Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "ar likumu uz to pilnvarots ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ministru kabineta pilnvarotais ministrs" (attiecīgā locījumā).

2. 16.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "noteikumu un citu Ministru kabineta normatīvo";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) tāda rīkojuma atbilstību likumam, ar kuru Ministru kabineta pilnvarotais ministrs ir apturējis pašvaldības domes (padomes) pieņemto lēmumu."

3.17.pantā:

aizstāt vārdus "ne mazāk kā vienai trešdaļai Saeimas deputātu" ar vārdiem "ne mazāk kā divdesmit Saeimas deputātiem";

papildināt pirmo daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) ģenerālprokuroram;

6) Valsts kontroles padomei.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "noteikumu un citu Ministru kabineta normatīvo";

papildināt otro daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts kontroles padomei;

8) Valsts cilvēktiesību birojam.";

papildināt trešo daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) Augstākās tiesas plēnumam;

6) ģenerālprokuroram;

7) Valsts kontroles padomei.";

papildināt ceturto daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) Valsts kontroles padomei;

7) Valsts cilvēktiesību birojam.";

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts kontroles padomei.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu par tāda rīkojuma atbilstību likumam, ar kuru Ministru kabineta pilnvarotais ministrs ir apturējis pašvaldības domes (padomes) pieņemto lēmumu (16.panta 8.punkts), ir attiecīgajai domei (padomei)."

4. 18.pantā:

aizstāt vārdus "viena trešdaļa Saeimas deputātu" ar vārdiem "divdesmit Saeimas deputātu";

izslēgt ceturtās daļas 3.punktu.

5. 20.pantā:

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnesis var pieņemt lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu arī tad, ja apstrīdētā tiesību norma (akts) zaudējusi spēku.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Satversmes tiesa" ar vārdiem "rīcības sēdē".

aizstāt sestajā daļā vārdus "viena trešdaļa Saeimas deputātu" ar vārdiem "divdesmit Saeimas deputātu";

6. 21.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "izskata" ar vārdiem "rīcības sēdē".

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "viena trešdaļa Saeimas deputātu" ar vārdiem "divdesmit Saeimas deputātu";

7. Papildināt 22.panta trešo daļu pēc vārdiem "Satversmes tiesa" ar vārdiem "rīcības sēdē".

8. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lietas dalībnieks - pieteikuma iesniedzējs, kā arī institūcija vai amatpersona, kas izdevusi aktu, kurš tiek apstrīdēts, - var procesuālās darbības Satversmes tiesā veikt pats vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "viena trešdaļa Saeimas deputātu" ar vārdiem "divdesmit Saeimas deputātu";

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pirmais, kas parakstījis pieteikumu, uzskatāms par pilnvaroto pārstāvi, ja Saeimas deputāti nav vienojušies citādi. Šādu pilnvarojumu apliecina Saeimas Kanceleja.";

papildināt trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Zvērinātam advokātam tiesas sēdē ir visas lietas dalībnieka tiesības, izņemot tiesības atsaukt pieteikumu. Zvērināta advokāta pilnvaras apliecina orderis. Lietas dalībnieks var uzticēt zvērinātam advokātam arī pilnvarotā pārstāvja pienākumus. Šāds pilnvarojums apliecināms ar rakstveida pilnvaru."

9. Papildināt 25.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Satversmes tiesas tiesnešiem nevar pieteikt noraidījumu."

10. 29.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pieņemts lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā, triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas lēmuma norakstu nosūta lietas dalībniekiem un publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

11. 31.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

"11) brīdis, ar kuru apstrīdētā tiesību norma (akts) zaudē spēku, ja Satversmes tiesa nospriedusi, ka šī norma (akts) neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai;";

uzskatīt līdzšinējo 11.punktu par 12.punktu.

12. 34.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "pedagoģisko" ar vārdiem "zinātnisko un radošo";

aizstāt otrajā daļā vārdus "sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "citu sabiedrisko organizāciju".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 11.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997.gada 24.septembrī

24.09.1997