Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 413

Rīgā 1996.gada 22.oktobrī (prot. nr.51, 11.§)

Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Lietotājs - juridiska vai fiziska persona, kura noslēgusi līgumu par elektroenerģijas piegādi elektroenerģiju patērējošām iekārtām vai ierīcēm (turpmāk tekstā - "līgums"), kas patērē elektroenerģiju, pārvēršot to cita veida enerģijā;

1.2. Piegādātājs - juridiska vai fiziska persona, kura saskaņā ar līgumu piegādā elektroenerģiju Lietotājam;

1.3. Apakšlietotājs - juridiska vai fiziska persona, kuras elektroietaise ir pieslēgta Lietotāja elektrotīklam un kura par elektroenerģijas lietošanu norēķinās ar šo Lietotāju;

1.4. Tālākpārdevējs - elektroenerģijas Lietotājs, kuram pieder elektrotīkli un kurš iepirkto elektroenerģiju realizē citiem Lietotājiem;

1.5. atļautā slodze - atļautā maksimālā slodze, ko Lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar līgumu;

1.6. atļautā maksimuma slodze - slodzes lielums (pusstundas vidējā slodze) energosistēmas slodzes maksimuma laikā, ko Lietotājs nedrīkst pārsniegt saskaņā ar līgumu;

1.7. elektroietaises piederības robeža - piederības robeža starp Piegādātāju un Lietotāju;

1.8. elektroietaises apkalpošanas robeža - apkalpošanas robeža starp Piegādātāju un Lietotāju;

1.9. elektriskā slodze - Lietotāja ierīces vai iekārtas darbību raksturojošs lielums, kas ir vienāds ar visu elektrotīklam pieslēgto elektroietaišu jaudu summu, ieskaitot jaudas zudumus Lietotāja elektroietaisēs;

1.10. energosistēmas slodzes maksimuma laiks - laika intervāls, kurā sagaidāma energosistēmas maksimālā slodze diennaktī;

1.11. energosistēma - elektrostaciju, elektrotīklu un siltumtīklu kopums, kas darbojas saskaņoti un ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē elektroenerģiju un siltuma enerģiju;

1.12. elektroietaise - vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai;

1.13. elektroiekārta - jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam;

1.14. elektrotīkls - energosistēmas daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju un sastāv no savstarpēji savienotām elektropārvades līnijām un elektriskajām apakšstacijām;

1.15. elektrotīkla pieslēgums - Piegādātāja ierīkota elektrotīkla daļa elektroenerģijas pievadīšanai Lietotāja elektroietaisei;

1.16. elektroinstalācija - zemsprieguma vadu, kabeļu, to stiprināšanas elementu, balsta un aizsardzības konstrukciju kopums, kas veido apgaismes tīklu vai spēka tīklu;

1.17. ekspluatācijas darbi - iekārtas apkalpošanas, apkopes un remonta darbi;

1.18. elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts - uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma patērētās elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķiniem;

1.19. elektroenerģijas kontroluzskaites mēraparāts - patērētās elektroenerģijas daudzuma kontrolei paredzēts uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma, ko Lietotājs uzstāda savām vajadzībām;

1.20. galīgais norēķins - norēķins par norēķinu periodā patērēto elektroenerģiju un atļauto slodzi;

1.21. maksājuma dokuments - dokuments, pamatojoties uz kuru Lietotājs izdara maksājumu;

1.22. norēķinu periods - laikposms, par kuru Lietotājs veic norēķinus ar Piegādātāju;

1.23. pieslēguma maksa - maksa par Lietotāja pieprasīto jaudu un Lietotāja elektroapgādei nepieciešamo elektrotīklu ierīkošanu, kā arī par esošo elektrotīklu modernizāciju;

1.24. slēgpulkstenis - slēdzis ar pulksteņa mehānismu elektriskās ķēdes ieslēgšanai un atslēgšanai noteiktā laikā;

1.25. starpnorēķins - daļēja samaksa par plānoto elektroenerģijas patēriņu un atļauto slodzi norēķinu periodā;

1.26. uzstādītā jauda - Lietotāja uzstādīto elektropatērētāju summārā nominālā jauda.

2. Šie noteikumi nosaka Piegādātāja un Lietotāja savstarpējās attiecības, piegādājot un lietojot elektroenerģiju, kā arī norēķinoties par to.

3. Obligāts nosacījums elektroenerģijas piegādei un lietošanai ir līgums un akts par elektroietaišu piederības un apkalpošanas robežām.

4. Ja Lietotājs noslēdz līgumu ar Apakšlietotāju, Lietotājam attiecībā pret Apakšlietotāju ir Piegādātāja pienākumi un atbildība, bet Apakšlietotājam - Lietotāja pienākumi un atbildība.

5. Piegādātāja elektroietaišu apkalpošanu, remontu, modernizāciju un atjaunošanu izdara par Piegādātāja līdzekļiem.

6. Lietotāja elektroietaišu apkalpošanu, remontu, modernizāciju un atjaunošanu izdara par Lietotāja līdzekļiem.

II. Elektroietaišu izvietošana

7. Piegādātājam ir tiesības izmantot fizisko vai juridisko personu nekustamo īpašumu (ēkas, zemi), kā arī telpu virs un zem tā elektroietaišu izvietošanai, apkalpošanai un aizsardzībai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem.

8. Ja Lietotājs vai Piegādātājs vēlas uz Lietotāja īpašuma izvietotās elektroietaises pārvietot, modernizēt vai paplašināt, savstarpēji jāvienojas par darbu izpildi. Darbu izmaksas sedz tā puse, kas ierosinājusi izdarīt izmaiņas esošajā elektroietaisē, ja puses nav vienojušās citādi.

9. Lietotājam, izmantojot savu īpašumu, kurā izvietotas Piegādātāja elektroietaises, jāievēro elektrotīklu aizsardzības noteikumi.

