIĀLO VĒRTĪBU ATSAVINĀŠANA

Ja vien Puses nenolemj citādāk,

(a) jebkuras materiālās vērtības, kas iegūtas par Baltijas Bataljona štāba kopīgi veidotajiem līdzekļiem vai no kapitālieguldījumiem un Baltijas Bataljona štābam vairs nav nepieciešamas, tiek atsavinātas kārtībā, par kādu vienojusies Ministru komiteja, un ieņēmumi dalāmi starp Pusēm vai kreditējami tām proporcijās, kādās tās ir piedalījušās šī Baltijas Bataljona štāba kopējo līdzekļu vai kapitālieguldījumu veidošanā. Uzņēmējai valstij ir pirmpirkuma tiesības uz jebkuru nekustamo īpašumu, kas tiek atsavināts tās teritorijā, nodrošinot, ka tā piedāvā ne mazāk izdevīgus noteikumus kā kāda trešā persona.

(b) jebkurš zemes gabals, ēkas vai pastāvīgas iekārtas, ko uzņēmēja valsts nodevusi Baltijas Bataljona štāba lietošanā bez maksas (izņemot nominālos maksājumus) un kas šim Baltijas Bataljona štābam vairs nav nepieciešamas, Baltijas Bataljona štābam ir jānodod atpakaļ uzņēmējai valstij, un Baltijas Bataljona štāba lietošanas dēļ radušos katru šādas mantas, kuru nodrošinājusi uzņēmēja valsts, vērtības pieaugumu vai zudumu Puses nosaka saskaņā ar piemērojamo uzņēmējas valsts likumu; starpība tiek sadalīta starp Pusēm vai kreditēta, vai debitēta tām proporcijās, kādās tās ir piedalījušās šī Baltijas Bataljona štāba kopīgo līdzekļu vai kapitālieguldījumu veidošanā.

16. pants
VALŪTA

1. Baltijas Bataljona štābs var rīkoties ar jebkuru valūtu un kontiem. Pēc Baltijas Bataljona štāba pieprasījuma, ja tas Baltijas Bataljona štābam ir nepieciešams, Pusēm jāveicina Baltijas Bataljona štāba līdzekļu pārvešana no vienas valsts uz citu un jebkuras valūtas, kāda ir Baltijas Bataljona štāba rīcībā, konvertēšana jebkurā citā valūtā.

2. Lai atvērtu banku kontus un rīkotos ar tiem, Baltijas Bataljona štābs var noslēgt atsevišķu līgumu ar uzņēmējvalsts attiecīgo valdības finansu institūciju.

III nodaļa
BEIGU NOTEIKUMI

17. pants
DEPOZITĀRIJS

Latvijas Republikas valdība ir šī Protokola Depozitārijs.

18. pants
DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Interpretācijas vai piemērošanas domstarpības risināmas sarunu ceļā starp Pusēm.

19. pants
PĀRSKATĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA

Ikviena Puse katrā laikā var pieprasīt šī Protokola ikviena panta pārskatīšanu. Pieprasījums jānosūta Depozitārijam, kam katra šāda pieprasījuma saturs un saņemšanas datums jāpaziņo pārējām Pusēm.

20. pants
PAPILDUS VIENOŠANĀS

Šo Protokolu var papildināt ar divpusēju vienošanos starp uzņēmēju valsti un Baltijas Bataljona štābu.

21. pants
RATIFIKĀCIJA

Šis Protokols ir ratificējams, un ratifikācijas dokumenti jādeponē Depozitārijā, kas katru Pusi informē par deponēšanas datumu.

22. pants
STĀŠANĀS SPĒKĀ, DARBĪBAS LAIKS UN DENONSĒŠANA

1. Šis Protokols stājas spēkā 30.dienā pēc pēdējā ratifikācijas dokumenta deponēšanas datuma.

2. Šis Protokols tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. To var denonsēt katra Puse, rakstiski par to informējot Depozitāriju, kam katra šāda paziņojuma saturs un saņemšanas datums jāpaziņo pārējām Pusēm.

3. Protokols zaudēs spēku, kad būs pagājuši 6 mēneši pēc šāda paziņojuma saņemšanas brīža Depozitārijā.

Parakstīts Rīgā 1998.gada 16.aprīlī vienā eksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, kas ir deponēts Depozitārija arhīvos. Depozitārijs nosūta Pusēm apliecinātas Protokola kopijas. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir angļu teksts.

