Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju"

Izdarīt likumā "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Valsts uzraudzību pār apdrošināšanas un privāto pensiju fondu darbību (turpmāk - uzraudzība) veic Finansu ministrijas pārraudzībā izveidota patstāvīga Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija (turpmāk - Inspekcija), kas darbojas saskaņā ar šo likumu, likumiem "Par apdrošināšanu" un "Par privātajiem pensiju fondiem", kā arī finansu ministra apstiprinātu nolikumu."

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Inspekcijas darbība tiek finansēta no apdrošināšanas sabiedrību kopējo saņemto apdrošināšanas prēmiju un privāto pensiju fondu kopējo saņemto iemaksu atskaitījumiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Šos atskaitījumus ieskaita apdrošinātāja un privātā pensiju fonda izdevumos."

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Inspekcijas uzdevums ir nodrošināt profesionālu pieeju un stabilitāti apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu darbā, kā arī apdrošinājuma ņēmēju (turpmāk - apdrošinātie) un licencēto pensiju plānu dalībnieku likumīgo interešu un tiesību aizsardzību."

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Inspekcija pārrauga apdrošinātāju un privāto pensiju fondu darbību. Apdrošinātājiem un privātajiem pensiju fondiem ir saistoši saskaņā ar šo likumu un likumiem "Par apdrošināšanu" un "Par privātajiem pensiju fondiem" izdotie Inspekcijas norādījumi par apdrošinātāju un privāto pensiju fondu darbību regulējošām prasībām un apdrošinātāju un privāto pensiju fondu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(2) Apdrošinātājiem un apdrošināšanas starpniekiem jāuzrāda Inspekcijai visa pieprasītā informācija un dokumenti, turklāt izsniegšanu nevar atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu. Pārbaudot apdrošinātāja gada pārskatu, Inspekcija dod savu novērtējumu par:

1) piemēroto tarifa likmju pamatotību;

2) pārapdrošināšanas, ieskaitot katastrofu apdrošināšanu, izkārtojumu un apmēriem;

3) saņemto, bet vēl nenopelnīto apdrošināšanas prēmiju rezervi;

4) pieteikto, bet vēl neizmaksāto apdrošināšanas atlīdzību rezervi;

5) nākotnē paredzamo apdrošināšanas atlīdzību rezervi;

6) dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšanas rezervi;

7) sabiedrības maksātspējas normu;

8) sabiedrības pašas kapitāla un speciālo (tehnisko) rezervju kapitāla ieguldīšanas izkārtojumu un sabiedrības likviditāti.

(3) Privātajiem pensiju fondiem jāuzrāda Inspekcijai visa pieprasītā informācija un dokumenti, turklāt izsniegšanu nevar atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu. Pārbaudot privātā pensiju fonda gada pārskatu, Inspekcija dod savu novērtējumu par:

1) privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja darbību;

2) pensiju plānu noteikumu ievērošanu;

3) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu vešanas pareizību;

4) privātā pensiju fonda līdzekļu ieguldīšanas izkārtojumu un līdzekļu ieguldījumu likviditāti;

5) privātā pensiju fonda maksātspēju."

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Jautājumos, kas saistīti ar privāto pensiju fondu darbību, Inspekcijai ir šādas tiesības:

1) izsniegt speciālās atļaujas (licences) privātā pensiju fonda darbības veikšanai;

2) izsniegt speciālās atļaujas (licences) pensiju plāniem;

3) apturēt izsniegto speciālo atļauju (licenču) darbību likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" paredzētajos gadījumos;

4) anulēt izsniegtās speciālās atļaujas (licences) likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" paredzētajos gadījumos;

5) pieprasīt privātajam pensiju fondam izdarīt grozījumus pensiju plānā;

6) ierosināt sasaukt privātā pensiju fonda valdes sēdi un noteikt tajā izskatāmos jautājumus, arī jautājumu par līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja maiņu;

7) pieņemt lēmumu par privātā pensiju fonda darbības pilnu revīziju un iecelt zvērinātus revidentus vai revīzijas komisiju tās veikšanai;

8) pieprasīt privātajam pensiju fondam iesniegt finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

9) akceptēt vai noraidīt privātā pensiju fonda lēmumus par privātā pensiju fonda reorganizāciju vai likvidācijas uzsākšanu un par likvidatoru iecelšanu."

6. Papildināt 14. un 15.pantu pēc vārda "apdrošinātāja" ar vārdiem "un privātā pensiju fonda".

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" stāšanos spēkā.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 1.jūlijā

01.07.1998