Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību"

 

Izdarīt likumā "Par zinātnisko darbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.) šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Zinātniskās darbības subjekti

Zinātniskās darbības subjekti šā likuma izpratnē ir atsevišķi zinātnieki, zinātnieku grupas, valsts zinātniskās institūcijas un augstskolas, kā arī uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuru statūtos ir paredzēta zinātniskā darbība.

Valsts zinātniskās institūcijas šā likuma izpratnē ir valsts zinātniskās iestādes, valsts bezpeļņas zinātniskie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un valsts zinātniskie centri." 

2. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Zinātnieka statusu nosaka viņa zinātniskā kvalifikācija, personiskie sasniegumi zinātnē un ekspertu vērtējums." 

3. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Zinātnieks atbild par to, lai viņam zinātniskā darba veikšanai nodotie materiāli, finansu līdzekļi un informācija tiktu izmantota vienīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai." 

4. 8. pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) neatkarīgi no administrācijas, ar kuru zinātnieks ir darba attiecībās, konkursa kārtībā saņemt finansējumu no valsts, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju vai dažādu fondu līdzekļiem. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem (granti, subsīdijas, līgumi) zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam. Šīs tiesības uz līguma pamata var nodot tās valsts zinātniskās institūcijas administrācijai, ar kuru zinātnieks ir darba attiecībās;";

izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) bez cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt sava zinātniskā darba rezultātus publicēšanai paša izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts zinātniskajās iestādēs" ar vārdiem "zinātniskajās institūcijās";

izslēgt piektās daļas pēdējo teikumu. 

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Atklātums informācijā par zinātniskajiem pētījumiem

Informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts budžeta, ir atklāta. Likumā vai Ministru kabineta noteiktajos gadījumos var ierobežot piekļūšanu informācijai, kas attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem." 

6.Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Zinātniskās kvalifikācijas pamatprasības

Zinātnisko grādu piešķir personām, kas patstāvīgi ir veikušas oriģinālu pētījumu, kura rezultāti atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās problēmas izpētē un kurš satura un metodoloģijas ziņā atbilst vispārpieņemtiem starptautiskiem attiecīgās nozares standartiem. Pētījumu rezultātu atbilstību starptautiskiem standartiem vērtē neatkarīgi starptautiski eksperti." 

7. Aizstāt 12. un 13. pantā vārdus "valsts zinātniskās iestādes" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts zinātniskie centri" (attiecīgā locījumā). 

8. 12.pantā:

papildināt otro teikumu pēc vārda "augstskolas" ar vārdiem "vai valsts zinātniskā centra";

izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Promocijas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabineta apstiprināts nolikums." 

9. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Habilitētiem doktoriem ir attiecīgās zinātnes nozares doktora tiesības.";

izslēgt otro un trešo daļu;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par otro daļu. 

10. Izteikt 15., 16., 17. un 18. pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Zinātniskās darbības organizatoriskā sistēma

Zinātnisko darbību var veikt valsts zinātniskajās institūcijās, augstskolās, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) vai arī individuāli.

Zinātniskās darbības organizatoriskajā sistēmā ietilpst:

1) augstākās valsts varas un pārvaldes institūcijas;

2) Latvijas Zinātnes padome un tās ekspertu komisijas;

3) Latvijas Republikas augstskolas;

4) Latvijas Zinātņu akadēmija;

5) Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija;

6) valsts zinātniskās institūcijas, atsevišķi zinātnieki, zinātnieku grupas, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

7) citas Ministru kabineta izveidotas institūcijas.

16.pants. Zinātniskās darbības nodrošināšana

Saeima apstiprina valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģiju un nosaka zinātniskajai darbībai valsts budžeta līdzekļus.

Ministru kabinets:

1) pieņem lēmumus par valsts politiku zinātnē;

2) pieņem lēmumus par attiecīgu valsts pārvaldes institūciju dibināšanu;

3) dibina, reorganizē un likvidē valsts zinātniskās institūcijas;

4) nodrošina un kontrolē valsts īpašuma pārvaldīšanu valsts zinātniskajās institūcijās;

5) pieņem šajā likumā paredzētos normatīvos aktus;

6) pasūta konkrētas pētījumu programmas izpildi šim mērķim iedalīto līdzekļu ietvaros, nosakot šo līdzekļu izlietojuma kontroli.