III. Lietotāja elektroietaišu pieslēgšana Piegādātāja elektrotīklam

10. Piegādātāja pienākums ir piegādāt elektroenerģiju visiem Lietotājiem, kuri atrodas tā licences darbības zonā.

11. Lai ierīkotu jaunu Lietotāja elektroietaisi, paplašinātu esošo elektroietaisi vai palielinātu tās jaudu, esošajam vai nākamajam Lietotājam jāgriežas pie Piegādātāja, norādot nepieciešamās elektriskās slodzes lielumu (arī energosistēmas slodzes maksimuma laikā), elektrodzinēja lielāko palaišanas strāvu un vietu, kur elektroenerģiju nepieciešams pievadīt.

12. Piegādātājs saskaņā ar Energoapgādes regulēšanas padomes apstiprinātu metodiku aprēķina pieslēguma maksas (tarifa) lielumu un noslēdz attiecīgu līgumu ar Lietotāju.

13. Ierīkojot kopīgu elektrotīkla pieslēgumu vairāku Lietotāju elektroietaisēm, kuri iesnieguši pieprasījumus, pieslēguma maksu pēc savstarpējas vienošanās sadala proporcionāli pieprasītajai jaudai un plānotajam elektroenerģijas patēriņam.

14. Ja piecu gadu laikā no elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas dienas to izmanto cita Lietotāja elektroietaises pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai, šim Lietotājam proporcionāli pieprasītajai jaudai jākompensē esošajam Lietotājam tā izdevumu daļa, kas saistīta ar elektrotīkla paplašināšanu un modernizāciju.

15. Piegādātājs, saņemot pieslēguma maksu, garantē elektroenerģijas piegādi noteiktajā termiņā pēc līguma noslēgšanas un akta par elektroietaišu piederības un apkalpošanas robežām parakstīšanas.

16. Ja Piegādātājs nenodrošina elektroenerģijas piegādi līgumā noteiktajā termiņā, Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumā iekļauto līgumsodu.

17. No jauna ierīkotajām, modernizētajām vai remontētajām Lietotāja elektroietaisēm jāatbilst elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem un tehniskajām normām.

18. Montāžas darbus Lietotāja jaunu elektroietaišu ierīkošanai vai esošo elektroietaišu paplašināšanai, kā arī elektroietaišu modernizāciju, remontu un pārbaudes atļauts veikt:

18.1. juridiskajām personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci šādu darbu veikšanai;

18.2. fiziskajām personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas sertifikātu šādu darbu veikšanai.

19. Darbu izpildītājam pirms Lietotāja elektroietaises pieslēgšanas jāiesniedz Piegādātājam:

19.1. objekta elektroapgādes shēma;

19.2. elektroietaises pārbaužu un mērījumu protokoli;

19.3. apliecinājums, ka attiecīgā elektroietaise ir izbūvēta atbilstoši elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem un tehniskajām normām un ka spriegumu var ieslēgt. Apliecinājumā jānorāda darbu izpildītāja licences (sertifikāta) dati (numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš).

20. Piegādātājam ir tiesības apskatīt izbūvēto Lietotāja elektroietaisi, lai pārliecinātos par tās atbilstību elektroietaišu ierīkošanas noteikumu prasībām.

21. Lietotāja elektroietaises apskate neuzliek Piegādātājam atbildību par tās darbību.

22. Lietotāja elektroietaišu pieslēgšanu Piegādātāja elektrotīkliem atļauts izdarīt tikai Piegādātājam.

23. Elektrotīkls, ko Piegādātājs par pieslēguma maksu ir ierīkojis Lietotāja elektroapgādei, ir Piegādātāja īpašums.

24. Piegādātājam pēc elektroietaišu modernizācijas vai remonta jānodrošina visu pie attiecīgās elektroietaises agrāk pieslēgto Lietotāju elektroietaišu pievienošana elektrotīklam.

25. Pēc Piegādātāja pieprasījuma Lietotājam jāatļauj pieslēgt savam elektrotīklam citu Lietotāju elektroietaises, kā arī modernizēt elektrotīklu citu Lietotāju elektroietaišu pieslēgšanai vai jaudas palielināšanai, ja tas ir tehniski iespējams, nesamazinot elektroapgādes drošību. Šajā gadījumā Lietotājam, kurš atļauj izmantot savu elektroietaisi citu Lietotāju elektroietaišu pieslēgšanai, ir tiesības saskaņā ar Energoapgādes regulēšanas padomes apstiprinātu metodiku saņemt daļu no pieslēguma maksas.

26. Pēc Lietotāja pieprasījuma Piegādātājam jāinformē un jākonsultē Lietotājs par elektroietaišu ierīkošanas, tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas un elektroenerģijas lietošanas, uzskaites, norēķina un kvalitātes jautājumiem.

IV. Elektroenerģijas piegādes un lietošanas nosacījumi

27. Elektroenerģijas piegāde Lietotājam notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un līgumu, ko noslēdz Piegādātājs un Lietotājs. Bez līguma noslēgšanas elektroenerģijas piegāde un lietošana nav pieļaujama.

28. Līgumā pēc pušu vienošanās var tikt noteikti papildu nosacījumi, kas nav minēti šajos noteikumos.

29. Piegādātājs ir atbildīgs par līgumā noteiktā elektroenerģijas daudzuma nepārtrauktu piegādi, atļautās slodzes nodrošināšanu Lietotāja elektroietaisēs un bojājumu iespējami ātru novēršanu, izņemot šādus gadījumus:

29.1. bojājumi ir radušies stihiskas nelaimes rezultātā;

29.2. minētos uzdevumus nevar veikt Lietotāja personāla vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā;

29.3. elektroenerģijas piegāde ir ierobežota vai pārtraukta atbilstoši ierobežojumu vai atslēguma grafikam sakarā ar kurināmā vai elektroenerģijas deficītu, vai ir konstatēta Piegādātāja elektroietaišu nepieļaujama pārslodze. Šajā gadījumā iepriekš jābrīdina šo noteikumu 43.punktā minētie Lietotāji;

29.4. tiek veikts Piegādātāja elektrotīkla plānotais remonts vai modernizācija. Elektrotīklu remontam vai modernizācijai atslēdz saskaņā ar šo noteikumu 124.punktu.

