Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) būvatļauja - Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā pasūtītājam vai būvētājam izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus;

3) būve - arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai zemūdens stacionārs darinājums ar attiecīgām tehniskajām iekārtām atkarībā no paredzētās funkcijas;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) būvētājs - fiziskā vai juridiskā persona (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs), kas veic būvniecību saviem spēkiem;";

izteikt 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) būvinspektors - valsts vai pašvaldības amatpersona, kurai piešķirtas būvniecības kontroles tiesības;

11) būvizstrādājums - ikviens materiāls, detaļa vai rūpnieciski izgatavota viengabala konstrukcija, kura pastāvīgi vai uz laiku tiek iestrādāta būvē vai kuru paredzēts izmantot būvniecībā;";

izteikt 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"15) būvprakses sertifikāts - dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci un piešķir tai patstāvīgas prakses tiesības attiecīgajā būvniecības jomā;

16) būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums;

17) būvuzņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar pasūtītāju, veic būvdarbus, izmantojot savus resursus;

18) būvuzraugs - sertificēta persona, kas pasūtītāja vai finansētāja interesēs uzrauga būvniecības gaitu un tās atbilstību līgumam, būvprojektam, būvnormatīviem un likumiem;";

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24) pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai tā pilnvarota persona, kuras uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība."

2. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Būvniecību pilsētas un pagasta teritorijā pārzina amatpersonas, kuras šā likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā ir saņēmušas būvprakses sertifikātu, bet kontrolē amatpersonas, kurām šā likuma 29.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā piešķirtas būvniecības kontroles tiesības. Pilsētu un pagastu pašvaldībām ir tiesības veidot kopīgus tehniskos un kontroles dienestus."

3. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fiziskajām personām ir tiesības vadīt un patstāvīgi veikt būvniecību un speciālus uzdevumus, kas saistīti ar būvniecību (autoruzraudzību, būvuzraudzību, būvekspertīzi, būvju novērtēšanu un diagnostiku), ja tās saņēmušas būvprakses sertifikātu šajā likumā un likumā "Par uzņēmējdarbību" noteiktajā kārtībā."

4. 13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Būvētājam (zemes gabala īpašniekam vai citai personai, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku)" ar vārdiem "Pasūtītājam vai būvētājam";

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu "būvētājs" ar vārdiem "pasūtītājs vai būvētājs".

5. Aizstāt 26.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "būvētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pasūtītājs vai būvētājs" (attiecīgā locījumā).

6. Papildināt 29.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Būvniecības kontroles tiesības valsts un pašvaldību būvinspektoriem un valsts būvekspertiem piešķir, reģistrē un atsauc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija."

7. 30.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Būvinspektoram ir tiesības apskatīt un pārbaudīt būves, ieiet tajās, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus, kā arī lūgt uz būvuzņēmēja vai būvētāja rēķina atbrīvot telpas, padarot tās pieejamas, un atsegt būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja konstatētas nedrošuma pazīmes.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja būvniecība notiek bez noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta vai būvatļaujas vai neatbilst būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus, līdz attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par būves vai tās daļas nojaukšanu Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā vai par iespēju turpināt būvniecību.";

aizstāt sestajā daļā vārdu "būvētājs" ar vārdiem "pasūtītājs vai būvētājs".

8. Aizstāt 33.panta otrajā daļā vārdu "būvētājs" ar vārdiem "pasūtītājs vai būvētājs".

9. Aizstāt 34.pantā vārdu "būvētājs" ar vārdu "pasūtītājs".

10. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja viens no būvniecības dalībniekiem ir noslēdzis līgumu ar otru būvniecības dalībnieku, kuram nav licences (būvprakses sertifikāta) līgumā paredzēto darbu veikšanai, un pēdējā nekompetences dēļ ir nodarīti zaudējumi trešajām personām, tad par minētajiem zaudējumiem materiāli atbildīgs ir pirmais būvniecības dalībnieks."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.9 "Grozījumi Būvniecības likumā" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 16./17./18./19./20./21. nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 27.februārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 11.martā

25.03.1997