Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā

Latvijas Republikas valdība un Turcijas Republikas valdība, turpmāk sauktas "Puses",

apstiprinādamas uzticību Draudzības un sadarbības līgumam, kas noslēgts 1994.gada 12.jūlijā starp Latvijas Republiku un Turcijas Republiku,

vēlreiz apstiprinādamas uzticību Apvienoto Nāciju hartas, Helsinku noslēguma dokumenta, Parīzes Hartas Jaunajai Eiropai un citu Eiropas Drošības un sadarbības konferences apstiprināto dokumentu mērķiem,

uzsvērdamas miera un drošības garantiju nozīmi Eiropā, atzīdamas dialoga nepieciešamību miera, starptautiskās drošības un stabilitātes uzturēšanā, nacionālās drošības politikā, militārajā stratēģijā un militārās attīstības programmās,

vēlēdamās nodibināt ciešu sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā,

vienojas par turpmāko:

1.pants

DEFINĪCIJAS

Vienošanās tekstā sastopamo terminu skaidrojumi:

a) "Nosūtošā Puse" - valsts, kura nosūta savu militāro vai civilo personālu uz Uzņemošās Puses teritoriju.

b) " Uzņemošā Puse" - valsts, kuras teritorijā notiek šīs vienošanās 4. pantā aprakstītās darbības.

c) "Trešā Valsts"- citas valstis, izņemot šīs vienošanās dalībvalstis.

2.pants

MĒRĶIS

Šīs vienošanās mērķis ir izveidot un ieviest sadarbību starp Pusēm aizsardzības jomā saskaņā ar Pušu kompetenci, kas noteikta nacionālajos likumos un balstoties uz abpusēja izdevīguma principa.

3.pants

SADARBĪBAS SFĒRAS

Pušu sadarbība aptvers dažādu jautājumu aspektus, kurus, ja tas ir nepieciešams, nosaka ar šai vienošanai pakļautu papildvienošanos palīdzību, uzsverot:

3.1. aizsardzības un drošības politiku,

3.2. militārā un civilā personāla mācības un kvalifikācijas celšanu,

3.3. aizsardzības sistēmas struktūru, materiāli tehniskās apgādes un finansu organizāciju,

3.4. kara medicīnu,

3.5. militārās zinības,

3.6. militāro tehnoloģiju,

3.7. un citas sfēras pēc abpusējas vienošanās.

4.pants

SADARBĪBAS FORMAS

Pušu sadarbībai ir šādas formas:

4.1. Pušu delegāciju oficiālās un darba vizītes,

4.2. instruktoru un studentu apmaiņa,

4.3. konsultācijas un ekspertu apmaiņa,

4.4. piedalīšanās konferencēs, simpozijos, semināros, kursos, praktiskajās nodarbībās un kolokvijos, kā arī citos līdzīga rakstura pasākumos,

4.5. apmainīšanās ar informatīvu un mācību materiālu,

4.6. citi divpusējās sadarbības aspekti.

5.pants

ĪSTENOŠANAS PRIEKŠNOTEIKUMI

5.1. Sadarbības īstenošana notiek saskaņā ar speciāliem ikgadējiem plāniem, kurus detalizēti izstrādā katram turpmākajam gadam. Savstarpēji vienojoties, šos plānus var izmainīt.

5.2. Sadarbība norisinās, ievērojot Uzņēmējā Pusē spēkā esošos likumus.

5.3. Pušu sadarbībā nav pieļaujama nekāda rīcība Trešās Valsts interesēs.

6.pants

PUŠU SAISTĪBAS SASKAŅĀ AR CITIEM STARPTAUTISKAJIEM LĪGUMIEM

Šīs vienošanās nosacījumi neietekmēs Pušu saistības, kas noteiktas citos starptautiskajos līgumos, kurus Puses ir parakstījušas, un tie nevērsīsies pret trešo valstu interesēm, drošību un teritoriālo integritāti.

7.pants

FINANSIĀLIE, LIKUMDOŠANAS UN ADMINISTRATĪVIE JAUTĀJUMI

7.1. Privāto tiesību īstenošanu un finansiālo izdevumu segšanu, kas attiecas uz vienošanās mērķa realizēšanu, veiks Nosūtošā Puse.

7.2. Militārais personāls un viņu piederīgie, ja nepieciešams, saņems medicīnisko palīdzību, tāpat kā attiecīgā ranga Uzņēmējas Puses personāls, tomēr izdevumus, kas saistīti ar ārstēšanu, medikamentiem un visiem pārējiem medicīnas pakalpojumiem, segs Nosūtītāja Puse.

7.3. Personāls, kas ir norīkots abās valstīs, un viņu piederīgie pakļaujas Uzņēmējas Puses likumiem.

7.4. Viesu personāls tiks pakļauts Uzņēmējas Puses muitas un nodokļu likumiem un nelietos diplomātiskās pases.

8.pants

INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Sadarbības ietvaros iegūto informāciju Puses apņemas neizpaust Trešajai Valstij bez informāciju sniegušās Puses rakstiskas piekrišanas.

9.pants

DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Personālam, kurš pārkāpis Uzņēmējas Puses vai Nosūtošās Puses likumus, sava darbība jāpārtrauc.

10.pants

DOMSTARPĪBU ATRISINĀŠANA

Domstarpības, kas radušās šīs vienošanās interpretācijā un izmantošanā, Puses risinās sarunu ceļā.

11.pants

LABOŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

Abas Puses var ierosināt labot vai pārskatīt šo vienošanos. Sarunas var uzsākt 30 dienu laikā pēc rakstiska pieteikuma iesniegšanas.

12.pants

DARBĪBAS IZBEIGŠANA

Ja viena Puse uzskata, ka otra Puse nepilda vai nav spējīga pildīt šīs vienošanās noteikumus, tā ar rakstisku pieteikumu var ierosināt konsultācijas. Konsultācijas var sākties 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja atrisinājums nav rasts 60 dienu laikā, kā viena, tā otra Puse var izbeigt šo vienošanos ar rakstisku paziņojumu 30 dienas pirms šīs vienošanās termiņa izbeigšanās.

13.pants

DARBĪBAS ILGUMS

Vienošanās ir spēkā 5 gadus. Tās derīgums var tikt pagarināts ik pēc gada, ja vien viena no Pusēm 30 dienas pirms vienošanās termiņa beigām rakstiski nepaziņo par tās denonsēšanu.

14.pants

RATIFIKĀCIJA UN SPĒKĀ STĀŠANĀS

Šī vienošanās ir ratificējama un stājas spēkā nākošajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas par visu prasību izpildi, kuras noteiktas katras Puses likumdošanā attiecībā uz līgumu un vienošanos spēkā stāšanos.

15.pants

TEKSTS UN PARAKSTĪŠANA

Šī vienošanās parakstīta Ankarā 1997. gada 19. februārī latviešu, turku un angļu valodā. Visi teksti ir autentiski. Interpretēšanas domstarpību gadījumā par pamatu tiek izmantots teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Turcijas Republikas valdības vārdā
Andrejs Krastiņš, Ismails H. Karadajs,
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs ģenerālis, Turcijas Ģenerālštāba priekšnieks
10.07.1997