Latvijas Republikas valdības vārdā Igaunijas Republikas valdības vārdā Lietuvas Republikas valdības vārdā
Tālavs Jundzis, Andrus Öövel, Česlovas Stankevičius,
aizsardzības ministrs aizsardzības ministrs aizsardzības ministrs
Protocol
between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania Concerning the Status of the Baltic Battalion Headquarters and the Personnel of the Baltic Battalion
PREAMBLE

The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania, in the following referred to as the Parties,

Referring to the Agreement between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania concerning the Baltic Battalion, signed in Tallinn on December 10, 1997, in the following referred to as the Agreement, in which the Parties have agreed that while in the territory of any of the Parties due to activities connected to the Baltic Battalion the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their Forces, in the following referred to as the PfP-SOFA, shall govern the relationship between the Parties as for status of their forces;

Following Article 1 of the PfP-SOFA, in accordance with which, except as otherwise provided for in the PfP-SOFA and any additional protocol in respect to its own parties, all states parties to the PfP-SOFA shall apply the provisions of the Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, done at London on 19 June, 1951, hereinafter referred to as the NATO-SOFA, as if all states parties to the PfP-SOFA were parties to the NATO-SOFA;

Noting the need to enhance administrative co-operation in order to facilitate planning and implementation of combined exercises and training within and the functioning of the Baltic Battalion;

In recognition of the need of defining the status of the personnel of the Baltic Battalion and of the Baltic Battalion Headquarters;

Following paragraph 1 of Article III of the Agreement, in accordance with which a Protocol, supplementary to the Agreement, concerning the status of the Baltic Battalion, while on the territory of any of the Parties, shall be concluded;

The Parties have concluded the following Protocol concerning the Status of the Baltic Battalion Headquarters and the personnel of the Baltic Battalion:

Part I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Protocol, in the following,

(a) the expression "Baltic Battalion" means the battalion, established by the Parties in accordance with the Agreement, consisting of national contingents and of multinational headquarters and their subordinated units, stationed on the territory of either of the Parties;

(b) the expression "a Baltic Battalion Headquarters" means any Baltic Battalion multinational headquarters and their subordinated units established by the Parties;

(c) the expression "Ministerial Committee" means the committee established in accordance with Article IV, paragraph 1.a) of the Agreement, consisting of the Ministers of Defence of the Parties, embodying the highest political authority over the Baltic Battalion;

(d) the definitions in Article I of the NATO-SOFA shall, unless otherwise mentioned in the provisions below, apply to this Protocol.

Article 2

APPLICATION

The application of this Protocol to a Baltic Battalion Headquarters shall be decided upon by the Parties through an exchange of notes. This Protocol may be applied in whole or partly by decision of the Parties. The scope of application of this Protocol shall be expressed in the above-mentioned exchange of Notes.

Article 3

APPLICATION OF NATO-SOFA

1. The Parties agree to apply the NATO-SOFA to the members of the armed forces and civilian components, in accordance with the application of the NATO-SOFA, of the Parties when stationed in the territory of another of the Parties due to activities connected to the Baltic Battalion.

2. For the purpose of paragraph 2.f. of Article VIII of the NATO-SOFA, the Parties agree to waive its claim in such cases where the damage is less than:

Latvia: 700 Ls

Estonia: 15 000 EEK

Lithuania: 4800 LT

Article 4

CO-OPERATION BETWEEN THE PARTIES

1. The Parties shall co-operate at all times to facilitate the proper administration of the provisions of this Protocol and the provisions of the NATO-SOFA.

2. The Parties shall conclude special arrangements concerning crossing the frontiers of the Parties in accordance with paragraphs 10 and 11 of Article XI of the NATO-SOFA, with due respect to the provisions in paragraphs 1-9 and 12-13 of the said Article and Articles XII and XIII of the NATO-SOFA.

3. The obligations laid down in paragraph 3 and 6 of Article IX of the NATO-SOFA shall be subject to separate arrangements.

4. Concepts of purchase, logistics and related matters shall be made subject to separate arrangements, with due regard to the obligations undertaken by the application of the NATO-SOFA.

5. National regulations of the receiving State on the prevention and control of infectious diseases of humans, animals and plants and on the prevention and control of plant pests apply to the Baltic Battalion. The national authorities and the appointed representative of the Baltic Battalion shall keep each other informed of the outbreak, or suspected outbreak, development and elimination of infectious diseases, and of the measures taken.

Article 5

MOVEMENT ORDER

1. As a supplement to paragraph 2.b of Article III of the NATO-SOFA, the Parties agree to issue an individual and a collective Baltic Battalion Movement Order.

