Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 1997.gada 6.maijā (prot. nr.24 20.§)

Vērtspapīru tirgus komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Vērtspapīru tirgus komisiju" 3.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Vērtspapīru tirgus komisija (turpmāk - Komisija) ir valsts iestāde, kas saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem", likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un šo nolikumu regulē vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību un kontrolē vērtspapīru publisko apgrozību Latvijas Republikā.

2. Komisija ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Komisijas nosaukumu, kā arī cita atribūtika un budžeta konti Valsts kases nodaļās.

3. Komisijas izdotie normatīvie akti vērtspapīru tirgus darbības jautājumos, kuri nav noteikti likumos un Ministru kabineta noteikumos, ir obligāti vērtspapīru tirgus dalībniekiem.

II. Komisijas funkcijas

4. Komisija savas kompetences ietvaros veicina vērtspapīru tirgus attīstību un stabilitāti, kā arī nodrošina ieguldītāju interešu aizsardzību un vienlīdzīgas konkurences iespēju. Komisijai ir šādas funkcijas:

4.1. normatīvi metodiskajā jomā:

4.1.1. izstrādāt vērtspapīru tirgu regulējošo tiesību aktu projektus;

4.1.2. analizēt vērtspapīru tirgu regulējošās tiesību normas, apkopot to piemērošanas praksi un sagatavot priekšlikumus minēto normu pilnveidošanai;

4.1.3. izdot normatīvos aktus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību;

4.1.4. saskaņot izstrādātos normatīvo aktu un citu tiesību aktu projektus ar Eiropas savienības direktīvām;

4.1.5. sniegt konsultācijas par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

4.1.6. koordinēt un metodiski vadīt vērtspapīru tirgus dalībnieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;

4.2. vērtspapīru publiskās emisijas un apgrozības regulēšanas jomā:

4.2.1. izskatīt emisijas prospektus un izvērtēt to atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.2.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt izdarīt grozījumus emisijas prospektā vai vērtspapīru apgrozības noteikumos;

4.2.3. reģistrēt, apturēt vai aizliegt vērtspapīru publisko emisiju;

4.3. vērtspapīru tirgus dalībnieku darbības regulēšanas jomā:

4.3.1. noteikt kvalifikācijas prasības vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem;

4.3.2. noteikt kvalifikācijas eksāmena norises kārtību un organizēt eksāmenu;

4.3.3. izskatīt strīdus, kas saistīti ar vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu darbību;

4.3.4. izskatīt juridisko personu iesniegumus par starpniekdarbību un fondu biržas darbību vērtspapīru tirgū;

4.3.5. licencēt darbību vērtspapīru tirgū;

4.4. vērtspapīru tirgus uzraudzības un kontroles jomā:

4.4.1. analizēt, uzraudzīt un kontrolēt vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību;

4.4.2. analizēt, uzraudzīt un kontrolēt vērtspapīru publisko emisiju un apgrozību;

4.4.3. noteikt kārtību, kādā no vērtspapīru tirgus dalībniekiem saņemama informācija un dokumenti;

4.4.4. veikt administratīvās izziņas darbību, organizēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju revīziju un kontroli;

4.4.5. piedalīties bez balsstiesībām Latvijas Centrālā depozitārija un fondu biržu padomes sēdēs un akcionāru pilnsapulcēs;

4.4.6. piemērot disciplinārās un administratīvās sankcijas personām, kuras pārkāpušas vērtspapīru tirgu regulējošos normatīvos aktus;

4.4.7. sagatavot un iesniegt attiecīgajās tiesībaizsardzības iestādēs materiālus par vērtspapīru tirgu regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem;

4.5. informācijas un analīzes jomā:

4.5.1. sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt vērtspapīru tirgus attīstību;

4.5.2. apkopot Komisijas darbībai nepieciešamos statistiskos un normatīvos datus, veidot un sistemātiski aktualizēt datorizētu datu bāzi;

4.5.3. regulāri sagatavot pārskatus par vērtspapīru tirgus attīstību;

4.5.4. informēt valsts institūcijas un sabiedrību par stāvokli vērtspapīru tirgū un vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību;

4.5.5. lai uzlabotu vērtspapīru tirgus attīstību, sadarboties ar ārvalstu konsultantiem un institūcijām, kuras regulē vērtspapīru tirgu.

