Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001. gada 14. decembra lēmumu "Par "Privāto pensiju fondu darbību reglamentējošo Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas noteikumu" apstiprināšanu".

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Rīgā 1998.gada 17.martā (prot. nr.14 21.§)

Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) privāto pensiju fondu darbībai

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 8.pantu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) privāto pensiju fondu darbībai (turpmāk - licence).

2. Lai saņemtu licenci, privātais pensiju fonds (turpmāk - pensiju fonds) Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā (turpmāk - Inspekcija) iesniedz šādus dokumentus:

2.1. brīvā formā sastādītu un vēstules veidā noformētu pieteikumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (turpmāk - pieteikums), kuru parakstījis pensiju fonda vadītājs (rīkotājdirektors) un kurā norādīti visi pieteikumam pievienotie dokumenti;

2.2. notariāli apliecinātu pensiju fonda reģistrācijas apliecības kopiju;

2.3. notariāli apliecinātu pensiju fonda statūtu k opiju;

2.4. pensiju fonda valdes apstiprinātu izziņu par pamatkapitālu un tā ieguldījumiem;

2.5. pensiju fonda akcionāru sarakstu, kurā norādīta katra akcionāra adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, akcionāram piederošo akciju skaits un to īpatsvars pamatkapitālā;

2.6. apstiprinātus katra akcionāra - juridiskās personas - gada pārskatus par diviem pēdējiem gadiem un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai juridiskajai personai nav valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu un uzņēmuma ienākuma nodokļa parādu;

2.7. katra akcionāra - fiziskās personas - pases kopiju un ienākumu deklarācijas par diviem pēdējiem gadiem;

2.8. pensiju fonda padomes locekļu sarakstu;

2.9. pensiju fonda valdes locekļu un locekļu kandidātu sarakstu;

2.1 0. sarakstu, kurā norādīts pensiju fonda vadītājs (rīkotājdirektors), citas amatpersonas ar paraksta tiesībām, revidents un revīzijas komisijas locekļi;

2.11. pensiju fonda vadītāja (rīkotājdirektora), citu amatpersonu ar paraksta tiesībām, revidenta un revīzijas komisijas locekļu pases kopiju, izvērstu profesionālo biogrāfiju, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu, ka tai nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību;

2.12. pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras (norādot amatpersonu kompetenci un atbildību) aprakstu;

2.13. pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēmas un pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēmas, kā arī to materiālās bāzes aprakstus;

2.14. notariāli apliecinātu līguma ar līdzekļu pārvaldītāju kopiju;

2.15. notariāli apliecinātu līguma ar līdzekļu turētāju kopiju;

2.16. pensiju fonda valdes apstiprinātu darbības plānu turpmākajiem trim gadiem.

3. Šo noteikumu 2.16.apakšpunktā minētajā darbības plānā ietver:

3.1. nākotnē ieviešamo pensiju plānu anotācijas;

3.2. pensiju plānu dalībnieku skaita prognozi (katram pensiju plānam);

3.3. iemaksu un izmaksu apjomu prognozes (katram pensiju plānam);

3.4. pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus;

3.5. pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras attīstības plānu;

3.6. pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēmas un pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēmas materiālās bāzes attīstības plānu.

4. Vienlaikus ar pieteikumu pensiju fonds iesniedz Inspekcijā iesniegumu par pensiju plāna (plānu) licencēšanu.

5. Ja pieteikuma izskatīšanas laikā šo noteikumu 2.punktā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, pensiju fonds attiecīgos dokumentus iesniedz Inspekcijā ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

6. Ja pieteikuma izskatīšanas laikā tiek mainīta pensiju fonda juridiskā vai faktiskā adrese vai tālruņa vai faksa numurs, pensiju fonds Inspekciju informē vismaz piecas darbdienas pirms paredzēto izmaiņu veikšanas.

7. Ja pieteikuma izskatīšanas gaitā rodas neskaidrības par pieteikumam pievienoto dokumentu saturu, Inspekcijai ir tiesības pieprasīt no pensiju fonda papildu informāciju, kas iesniedzama Inspekcijā desmit darbdienu laikā.

8. Pieteikuma izskatīšanas gaitā Inspekcijai ir tiesības uzaicināt uz pārrunām pensiju fonda akcionāru pārstāvjus, pensiju fonda vadītāju (rīkotājdirektoru), pensiju fonda amatpersonas ar paraksta tiesībām, revidentu un revīzijas komisijas locekļus, lai novērtētu pensiju fonda darbības plānu un pensiju fonda vadītāja (rīkotājdirektora), pensiju fonda amatpersonu ar paraksta tiesībām, revidenta un revīzijas komisijas locekļu profesionālo pieredzi finansu vadības jautājumos.

9. Pieteikuma izskatīšanas gaitā Inspekcija pārbauda pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēmas un pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēmas materiālās bāzes atbilstību iesniegtajam aprakstam, pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras aprakstam un licencēšanai iesniegtajam pensiju plānam (plāniem).

10. Pēc pieteikuma izskatīšanas Inspekcija pensiju fondam izsniedz licenci vai pamatotu atteikumu izsniegt licenci.

11. Ja saņemts pamatots atteikums izsniegt licenci, atkārtotu pieteikumu pensiju fonds Inspekcijā var iesniegt tikai pēc atteikumā minēto iemeslu pilnīgas novēršanas.

12. Informāciju par katru izsniegtu vai anulētu licenci Inspekcija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs A.Sausnītis

20.03.1998