Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Izdarīt Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5. nr.; 1996, 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1996, 199./200.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt likuma nosaukumā vārdus "rajona padomes".

2. Izslēgt 1.pantā, 15.panta trešajā daļā un 17.panta septītajā daļā vārdus "rajona padome" (attiecīgā locījumā).

3. Izslēgt 8.panta pirmajā daļā vārdus "pastāvīgā darbā".

4. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus "no valsts dienesta" ar vārdiem "no obligātā militārā dienesta".

5. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā un 23.panta pirmajā daļā vārdus "un rajona padome" (attiecīgā locījumā).

6. Izteikt 16.panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības iesniedzamo sarakstu paraksta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarota persona."

7. Izslēgt 3.pantā, 15.panta piektajā daļā, 19.pantā, 22.panta pirmajā daļā, 24.panta trešajā daļā, 32.panta trešajā daļā, 40.pantā, 41.panta pirmajā daļā, 44.panta pirmās daļas pirmajā teikumā, 45.pantā un 46.panta otrajā daļā vārdu "rajons" (attiecīgā locījumā).

8. 17.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav pastāvīgi pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī kandidāta darba devēja izdota izziņa.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu un papildināt to pēc vārda "apliecības" ar vārdiem "notariāli apliecināts";

uzskatīt līdzšinējo ceturto, piekto, sesto un septīto daļu attiecīgi par piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

9. Izteikt 22.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu."

10. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "oficiālā izdevumā" ar vārdiem "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"";

izslēgt trešajā daļā vārdu "jāpublicē".

11. 24.pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pilsētas un pagasta vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms vēlēšanu dienas izsūta visām iecirkņu komisijām vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes."

12. Papildināt 25.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vēlēšanu iecirkņa komisijai papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu."

13. Izslēgt 28.panta ceturto daļu.

14. 29.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē personiski iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.";

izslēgt ceturto daļu.

15. Izslēgt 39.panta otro daļu.

16. Izslēgt 42.pantu.

17. Izteikt 44.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Republikas pilsētas domes vēlēšanu rezultāti ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc vēlēšanām publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā skaitli "4" ar skaitli "6";

papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. 1994.gada 29.maijā ievēlētās rajonu pašvaldību padomes turpina pildīt likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētās funkcijas, līdz likumos noteiktajā kārtībā tiek reorganizēta rajona pašvaldība, bet ne vēlāk kā līdz 1997.gada 31.decembrim.

9. Ministru kabinetam iesniegt Saeimai likumprojektus par rajona pašvaldības reorganizāciju līdz 1997.gada 1.jūlijam."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.322 "Grozījumi Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.).

Likums stājas spēkā 1996.gada 7.decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 6.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 7.decembrī

07.12.1996