2. The Baltic Battalion Movement Order shall be used only for the movement of military personnel and their personal baggage, individual weapons and official documents in connection to the activities related to the Baltic Battalion. Subject to the presentation by individuals of their national identity cards, the Baltic Battalion Movement Order shall permit individuals or units to pass without difficulty from the territory of one of the Parties to the present Protocol to the territory of one or more other Parties to the present Protocol being exempt from those regulations of the Parties which concern passports, visas and immigration inspections.

3. Detailed issues concerning the Baltic Battalion Movement Order may be laid down in a separate agreement, concluded by the Parties as a supplementary agreement to the present Protocol.

Part II

THE STATUS OF THE BALTIC BATTALION HEADQUARTERS AND ITS PERSONNEL

Article 6

LEGAL BASIS AND DEFINITIONS

1. Subject to the provisions of this Protocol, the NATO-SOFA shall apply to a Baltic Battalion Headquarters in the territory of any of the Parties to the present Protocol and to the military and civilian personnel of a Baltic Battalion Headquarters and their dependants included in the definitions in paragraph 2 of this Article, when such personnel are present in connection with their official duties or, in the case of dependants, the official duties of their spouse or parent when stationed in the territory of either of the Parties.

2. For the purpose of applying the NATO-SOFA to a Baltic Battalion Headquarters, the expressions "force", "civilian component" and "dependant", wherever they occur in the NATO-SOFA shall have the meanings set out below:

(a) "force" means the military personnel attached to a Baltic Battalion Headquarters by the Parties;

(b) "civilian component" means civilian personnel who are nationals of the Parties, but who are not nationals of, nor ordinarily resident in the receiving State, and who are:

(i) attached to a Baltic Battalion Headquarters and in the employ of the armed forces of any of the Parties, or
(ii) in such categories of civilian personnel in the employ of the multinational parts of the Baltic Battalion as the Ministerial Committee may decide;

(c) "dependant" means the spouse of a member of a force or civilian component, as defined in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, or a child of such member depending on him or her for support;

3. A Baltic Battalion Headquarters shall be considered to be a force for the purposes of Article II, paragraph 2 of Article V, paragraph 10 of Article VII, paragraphs 2, 3, 4, 7 and 8 of Article IX and Article XIII, of the NATO-SOFA.

Article 7

RIGHTS AND OBLIGATIONS

The rights and obligations which the NATO-SOFA gives to or imposes upon the sending State or its authorities in respect of its forces or their civilian components or dependants shall, in respect of a Baltic Battalion Headquarters and its personnel and their dependants to whom the NATO-SOFA applies in accordance with this Protocol, be vested in or attached to a Baltic Battalion Headquarters, except that:

(a) the right which is given by Article VII of the NATO-SOFA to the military authorities of the sending State to exercise criminal and disciplinary jurisdiction shall be vested in the military authorities of the Party, if any, to whose military law the person concerned is subject;

(b) the obligations imposed upon the sending State or its authorities by Article II, paragraph 4 of Article III, paragraphs 5 a. and 6 a. of Article VII, paragraphs 9 and 10 of Article VIII, and Article XIII, of the NATO-SOFA, shall attach both to a Baltic Battalion Headquarters and to any Party whose armed force, or any member or employee of whose armed force, or the dependant of such member or employee, is concerned;

(c) for the purposes of paragraphs 2 a. and 5 of Article III, and Article XIV of the NATO-SOFA the sending State shall be, in the case of members of a force and their dependants, the Party to whose armed force the member belongs, or, in the case of members of a civilian component and their dependants, the Party, if any, by whose armed force the member is employed;

(d) the obligations imposed on the sending State by virtue of paragraphs 6 and 7 of Article VIII of the NATO-SOFA shall attach to the Party to whose armed force the person belongs whose act or omission has given rise to the claim or, in the case of a member of a civilian component, to the Party by whose armed force he is employed or, if there is no such Party, to the Baltic Battalion Headquarters of which the person concerned is a member. Both the Party, if any, to which obligations attach under this paragraph and a Baltic Battalion Headquarters shall have the rights of the sending State in connection with the appointment of an arbitrator under paragraph 8 of Article VIII of the NATO-SOFA.

Article 8

JURIDICAL STATUS

1. A Baltic Battalion Headquarters shall have the capacity:

(a) to conclude contracts;

(b) to acquire and dispose of property;

2. The receiving State may, however, make the exercise of such capacity subject to special arrangements between it and a Baltic Battalion Headquarters.