5. Komisija savas kompetences ietvaros darbojas, lai sekmētu ārvalstu ieguldītāju iesaistīšanu Latvijas vērtspapīru tirgū, veicina vērtspapīru tirgus attīstību atbilstoši Eiropas kopienas prasībām, kā arī veic citu darbību Komisijas mērķu sasniegšanai.

6. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

III. Padome

7. Padome ir Komisijas lēmējinstitūcija. Padomes sastāvā ir septiņi locekļi. Padomi vada Komisijas priekšsēdētājs.

8. Padomes sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs, un tās var notikt, ja piedalās vismaz četri padomes locekļi. Katrs padomes loceklis, kā arī valde ir tiesīgi ar rakstisku motivētu iesniegumu pieprasīt, lai Komisijas priekšsēdētājs sasauc padomes sēdi.

9. Kārtība, kādā sasaucamas padomes sēdes, paziņojama to darba kārtība, sēdes dalībnieki iepazīstināmi ar sēdei sagatavotajiem materiāliem un kā izskatāmi konfidenciāli jautājumi, tiek noteikta padomes reglamentā.

10. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumu paraksta Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja biedrs vai ar īpašu pavēli iecelts padomes loceklis.

11. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par padomes pieņemto lēmumu nav atbildīgs.

12. Padomes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie padomes locekļi.

13. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu ministrs vai viņa pilnvarota persona.

14. Padomes kompetencē ir:

14.1. apstiprināt vērtspapīru tirgus attīstības, uzraudzības un kontroles stratēģiju;

14.2. apstiprināt valdes nolikumu un pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprināt valdes locekļus;

14.3. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un sekot, lai Komisija darbotos saskaņā ar likumiem, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem;

14.4. noteikt Komisijas priekšsēdētāja un viņa biedra algu un valdes locekļu atalgojumu;

14.5. Komisijas kompetences ietvaros pieņemt šādus normatīvos aktus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību:

14.5.1. par vērtspapīru reģistrāciju, atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai un laišanai publiskajā apgrozībā;

14.5.2. par kārtību, kādā tiek piedāvāti tie vērtspapīri, kuru apgrozību neregulē likums "Par vērtspapīriem";

14.5.3. par vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību vērtspapīru tirgū;

14.5.4. par likumā "Par vērtspapīriem" noteikto soda naudu, naudas sodu un piedziņas vēršanu uz vērtspapīriem, par emisijas atļaujas un licences darbībai vērtspapīru tirgū anulēšanu, kā arī par citu sankciju piemērošanu;

14.5.5. par administratīvās izziņas darbības veikšanu un vērtspapīru tirgus dalībnieku kontroles organizēšanu;

14.5.6. par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai tiesībaizsardzības iestādēs, ja ir atklāti vērtspapīru tirgus darbības noteikumu pārkāpumi;

14.5.7. par veto uzlikšanu Latvijas Centrālā depozitārija lēmumiem un aktiem;

14.5.8. par fondu biržas pārvaldes institūciju lēmumu apturēšanu;

14.5.9. citus normatīvos aktus.

IV. Valde

15. Valde ir Komisijas izpildinstitūcija. Valde organizē Komisijas praktisko darbu un īsteno padomes pieņemtos lēmumus. Valdes sastāvā ir Komisijas priekšsēdētāja biedrs un valdes locekļi. Valdes locekļus apstiprina un atbrīvo no valdes locekļa pienākumiem ar padomes lēmumu.

16. Valdes kompetencē ir:

16.1. organizēt Komisijas darba operatīvo un saimniecisko vadību;

16.2. nodrošināt Komisijas izdoto normatīvo aktu un padomes lēmumu izpildi, kā arī pārskatu sagatavošanu noteiktajā laikā;

16.3. sagatavot un iesniegt izskatīšanai padomē to normatīvo aktu projektus, kas regulē vērtspapīru tirgu, tā dalībnieku darbību un vērtspapīru apgrozību;

16.4. lemt par valdes locekļu kompetenci un nodot atsevišķu valdes locekļu pārziņā Komisijas uzdevumus;