30. Ja bojājumu novēršanas apstākļi un raksturs kavē to ātru novēršanu, bojājumu novēršanas laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Šajos gadījumos Piegādātājs, izmantojot vietējos sakaru līdzekļus, iespējami ātri informē Lietotājus par bojājumu novēršanas gaitu un elektropiegādes atjaunošanas termiņu.

31. Ja bojājumi, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, aptver lielu Lietotāju skaitu (vairāk par 5000), Piegādātājs Lietotājus informē, izmantojot sabiedrības informācijas līdzekļus.

32. Lietotājam ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt pilnu informāciju par bojājumu novēršanas gaitu un termiņiem.

33. Visos gadījumos vispirms elektropiegādi atjauno šo noteikumu 43.punktā minētajiem Lietotājiem.

34. Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma vai ierobežojumu laiku un iemeslus nosaka pēc ierakstiem Piegādātāja operatīvajā žurnālā un reģistrējošo elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumiem.

35. Piegādātājs nav materiāli atbildīgs par neatbilstošu elektroenerģijas kvalitāti tajā laikposmā, kurā Lietotājs neievēro līgumā noteikto elektroenerģijas patēriņa režīmu vai Lietotāja elektroenerģijas iekārtas vai ierīces izmaina elektroenerģijas kvalitāti.

36. Piegādātāja pienākumi:

36.1. uz elektroietaises piederības robežas nodrošināt elektroenerģijas kvalitāti, kas atbilst spēkā esošajam standartam. Ja šīs prasības izpilde netiek nodrošināta, Piegādātājam jārealizē Lietotājam elektroenerģija pēc pazemināta tarifa saskaņā ar Energoapgādes regulēšanas padomes apstiprinātu metodiku;

36.2. 10 dienu laikā izskatīt Lietotāja iesniegumu par nepiegādāto elektroenerģiju vai neatbilstošas kvalitātes elektroenerģiju, bet šo noteikumu 43.punktā minēto Lietotāju iesniegumu - trīs dienu laikā. Ja iesniegums atzīts par pamatotu, Piegādātājam līdz nākamā norēķinu perioda beigām jāsamaksā Lietotājam kompensācija saskaņā ar šo noteikumu 128.punktu un nepamatoti iekasētā summa par neatbilstošas kvalitātes elektroenerģiju saskaņā ar šo noteikumu 36.1.apakšpunktu;

36.3. veikt pasākumus, lai optimizētu elektroenerģijas izmantošanu un samazinātu zudumus elektrotīklos.

37. Lietotāja pienākumi:

37.1. lietot elektroenerģiju iespējami efektīvāk, izmantot elektroenerģiju taupošas iekārtas, aparatūru, apgaismes tehniku un shēmas un ražošanas tehnoloģijas;

37.2. ievērot atļautās slodzes un elektroenerģijas lietošanas nosacījumus;

37.3. pēc Piegādātāja pieprasījuma izstrādāt un veikt regulēšanas pasākumus elektriskās slodzes samazināšanai kurināmā, elektroenerģijas deficīta vai Piegādātāja elektroietaišu nepieļaujamas pārslodzes gadījumos, kā arī nekavējoties izpildīt Piegādātāja prasības samazināt elektrisko slodzi vai elektroenerģijas patēriņu;

37.4. iesniegt Piegādātājam 10 dienu laikā iesniegumu par nepiegādāto elektroenerģiju vai neatbilstošas kvalitātes elektroenerģijas piegādi.

38. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja paskaidrojumus par ierobežojumu, atslēguma vai citu regulēšanas pasākumu realizēšanas nepieciešamību, nekavējot to izpildi ārkārtas situācijās.

39. Lietotājam aizliegts lietot elektroenerģiju tādā režīmā, kas var izraisīt sprieguma kvalitātes nepieļaujamas izmaiņas.

40. Par atļautās slodzes un elektroenerģijas patēriņa ierobežojumu neievērošanu Piegādātājam ir tiesības Lietotāja elektroietaisi atslēgt tādā apjomā, kāds nepieciešams noteiktā patēriņa režīma ievērošanai, bet sistemātisku pārkāpumu gadījumā, kā arī, ja Lietotājs atsakās atslēgt ierobežojumu ievērošanai nepieciešamās elektroiekārtas, Piegādātājam ir tiesības atslēgt Lietotāja elektroietaisi no elektrotīkla.

41. Lietotājam bez saskaņošanas ar Piegādātāju ir atļauts elektroietaises pieslēgt savam elektrotīklam atļautās slodzes robežās, ja tas nav pretrunā ar šo noteikumu 39.punktu.

V. Īpašas kategorijas Lietotāji

42. Lietotāji, kuriem nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi bojājumu, avāriju gadījumā un remonta laikā, t.i., kuriem ir nepieciešama paaugstinātas drošības elektroapgāde, ierīko autonomus rezerves barošanas avotus vai pieprasa Piegādātājam saskaņā ar šo noteikumu 11.-14.punktā minētajiem nosacījumiem ierīkot rezerves barošanu pa tā elektrotīklu.