17.pants. Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome ir zinātnieku koleģiāla institūcija ar juridiskās personas tiesībām. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Tās darbības kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

18.pants. Latvijas Zinātnes padomes kompetence un pienākumi

Latvijas Zinātnes padomes kompetencē un pienākumos ietilpst:

1) valsts zinātnes attīstības politikas izstrāde un attiecīgu priekšlikumu iesniegšana valdībai;

2) zinātnes finansēšanai paredzētā valsts budžeta projekta sagatavošana;

3) zinātnes finansēšanai noteikto valsts budžeta līdzekļu analīze un atzinumu sniegšana par izlietojuma zinātnisko lietderību;

4) Latvijas Zinātnes padomei noteiktā zinātnes finansējuma sadale un tā izmantošanas kontrole;

5) pētījumu projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa kārtības noteikšana, nodrošinot to atklātumu;

6) valsts finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu zinātniska izvērtēšana un apkopošana, rezultātu pieejamības nodrošināšana;

7) valsts interešu pārstāvība starptautiskajā zinātniskajā sadarbībā;

8) promocijas tiesību piešķiršana augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem, kā arī promocijas padomju darba kārtības noteikšana un kontrole;

9) attiecīgo ekspertu komisiju izveidošana, to darba kārtības noteikšana un kontrole;

10) ar Latvijas Zinātnes padomes darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana;

11) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana."  

11. Izteikt 19.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Izglītības un zinātnes ministrijas - viens;".

12. Izslēgt 20.panta pirmās daļas 4.punktu.

13. Izteikt 21. panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izstrādāt un pilnveidot valsts zinātnisko institūciju darba efektivitātes izvērtēšanas kritērijus un iesniegt tos Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai ;".

14. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Zinātniskā darbība augstskolās

Zinātniskā darbība augstskolās tiek veikta saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu un attiecīgās augstskolas satversmi."

15. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24. pants. Valsts zinātniskā iestāde

Valsts zinātniskā iestāde ir valsts dibināta zinātniska institūcija ar juridiskās personas tiesībām, kas veic zinātnisko darbību un ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību. Tās darbības materiālo pamatu veido nošķirta valsts mantas daļa. Rīcību ar zinātniskajai iestādei nošķirto mantu nosaka tās nolikumā.

Valsts zinātniskā iestāde darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī savu nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets."

16. Papildināt likumu ar 24.1 un 24.2 pantu šādā redakcijā:

" 24.1 pants. Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)

Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir valsts dibināta bezpeļņas organizācija ar juridiskās personas tiesībām, kas veic zinātnisko darbību un ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību. Tā pamatkapitālu veido nošķirta valsts mantas daļa. Rīcību ar valsts bezpeļņas zinātniskajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nošķirto mantu n o saka likums "Par bezpeļņas organizāciju", Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu un citi uzņēmējdarbību reglamentējoši likumi.

Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī saviem statūtiem, kurus apstiprina Ministru kabinets. Valsts bezpeļņas zinātnisko uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". Valsts bezpeļņas zinātniskie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), lai īstenotu savas darbības mērķus, var iesaistīties uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās organizācijās.

24.2 pants. Valsts zinātniskais centrs

Valsts zinātniskais centrs ir valsts dibināta zinātniska institūcija, kas veic kompleksus pētījumus kādā no valstij nozīmīgām zinātnes nozarēm. Valsts zinātniskais centrs tiek veidots uz vienas vai vairāku valsts zinātnisko iestāžu, valsts bezpeļņas zinātnisko uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to struktūrvienību, kā arī augs t skolu struktūrvienību bāzes, koncentrējot tajā zinātnisko personālu, infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu. Valsts zinātniskais centrs var būt ar juridiskās personas tiesībām vai līgumsabiedrība.

Valsts zinātniskais centrs nodrošina valsts un pašvaldību zinātnisko pētījumu programmu (projektu) īstenošanu noteiktā tautsaimniecības, izglītības, sociālajā vai kultūras jomā. Līdzekļus valsts izsludināto pētījumu programmu un projektu īstenošanai, arī infrastruktūras uzturēšanai un attīstības finansēšanai, valsts zinātniskais centrs iegūst konkursa kārtībā.

Zinātnes nozares, kurās dibināmi valsts zinātniskie centri, pēc Latvijas Zinātnes padomes ieteikuma nosaka Ministru kabinets."

17. Izteikt 25., 26., 27., 28. un 29.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. Valsts zinātniskās institūcijas dibināšana, reorganizācija un likvidācija

Lēmumu par valsts zinātniskās institūcijas dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, ievērojot Latvijas Zinātnes padomes atzinumu.

