Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts un pašvaldības, kā arī valsts un pašvaldību iestādes savus finansu līdzekļus glabā Latvijas Republikas kredītiestādēs. Šis noteikums neattiecas uz tām valsts iestādēm, kuras saskaņā ar Latvijas likumiem atrodas ārvalstīs."

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Ierobežojumi piešķirt kredītus, izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas

(1) Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, statūtsabiedrības un uzņēmējsabiedrības kredītus var izsniegt Kredītiestāžu likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, statūtsabiedrībām un uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, izņemot šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un citos likumos paredzētos gadījumus, ir aizliegts izsniegt jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz:

1) uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus un kuras iepriekš ir saņēmušas rakstveida atļauju no valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētāja;

2) gadījumiem, kad valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība izsniedz aizdevumus un dod galvojumus un garantijas, iepriekš saņemot rakstveida atļauju no tās valsts institūcijas vai pašvaldības, kuras pārziņā ir attiecīgā statūtsabiedrība.

(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā statūtsabiedrība tiek privatizēta vai arī ja uzņēmējsabiedrībā tiek privatizētas valsts vai pašvaldības kapitāla daļas, minētā atļauja ir jāsaņem no institūcijas, kas veic privatizāciju.

(5) Institūcija, kuras pārziņā ir statūtsabiedrība, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētājs uzņēmējsabiedrībā un institūcija, kas veic privatizāciju, izveido galvojumu un garantiju reģistru, kā arī glabā katra galvojuma vai garantijas vienu oriģināleksemplāru. Galvojumi un garantijas nav spēkā, ja nav reģistrēti attiecīgajā reģistrā.

(6) Ja valsts uzņēmums vai statūtsabiedrība tiek nodota privatizācijai, tad institūcija, kuras pārziņā bija privatizējamais objekts, nodod attiecīgo reģistru Privatizācijas aģentūrai.

(7) Izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un garantijas šajā pantā noteiktajā kārtībā atļauts tikai tad, ja aizdevuma izsniedzējs vai galvojuma vai garantijas devējs ir samaksājis valstij un pašvaldībai visus nodokļus, darbiniekiem izmaksājis algas un pret to tiesvedībā nav prasības par parāda piedziņu."

3. Papildināt 10.panta otro daļu pēc vārdiem "veselības aizsardzības" ar vārdiem "kā arī sociālās palīdzības".

4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Institūcijām, kuru pārziņā ir valsts un pašvaldību uzņēmumi un statūtsabiedrības, kā arī valsts vai pašvaldības kapitāla daļas turētājiem uzņēmējsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un institūcijai, kas veic privatizāciju, līdz 1996.gada 1.maijam jāizveido ķīlu, galvojumu un garantiju reģistrs, iekļaujot tajā ķīlas, galvojumus un garantijas, kuras noslēgtas vai izdotas līdz Ministru kabineta 1996.gada 10.aprīļa noteikumu nr. 136 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"" spēkā stāšanās dienai.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.86 un nr.136 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10., 11.nr.)."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 5.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997.gada 21.februārī

22.02.1997