Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir juridiskā persona, kas darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets."

2. Papildināt 4.panta 9.punktu pēc vārdiem "tiesas lēmuma" ar tekstu šādā redakcijā: "pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma, ja nodokļu maksātājs atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un nav informācijas par šā maksātāja darbību (par to informējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību))".

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai iesniedzams pieteikums, visi dokumenti, kas norādīti likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, kā arī to personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātāja - fiziskās personas pases (personas apliecības) gaismas kopija vai juridiskās personas reģistrācijas apliecības gaismas kopija, ja tā ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju attiecībā uz dalībnieku (akcionāru) sastāvu vai pamatkapitāla lielumu paraksta un iesniedz uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieki (akcionāri), kas pieņēmuši attiecīgo lēmumu, dalībnieku (akcionāru) maiņas gadījumā pievienojot arī šā panta pirmajā daļā minētās dokumentu gaismas kopijas. Pieteikumu par šo pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju attiecībā uz valsts un pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) iesniedz institūcija, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu. Pieteikumu par citu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju paraksta un iesniedz viena īpašnieka uzņēmuma (statūtsabiedrības) īpašnieks, uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē pilnvarota persona vai arī personas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības.

Pilnvarojumu citai personai iesniegt pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju vai tā pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju apliecina izraksts no protokola vai speciāla pilnvara.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem jābūt apliecinātiem likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem pie zvērināta notāra vai likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" noteiktajā kārtībā. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai.

Reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli vai pārstāvniecību, jāievēro visi šā likuma noteikumi."

4.8.pantā:

izteikt 8.panta desmito daļu šādā redakcijā:

"Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.";

aizstāt četrpadsmitajā daļā vārdus "divdesmit procentus" ar vārdiem "piecdesmit procentus" un vārdus "Tieslietu ministrijas speciālajā budžetā" - ar vārdiem "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā";

izslēgt piecpadsmitajā daļā vārdus "un speciālā budžeta izlietojuma kārtību".

5. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt informāciju par jebkuru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un norakstus, ja saņemts rakstveida pieprasījums no ieinteresētās personas. Izsniedzamo dokumentu izrakstu un norakstu pareizība apliecināma likumos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgas ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas."

6. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentu izsniegšanas ierobežojumi

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra žurnālus un tiem pievienotos dokumentus aizliegts izsniegt iznešanai ārpus Uzņēmumu reģistra telpām.

Uzņēmumu reģistra atsevišķus dokumentus var izņemt:

1) pēc tiesas lēmuma;

2) kā lietiskos pierādījumus vai ekspertīzes izdarīšanai krimināllietā, veicot pirmstiesas izmeklēšanu.

Izņemšanas gadījumā šo dokumentu vietā atstājami Uzņēmumu reģistra valsts notāra apliecināti šo dokumentu noraksti.

Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti nekavējoties atdodami Uzņēmumu reģistram."

7. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. To personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, aizstājami ar likumā noteiktajā kārtībā apliecinātiem parakstu paraugiem, kas, tāpat kā dalībnieku (akcionāru) pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas, iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 31.decembrim. Ja šajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti grozījumi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentos, vienlaikus ar tiem iesniedzami arī apliecinātie parakstu paraugi un pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.116 "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.);

2) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.130 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.);

3) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.286 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 131.nr.)."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 30.janvārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 13.februārī

14.02.1997