26.pants. Valsts zinātniskās institūcijas darbības tiesiskais pamats

Valsts zinātniskās institūcijas darbības tiesiskais pamats ir likumi un citi normatīvie akti, kā arī šīs institūcijas nolikums, statūti vai līgums.

Valsts zinātniskās institūcijas nolikumā, statūtos vai līgumā jānorāda:

1) zinātniskās institūcijas nosaukums, adrese, juridiskais statuss;

2) zinātniskās institūcijas darbības joma un mērķi;

3) noteikumi par zinātniskās institūcijas pārvaldi un darbības kontroli;

4) darba samaksas kārtība zinātniskajā institūcijā;

5) zinātniskās institūcijas reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

6) zinātniskās institūcijas struktūrvienību un zinātnieku grupu izveidošanas, darbības un likvidācijas noteikumi;

7) citi ar zinātniskās institūcijas īpatnībām saistīti noteikumi.

Valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtos papildus šā panta otrajā daļā minētajam nosaka statūtu fonda lielumu un rezerves fonda izmantošanas kārtību.

27.pants. Valsts zinātniskās institūcijas pārvalde

Valsts zinātnisko institūciju pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija (padome, dome, senāts), ko ievēlē zinātnieku kopsapulce vai konference. Tās kompetencē ietilpst:

1) zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības vadības amatpersonu kandidātu izvirzīšana;

3) jautājuma ierosināšana par zinātnieka atlaišanu no darba pirms darba līgumā noteiktā termiņa izbeigšanās;

4) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

5 ) pārstāvju ievēlēšana padomēs un komisijās (zinātnisko grādu piešķiršanas padomē, budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā).

Valsts bezpeļņas zinātniskajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) pārvaldi regulē Latvijas Republikas likums par valsts uzņēmumu un citi uzņēmējdarbību reglamentējoši likumi.

28.pants. Valsts zinātniskās iestādes administrācijas kompetence

Valsts zinātniskās iestādes administrācijas sastāvu un kompetenci nosaka zinātniskās iestādes nolikums.

Valsts zinātnisko iestādi vada direktors, kuru ievēlē zinātnieku koleģiālā pārvaldes institūcija (dome, padome, senāts) un apstiprina amatā izglītības un zinātnes ministrs vai cits attiecīgs ministrs.

Direktora kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskās iestādes administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;

2) valsts zinātniskajai iestādei nošķirtās valsts mantas daļas un iestādes naudas līdzekļu pārvaldīšana;

3) koleģiālās pārvaldes institūcijas lēmumu un deleģēto pilnvaru īstenošana;

4) valsts zinātniskās iestādes attīstības programmas izstrādāšana.

Direktoru no amata atbrīvo valsts zinātniskās iestādes nolikumā noteiktajā kārtībā.

Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu.

29.pants. Valsts zinātnisko institūciju akadēmisko amatu sistēma

Valsts zinātniskajās institūcijās ir šādi akadēmiskie amati:

1) asistents;

2) pētnieks;

3) vadošais pētnieks.

Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā valsts zinātniskās institūcijas nolikumā, statūtos vai līgumā noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar valsts zinātniskās institūcijas administrāciju.

Par pētniekiem un vadošajiem pētniekiem var ievēlēt personas ar doktora vai habilitētā doktora zinātnisko grādu.

Administratīvos amatus (direktors, direktora vietnieks, zinātniskās struktūrvienības vadītājs) valsts zinātniskajās institūcijās un amatus vēlētajās koleģiālajās zinātniskajās institūcijās var ieņemt personas līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai. Akadēmiskos amatus valsts zinātniskajās institūcijās var ieņemt personas bez vecuma ierobežojuma, ja to zinātniskā kvalifikācija un darba rezultativitāte atbilst Latvijas Zinātnes padomes noteiktajiem kritērijiem ."

18. Izteikt piekto nodaļu šādā redakcijā:

"Piektā nodaļa
Zinātniskās darbības veidi un finansēšana

30.pants. Zinātniskās darbības finansēšana

Zinātniskās darbības veikšanai ikgadējā valsts budžetā tiek paredzēti finansu līdzekļi:

1) zinātniskās darbības nodrošināšanai:

a) fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem,

b) valsts pētījumu programmām,

c) citas zinātniskās darbības nodrošināšanai;

2) tirgus orientētiem pētījumiem;

3) valsts pārvaldes institūciju pasūtītiem pētījumiem;

4) investīcijām un citiem mērķiem.