3. Subject to the provisions of Article VIII of the NATO-SOFA, a Baltic Battalion Headquarters can engage in legal proceedings as claimant or defendant. However, the receiving State and a Baltic Battalion Headquarters may agree, that the Ministry of Defence or any appropriate national institutions of the receiving State shall act on behalf of the Baltic Battalion Headquarters in any legal proceedings to which that Baltic Battalion Headquarters is a party before the courts of the receiving State. The costs connected to carrying out contracts or settling legal actions shall be borne by that Baltic Battalion Headquarters.

Article 9

CLAIMS

1. The obligation to waive claims imposed on the Parties by Article VIII of the NATO-SOFA, and as agreed in Article 3 of this Protocol, shall attach both to a Baltic Battalion Headquarters and to any Party to this Protocol concerned.

2. For the purpose of paragraphs 1 and 2 of Article VIII of the NATO-SOFA,

(a) property owned by a Baltic Battalion Headquarters or by a Party to this Protocol and used by a Baltic Battalion Headquarters shall be deemed to be property owned by a Contracting Party and used by its armed forces;

(b) damage caused by a member of a force or civilian component as defined in paragraph 2 of Article 6 of this Protocol or by any other employee of a Baltic Battalion Headquarters shall be deemed to be damage caused by a member or an employee of the armed forces of a Contracting Party;

(c) the definition of the expression "owned by a Contracting Party" in paragraph 3 of Article VIII of the NATO-SOFA shall apply in respect of a Baltic Battalion Headquarters.

3. The claims to which paragraph 5 of Article VIII of the NATO-SOFA applies shall include claims (other than contractual claims and claims to which paragraphs 6 or 7 of that Article apply) arising out of acts or omissions of any employees of a Baltic Battalion Headquarters, or out of any other act, omission or occurrence for which a Baltic Battalion Headquarters is legally responsible, and causing damage in the territory of a receiving State to third parties, other than any of the Parties to this Protocol.

Article 10

IDENTIFICATION OF A BALTIC BATTALION HEADQUARTERS PERSONNEL AND VEHICLES

1. Members of a Baltic Battalion Headquarters shall have a personal identity card issued by a Baltic Battalion Headquarters showing names, date and place of birth, nationality, rank or grade, number (if any), photograph and period of validity. This card must be presented on demand.

2. Official motor vehicles and trailers of a Baltic Battalion Headquarters shall bear a clearly recognisable and authorised sign, indicating, that they are official motor vehicles and trailers of a Baltic Battalion Headquarters. Deviations from regulations governing conduct in road traffic are permitted to a Baltic Battalion Headquarters on such conditions and to such extent as are permitted to the armed forces of the receiving State.

Article 11

STATUS OF PREMISES, ASSETS, ARCHIVES AND OFFICIAL DOCUMENTS

1. Except as otherwise provided in this Protocol, the laws of the receiving State shall apply within the premises solely used by a Baltic Battalion Headquarters.

2. Except as otherwise provided in this Protocol, the courts or other appropriate institutions of the receiving State shall have jurisdiction, as provided in applicable laws, over acts, transactions or omissions taking place on the premises solely used by a Baltic Battalion Headquarters.

3. A Baltic Battalion Headquarters shall take all feasible measures to prevent the premises solely used by it from being used as a refuge by persons who are avoiding arrest under any law of the receiving State, who are requested by the receiving State for extradition to another country, or who are endeavouring to avoid service of legal process.

4. The archives and other official documents of a Baltic Battalion Headquarters kept in premises solely used by a Baltic Battalion Headquarters or in the possession of any properly authorised member of a Baltic Battalion Headquarters shall be inviolable. A Baltic Battalion Headquarters shall, at the request of the authorities of the receiving State and in the presence of a representative of the Ministry of Defence of the receiving State, verify the nature of any documents to confirm that they are entitled to immunity under this Article. This immunity shall not prevent the Parties from effecting and implementing mutually agreed functions and administrative procedures concerning a Baltic Battalion Headquarters.

5. Juridical actions, including service of legal process and the seizure, search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, juridical or legislative actions, of property, assets or funds shall not be taken against the Baltic Battalion Headquarters, except for the purpose of paragraph 6 a. of Article VII and Article VIII of the NATO-SOFA, or except otherwise with the consent of, and under the conditions, approved by the Parties.

Article 12

FREEDOM OF ACCESS

The competent national authorities shall not impede access to or from the premises solely used by a Baltic Battalion Headquarters by persons holding official post therein or by persons invited thereto in connection with the official work and activities of the Baltic Battalion upon their arrival in or departure from the territory of any of the Parties.

