Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 37

Rīgā 1998.gada 3.februārī (prot. nr. 5 7.§)

Kārtība, kādā atzīstamas par spēkā esošām vienošanās starp tirgus dalībniekiem

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 9.panta otro daļu,
15.panta trešo daļu un ceturtās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Konkurences padome (turpmāk - Padome) pieņem lēmumu par Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteikto tirgus dalībnieku vienošanos atzīšanu par spēkā esošām;

1.2. atsevišķu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) (turpmāk - uzņēmumi) vienošanās, par kurām nav jāinformē Padome.

2. Ja nav pieņemts attiecīgs Padomes lēmums, tirgus dalībnieku vienošanās, kuru pazīmes atbilst Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, ir aizliegtas un spēkā neesošas no to noslēgšanas brīža (izņemot šo noteikumu III nodaļā minētās vienošanās vai vienošanos grupas).

II. Paziņojumu iesniegšanas kārtība

3. Ja tirgus dalībnieki, kuri noslēguši vienošanos (turpmāk - vienošanās dalībnieki), uzskata, ka noslēgtā vienošanās atbilst Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem un var tikt atzīta par spēkā esošu, viņi iesniedz Padomē paziņojumu par vienošanās atzīšanu par spēkā esošu (turpmāk - paziņojums).

4. Vienošanās dalībnieki paziņojumu var iesniegt arī pēc tam, kad vienošanās Padomē ir izvērtēta pēc citu personu iniciatīvas un atzīta par Konkurences likuma pārkāpumu un ir pieņemts Padomes lēmums pārtraukt nelikumīgo darbību.

5. Paziņojumu iesniedz viens vai vairāki vienošanās dalībnieki. Ja paziņojumu iesniedz tikai daļa no vienošanās dalībniekiem, tie informē par to pārējos vienošanās dalībniekus.

6. Paziņojumu paraksta attiecīgi pilnvarotas personas. Pilnvara pievienojama paziņojumam. Paziņojumā norādāma vienošanās dalībnieku pilnvarotā persona, kura uzturēs kontaktus ar Padomi.

7. Paziņojuma iesniegšanas diena ir diena, kad paziņojums saņemts Padomē. Ja tas nosūtīts ar ierakstītu vēstuli, - diena, kuras datums norādīts uz sūtījuma.

8. Paziņojumam pievienojama:

8.1. informācija par vienošanās dalībniekiem un saistītajiem uzņēmumiem (nosaukums, adrese, citi rekvizīti, darbības veidi);

8.2. informācija par vienošanās veidu (līgums, lēmums vai tā projekts) un darbības laiku;

8.3. informācija par vienošanās mērķi, kā arī par pozitīvu un negatīvu seku iespējamību (atbilstību Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem);

8.4. vienošanās iespaidotā konkrētā tirgus definējums Konkurences likuma 1.panta ceturtā, piektā un sestā punkta izpratnē, kā arī vienošanās dalībnieku tirgus daļas novērtējums Konkurences likuma 1.panta 12.punkta izpratnē un vienošanās ietekme uz konkurenci šajā tirgū.

9. Šo noteikumu izpratnē par saistītajiem uzņēmumiem uzskatāmi:

9.1. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem ir izšķiroša ietekme;

9.2. uzņēmumi, kuriem ir izšķiroša ietekme vienošanās dalībniekos;

9.3. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem un šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem ir izšķiroša ietekme;

9.4. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem un šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem atsevišķi vai kopā ir izšķiroša ietekme.

10. Paziņojumam pievienotie dokumenti var būt oriģināli vai noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas.

11. Paziņojuma iesniedzēji norāda, kura informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām pusēm, kā arī pārējiem vienošanās dalībniekiem.

12. Padome apstiprina un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" norādījumus, kā sastādāms paziņojums par notikušu vai paredzamu vienošanos.

III. Vienošanās, par kurām Padome nav jāinformē

13. Padome nav jāinformē par vienošanos, ja:

13.1. vienošanās dalībnieki ir zemnieki, zemnieku (kooperatīvās, paju, kopdarbības) sabiedrības un to savienības, ja vienošanās priekšmets ir lauksaimniecības produktu ražošana, glabāšana, pirmapstrāde un pārdošana un ja vienošanās neparedz identisku cenu noteikšanu;

13.2. vienošanās objekta - preces - tirgus daļa (iekļaujot visu vienošanās dalībnieku ražoto vai piedāvāto identisko un aizvietotāju preču tirgu) nepārsniedz piecus procentus no konkrētā tirgus, kuru attiecīgā vienošanās var ietekmēt;

13.3. vienošanās dalībnieki ir tikai divi uzņēmumi un vienošanās ierobežo vienas puses brīvību noteikt cenas un izvēlēties saimnieciskās darbības noteikumus no otras puses iegūto preču realizēšanai vai ierobežo izmantot intelektuālo īpašumu (patents, dizaina paraugs, preču zīme un citi ražošanas noslēpumi);

13.4. vienošanās vienīgais priekšmets ir standartu un tipu (prototipu) veidošana vai vienota lietošana, kopīgi pētījumi un attīstība vai specializācija preču ražošanā (ieskaitot šī mērķa sasniegšanai nepieciešamos līgumus), ja specializācijas subjekta - preces - tirgus daļa nepārsniedz 15 procentus no konkrētā tirgus un vienošanās dalībnieku kopējais gada apgrozījums nepārsniedz 10 miljonus latu.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētās vienošanās netiek uzskatītas par Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas nosacījumu pārkāpumu arī gadījumos, ja divus gadus pēc vienošanās stāšanās spēkā minētā tirgus daļa vai apgrozījums nav pieaudzis vairāk par 10 procentiem.

