Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"

Izdarīt likumā "Par civilstāvokļa aktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 32.nr.; 1996, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "medicīnas iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ārstniecības iestāde" (attiecīgā locījumā).

2. 2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuriem nav citas valsts pilsonības, un personām, kuras uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto kodu, civilstāvokļa aktu reģistrācija tiek veikta konsulārajās un diplomātiskajās iestādēs, ievērojot šā likuma noteikumus. Laulību reģistrācija ar civiltiesiskām sekām saskaņā ar Civillikuma 51. un 53.pantu piekrīt arī Civillikumā noteikto konfesiju garīdzniekiem, kuriem jāievēro visi šā likuma noteikumi par laulību reģistrāciju un valsts nodevu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar valsts lielā ģerboņa attēlu un uzrakstu "Latvijas Republikas ... pilsētas (pagasta) dzimtsarakstu nodaļa". Šā panta trešās daļas pēdējā teikumā paredzētajā gadījumā uzraksts attiecīgi grozāms."

3. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi par valsts nodevām."

4. 14.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja persona vēlas doties laulībā ārvalstī, ģimenes stāvokli apliecinošu dokumentu tā var saņemt savas dzīvesvietas dzimtsarakstu nodaļā vai arī konsulārajā vai diplomātiskajā iestādē, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi. Ģimenes stāvokli apliecinošu dokumentu izsniedz, pamatojoties uz šīs personas pases datiem un tās iesniegto deklarāciju par ģimenes stāvokli. Deklarācijas formu nosaka šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā izdota instrukcija."

5. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Ārvalstniekiem un bezvalstniekiem laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

(1) Ārvalstniekam līdz ar šā likuma 14.panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība par to, ka viņam nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

(2) Ārvalstnieks vai bezvalstnieks Latvijā var doties laulībā ar Latvijas Republikas pilsoni, ja viņš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi.

(3) Ārvalstnieks vai bezvalstnieks Latvijā var doties laulībā ar ārvalstnieku vai bezvalstnieku, ja abiem laulājamiem laulības noslēgšanas brīdī ir derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai arī ja vienam laulājamam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, bet otrs laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi.

(4) Laulības izsludināšana pati par sevi nevar būt par pamatu vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai."

6. Papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā tiek nodrošināta iespēja noslēgt laulību personai, kas atrodas brīvības atņemšanas vietā, nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt 18.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kurai ir Latvijas Republikā izdota pase, bet kura nav Latvijas vai citas valsts pilsonis, noslēdz laulību ar ārvalstnieku vai bezvalstnieku ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma 32., 33., 34., 35., 37. un 38.panta noteikumi."

8. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Atradeņa dzimšanas reģistrācija

(1) Personai, kas atradusi bērnu (arī jaundzimušu), kura vecāki nav zināmi, par to nekavējoties jāpaziņo vietējā policijas iecirknī. Policija veic nepieciešamo izziņu un par izziņas rezultātiem paziņo pašvaldībai.

(2) Attiecīgā pašvaldības iestāde pēc ārstniecības iestādes sniegtajām ziņām nosaka varbūtējo dzimšanas laiku un vietu, dod bērnam vārdu un uzvārdu un par to paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimšanas reģistrā šādos gadījumos jābūt piezīmei - "atradenis, vecāki nezināmi"."

9. Izslēgt 29.panta otro daļu.

10. Aizstāt 33.panta pirmajā daļā vārdus "atrastam bērnam" ar vārdu "atradenim".

11. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. Nezināmas personas miršanas reģistrācija

(1) Nezināmas (neidentificētas) personas miršanas fakts jāapliecina ar ārstniecības iestādes izziņu, un miršana jāreģistrē pēc vispārējiem noteikumiem.

(2) Ja mirušo identificē vēlāk, trūkstošās ziņas ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes izziņu vai tiesas spriedumu."

12. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģistru otros eksemplārus dzimtsarakstu nodaļa, mēnesim beidzoties, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piektajam datumam nodod rajona statistikas nodaļai. Gadam beidzoties, Valsts statistikas komiteja tos nodod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam pārbaudei un glabāšanai."

13. Pārejas noteikumos:

aizstāt 5. un 6.punktā vārdus "starpvalstu līgumā" ar vārdiem "Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos";

izslēgt 9.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 24.decembrī

07.01.1998