Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.209

Rīgā 1998.gada 2.jūnijā (prot. nr.28 9.§)
Kārtība, kādā izmaksājama zaudējumu atlīdzība slimokasēm un Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālajam fondam sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu ārstēšanu
Izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas likuma 18.panta pirmo daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā tiek izmaksāta zaudējumu atlīdzība slimokasēm un Valsts obligātās veselības apdrošināšanas centrālajam fondam (turpmāk — Centrālais fonds), kurš ārstniecības iestādēm ir samaksājis ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu ārstēšanas izdevumus.

2. Pirmais ārstēšanas posms ir laikposms, kurā notiek ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas nepārtraukts ārstēšanas process (ambulatori, stacionāri), pamatojoties uz primāro diagnozi.

3. Ārstniecības iestāde, kurā ārstē ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu, paziņo slimokasei vai Centrālajam fondam par ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu.

4. Slimokase vai Centrālais fonds no Ceļu policijas pieprasa izziņu par ceļu satiksmes negadījumu. Minētās izziņas veidlapas paraugu un atlīdzības apmēru par izziņas izsniegšanu nosaka Valsts policija pēc vienošanās ar Centrālo fondu. Līdzekļi, kuri tiek saņemti no slimokasēm un Centrālā fonda, izmantojami Ceļu policijas darba nodrošinājumam.

5. Satiksmes birojs pēc slimokases vai Centrālā fonda pieprasījuma paziņo par ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un tās apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un adresi, kura apdrošinājusi ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību (turpmāk — apdrošinātājs).

6. Slimokase vai Centrālais fonds aprēķina ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas ārstēšanas izdevumus un norāda rēķinā izdevumu apmēru, ko slimokase vai Centrālais fonds ir samaksājis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Pēc ārstēšanas izdevumu aprēķina veikšanas un attiecīgās informācijas saņemšanas no Ceļu policijas un Satiksmes biroja slimokase vai Centrālais fonds pieprasa to zaudējumu atlīdzību, kas radušies sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas ārstēšanu. Slimokase vai Centrālais fonds likumā noteiktajos gadījumos iesniedz attiecīgajam apdrošinātājam vai Satiksmes birojā iesniegumu par šādiem ārstēšanas izdevumiem:

7.1. par neatliekamās palīdzības brigādes izbraukumu uz negadījuma vietu;

7.2. par pacienta pārvešanu uz citu ārstniecības iestādi;

7.3. par ambulatoro palīdzību līdz ārstēšanas perioda beigām;

7.4. par stacionāro ārstēšanu līdz ārstēšanas perioda beigām;

7.5. par pirmā posma rehabilitācijas terapiju bērniem līdz 16 gadu vecumam.

8. Iesniegumu attiecīgajam apdrošinātājam vai Satiksmes birojā par izdevumiem, kas saistīti ar satiksmes negadījumā cietušās personas ārstēšanu atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu minimumam, iesniedz slimokase vai Centrālais fonds, ja cietušās personas ārstēšana tiek veikta veselības aprūpes valsts programmas ietvaros.

9. No apdrošinātāja vai Satiksmes biroja saņemtie līdzekļi tiek izlietoti valsts budžeta programmas "Veselības aprūpe" un speciālā veselības aprūpes budžeta līdzekļu atjaunošanai.

10. Pirmā ārstēšanas posma kopējās izmaksas, ja tās nepārsniedz 400 latu, apdrošinātājs vai Satiksmes birojs samaksā Centrālajam fondam vai slimokasei mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

11. Ja pirmā ārstēšanas posma kopējās izmaksas pārsniedz 400 latu, apdrošinātājs vai Satiksmes birojs katrā konkrētajā gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 27.maija noteikumu nr.199 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem" 18.punktu pieņem lēmumu par tās summas samaksu slimokasei, kas pārsniedz minētās izmaksas.

12. Ja apdrošinātājs vai Satiksmes birojs papildus slimokases vai Centrālā fonda iesniegumam ir saņēmis arī citus iesniegumus par izdevumu atlīdzināšanu sakarā ar cietušā ārstēšanu un pārejošu darbnespēju un ja izdevumu atlīdzības apmērs pārsniedz normatīvajos aktos noteikto apdrošinātāja atbildības limitu sakarā ar cietušā ārstēšanu un pārejošu darbnespēju, apdrošinātājs vai Satiksmes birojs vispirms samaksā pašas cietušās personas izdevumus, kas saistīti ar ārstēšanos un pārejošu darbnespēju.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministra vietā — tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
05.06.1998