Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai"

Izdarīt likumā "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.) šādus grozījumus:

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Speciālie līdzekļi šā likuma izpratnē ir gāzes pistoles (revolveri), to patronas [turpmāk - gāzes pistoles (revolveri)], gāzes baloniņi ar kairinošas iedarbības vielām (turpmāk - gāzes baloniņi) un elektrošoka ierīces:

1) gāzes pistole (revolveris) ir speciāls līdzeklis, kurš paredzēts īslaicīgai iedarbībai uz cilvēka organismu un kurā šaujampulvera (sprāgstvielas) sadegšanas rezultātā caur stobru tiek izgrūstas gāzes mikrodaļiņas ar kairinošas iedarbības vielām;

2) gāzes pistoles (revolvera) patrona paredzēta šaušanai ar gāzes pistoli (revolveri), un tā sastāv no čaulas ar kapseli, šaujampulvera (sprāgstvielas) lādiņa un gāzes mikrodaļiņām ar kairinošas iedarbības vielām;

3) gāzes baloniņš ir speciāls līdzeklis, kurš paredzēts īslaicīgai iedarbībai uz cilvēka organismu un kurā zem spiediena iepildīta sašķidrināta gāze ar kairinošas iedarbības vielām;

4) elektrošoka ierīce ir speciāls līdzeklis, kurš paredzēts īslaicīgai iedarbībai uz cilvēka organismu ar elektrisko lādiņu.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"Šaujamieroča, munīcijas un speciālo līdzekļu pārvadāšana un pārnēsāšana ir to pārvietošana sev līdzi nepielādētā veidā, ar nepielādētu ieroča patronu tvertni un iesaiņotā veidā bez pielietošanas nolūka.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) pielietošana ir tēmēts šāviens vai šāviens, kura rezultātā nodarīts kaitējums cilvēka veselībai, dzīvībai vai zaudējums mantai; gāzes baloniņa pielietošana ir gāzes baloniņa izmantošana, lai ar gāzes palīdzību iedarbotos uz cilvēka organismu; elektrošoka ierīces pielietošana ir elektrošoka ierīces izmantošana, lai ar elektriskā lādiņa palīdzību iedarbotos uz cilvēka organismu."

2. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iegādāties, glabāt un pārnēsāt gludstobru medību bises, sporta šaujamieročus un to munīciju - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;";

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) iegādāties, glabāt un nēsāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas."

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Ārvalstu diplomātiskā korpusa darbinieku tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus

Ārvalstu diplomātiskā korpusa darbiniekiem, kuriem ir Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas izsniegta diplomātiskā apliecība, ir tiesības ar ārlietu ministra piekrišanu vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra piekrišanu (informējot par to ārlietu ministru) iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus, ja ir saņemta Iekšlietu ministrijas valsts policijas priekšnieka atļauja."

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes baloniņus un sertificētas elektrošoka ierīces

(1) Ikvienai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ir tiesības pašaizsardzības nolūkā iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes baloniņus.

(2) Ikvienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības pašaizsardzības nolūkā iegādāties, glabāt un nēsāt sertificētas elektrošoka ierīces."

5. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizliegts šaujamieročus konstruktīvi pārveidot šaušanai kārtām un gludstobru medību bises, karabīnes un šautenes - slēptai nēsāšanai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt gludstobru medību bises, karabīnes un šautenes, kas pārveidotas slēptai nēsāšanai, kā arī šaujamieročus, kas konstruktīvi pārveidoti šaušanai kārtām.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt, pielietot vai izmantot un realizēt šaujamieročus ar klusinātājiem un šaujamieroču klusinātājus.

(6) Aizliegts pārveidot vai izgatavot šaujamieročus pielietošanai vai izmantošanai ar klusinātājiem.

(7) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt, izgatavot un realizēt ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kas aizliegti saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika."

6. 7.panta pirmajā daļā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) kuras sodītas par smaga nozieguma izdarīšanu vai arī divas un vairākas reizes par tīšu noziegumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par tīša nozieguma vai nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu - līdz sodāmības noņemšanai vai dzēšanai;

2) kurām konstatēti psihiski traucējumi vai kurām tādi ir bijuši konstatēti agrāk un pastāv medicīniska prognoze, ka tie var atkārtoties, vai kuras ir medicīnas iestāžu uzskaitē (reģistrā) sakarā ar alkoholismu, toksikomāniju vai narkomāniju;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) kuras pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodītas par vardarbīgu likumpārkāpumu izdarīšanu vai par pārkāpumiem, kas saistīti ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanu, vai par kurām valsts policijas rīcībā ir materiāli, kas ļauj uzskatīt, ka šaujamierocis var tikt pielietots (izmantots) ļaunprātīgi;";

papildināt daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības;

7) kuras izcieš sodu par izdarīto noziegumu."