15. Šo noteikumu 13.3. un 13.4.apakšpunkts ir spēkā, ja vienošanās atbilst Ministru kabineta noteikumos par atsevišķu vienošanos grupu atbrīvošanu no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajiem aizliegumiem.

16. Ja šo noteikumu 13. un 14.punktā minētās vienošanās neparedzētu apstākļu dēļ negatīvi ietekmē konkurenci, Padome var tās aizliegt. Par aizliegto darbību pirms paziņojuma sniegšanas Padome vienošanās dalībniekiem naudas sodu neuzliek.

IV. Paziņojuma izskatīšanas kārtība

17. Pēc paziņojuma saņemšanas Padome izvērtē iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no vienošanās dalībniekiem. Padome var pieprasīt informāciju arī no ieinteresētajām trešajām pusēm.

18. Padome izskata paziņojumu 30 dienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas.

19. Ja nepieciešams pieaicināt ekspertus un papildus pieprasīt un izskatīt liela apjoma materiālus, Padome var pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu līdz pieciem mēnešiem. Padome par pieņemto lēmumu informē paziņojuma iesniedzējus.

20. Padome var publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" uzaicinājumu ieinteresētajām trešajām pusēm Padomes noteiktajā termiņā sniegt rakstisku atzinumu par attiecīgo vienošanos.

21. Paziņojuma izskatīšanas laikā vienošanās dalībniekiem, kā arī ieinteresētajām trešajām pusēm ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, izņemot to informāciju, kuru Padome nav tiesīga izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

22. Vienošanās dalībnieki, kā arī ieinteresētās trešās puses var lūgt Padomi tās uzklausīt attiecīgās vienošanās sakarā.

23. Informāciju, kas iegūta, veicot attiecīgās vienošanās izpēti, Padome var izmantot tikai, lai izskatītu šo vienošanos. Padomes pienākums ir neizpaust iegūto informāciju, ja tā var skart uzņēmumu likumīgās intereses to komercnoslēpumu saglabāšanā, izņemot gadījumus, kad likums nosaka citu kārtību.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana

24. Padome atbilstoši Konkurences likuma 2.pantā noteiktajiem likuma mērķiem pieņem lēmumu par vienošanās atzīšanu par spēkā esošu, ja tā atbilst Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem.

25. Padome lēmumā norāda:

25.1. datumu, ar kuru vienošanās stājas spēkā (ne agrāk par paziņojuma iesniegšanas dienu);

25.2. datumu, līdz kuram vienošanās atzīstama par spēkā esošu;

25.3. papildu nosacījumus un pienākumus (ja tādi noteikti), kas jāievēro vienošanās dalībniekiem.

26. Lēmuma darbības termiņš var tikt pagarināts, ja vienošanās dalībnieki ievēro Konkurences likuma 15.panta otrās daļas un attiecīgā lēmuma nosacījumus un ir iesnieguši Padomei rakstisku lūgumu pagarināt tās lēmuma darbības termiņu.

27. Padome var atsaukt vai grozīt pieņemto lēmumu vai aizliegt vienošanās dalībnieku darbības, ja:

27.1. mainījies kāds no apstākļiem, kas bijis par pamatu lēmuma pieņemšanai;

27.2. netiek ievērots kāds no lēmumā minētajiem nosacījumiem vai pienākumiem;

27.3. lēmums pieņemts, pamatojoties uz neprecīzu vai apzināti nepatiesu informāciju;

27.4. vienošanās dalībnieki Padomes lēmumu izmanto ļaunprātīgi.

28. Šo noteikumu 27.2., 27.3. un 27.4.apakšpunktā minētajos gadījumos Padome var atsaukt vai grozīt pieņemto lēmumu ar tā spēkā stāšanās dienu. Katrs šāds gadījums tiek attiecīgi pamatots.

29. Ja vienošanās dalībnieku iesniegtais paziņojums, kā arī pieprasītā un saņemtā papildu informācija neļauj atzīt vienošanos par spēkā esošu, Padome vienošanās dalībniekiem rakstiski sniedz pamatotu atteikumu. Vienlaikus Padome paziņo, ka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā lieta tiek turpināta kā Konkurences likuma pārkāpuma izpētes lieta.

30. Informācija par Padomes lēmumiem, kas pieņemti tirgus dalībnieku vienošanās sakarā, ievērojot konfidencialitāti, publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

VI. Noslēguma jautājumi

31. Par vienošanos, kas ir spēkā uz 1998.gada 1.janvāri un ir aizliedzama saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmo daļu, vienošanās dalībniekiem līdz 1998.gada 31.decembrim jāiesniedz paziņojums atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām, ja vienošanās dalībnieki vēlas, lai Padome pieņem lēmumu par vienošanās atzīšanu par spēkā esošu saskaņā ar minētā likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem.

32. Ja netiek ievērota šo noteikumu 31.punktā noteiktā prasība, ar 1999.gada 1.janvāri iestājas Konkurences likumā paredzētā atbildība par vienošanās aizlieguma pārkāpumu.

33. Šo noteikumu 31. un 32.punktā minētie nosacījumi neierobežo Padomi veikt nepieciešamo izpēti un novērst vienošanās aizlieguma pārkāpumus.

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministra vietā -
zemkopības ministrs A.Rāviņš

 

06.02.1998