43. Par Lietotājiem, kuriem nepieciešama paaugstinātas drošības elektroapgāde, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi Lietotāji, kuru elektroietaises ierīkotas valsts pārvaldes iestādēs, valsts un sabiedriskās drošības iestādēs, bankās, augstceltnēs, pilsētu un ciematu ūdens apgādes un kanalizācijas iekārtās, rajonu katlumājās, sakaru mezglos, radio un televīzijas stacijās, elektrificētajā transportā, lidostās, slimnīcās, lielos dzīvnieku un putnu kompleksos, inkubatoros, saldētavās un siltumnīcu kompleksos. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšana tiem var būt par cēloni nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, ražotās produkcijas masveida bojāejai, sarežģītu tehnoloģisku procesu ilgstošai pārtraukšanai, iekārtu bojājumiem, ugunsgrēkiem vai dzīvnieku un putnu bojāejai, kā arī radīt apdraudējumu valsts un sabiedriskajai drošībai.

44. Piegādātājam saskaņā ar šo noteikumu 42.punktu jānodrošina šo noteikumu 43.punktā minētajiem Lietotājiem divpusēja elektropiegāde pa divām neatkarīgām savstarpēji rezervējamām elektrolīnijām no neatkarīgiem barošanas avotiem un, ja nepieciešams, jāiekārto autonoma rezerves barošana.

45. Lietotājam iekšējie elektrotīkli jāizveido tā, lai tie nodrošinātu elektropiegādi īpaši svarīgiem elektroenerģijas patērētājiem (ugunsdzēšamajām ierīcēm, apsardzes signalizācijai, avārijas apgaismojumam) avāriju gadījumā vai remonta laikā, atslēdzoties kādam no ievadiem.

46. Elektroapgādes atjaunošanas laiks nedrīkst pārsniegt pārslēgšanas aparatūras darbības laiku. Ja Lietotāja elektroietaišu barošanas nodrošināšanai no diviem neatkarīgiem savstarpēji rezervējamiem barošanas avotiem nav uzstādīta automātika elektropiegādes pārslēgšanai, Lietotāja atbilstošas kvalifikācijas personālam jānodrošina elektropiegādes pārslēgšana ar rokas aparatūru.

47. Ja elektropiegāde šo noteikumu 43.punktā minētajiem Lietotājiem notiek pa divām vai vairākām Piegādātājam piederošām elektrolīnijām, tad plānotā remonta dēļ pieļaujama ne vairāk kā vienas elektrolīnijas atslēgšana un par to iepriekš jābrīdina Lietotājs.

48. Ja netiek pildīti līguma nosacījumi, šo noteikumu 43.punktā minēto Lietotāju elektroietaises tiek atslēgtas saskaņā ar šo noteikumu 123. un 125.punktu.

VI. Elektroietaišu apkalpošana

49. Elektroietaišu apkalpošanas robežu starp Lietotāju un Piegādātāju nosaka līgumam pievienots attiecīgs akts, izņemot šo noteikumu 50.punktā minētos gadījumus, kad robežu var noteikt līgumā.

50. Elektroietaisēm ar spriegumu virs 1000 V elektroietaises apkalpošanas robežu nosaka:

50.1. slēgtās sadales ietaisēs - uz gaisvadu līnijas pievienojuma pie caurvadu izolatora, bet brīvgaisa sadales ietaisēs un transformatoru apakšstacijās - uz portāla piekarizolatora vai atdalītāja līnijas spailēm;

50.2. barojošajam kabelim un gaisvadu līnijas pievadam - uz pievienojuma kontaktiem Lietotāja elektroietaises pusē.

51. Par šo noteikumu 50.punktā minēto kontaktu stāvokli ir atbildīgi to valdītāji vai īpašnieki. Līnijām ar spriegumu virs 1000 V, kurām ir nozarojumi, robežu nosaka līnijas balstā, no kuras nozarojas citu valdītāju vai īpašnieku līnijas. Par nozarojumu pievienojuma spaiļu stāvokli ir atbildīgs pamatlīnijas valdītājs vai īpašnieks.

52. Elektroietaisēm ar spriegumu līdz 1000 V elektroietaises apkalpošanas robežu nosaka:

52.1. gaisvadu pievadiem - uz pirmajiem izolatoriem pie ēkas sienas vai uz jumta statņa (izolatori ir Lietotāja vai īpašnieka valdījumā);

52.2. kabeļa ievadiem - uz ievadkabeļa pievienojuma kontaktiem Lietotāja elektroietaises pusē;

52.3. Lietotājam piederošiem kabeļu ievadiem no gaisvadu līnijas - uz kabeļu pievienojuma kontaktiem gaisvadu līnijai, bet, ja balstā ir drošinātājs, - uz kabeļa pievienojuma kontaktiem pie drošinātāja;

52.4. piekarkabeļlīnijas ievadiem - uz ievadkabeļa pievienojuma kontaktiem.

53. Par šo noteikumu 52.punktā minēto kontaktu stāvokli uz elektroietaises apkalpošanas robežas ir atbildīgs Piegādātājs. Ja ir akts par elektroietaišu apkalpošanas robežu, tad par kontaktu stāvokli ir atbildīga aktā norādītā puse.

54. Lietotājs saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļu ir atbildīgs par savas elektroietaises tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši Ministru kabineta elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu prasībām.

55. Lietotājam jāizveido tāda elektroapgādes shēma, lai, veicot atslogošanu saskaņā ar atslēguma grafiku, tās elektroietaises, kuru darbībā nav pieļaujami elektroapgādes pārtraukumi, netiktu atslēgtas.

56. Lietotājam - juridiskai personai - jānodrošina netraucēta Piegādātāja pilnvarotu darbinieku piekļūšana Lietotāja elektroietaisēm tā darba laikā, uzrādot dienesta apliecību, kurā norādītas šādas tiesības līguma nosacījumu un elektroenerģijas komercuzskaites kontrolei.

57. Piegādātāja pilnvarotiem darbiniekiem, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības jebkurā diennakts laikā piekļūt Lietotāja teritorijā vai telpās izvietotām Piegādātāja elektroietaisēm, piebraukt ar autotransportu un citiem tehniskajiem līdzekļiem, lai veiktu remontu, apskates vai operatīvos pārslēgumus.

