Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumus Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr.99

Rīgā 2001.gada 6.martā (prot. Nr.10, 12.§)

Noteikumi par izglītības līmeni, kas nepieciešams darbību veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma 9.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka izglītības līmeni, kas nepieciešams darbību veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem.

2. Šie noteikumi neattiecas uz to personu izglītības līmeni, kuras veic bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo ķīmisko produktu pārvadājumus.

3. Darbību veicējam nepieciešams tāds izglītības līmenis, kas nodrošina spēju izvērtēt, novērst vai samazināt bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo ķīmisko produktu (turpmāk - ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti) iedarbību uz cilvēku un vidi, kā arī atbilstoši rīkoties avārijas gadījumā un likvidēt avārijas sekas.

4. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai iestādes vadītājs ir atbildīgs par darbību veicēju izglītības līmeni savā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai iestādē.

5. Darbību veicējam nav nepieciešama profesionālā izglītība ķīmijā, ja ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu daudzums, ar kādu veic darbības, ir mazāks par 10 kg gadā (izņemot ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus).

6. Darbību veicējam ir nepieciešams noteikts izglītības līmenis vai profesionālā kvalifikācija, lai:

6.1. ražotu, importētu, apstrādātu, iepakotu, uzglabātu, lietotu, savāktu, iznīcinātu, pārstrādātu vai tirgotu ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus;

6.2. veiktu darbības, kurās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus lieto ķīmiskajā procesā kā izejvielas vai piedevas;

6.3. veiktu darbības, kurās ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti rodas ķīmiskajā procesā kā starpprodukti;

6.4. veiktu citas līdzīgas darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (piemēram, fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai citu īpašību noteikšana, klasifikācija, marķēšana, jauno vai esošo ķīmisko vielu riska novērtēšana, ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu piegādāšana).

7. Fiziskā persona, kurai nav atbilstoša izglītības līmeņa vai profesionālās kvalifikācijas, nedrīkst veikt darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem.

8. Juridiskā persona drīkst norīkot darbību veikšanai ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem tikai tādu fizisko personu, kam ir atbilstošs izglītības līmenis vai profesionālā kvalifikācija.

II. Darbību veicējam nepieciešamais izglītības līmenis un profesionālā kvalifikācija

9. Fiziskajai personai, kas pārvieto, uzglabā, apstrādā, ņem paraugus, testē, savāc, lieto ķīmiskajā procesā kā izejvielas vai piedevas, ražo vai pārstrādā ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operators, tehnoloģiskā procesa operāciju kontrolieris vai laborants, ir nepieciešams vismaz šāds izglītības līmenis:

9.1. vispārējā vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija ķīmijā (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

9.2. profesionālā vidējā izglītība ķīmijā (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

10. Fiziskajai personai, kas organizē un vada ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu importu, piegādi, tirdzniecību vai uzglabāšanu un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir attiecīgās pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, ir nepieciešams šāds izglītības līmenis:

10.1. profesionālā vidējā izglītība (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

10.2. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

10.3. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

11. Fiziskajai personai, kas organizē un vada ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražošanu, pārstrādi, lietošanu (kā izejvielas) vai iznīcināšanu un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir attiecīgās pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, ir nepieciešams šāds izglītības līmenis:

11.1. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

11.2. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis), ja vada struktūrvienību, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības vai veic pētījumus par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību;

11.3. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē vai citās dabaszinātnēs (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

12. Fiziskajai personai, kas klasificē vai marķē ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus, vai sastāda drošības datu lapas un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir vecākais speciālists, nepieciešamais izglītības līmenis ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis) vai vides zinātnē, vai vides pārvaldībā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un attiecīgas zināšanas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijā, marķēšanā, iepakošanā un drošības datu lapu sastādīšanā.

13. Fiziskajai personai, kas izstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu vai novērtē rūpniecisko avāriju risku un kas atbilstoši Latvijas profesiju klasifikatoram ir vecākais speciālists, nepieciešamais izglītības līmenis ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ķīmijā, vides zinātnē vai vides pārvaldībā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un attiecīgas zināšanas rūpniecisko avāriju novēršanas programmas un drošības pārskata izstrādāšanā un rūpniecisko avāriju riska novērtēšanā.

14. Fiziskajai personai, kas novērtē jaunu vai esošo ķīmisko vielu risku vai izstrādā tehnisko ziņojumu jaunām ķīmiskajām vielām, nepieciešamais izglītības līmenis ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē, ķīmijā, bioloģijā vai citās dabaszinātnēs (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) un attiecīgas zināšanas:

14.1. ekotoksikoloģijā vai vides riska novērtēšanā, ja darbību veicējs novērtē ekotoksikoloģijas vai vides risku;

14.2. cilvēka veselības riska novērtēšanā un toksikoloģijā, ja darbību veicējs novērtē cilvēka veselības risku.

15. Ja darbību veicējs darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem veic lielos apjomos (vairāk par 1000 tonnām gadā), fiziskajai personai, kas organizē vai vada šos darbus, nepieciešamais izglītības līmenis ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, vides zinātnē vai vides pārvaldībā, kā arī:

15.1. kvalifikācija vides zinātnes vai vides pārvaldības jomā, ja vienlaikus veic darbības ar vairāk nekā 50 tonnām ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu;

15.2. zināšanas toksikoloģijā, ja vienlaikus veic darbības ar vairāk nekā piecām tonnām toksisku, ļoti toksisku, kā arī kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu.

16. Ja darbību veicējs veic darbības:

16.1. ar viegli uzliesmojošām, īpaši viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, fiziskajai personai, kas organizē, vada vai veic šos darbus, jābūt arī apmācītai ugunsdrošībā atbilstoši likumam "Par ugunsdrošību" un citiem normatīvajiem aktiem;

16.2. ar toksiskām, ļoti toksiskām, kā arī kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, fiziskajai personai, kas veic šos darbus, jābūt arī apmācītai pirmās palīdzības sniegšanā saindēšanās gadījumos.

III. Noslēguma jautājums

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs V.Makarovs

 

01.01.2002