7. Papildināt 8.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums, nosaka valsts policijas priekšnieks."

8. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iesniegumu par šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju valsts policijas iestādes izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, saskaņā ar šo likumu vispusīgi pārbaudot pieteicēja iesniegumā minētos motīvus un pieprasot no medicīnas iestādes atzinumu par pieteicēja vispārējo veselības stāvokli un atsevišķu atzinumu par viņa psihiskās veselības stāvokli.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atzinumu par pieteicēja vispārējo veselības stāvokli apstiprina valsts vai pašvaldības pārziņā esošās medicīnas iestādes vadītājs pēc pieteicēja dzīvesvietas, obligāti ņemot vērā psihiatra, narkologa un okulista atzinumus. Atzinumu par pieteicēja psihiskās veselības stāvokli apstiprina Valsts psihiskās veselības aprūpes centra vai tā pakļautībā esošas iestādes vai pašvaldības pārziņā esošas medicīnas iestādes psihoneiroloģiskā kabineta sertificēts psihiatrs pēc pieteicēja dzīvesvietas, kur tas nodzīvojis ne mazāk par vienu gadu, turklāt obligāti ņemami vērā psihiatriskā reģistra arhīva dati.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirms šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās atļaujas saņemšanas pieteicējam Iekšlietu ministrijas Centrālajā policijas sporta klubā vai kādā tā filiālē jānokārto eksāmens par šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) pielietošanas nosacījumiem un iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, realizācijas, pārvadāšanas un pielietošanas kārtību, kā arī jāapliecina prasme tos pielietot. Eksāmena pieņemšanas kārtību un tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka Iekšlietu ministrija."

9. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauja

(1) Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujā ir jānorāda tās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, kurai atļauja izsniegta, kā arī tas, kāda veida šaujamieroci atļauts iegādāties, glabāt un nēsāt.

(2) Gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju izsniedz uz pieciem gadiem. Tajā jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta.

(3) Šaujamieroča iegādāšanās atļauja ir derīga trīs mēnešus no izsniegšanas dienas, un tā nedod tiesības nēsāt šaujamieroci, bet dod tiesības pārvadāt (pārnēsāt) un glabāt ieroci līdz tā reģistrēšanai valsts policijas iestādē.

(4) Triju darbdienu laikā pēc šaujamieroča iegādes, bet Latvijas Republikā ievedot ārvalstīs iegādātu šaujamieroci - triju darbdienu laikā pēc iebraukšanas Latvijas Republikā personai jāreģistrē šaujamierocis valsts policijas iestādē.

(5) Reģistrējot šaujamieroci, valsts policijas iestāde personai izsniedz šaujamieroča glabāšanas atļauju bisēm, sporta šaujamieročiem vai nēsāšanas atļauju pistolēm (revolveriem) uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

(6) Šaujamieroča glabāšanas atļaujā tiek norādīta īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta, kā arī apsargājamā nekustamā īpašuma atrašanās vieta, un tā dod personai tiesības šaujamieroci pārvadāt, pārnēsāt un glabāt īpašnieka dzīvesvietā vai apsargājamā nekustamā īpašuma atrašanās vietā.

(7) Šaujamieroča nēsāšanas atļauja dod personai tiesības reģistrēto šaujamieroci glabāt atļaujā norādītajā vietā un pārvietot sev līdzi, ievērojot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto nēsāšanas kārtību.

(8) Persona, kas saņēmusi gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju, drīkst Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā glabāt un nēsāt gāzes pistoli (revolveri), iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes pistolēm (revolveriem) paredzētas patronas, bet ne vairāk par 200 patronām, ievērojot noteikto kārtību.

(9) Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauja dod personai tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt arī attiecīgā šaujamieroča munīciju, bet ne vairāk par 200 patronām, ievērojot noteikto kārtību."

10. 12.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un gāzes pistoles (revolverus)", "un gāzes pistolēm (revolveriem)";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai gāzes pistoles (revolvera)";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja šaujamierocis iegādāts ārvalstīs un ievests Latvijas Republikā, kontrolšāvienus izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai par maksu veic Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs. Maksas lielumu nosaka Iekšlietu ministrija."

11. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Termiņa pagarināšana šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujai vai atļaujas anulēšana (atņemšana)

(1) Ja izbeidzies termiņš šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujai, valsts policijas iestāde pēc ieinteresētās personas iesnieguma izskata jautājumu par atļaujas termiņa pagarināšanu.