58. Lietotājam nekavējoties jāziņo Piegādātājam par elektrolīniju atslēgšanos, cilvēku un mājlopu elektrotraumām, ugunsgrēkiem, kas radušies elektroietaišu defektu dēļ, kā arī par Piegādātāja elektroietaisēs konstatētiem bojājumiem vai reāliem apdraudējumiem.

59. Tās Lietotāja elektroietaises, pa kurām tiek veikts elektroenerģijas tranzīts (elektroenerģijas piegāde Lietotājam vai Tālākpārdevējam pa cita Lietotāja vai elektroapgādes uzņēmuma elektrotīklu) citiem Lietotājiem, kuriem ir līguma saistības ar Piegādātāju, pieslēgt un atslēgt var tikai ar Piegādātāja atļauju.

60. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Lietotāja teritorijā un telpās izvietoto Piegādātāja elektroietaišu ekspluatāciju atbilstoši Ministru kabineta elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu prasībām.

61. Piegādātājam ir tiesības jebkurā laikā, rakstiski vai mutiski informējot par to Lietotāju (valdītāju vai īpašnieku), veikt avāriju novēršanas un avāriju seku likvidēšanas darbus elektroietaisēs, kas izvietotas Lietotāja teritorijā vai telpās.

62. Lietotāja teritorijā vai telpās izvietotu Piegādātāja elektroietaišu plānotos remonta un ekspluatācijas darbus Piegādātājam jāveic tādā laikā, lai iespējami netraucētu Lietotāja saimniecisko darbību un saudzētu nekustamo īpašumu. Par Piegādātāja plānotajiem darbiem laikus jāinformē Lietotājs. Pēc darbu veikšanas Piegādātājam jāsakārto Lietotāja teritorija un telpas, kurās izvietotas Piegādātāja elektroietaises, atbilstoši to iepriekšējam stāvoklim.

63. Ja nepieciešams, Piegādātājs sniedz Lietotājam informāciju par licencētām vai sertificētām personām, ar kurām var slēgt līgumus par elektroietaišu apkalpošanu, kā arī sniedz konsultācijas elektroietaišu apkalpošanas, drošības tehnikas un elektroenerģijas lietošanas jautājumos.

VII. Elektroenerģijas uzskaite

64. Lai norēķinātos ar Piegādātāju par izlietoto elektroenerģiju, Lietotāja elektroietaisēs jābūt uzstādītiem Piegādātāja reģistrētiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem.

65. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem uz apvalka stiprinājuma skrūvēm jābūt Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra plombām vai tādas izgatavotājrūpnīcas plombām, kurai ir Latvijas Republikā atzīts atbilstības dokuments, bet uz spaiļu galdiņa vāka - Piegādātāja plombai.

66. Darbībā esošajiem elektroenerģijas skaitītājiem pieļaujamā kļūda nedrīkst pārsniegt ± 5%, bet to slēgpulksteņiem - ± 15 min.

67. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus par saviem līdzekļiem iegādājas un uzstāda Piegādātājs, un tie paliek Piegādātāja īpašumā. Mērmaiņus par saviem līdzekļiem iegādājas un uzstāda Lietotājs, un tie paliek Lietotāja īpašumā.

68. Daudztarifu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus un slēgpulksteņus iegādājas un uzstāda Piegādātājs, bet Lietotājs par to ekspluatāciju maksā nomas maksu.

69. Automatizētās uzskaites un kontroles sistēmas par saviem līdzekļiem var iegādāties un uzstādīt Lietotājs un pēc savstarpējas vienošanās nodot tās Piegādātājam apkalpošanā.

70. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pieslēguma pareizību pārbauda un tos plombē Piegādātājs. Piegādātājs plombē arī pirmsuzskaites ķēžu pievienojumu vietas, rindspailes, spriegummaiņu atdalītāju piedziņu rokturus un ligzdu durvis vai nožogojumus. Lietotājam jārada tehniskas iespējas minēto iekārtu plombēšanai.

71. Ja Lietotāja vainas dēļ ir pazudis vai sabojāts elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts, Lietotājs samaksā minētā mēraparāta faktisko vērtību un nomaiņas izdevumus, un Piegādātājs uzstāda tā vietā jaunu mēraparātu.

72. Piegādātājs ir atbildīgs par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu periodisku pārbaudi un atestāciju termiņos, ko noteicis Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs. Par mērmaiņu savlaicīgu pārbaudi ir atbildīgs Lietotājs.

73. Piegādātāja pienākums ir saskaņot ar Lietotāju sprieguma atslēgšanu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu nomaiņai vai ķēžu pārbaudēm. Ja vienošanos nevar panākt, strāvas atslēgšanu izdara saskaņā ar šo noteikumu 124.punktu.

74. Elektroenerģijas kontroluzskaites mēraparātu uzstādīšanu un apkalpošanu veic Lietotājs par saviem līdzekļiem.

75. Apakšlietotājs elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu saskaņo ar Lietotāju.

76. Lietotājs ir materiāli atbildīgs par savās telpās un teritorijā uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, pirmsuzskaites ķēžu aparātu un šo noteikumu 65. un 70.punktā minēto plombu saglabāšanu. Lietotājs ir atbildīgs arī par savās telpās un teritorijā esošo ķēžu elementu, mērmaiņu, sekundāro ķēžu, automatizētās uzskaites sistēmu un summatoru sakaru līniju saglabāšanu un to tehnisko stāvokli.

77. Par Piegādātāja transformatoru apakšstacijās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu darbību un saglabāšanu ir atbildīgs Lietotājs, ja Piegādātājs devis Lietotājam tiesības veikt attiecīgās transformatoru apakšstacijas apkalpošanu.

78. Tādu darbu veikšanai, kas saistīti ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pieslēgšanas shēmas izmaiņām, mēraparātu nomaiņu vai pārvietošanu, Lietotājam jāsaņem Piegādātāja atļauja.

