Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1996, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma tekstā vārdus "Robežapsardzības spēki" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Robežsardze" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personas, transportlīdzekļus, kravas un citas mantas pāri valsts robežai laiž Iekšlietu ministrijas Robežsardze (turpmāk - Robežsardze), ja ir pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu kontroles operācijas."

3. Izteikt 13.panta pirmo un otro daļu kā pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai radītu un uzturētu nepieciešamos apstākļus robežkontroles un robežpārejas punktu darbībai, kas ir saistīta ar personu, transportlīdzekļu, kravu, preču un citu mantu laišanu pāri valsts robežai, robežkontroles un robežpārejas punktos tiek noteikts robežkontroles punktu režīms, kas reglamentē kārtību, kādā šajās vietās var uzturēties un pārvietoties personas un transportlīdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicamas citas darbības, kas saistītas ar personu, transportlīdzekļu, kravu, preču un citu mantu laišanu pāri valsts robežai."

4. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "Robežapsardzības spēku virsnieku" ar vārdu "robežsargu".

5. 19.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pierobežā robežsargu kopīgie pasākumi ar citām Iekšlietu ministrijas sistēmas struktūrvienībām un Aizsardzības ministrijas sistēmas struktūrvienībām notiek Robežsardzes vadībā.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "attiecīgā robežsargu bataljona" ar vārdiem "attiecīgo Robežsardzes pārvalžu nodaļu (apakšnodaļu)";

izslēgt sestajā daļā vārdus "aizsardzības ministra un" un vārdu "kopīgi".

6. 21.pantā:

izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus "uz sauszemes" un 3.punktā - vārdus "Robežapsardzības spēkiem";

papildināt trešās daļas 2.punktu pēc vārda "valsts" ar vārdiem "gaisa telpas un jūras";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sniedz Robežsardzei nepieciešamo informāciju un atbalstu valsts sauszemes robežas apsardzības pasākumu veikšanā.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nacionālo bruņoto spēku štābs kopīgi ar Robežsardzi, piedaloties attiecīgiem Finansu ministrijas un Satiksmes ministrijas dienestiem, izstrādā valsts jūras, gaisa telpas un sauszemes robežas apsardzības plānu, kuru apstiprina aizsardzības ministrs un iekšlietu ministrs.

(5) Iekšlietu ministrija:

1) ir atbildīga par valsts robežas kontroli un apsardzību uz sauszemes;

2) savas kompetences ietvaros regulē ar valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītos incidentus;

3) plāno pasākumus, kas saistīti ar Robežsardzes materiāltehnisko apgādi - bruņojuma, ieroču, sakaru līdzekļu un transportlīdzekļu iegādi, kā arī objektu celtniecību un infrastruktūras izveidi;

4) nodrošina Robežsardzes uzdevumu izpildi;

5) sniedz Aizsardzības ministrijai nepieciešamo informāciju un atbalstu valsts jūras robežas un gaisa telpas apsardzībā un kontrolē."

7. Izslēgt 22.panta otro daļu.

8. Aizstāt 24.panta nosaukumā un sestās nodaļas nosaukumā vārdus "Robežapsardzības spēku" ar vārdiem "Valsts robežu sargājošo institūciju".

9. Aizstāt 26.panta 4.punktā vārdu "iestādes" ar vārdu "kontroli".

10. Aizstāt 30.panta piektajā daļā vārdus "Aizsardzības ministrijas instrukcija" ar vārdiem "iekšlietu ministrs".

11. 31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Robežsargiem ir tiesības dienesta laikā glabāt un nēsāt šaujamieroci. Viņu rīcībā esošo dienesta šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas kārtību nosaka iekšlietu ministra apstiprināta instrukcija.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "Robežapsardzības spēku karavīrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "robežsargs" (attiecīgā locījumā).

12. Izteikt 32.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Robežsargs ir Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieks, kurš iestājies valsts dienestā, devis Latvijas Republikai zvērestu apsargāt un aizstāvēt valsts robežu, apguvis speciālu robežsargu apmācības kursu, ieņem noteiktu amatu Robežsardzē un kuram ir piešķirta speciālā dienesta pakāpe.

(2) Robežsargi par dienestu saņem atalgojumu, kā arī bezmaksas formas tērpu. Atalgojumā ietilpst amatalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas, kuru apmēru nosaka Ministru kabinets.

(3) Robežsargi, kuru dienests tieši saistīts ar valsts robežas kontroli un apsargāšanu, saņem piemaksu pie amatalgas 20 procentu apmērā iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā."

13. Aizstāt 33.panta pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar likumu "Par Aizsardzības spēkiem"" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par Robežsardzi"".

14. Izteikt 36., 37. un 38.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Robežsardzes un Jūras spēku finansēšana

(1) Robežsardze tiek finansēta no Iekšlietu ministrijas un Jūras spēki - no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta, kuru veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi, kurus veido 80 procenti no iekasējamiem naudas sodiem, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikusi Robežsardze un Jūras spēki, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze un Jūras spēki.

Šo līdzekļu izlietošanas kārtību budžeta likuma piešķirtās apropriācijas ietvaros nosaka ar finansu ministru saskaņots un atbilstīgi iekšlietu ministra vai aizsardzības ministra apstiprināts nolikums, paredzot attiecīgā personālsastāva materiālajai stimulēšanai izlietot 25 procentus.

37.pants. Valsts robežu sargājošo institūciju materiāltehniskā apgāde

Robežsardzes materiāltehnisko apgādi veic Iekšlietu ministrija, bet Jūras spēku un Gaisa spēku materiāltehnisko apgādi - Aizsardzības ministrija.

38.pants. Valsts robežu sargājošo institūciju nodrošināšana ar dienesta telpām

Valsts un pašvaldību iestādes sniedz palīdzību Robežsardzei, Jūras spēkiem un Gaisa spēkiem to nodrošināšanā ar dienesta telpām."

15. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Robežapsardzības spēki un to personālsastāvs pāriet Iekšlietu ministrijas pakļautībā ar šā likuma spēkā stāšanās dienu.

Līdz Robežapsardzības spēku reorganizācijai dienestu tajos turpina arī obligātā valsts dienesta karavīri likumā "Par Aizsardzības spēkiem" noteiktajā kārtībā.

2. Triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Aizsardzības ministrija nodod un Iekšlietu ministrija pieņem Robežapsardzības spēku štatus, materiāltehnisko bāzi un finansu resursus, bruņojumu un ekipējumu, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu un citu nepieciešamo dokumentāciju.

3. Triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets izstrādā likumprojektu par Robežsardzi.

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.29 "Par Latvijas Republikas valsts robežu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.124 "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.)."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 12.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 24.decembrī

07.01.1997