(2) Policijas iestāde var nepagarināt termiņu šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujai vai anulēt (atņemt) atļauju pirms termiņa šādos gadījumos uz šādu laiku:

1) ja persona pārkāpj šaujamieroču un to munīcijas vai gāzes pistoļu (revolveru) un to patronu iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, pielietošanas vai pārnēsāšanas (pārvadāšanas) kārtību - uz laiku no viena gada līdz trijiem gadiem;

2) ja konstatēti šā likuma 7.pantā noteiktie apstākļi;

3) ja persona nēsājusi šaujamieroci vai veikusi treniņšaušanu alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī - uz laiku no viena gada līdz trijiem gadiem.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos policijas iestāde nepagarina šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas termiņu vai anulē (atņem) šo atļauju pirms termiņa, kā arī nepagarina gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas termiņu vai anulē (atņem) atļauju pirms termiņa, šaujamieroci un tā munīciju, gāzes pistoli (revolveri) un tās patronas personai atsavina par atlīdzību, kas atbilst to tirgus cenai, ja likumos nav noteikts citādi.

(4) Personai, kurai pirms termiņa anulē (atņem) šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju vai nepagarina termiņu šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujai, šaujamierocis, munīcija, gāzes pistole (revolveris) un patronas triju darbdienu laikā jānodod valsts policijas iestādē vai ar valsts policijas iestādes atļauju tirdzniecības uzņēmumam realizācijai.

(5) Šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) īpašnieka nāves gadījumā šaujamierocis, munīcija, gāzes pistole (revolveris) un patronas desmit dienu laikā jānodod valsts policijas iestādē glabāšanai līdz mantinieku noskaidrošanai."

12. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

(1) Ar šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizāciju nodarbojas valsts, pašvaldību un privātie tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem ir Iekšlietu ministrijas izsniegta speciāla atļauja (licence). Par šo tirdzniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibinātājiem un dalībniekiem drīkst būt fiziskās personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, kas ir sasnieguši 25 gadu vecumu, nav sodīti par tīšu noziegumu izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas un uz ko neattiecas šā likuma 7.pantā noteiktie ierobežojumi.

(2) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ievērojot šā likuma 12.panta noteikumus, drīkst realizēt tikai rūpnieciski ražotus, lietošanai derīgus un tehniskajiem noteikumiem atbilstošus šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), gāzes baloniņus un elektrošoka ierīces, kam nav izdarīti šā likuma 6.pantā minētie tehniskie pārveidojumi, turklāt šaujamieročiem ir nepieciešams numurs. Ja šaujamierocim nav numura, tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai īpašniekam saskaņā ar Iekšlietu ministrijas noteikto kārtību ir jānodrošina tā numerācija.

(3) Realizējot speciālos līdzekļus, tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jānodrošina to atbilstība šā likuma 6.panta prasībām un, ja nepieciešams, jāizdara attiecīga ekspertīze.

(4) Tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) triju darbdienu laikā jāpaziņo valsts policijas iestādei par katra šaujamieroča pārdošanu un jāsniedz ziņas par pircēju.

(5) Personiskā īpašumā esošos šaujamieročus, munīciju un speciālos līdzekļus īpašnieks drīkst realizēt, ievērojot šā likuma 2. un 6.panta prasības, ar tirdzniecības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) starpniecību, vienlaikus šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri) noņemot no uzskaites valsts policijas iestādē.

(6) Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā šaujamieročus īpašnieks var atsavināt citai šā likuma prasībām atbilstošai personai, pārformējot reģistrācijas dokumentus valsts policijas iestādē.

(7) Tehniskajiem noteikumiem neatbilstoši un neizlabojami šaujamieroči un speciālie līdzekļi tiek atsavināti un iznīcināti Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pārdošanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Iekšlietu ministrija saskaņā ar šo likumu nosaka kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, veido izšauto čaulu un ložu kontrolkolekciju, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju, speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) glabā, pārdod un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju."

14. Izslēgt 16.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "vai aizbaidītu".

15. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par katru šaujamieroča pielietošanas (izmantošanas) gadījumu, kurā nodarīts kaitējums cilvēka veselībai vai dzīvībai vai zaudējums mantai, šaujamieroča pielietotājam (izmantotājam) nekavējoties ir jāziņo valsts policijas iestādei, jāsaglabā notikuma vietas apstākļi, bet, ja ir cietušie, nekavējoties jāsniedz viņiem pirmā palīdzība un jānodrošina medicīniskās palīdzības sniegšana."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi nr. 278 "Grozījumi likumā "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 19.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 5.februārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 25.februārī

 

11.03.1997