79. Remonta laikā elektroenerģijas komercuzskaiti var ierīkot pēc pagaidu shēmas, kas saskaņota ar Piegādātāju, vai arī izlietotās enerģijas daudzumu noteikt aprēķinu ceļā.

80. Par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu bojājumiem, norautām plombām un iespējamām skaitītāju rādījumu kļūdām Lietotājam nekavējoties jāziņo Piegādātājam, bet Piegādātājam jāveic nepieciešamā pārbaude un jānovērš konstatētie bojājumi.

VIII. Piegādātāja uzraudzība par elektroenerģijas lietošanu Lietotāju elektroietaisēs

81. Piegādātāja pilnvarotiem darbiniekiem ir tiesības pieprasīt Lietotājam līgumā paredzēto nosacījumu izpildi, operatīvās disciplīnas ievērošanu, kā arī izdarīt tādas izmaiņas elektroietaisē un tās apkalpošanā, kas sekmētu drošu elektroietaises darbību.

82. Ja Lietotāja elektroietaisē ir konstatēti būtiski elektroietaišu ierīkošanas noteikumu pārkāpumi, kas var būt par cēloni nelaimes gadījumiem vai avārijām, Piegādātājam ir tiesības, iepriekš brīdinot Lietotāju, rīkoties saskaņā ar šo noteikumu 123.punktu.

83. Lietotājam ir tiesības mēneša laikā, izņemot gadījumus, kad izpildes termiņš ir īsāks, iesniegt Piegādātājam iebildes pret Piegādātāja pilnvarotu darbinieku prasībām elektroenerģijas izmantošanas jomā.

84. Piegādātāja veiktā elektroenerģijas lietošanas uzraudzība neatbrīvo Lietotāju no atbildības par tam piederošās elektroietaises tehnisko stāvokli un darbību.

IX. Norēķini par izlietoto elektroenerģiju

85. Piegādātājs realizē elektroenerģiju Lietotājam saskaņā ar likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" noteiktajā kārtībā apstiprinātiem tarifiem.

86. Par elektroenerģijas tarifu pareizu piemērošanu un norēķiniem ir atbildīgs Piegādātājs.

87. Par izmaiņām elektroenerģijas tarifos Lietotājs jāinformē ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš.

88. Norēķinus par atsevišķu objektu patērēto elektroenerģiju, kuriem nav kopēja elektrotīkla ar Lietotāja galveno uzņēmumu, izdara pēc elektroenerģijas tarifa, kāds noteikts attiecīgajai Lietotāju grupai.

89. Lietotājam piegādātās elektroenerģijas daudzumu nosaka ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem.

90. Atsevišķos gadījumos (īslaicīgi vai pagaidu pievienojumi) piegādātās elektroenerģijas daudzumu pēc abu pušu vienošanās var noteikt aprēķinu ceļā. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts uz elektroietaises piederības robežas, tad aprēķinu ceļā nosaka elektroenerģijas zudumus elektrotīklos no elektroietaises piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietai un pieskaita tos Lietotājam piegādātās elektroenerģijas daudzumam vai atskaita no tā.

91. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts ir uzstādīts Lietotāja transformatora sekundārā sprieguma pusē, tad aprēķinu ceļā nosaka zudumus transformatorā un tos pieskaita Lietotājam piegādātās elektroenerģijas daudzumam.

92. Elektroenerģijas zudumi Lietotāja elektrotīklā, kurš elektroenerģiju piegādā Apakšlietotājam, aprēķināmi proporcionāli elektroenerģijas patēriņam.

93. Ja Lietotājs nav vainojams elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta bojājumā, patērētās elektroenerģijas daudzumu aprēķina, ņemot vērā vidējo diennakts patēriņu iepriekšējā norēķinu periodā vai vidējo diennakts patēriņu pēc uzskaites atjaunošanas.

94. Ja objektīvu iemeslu dēļ elektroenerģijas komercuzskaiti nav iespējams nekavējoties atjaunot, Piegādātājs un Lietotājs vienojas par norēķinu kārtību un komercuzskaites atjaunošanas termiņu.

95. Ja Lietotāja elektriskā slodze pārsniedz atļauto slodzi, starpību Lietotājs samaksā par visu norēķinu periodu saskaņā ar šo noteikumu 129.punktu.

96. Ja Lietotāja faktiskā elektriskā slodze ir mazāka par atļauto slodzi, norēķinus izdara pēc atļautās slodzes.

97. Lielāko faktisko Lietotāja atļauto maksimuma slodzi energosistēmas slodzes maksimuma laikā kontrolē līgumā noteiktajā kārtībā. Energosistēmas slodzes maksimuma laiku nosaka Latvijas energosistēmas centrālais dispečerdienests. Atļautās maksimuma slodzes kontroli veic ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, kuriem ir maksimālās slodzes fiksatori vai, ja minēto uzskaites mēraparātu nav, Lietotājs speciālā Piegādātāja apzīmogotā vai noplombētā žurnālā ik pēc 30 minūtēm pieraksta esošo elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumus energosistēmas slodzes maksimuma laikā.

98. Ja ir divi vai vairāki elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti, tad kopējās atļautās maksimuma slodzes kontrolei Lietotājam pēc saskaņošanas ar Piegādātāju jāuzstāda summators vai automatizētas kontroles un uzskaites sistēma. Ja Lietotāja elektroapgādes shēma nepieļauj noteikt faktisko kopējo lielāko pusstundas vidējo slodzi, aprēķinus un atļautās maksimuma slodzes kontroli veic atsevišķām Lietotāja elektrolīnijām.

99. Lietotājam līgumā noteiktajā laikā un kārtībā jāpaziņo elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumi.

100. Ja Lietotājs nepaziņo elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumus, Piegādātājam ir tiesības vienu mēnesi izrakstīt rēķinu pēc iepriekšējā mēneša patēriņa, bet turpmāk elektroenerģijas patēriņš tiek aprēķināts pēc atļautās slodzes 24 stundu darba režīmam un pārrēķins netiek izdarīts.

