Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1., 6., 8. un 12.pantu, 18.panta 2., 7. un 9.punktu un 19.pantu pēc vārdiem "tautas nobalsošana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un likumu ierosināšana" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.pantu pēc vārda "komisiju" ar vārdiem "kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju".

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi.

Veicot savus pienākumus un realizējot tiesības, Centrālā vēlēšanu komisija rīkojas spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros."

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Centrālā vēlēšanu komisija likumu un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, izdod nepieciešamos rīkojumus un instrukcijas, kas tiek publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Lēmumi, rīkojumi un instrukcijas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu un ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām."

5. 6.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) nosaka valsts piešķirto naudas līdzekļu sadalījumu citām vēlēšanu komisijām;

2) rūpējas, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) noklausās rajonu, pilsētu un pagastu vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu;";

papildināt pantu ar jaunu 7. un 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7) dod rajonu, pilsētu un pagastu vēlēšanu komisijām norādījumus par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu procesa un gaitas nodrošināšanu atbilstoši likuma prasībām;

71) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu apgabalos vai vēlēšanu iecirkņos;";

uzskatīt līdzšinējo 7., 8. un 9.punktu attiecīgi par 8., 9. un 10.punktu.

6. Izteikt 7.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nosaka vēlēšanu komisiju izveidošanas termiņus, ja tie nav noteikti likumā;".

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Centrālā vēlēšanu komisija savas pilnvaras realizē atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" normām."

8. Izslēgt 9. un 10.pantu.

9. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ir tiesīga ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos griezties ar iesniegumiem un priekšlikumiem valsts un pašvaldību institūcijās. Tām šie iesniegumi un priekšlikumi jāizskata ne vēlāk kā triju dienu laikā un jādod komisijai rakstveida atbilde. Komisijai ir tiesības uz savām sēdēm uzaicināt un tajās uzklausīt ministriju, departamentu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi."

10. Papildināt 12.pantu pēc vārda "anulēšanu" ar šādu tekstu:

"un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus."

11. Papildināt 14.pantu pēc vārda "valsts" ar vārdiem "un pašvaldību".

12. Papildināt 16.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.

Uz Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un šā panta trešajā daļā minētajām valsts amatpersonām neattiecas Korupcijas novēršanas likumā noteiktie amatu savienošanas ierobežojumi."

13. Izteikt 17.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, paziņojot par to komisijas locekļiem.

Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz sēdi, viņš laikus par to informē priekšsēdētāju.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz pieci komisijas locekļi. Komisijas loceklis, kurš nepie-krīt lēmumam, ir tiesīgs pievienot protokolam rakstveidā savu atsevišķo viedokli."

14. Izteikt 18.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uzaicina uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību pārstāvjus, citu vēlēšanu komisiju vadītājus, kā arī citas personas;".

15. Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad vēlēšanu komisijai tiek iesniegts attiecīgais saraksts."

16. Papildināt likumu ar 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs:

1) organizē fizisko un juridisko personu individuālo vai kolektīvo rakstveida iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu;

2) atbild par Centrālās vēlēšanu komisijas izdoto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu ievērošanu, šo dokumentu saglabāšanu un nodošanu glabāšanā valsts arhīvā;

3) raksta komisijas sēžu protokolus;

4) izstrādā komisijas lēmumu projektus un citus dokumentus, sagatavo tos izskatīšanai komisijas sēdēs;

5) sagatavo komisijas dokumentus par Saeimas un pašvaldību deputātu kandidātu stāšanos bijušo deputātu vietā;

6) pieņem Saeimas vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;

7) gatavo kandidātu sarakstu reģistrāciju komisijas sēdēs;

8) veic citus ar vēlēšanām, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu saistītos pienākumus.

Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda kāds no komisijas locekļiem, kuram tas tiek uzdots ar komisijas lēmumu."

17. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 5.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 7.decembrī

08.12.1996