31.pants. Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana

Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējums tiek piešķirts noteiktiem projektiem konkursa kārtībā grantu veidā. Projektu pieteikumus izvirza zinātnieki. Pētījumu tēmu nosaukumus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki.

Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir projekta zinātniskais līmenis.

Projektu izvērtēšanu un finansēšanu veic Latvijas Zinātnes padome saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Latvijas Zinātnes padome sniedz ikgadēju pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

31.1 pants. Valsts pētījumu programmas

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums kompleksu zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgas valsts institūcijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un to pieaicinātajiem zinātniekiem. Nozares, kurās tiek izsludinātas valsts pētījumu programmas, iesaka Latvijas Zinātnes padome, bet no valsts budžeta finansējamo pētījumu programmu nosaukumus un skaitu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs pēc saskaņošanas ar citiem attiecīgajiem ministriem. Programmas konkursa kārtībā no zinātnes finansēšanai paredzētā valsts budžeta finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts pētījumu programmu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes nozaru komisiju eksperti. Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

31.2 pants. Tirgus orientēto pētījumu finansēšana

Tirgus orientēto pētījumu finansēšana notiek, piešķirot līdzekļus praktiskas ievirzes projektiem, kuru mērķis ir veicināt zinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Projektu finansēšanas priekšnoteikums ir ārpusbudžeta līdzekļu ieguldījums projektu īstenošanā. Finansējumu tirgus orientēto pētījumu projektiem piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz zinātnisko un tautsaimniecisko ekspertīzi saskaņā ar ministrijas izstrādātajiem noteikumiem. Projektu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti.

31.3 pants. Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi ir valsts pasūtījuma veids, kura mērķis ir ar zinātniskās pētniecības palīdzību veicināt atsevišķu problēmu risinājumu attiecīgās pārvaldes institūcijas kompetencē esošajā jomā.

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītos pētījumus var veikt augstskolu un valsts zinātnisko institūciju zinātnieki, bet atsevišķos gadījumos arī citi izpildītāji, taču tad pasūtītājam ir jāpamato konkrētā izpildītāja izvēle, līgumam pievienojot attiecīgu paskaidrojumu.

Projektus konkursa kārtībā finansē Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā Latvijas Zinātnes padomes nozaru komisiju ekspertu atzinumus. Projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

31.4 pants. Valsts zinātniskās institūcijas finansu avoti

Valsts zinātniskā institūcija finansu līdzekļus iegūst, pildot valsts pārvaldes institūciju, valsts un nevalstisko organizāciju zinātniskos pasūtījumus, piedaloties starptautiskos pasākumos, programmās un projektos, kā arī veicot citu valsts zinātniskās institūcijas nolikumā, statūtos vai līgumā paredzētu darbību.

Valsts zinātniskās iestādes tiek finansētas no valsts budžeta ."

19. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Starptautiskā un starpvalstu zinātniskā sadarbība

Slēgt starptautisku sadarbības līgumu zinātnē ir tiesības jebkurai valsts zinātniskajai institūcijai, augstskolai, zinātnieku grupai vai zinātniekam, uzņemoties atbildību par tajā paredzēto saistību izpildi.

Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par starpvalstu līgumos ietverto saistību izpildi zinātniskās sadarbības jomā."

20. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 9.pants stājas spēkā pēc Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas izveidošanas un darbības uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 2000. gada 1.janvārī. Minētais nosacījums attiecas arī uz likuma "Par zinātnisko darbību" 18. panta 8. punkta jaunās redakcijas spēkā stāšanos.

2. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi un Latvijas Zinātnes padomi sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas:

1) sagatavo priekšlikumu par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas sastāvu, izstrādā komisijas nolikuma projektu un triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas iesniedz tos Ministru kabinetam apstiprināšanai;

2) sagatavo projektus grozījumiem Augstskolu likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos, kas reglamentē pāreju uz starptautiski salīdzināmu vienpakāpju zinātnisko grādu sistēmu, kā arī nosaka starptautiski salīdzināmu augstskolu akadēmiskā personāla kvalifikāciju pētniecībā, pedagoģijā un profesionālajā darbībā.

3. Ministru kabinets:

1) līdz 1998. gada 1.oktobrim izdod noteikumus par valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību;

2) līdz 1998. gada 31. decembrim:

a) apstiprina nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem,

b) izveido Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju un apstiprina tās nolikumu,

c) izdod noteikumus par Latvijas Zinātnes padomes darbības kārtību."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 20.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 9.jūnijā

 

23.06.1998