101. Norēķini par piegādāto elektroenerģiju jāizdara pēc maksājuma dokumentiem, kurus izraksta Piegādātājs, vai - pašapkalpošanās gadījumā - Lietotājs.

102. Norēķinu periodu, starpnorēķina apmēru un maksājumu termiņu nosaka līgumā un norāda maksājuma dokumentā.

103. Piegādātājam ir tiesības pēc vienošanās ar Lietotāju izrakstīt starprēķinu (avansa rēķinu) par norēķinu periodā izlietošanai plānoto elektroenerģijas daudzumu un atļauto slodzi.

104. Ja Piegādātājs konstatē elektroenerģijas lietošanu bez līguma noslēgšanas vai bez Piegādātāja reģistrēta elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta, mēraparāta bojājumus vai citus pārkāpumus, kuru dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas, Piegādātājs sastāda aktu. Aktu sastāda arī gadījumos, ja ir norautas vai bojātas elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pirmsuzskaites elektroaparāta, spriegummaiņu kameras vai citas šo noteikumu 65. un 70.punktā minētās plombas. Akts ir spēkā arī tad, ja Lietotājs atsakās to parakstīt.

105. Saskaņā ar šo noteikumu 104.punktā minēto aktu izdara pārrēķinu par nelikumīgi patērēto elektroenerģiju, ņemot vērā elektroietaisēs uzstādīto jaudu, pievada (ievada) caurlaides spēju un izmantošanas laiku.

106. Ja nav iespējams precīzi noteikt elektroenerģijas nelikumīgas lietošanas sākumu, par sākumu pieņem pēdējās mēraparāta pārbaudes vai uzstādīšanas laiku, bet ne ilgāk par noilguma termiņu.

107. Nosakot nelikumīgi izlietotās elektroenerģijas daudzumu apgaismojumam, elektrosildierīcēm, aparātiem un mašīnām, jāņem vērā to nominālā jauda un iespējamais lietošanas laiks līdz 24 stundām diennaktī.

108. Elektroenerģijas nelikumīgas lietošanas gadījumos, kā arī gadījumos, kad Lietotājs atkārtoti kavē piekļūšanu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt Lietotājam izdarīt izmaiņas tā elektroietaisē (ierīkot jaunu pievadu, pārvietot pirmsskaitītāja drošinātājus, pārnest komercuzskaites skaitītāju citā vietā).

109. Ja Lietotājs nesamaksā par patērēto elektroenerģiju maksājuma dokumentā norādītajā termiņā, Piegādātājs iekasē līgumsodu par kavēto maksājumu.

110. Ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta, to atjauno pēc tam, kad Lietotājs ir samaksājis parādu, līgumsodu par kavēto maksājumu un sedzis izdevumus, kas saistīti ar atslēgšanu un pieslēgšanu.

111. Ja Lietotājs atkārtoti aizkavē maksājumus par patērēto elektroenerģiju, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt iepriekšēju samaksu norēķinu perioda vidējā elektroenerģijas patēriņa apmērā vai pastāvīgu rokasnaudas iemaksu.

112. Ja Lietotājam ir parāds par izlietoto elektroenerģiju, tā kārtējā maksājuma summu ieskaita kā parāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksu.

113. Ja Lietotājam ar Piegādātāju ir noslēgti vairāki līgumi par dažādās adresēs izvietotiem objektiem un ja Lietotājs nepilda atsevišķa līguma saistības, Piegādātājam ir tiesības vērst sankcijas pret Lietotāju jebkura cita savstarpējā līguma ietvaros.

114. Piegādātājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Lietotāja iesnieguma saņemšanas jāpārbauda starpnorēķina, galīgā norēķina pareizība vai kļūda elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasījumos. Ja nepieciešams, jāpārbauda arī skaitītājs. Pārbaudes rezultāti jāpaziņo Lietotājam. Iesniegums par kļūdu maksājuma dokumentā vai elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pārbaudes nepieciešamību neatbrīvo Lietotāju no pienākuma izdarīt samaksu noteiktajā termiņā.

115. Ja ir konstatēta elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nepareiza darbība vai kļūda norēķinos, izlietotās elektroenerģijas patēriņš jākoriģē par visu norēķinu periodu līdz brīdim, kad elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts sāk darboties pareizi, nepārsniedzot noilguma termiņu.

116. Ja jaudas deficīta dēļ Piegādātājs saskaņā ar līgumu Lietotājam vienpusīgi samazina līgumā noteikto atļautās maksimuma slodzes lielumu, tad par šo laiku attiecīgi jāsamazina maksa.

117. Ja tiek izmainīti nodokļi un tarifi, Piegādātājam un Lietotājam neatkarīgi no līguma nosacījumiem jāievēro likumi un citi normatīvie akti, vēlāk koriģējot un papildinot esošos līgumus vai slēdzot jaunus līgumus.

118. Elektroenerģijas tarifa izmaiņu gadījumā Lietotājam jāfiksē un jāpaziņo Piegādātājam elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumi tarifa izmaiņu dienā.

119. Ja Lietotājs nepaziņo elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus, Piegādātājam ir tiesības izrakstīt maksājuma dokumentus pēc jaunā elektroenerģijas tarifa par laiku, par kuru minētie rādījumi nav paziņoti.

120. Ja elektroenerģijas tarifiem ir paredzēti vairāki varianti, Lietotājam ir tiesības atbilstoši atļautās slodzes lielumam izvēlēties savai darbībai piemērotāko. Piegādātājam ir pienākums konsultēt Lietotāju par elektroenerģijas tarifiem.

121. Ja Lietotājs grib izbeigt līguma darbību, par to septiņas dienas iepriekš jāpaziņo Piegādātājam, jāatbrīvo telpas un jānorēķinās par izlietoto elektroenerģiju.

