Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. (1) Obligātais militārais dienests sastāv no obligātā aktīvā militārā dienesta un dienesta rezervē.

(2) Obligāto aktīvo militāro dienestu un dienestu rezervē pilda Nacionālo bruņoto spēku formējumos.

(3) Rezervē ieskaita:

1) karavīrus pēc obligātā aktīvā militārā dienesta beigšanas un personas pēc alternatīvā (darba) dienesta beigšanas;

2) obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauktās personas pēc iesaukšanas laika izbeigšanās;

3) valsts licencēto augstskolu absolventus, kuri augstākās izglītības apguves laikā vai pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apguvuši valsts apstiprinātu speciālo militārās apmācības kursu;

4) šā likuma 4.pantā minētās personas;

5) personas, kuras ieguvušas profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs vai ieguvušas adekvātu izglītību ārvalstīs un turpina dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

6) maģistra grādu ieguvušos augstskolu absolventus;

7) personas, kuras veselības stāvokļa dēļ atzītas par militārajam dienestam nederīgām miera laikā un derīgām ārrindas dienestam kara laikā;

8) personas, kuras par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem izcieš vai ir izcietušas sodu brīvības atņemšanas iestādēs.

(4) Šā panta trešās daļas 1. - 6. un 8.punktā minētās personas rezervē ieskaita valsts militārā dienesta pārvaldes, bet 7.punktā minētās personas - Militārā dienesta iesaukšanas centra vadītājs."

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījušas alternatīvo (darba) dienestu" un otro daļu pēc vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" - ar vārdiem "vai pildījuši alternatīvo (darba) dienestu".

3. Papildināt 11.pantu pēc vārda "nodarbošanos" ar vārdiem "ģimenes sastāvu".

4. Izteikt likuma 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Obligātajam militārajam dienestam pakļautās personas reģistrē valsts militārā dienesta pārvaldes pēc šo personu dzīvesvietas tajā gadā, kad tās sasniedz 16 gadu vecumu. Reģistrācijai pakļautās personas tiek dispanserizētas. Reģistrācijas un dispanserizācijas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi."

5. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto personu atrašanās obligātā militārā dienesta rezervē ilgst no dienas, kad tās ieskaitītas militārā dienesta rezervē, līdz 45 gadu vecuma sasniegšanai, kad tās noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

6. 15.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Pilsonības un imigrācijas iestādēm" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās reģionālajām nodaļām" un ceturtajā daļā vārdus "vidējās speciālās izglītības un arodizglītības" - ar vārdiem "un profesionālās izglītības";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "4. un 5.punktu" ar skaitļiem un vārdiem "3. un 4.punktu";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu "6.punktu" ar skaitli un vārdu "5.punktu".

7. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā brīvprātīgi var iestāties vīrieši un sievietes no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam."

8. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" un "virsnieku, virsdienesta karavīru".

9. Papildināt 19.pantu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) saskaņā ar šā likuma 3.panta trešās daļas 7.punktu ieskaitīt rezervē veselības stāvokļa dēļ;

4) saskaņā ar šā likuma 21.panta trešo daļu noņemt no uzskaites veselības stāvokļa dēļ."

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Ir iespējami gadījumi, kad iesaukumu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā atliek vai obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauc. Šis noteikums attiecas uz:

1) personām, kurām nepieciešams atlikt iesaukumu veselības stāvokļa dēļ;

2) apgādājamu ģimenes locekļu vienīgajiem apgādniekiem, kā arī personām, kuru apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;

3) personām, kuras mācās maģistrantūrā, rezidentūrā un doktorantūrā;

4) valsts licencēto augstskolu sekmīgiem pilna laika studējošajiem (pirmās augstākās izglītības ieguvei);

5) personām, kuras mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs (pirmās vidējās izglītības vai pirmās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei), - līdz absolvēšanas gada 1.oktobrim;

6) personām, kuras iegūst izglītību ārvalstīs pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma;

7) ordinētiem garīdzniekiem, kuri pieder pie kādas no Tieslietu ministrijā reģistrētajām reliģiskajām organizācijām, un personām, kuras mācās šo reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs;

8) personām, pret kurām notiek kriminālvajāšana vai kuru krimināllietas atrodas tiesas izskatīšanā;

9) personām, kuras par izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem izcieš sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

(2) Šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā minētās personas netiek iesauktas līdz 26 gadu vecumam.

(3) Personas, kuras veselības stāvokļa dēļ atzītas par nederīgām militārajam dienestam, noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

11. Papildināt 29.pantu pēc vārdiem "savlaicīgu nosūtīšanu" ar vārdiem "un ceļa izdevumu apmaksāšanu".

12. Aizstāt 32.panta 3.punktā vārdu "nozieguma" ar vārdiem "noziedzīga nodarījuma".

13. Papildināt 34.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas ar ceļanaudu no dzīvesvietas līdz izsaukumā norādītajai vietai un atpakaļ nodrošina valsts militārā dienesta pārvalde."

14. Aizstāt 35.pantā skaitli "18" ar skaitli "16".

15. Papildināt 40.panta otro daļu pēc vārda "iestājpārbaudījumus" ar vārdiem "bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas".

16. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "šā likuma nosacījumi" ar vārdiem "izņemot personas, kuras ieskaitītas rezervē veselības stāvokļa dēļ";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizācijas pabeigšanai obligāto aktīvo militāro dienestu pilda arī Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajā Sardzes pulkā."

Pārejas noteikumi

1. Obligātajam militārajam dienestam pakļauto personu reģistrācija, sākot no 16 gadu vecuma, tiek ieviesta pakāpeniski divu gadu laikā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2. Grozījumi Obligātā militārā dienesta likuma 3.panta trešās daļas 3.punktā un 12.panta pirmajā daļā stājas spēkā pēc attiecīgu Ministru kabineta noteikumu izdošanas.

3. Šā likuma realizācijai nepieciešamos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2000.gada 1.martam.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 20.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 5.janvārī

19.01.2000