Article 13

TAXATION, CUSTOMS DUTIES

1. For the purpose of facilitating the establishment, construction, maintenance and operation of the Baltic Battalion, a Baltic Battalion Headquarters shall be relieved as far as practicable, from duties and taxes, affecting expenditures by it in the interest of the co-operation between the Parties in the Baltic Battalion and for its official and exclusive benefit.

2. A Baltic Battalion Headquarters shall enjoy the rights granted to a force under Article XI of the NATO-SOFA subject to the same conditions. The provisions in paragraph 5 and 6 of Article XI of the NATO-SOFA do not apply to nationals of the receiving State, unless such nationals belong to the armed forces of a Party to this Protocol other than the receiving State.

3. The expression "duties and taxes" in this Article does not include charges for services rendered.

Article 14

TAXATION OF PERSONNEL

The exemption from taxation accorded under Article X of the NATO-SOFA to members of a force or civilian component in respect of their salaries and emoluments shall apply as regards personnel of a Baltic Battalion Headquarters within the definitions in paragraph 2 a and b (i) of Article 6 of this Protocol, to salaries and emoluments paid to them as such personnel by the armed force to which they belong or by which they are employed. This paragraph does not exempt any such member or employee from taxation imposed by a State of which he is a national.

Article 15

DISPOSAL OF COMMON FUNDED ASSETS

Except in so far as the Parties may decide otherwise,

(a) any assets acquired from common funds or capital costs of a Baltic Battalion Headquarters and no longer required by that Baltic Battalion Headquarters shall be disposed of under arrangements approved by the Ministerial Committee and the proceeds shall be distributed among or credited to the Parties in the proportions in which they have contributed to the common funds or capital costs of that Baltic Battalion Headquarters. The receiving State shall have the prior right to acquire any immovable property so disposed of in its territory provided that it offers terms no less favourable than those offered by any third party;

(b) any land, buildings or fixed installations provided for the use of a Baltic Battalion Headquarters by the receiving State without charge to that Baltic Battalion Headquarters (other than a nominal charge) and no longer required by that Baltic Battalion Headquarters shall be handed back to the receiving State, and any increase or loss in the value of the property, so provided by the receiving State, resulting from its use by that Baltic Battalion Headquarters shall be determined by the Parties, taking into consideration any applicable law of the receiving State, and distributed among or credited or debited to the Parties in the proportions in which they have contributed to the common funds or capital costs of that Baltic Battalion Headquarters.

Article 16

CURRENCY

1. A Baltic Battalion Headquarters can hold currency of any kind and operate accounts. At the request of a Baltic Battalion Headquarters the Parties shall facilitate transfers of the funds of that Baltic Battalion Headquarters from one country to another and the conversion of any currency held by a Baltic Battalion Headquarters into any other currency, when necessary to meet the requirements of any Baltic Battalion Headquarters.

2. For the purposes of opening and operating bank accounts, a Baltic Battalion Headquarters may conclude a separate agreement with the appropriate governmental financial authority of the receiving State.

Part III

FINAL PROVISIONS

Article 17

DEPOSITORY

The Government of the Republic of Latvia shall act as the Depository for this Protocol.

Article 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes between the Parties regarding the interpretation or application of this Protocol shall be resolved by negotiations between the Parties.

Article 19

REVISION AND AMENDMENTS

Any of the Parties may at any time request the revision of any Article of this Protocol. The request shall be addressed to the Depository which shall notify all the other Parties of each such notification and the date of the receipt thereof.

Article 20

SUPPLEMENTARY AGREEMENTS

The present Protocol may be supplemented by bilateral agreement between the receiving State and a Baltic Battalion Headquarters.

Article 21

RATIFICATION

The present Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited at the Depository, which shall notify each of the Parties of the date of deposit thereof.

Article 22

ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND DENUNCIATION

1. The present Protocol shall come into force on the 30th day from the date of the deposit of the last instrument of ratification.

2. The present Protocol is concluded for an unlimited period of time. It may be denounced by any of the Parties by written notification to the Depository which shall notify all the other Parties of each such notification and the date of the receipt thereof.

3. The denunciation shall take effect 6 months after the receipt of the notification by the Depository.

Done in Riga on April 16, 1998 in single original in English, Latvian, Estonian and Lithuanian language, which shall be deposited in the archives of the Depository. The Depository shall transmit certified copies of the Protocol to all Parties. In case of different interpretation the English version shall prevail.

For the Government For the Government For the Government
of the Republic of Latvia of the Republic of Estonia of the Republic of Lithuania
02.07.1998