16.5. izskatīt jautājumu par vērtspapīru emisiju un to laišanu publiskajā apgrozībā un pieņemt lēmumu vai saskaņā ar attiecīgiem Komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem gatavot materiālus izskatīšanai padomē;

16.6. apstiprināt revīzijas rezultātus un pārbaudes protokolus par vērtspapīru tirgus dalībnieku pārkāpumiem un pieņemt lēmumu par sodu piemērošanu vai saskaņā ar attiecīgiem Komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem gatavot materiālus izskatīšanai padomē;

16.7. pieņemt lēmumu par vērtspapīru emisijas, publiskās apgrozības un licences starpniekdarbībai apturēšanu, anulēšanu vai atjaunošanu vai saskaņā ar attiecīgiem Komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem gatavot materiālus izskatīšanai padomē;

16.8. pieņemt lēmumus, kas saistīti ar fondu biržu un Latvijas Centrālā depozitārija lēmumu apturēšanu līdz jautājuma izskatīšanai padomē (uz laiku līdz septiņām dienām);

16.9. pirms iesniegšanas attiecīgajā tiesībaizsardzības iestādē gatavot izskatīšanai padomē materiālus par vērtspapīru tirgu regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem;

16.10. atbilstoši noteiktajai kompetencei pārstāvēt Komisijas intereses valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī tiesā Latvijas Republikā un ārvalstīs;

16.11. organizēt Komisijas personāla darbu padomes noteiktajos ietvaros.

17. Valdes sēdes notiek vismaz reizi divās nedēļās. Valdes sēdi sasauc un vada valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - ar valdes lēmumu noteikts valdes loceklis.

18. Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Komisijas priekšsēdētājs un padomes locekļi.

19. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no valdes locekļu skaita. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, jautājums tiek nodots izskatīšanai padomes sēdē.

20. Ja kāds no valdes locekļiem nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli ieraksta sēdes protokolā un viņš par valdes pieņemto lēmumu nav atbildīgs.

21. Valdes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi. Valdes lēmumus paraksta valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - ar valdes lēmumu noteikts valdes loceklis.

V. Komisijas amatpersonas

22. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs.

23. Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs:

23.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Komisiju attiecībās ar citām personām, ar valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā, kā arī ar starptautiskajām finansu organizācijām un ārvalstu personām;

23.2. apstiprināt Komisijas struktūru atbilstoši valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā Komisijai noteiktajam darba samaksas fondam un štata vienību skaitam;

23.3. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Komisijas darbiniekus saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksu.

24. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina Komisijas darbību atbilstoši piešķirtajiem finansu līdzekļiem.

25. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņu aizstāj Komisijas priekšsēdētāja biedrs.

26. Komisijas priekšsēdētāja biedrs pilda padomes un Komisijas priekšsēdētāja noteiktos pienākumus un rīkojumus, kā arī gatavo materiālus izskatīšanai padomes sēdēs.

VI. Komisijas darbinieki

27. Komisijas darbiniekus pieņem darbā, slēdzot darba līgumu.

28. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības slēgt uzņēmuma līgumus.

29. Komisijas darbiniekiem ir dienesta apliecība.

30. Uz Komisijas darbiniekiem attiecas arī citas tiesību aktos noteiktās prasības un garantijas.

31. Komisijas darbiniekiem ir aizliegts izpaust fizisko un juridisko personu komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumu. Par komercnoslēpuma izpaušanu vainīgais darbinieks tiek saukts pie atbildības tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Komisijas finansiālā un saimnieciskā darbība

32. Komisija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļiem.

33. Komisija atbilstoši likuma "Par budžetu un finansu vadību" prasībām noteiktā kārtībā ikgadējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanai iesniedz budžeta pieprasījumu, norādot mērķus, kādiem paredzēti naudas līdzekļi.

34. Komisijas darbinieku atalgojumu atbilstoši padomes apstiprinātajai darba samaksas kārtībai un Komisijas budžetam nosaka Komisijas priekšsēdētājs.

35. Komisija kārto lietvedību un grāmatvedību, veic statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

36. Valsts kases noteiktajā termiņā Komisijas priekšsēdētājs iesniedz Valsts kasē gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar tiesību aktiem.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs R.Zīle

 

10.05.1997