Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Republikas Finansu ministrijas atļauja" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt pirmās nodaļas termina "Kredītiestāde" skaidrojuma otro teikumu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu kredītiestāde, kuru var veidot akciju sabiedrības formā, ir banka."

3. 1.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "speciālie likumdošanas akti par bankām un citām kredītiestādēm" ar vārdiem "Kredītiestāžu likums";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"7. Privāto pensiju fondu darbību regulē šis likums, likums par privātajiem pensiju fondiem un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

4. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim, izņemot gadījumus, kas paredzēti šā panta piektajā, sestajā un septītajā daļā.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"7. Dibinot slēgto privāto pensiju fondu kā akciju sabiedrību, vienīgais dibinātājs var būt darba devējs."

5. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja akciju sabiedrību dibina valsts vai pašvaldība kā vienīgais dibinātājs, akciju sabiedrības dibināšanas dokumenti ir tās statūti un Ministru kabineta rīkojums vai attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu, bet, ja akciju sabiedrību valsts vārdā dibina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", ieguldot akciju sabiedrības dibināšanas pamatkapitālā privatizācijai nodoto valsts mantu, - akciju sabiedrības statūti un Privatizācijas aģentūras valdes lēmums."

6. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Šā panta pirmās daļas noteikumu nepiemēro, ja:

1) akciju sabiedrība tiek dibināta, pārveidojot jau esošo uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību akciju sabiedrībā;

2) akciju sabiedrību valsts vārdā dibina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", ieguldot akciju sabiedrības dibināšanas pamatkapitālā privatizācijai nodoto valsts mantu;

3) akciju sabiedrību dibina reorganizācijas rezultātā, apvienojot divus vai vairākus uzņēmumus vai uzņēmējsabiedrības."

7. Izteikt 21.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku un citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība. Šis noteikums neattiecas arī uz gadījumu, kad pēc Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļaujas saņemšanas apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība."

8. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Publisko akciju īpašniekiem nav pirmpirkuma tiesību uz slēgtās emisijas akcijām.";

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "esošajiem akcionāriem" ar vārdiem "esošajiem slēgtās emisijas akciju īpašniekiem".

9. 38. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām un citām kredītiestādēm pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Latvijas Bankas, bet apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem - Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja.";

papildināt ceturtās daļas tekstu pēc vārdiem "ar papildu kapitāla iesaistīšanu" ar vārdiem "vai aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām".

10. Izteikt 48. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Finansu un kredīta akciju sabiedrībām, izņemot slēgtos privāto pensiju fondus, padome ir obligāta pārvaldes institūcija."

11. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Kārtējo akcionāru pilnsapulci sasauc akciju sabiedrības valde ik gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrībā, kuras darbības apjoms pārsniedz likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, un sabiedrībā, kura ir koncerna mātes uzņēmums, - ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Šajā pilnsapulcē pārbauda un apstiprina sabiedrības darbības gada pārskatu, kārtējā gada budžetu un darbības plānu, atbrīvo valdi no atbildības, kā arī ievēlē padomes un valdes locekļus, zvērinātus revidentus vai revīzijas komisijas locekļus."

12. Aizstāt 51.panta otrajā daļā vārdus "un/vai" ar vārdu "vai".

13. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 1.panta septītā daļa stājas spēkā vienlaikus ar likuma par privātajiem pensiju fondiem spēkā stāšanos."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.12 "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 22.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 6.jūnijā

20.06.1997