Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 5., 13., 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 32. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ar kredītiestāžu darbību saistītie ierobežojumi, ko nosaka Latvijas Banka."

2. Papildināt likumu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. Komercķīla

Ķīlas tiesību uz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu (ķermenisku vai bezķermenisku), ja tās ieķīlājums reģistrēts šajā pantā noteiktajā kārtībā, sauc par komercķīlu.

Komercķīla uzskatāma par nodibinātu ar reģistrācijas brīdi. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumi, kas nav reģistrēti šajā pantā noteiktajā kārtībā, nav uzskatāmi par komercķīlu. Komercķīlai ir prioritāte attiecībā pret uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumu.

Komercķīlai piemērojami Civillikumā paredzētie ķīlas tiesību vispārīgie noteikumi, ja šajā likumā un citos likumos nav noteikts citādi. Nekustamā īpašuma, publiskajā apgrozījumā esošo vērtspapīru un kuģu ieķīlāšanu regulē citi likumi, un, ja visa ķīlas devēja manta ieķīlāta kā lietu kopība, iepriekš minētās lietas, kā arī šā panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minētā manta uzskatāmas par izslēgtām no šīs lietu kopības. Pušu vienošanās par pretējo nav spēkā.

Komercķīlu reģistrē, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedz kopīgi ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs. Parakstus uz pieteikuma apliecina notariāli. Pieteikumam pievieno dokumentu, uz kura pamata tiek nodibināta komercķīla. Ja ķīlas devējs attiecīgo pieteikumu neiesniedz, ķīlas ņēmējam ir tiesības prasīt ķīlas reģistrāciju tiesas ceļā.

Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu mantu ieķīlāšanu reģistrē attiecīgā valsts institūcijā:

1) mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) un to piekabju ieķīlāšanu - Ceļu satiksmes drošības direkcijā;

2) traktortehnikas un tās piekabju ieķīlāšanu - Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā;

3) lidmašīnu ieķīlāšanu - Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

4) pārējās mantas ieķīlāšanu - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Reģistrējot komercķīlu, norāda nodrošināta prasījuma maksimālo summu, kā arī ierobežojumus rīcībai ar komercķīlas priekšmetu. Ja ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs vienojas par nodrošināta prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjoma palielināšanu, šāds palielinājums uzskatāms par jaunu ieķīlājumu, kas reģistrējams atbilstoši šā panta noteikumiem. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederoša kustama manta ieķīlāta kā komercķīla vairāku kreditoru prasījumu nodrošināšanai, kreditoru prasījumu apmierināšanas prioritāti (pirmtiesību) nosaka pēc to reģistrācijas dienas.

Komercķīlas reģistrāciju dzēš uz ķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli.

Komercķīlas reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ja ķīlas priekšmets ir apdrošināts, ķīlas ņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrībai komercķīlas reģistrācijas akta norakstu. Apdrošināšanas gadījumam iestājoties, komercķīla ietver arī apdrošināšanas atlīdzību.

Ķīlas devējs drīkst atsavināt ieķīlāto mantu tikai ar ķīlas ņēmēja rakstveida atļauju. Šādā gadījumā ķīlas tiesība uz atsavināto lietu izbeidzas, ja vien ar ieguvēju nav panākta cita vienošanās. Ja Latvijā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārdod lietu, kas nav tā parasti ražojamā vai pārdodamā lieta, vai pārdod parasti ražojamās vai pārdodamās lietas neparasti lielos apjomos, vai pārdod citu kustamu lietu, pircējam jāpārliecinās, vai lietas nav ieķīlātas, bet, ja ir ieķīlātas, - jāpārbauda, vai atsavinājums ir atļauts.

Ja ķīlas devējs atsavina ieķīlāto lietu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, komercķīla uz atsavināto lietu:

1) pāriet ieguvējam, ja viņš ir zinājis vai viņam bija jāzina, ka lieta ieķīlāta un pārdevums nav atļauts (ļaunticīgs ieguvums);

2) izbeidzas, ja ieguvējs ir labticīgs.

Ja ar komercķīlu nodrošinātā saistība netiek termiņā izpildīta, ķīlas ņēmējs var ar tiesas starpniecību pārdot ieķīlāto lietu izsolē vai pārdot to par brīvu cenu, ja ieķīlātājs viņam šo tiesību ir piešķīris."

3. Izteikt 35.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) apvienojot vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pievienojot, jaunizveidotajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pāriet visu apvienoto vai pievienoto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) tiesības un saistības. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reorganizējot, ja reorganizācija tiek veikta, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pievienojot citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pievienojot citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), izveidojot jaunu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai apvienību, apvienojot uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kā arī jebkādā citā veidā iegūstot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pajas, daļas, akcijas vai aktīvus, un ja vismaz viens no reorganizācijas dalībniekiem jau ir dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū vai reorganizācijas rezultātā var izveidoties vai nostiprināties tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū, jāievēro Konkurences likuma un citu normatīvo aktu nosacījumi."

4. Izteikt likuma pārejas noteikumus šādā redakcijā:

" Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 34.1 pants ir spēkā līdz 1998.gada 31.decembrim.

2. Lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras ir likvidētas un līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgtas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, bet kurām ir nodokļu parādi, un lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras pieņēmušas lēmumu par likvidāciju un uzsākušas likvidāciju līdz 1996.gada 1.janvārim, bet kuru likvidācija līdz 1997.gada 1.janvārim nav pabeigta sakarā ar nerealizētajiem pamatlīdzekļiem, maksātnespējīgu debitoru saistībām un nodokļu maksājumu parādiem, kā arī parādiem par saņemto elektroenerģiju, siltumenerģiju un gāzi, likvidāciju pabeidz un to nodokļu parādus un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības statūtsabiedrību sarakstam.

3. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošas kustamas mantas ieķīlājumi, kas nodibināti līdz 1997.gada 9.augustam, reģistrējami šajā likumā noteiktajās institūcijās līdz 1998.gada 31.martam."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.274 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997,18. nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 4.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīga 1997.gada 12.decembrī

26.12.1997