Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par veterinārmedicīnu"

Izdarīt likumā "Par veterinārmedicīnu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 3.nr.; 1996, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts veterinārais departaments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 14.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Par Ministru kabineta noteiktajiem profilaktiskajiem pretepizootiskajiem pasākumiem tiek maksāts atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātajam cenrādim."

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Par veterinārsanitāro ekspertīzi maksā veterinārsanitārās ekspertīzes pasūtītājs atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātajam cenrādim."

4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Valsts veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša iestāde ar juridiskās personas tiesībām. Savā profesionālajā darbībā tas ir neatkarīgs un atbildīgs saskaņā ar likumiem."

5. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Valsts veterināro dienestu vada direktors, kas vienlaikus ir arī valsts galvenais veterinārais inspektors. Direktora - valsts galvenā veterinārā inspektora kandidatūru izvirza zemkopības ministrs, saskaņojot to ar Latvijas Veterinārārstu biedrības valdi. Direktoru - valsts galveno veterināro inspektoru ieceļ amatā Ministru kabinets."

6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Valsts veterinārajam dienestam tieši pakļautās veterinārās institūcijas nosaka Ministru kabinets."

7. 22.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vadīt un nodrošināt valstī vienotu veterināro uzraudzību un dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;";

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt veterinārsanitāro uzraudzību un veterinārsanitāro ekspertīzi dzīvnieku produkcijas ieguvē, pārstrādē, uzglabāšanā, pārvadāšanā un realizēšanā;

6) sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetam izskatīšanai normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar veterinārmedicīnu, kā arī veterināro prasību ievērošanu eksporta, importa un tranzīta jomā;".

8. Izteikt 23.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Valsts veterināro inspektoru tiesības atbilstoši viņu kompetencei, kas noteikta šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī dienesta instrukcijās, ir šādas:".

9. 26.pantā:

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdus "Valsts veterinārā departamenta izdotajiem normatīvajiem priekšrakstiem" ar vārdiem "citiem normatīvajiem aktiem";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Privāti praktizējošiem veterinārārstiem atbilstoši likumam "Par uzņēmējdarbību" ir tiesības atvērt veterinārās iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

10. Izslēgt 27.panta 3.punktā vārdus "kuras noteicis Valsts veterinārais departaments".

11. 31.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodrošināt profilaktisko pretepizootisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) dzīvnieku kaušanu realizācijai izdarīt Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Kaušanas produktus realizēt tikai tādā veidā, kā norādījis veterinārārsts, kas veicis veterinārsanitāro ekspertīzi;".

12. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Ministru kabinets apstiprina to dzīvnieku lipīgo slimību sarakstu, kuru apkarošanu organizē un vada Valsts veterinārais dienests. Šo slimību apkarošana ir obligāta, tā noris saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Pārējo slimību apkarošanu organizē dzīvnieku īpašnieki sadarbībā ar veterinārārstiem."

13. Izteikt 34.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Karantīnu visai valstij vai vairākiem rajoniem vienlaikus, ņemot vērā valsts galvenā veterinārā inspektora ieteikumu, pēc zemkopības ministra pieprasījuma nekavējoties nosaka un atceļ Ministru kabinets."

14. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Valsts veterinārais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina ar normatīvajiem dokumentiem veterināro kontroli uz valsts muitas robežas."

15. Aizstāt 42.panta otrajā teikumā vārdus "valsts veterinārā dienesta normatīvajiem priekšrakstiem" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajām prasībām".

16. Izteikt 46.panta 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"2) dzīvnieku produkcijas novērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem."

17. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Ar dzīvnieku produkciju atļauts tirgoties tikai veikalos, tirgos un citās vietās, kas iekārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām."

18. Izteikt 50.pantu šādā redakcijā:

"50.pants. Dzīvnieku kaušanas un gaļas pārstrādes uzņēmumiem, kā arī veikaliem, tirgiem un citiem uzņēmumiem, kuri vēlas realizēt šā likuma 46.panta 2.punktā minēto produkciju, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jāslēdz līgums ar attiecīgā rajona (pilsētas) veterināro pārvaldi par kārtību, kādā tiks veikta veterinārsanitārā ekspertīze. Minēto uzņēmumu vadībai jānodrošina veterinārsanitārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamie darba apstākļi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.25 (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997.gada 8.jūlijā

22.07.1997