122. Ja Lietotājs, atbrīvojot telpas, nav par to informējis Piegādātāju, viņš ir atbildīgs par izlietotās elektroenerģijas apmaksu līdz jauna līguma noslēgšanai ar citu Lietotāju.

X. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšana

123. Piegādātājam ir tiesības, iepriekš brīdinot, pilnīgi vai daļēji atslēgt Lietotāja elektroietaises šādos gadījumos:

123.1. ja elektroietaise elektrotīklam ir pieslēgta patvaļīgi vai nav noslēgts līgums;

123.2. ja elektroietaise ir pieslēgta bez Piegādātāja reģistrētiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem vai tie ir patvaļīgi noņemti, bojāti vai konstatēti citi pārkāpumi, kuru dēļ ir samazināts faktiski izlietotās elektroenerģijas patēriņa rādījumu lielums vai radīta iespēja elektroenerģiju izmantot bez maksas;

123.3. ja Lietotājs 10 dienu laikā pēc līgumā noteiktā termiņa nav samaksājis par izlietoto elektroenerģiju vai nav izdarījis maksājumus saskaņā ar aktiem par nelikumīgu elektroenerģijas lietošanu, par bojātiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem un to nomaiņu vai par norauto plombu atjaunošanu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem un pirmsuzskaites aparātiem;

123.4. ja elektroietaises tehniskais stāvoklis vai tās neapmierinošā ekspluatācija var izraisīt ugunsgrēku, nelaimes gadījumu ar cilvēkiem un mājlopiem vai traucē citu Lietotāju elektroapgādi un nav veikti Piegādātāja ierosinātie pasākumi trūkumu novēršanai;

123.5. ja Lietotāja vainas dēļ notiek elektroenerģijas kvalitātes pazemināšanās, kas traucē citu Lietotāju vai Piegādātāja elekroietaišu normālu darbu;

123.6. ja Lietotājs kavē Piegādātāja pilnvarota darbinieka piekļūšanu pie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, lai izdarītu to nomaiņu un veiktu Lietotāja elektroietaišu apskati, kā arī Piegādātāja elektroietaišu apskati un remontu;

123.7. uz bojājumu novēršanas laiku, ja ir nepieciešams veikt neatliekamus pasākumus elektrotīkla bojājumu novēršanā vai avārijas seku likvidācijā, Lietotājam paziņojot atslēgšanas iemeslus;

123.8. ja Lietotājs neievēro noteiktos elektroenerģijas patēriņa vai atļautās slodzes ierobežojumus;

123.9. ja Lietotājs nepilda līguma nosacījumus.

124. Par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu sakarā ar tās atslēgšanu uz laiku, lai veiktu plānotus darbus Piegādātāja elektrotīklā, Lietotājs jābrīdina ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš. Ja trīs dienu laikā pēc brīdinājuma neizdodas atslēgšanas laiku saskaņot ar Lietotāju, tad Piegādātājs patstāvīgi nosaka šo laiku, izvēloties to pēc iespējas ārpus Lietotāja darba laika, un paziņo par to Lietotājam.

125. Pirms šo noteikumu 43.punktā minēto Lietotāju elektroietaišu atslēgšanas (ja netiek pildīti līguma nosacījumi) par gaidāmo atslēgšanu jāinformē Lietotāji.

126. Par nepamatotu elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu Lietotājam Piegādātājs ir atbildīgs saskaņā ar šo noteikumu 134.punktu.

XI. Zaudējumu atlīdzināšana

127. Piegādātājs pēc vienošanās ar Lietotāju atlīdzina Lietotājam tiešos materiālos zaudējumus, kas radušies elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas laikā.

128. Par Piegādātāja vainas dēļ Lietotājam nepiegādāto elektroenerģiju Piegādātājs samaksā Lietotājam pēc trīskārtīga tarifa, bet šo noteikumu 43.punktā minētajiem Lietotājiem - pēc seškārtīga tarifa. Ja tiek pārsniegti bojājumu novēršanas laika normatīvi, Piegādātājs atlīdzina Lietotājam zaudējumus atbilstoši Lietotājam radītajam mantas samazinājumam, ja tie ir lielāki par noteiktajiem vairākkārtīgiem tarifiem. Ja Lietotājam ir iespēja pārslēgt elektroapgādi uz rezerves avotu, tad par to elektroenerģijas daļu, kuru Lietotājam bija iespēja nodrošināt, papildu samaksa netiek piemērota.

129. Ja Lietotājs neievēro šos noteikumus un līgumā noteiktos elektroenerģijas lietošanas nosacījumus, par atļautās slodzes pārsniegto lielumu no Lietotāja iekasē maksu pēc trīskārtīga tarifa par visu norēķinu periodu.

130. Piegādātāja vainas dēļ Lietotājam nepiegādātās elektroenerģijas daudzumu diennaktī aprēķina kā starpību starp vidējo diennakts patēriņu pēdējā norēķinu periodā, bet ne lielāku kā līgumā paredzētais patēriņš, un faktisko diennakts patēriņu. Pēc savstarpējas vienošanās pieļaujams arī cits nepiegādātās enerģijas daudzuma aprēķins. Piegādātājs nav atbildīgs par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu šo noteikumu 29. un 123.punktā minētajos gadījumos.

131. Par Piegādātāja vainas dēļ Tālākpārdevējam nepiegādāto elektroenerģiju Piegādātājs samaksā Tālākpārdevējam tādā apmērā, kādā Tālākpārdevējs ir samaksājis attiecīgajiem Lietotājiem, bet ne vairāk kā norādīts šo noteikumu 128.punktā.

132. Ja Lietotāja vainas dēļ ir notikuši traucējumi elektroenerģijas piegādē citiem Lietotājiem, vainīgajam Lietotājam atbilstoši nepiegādātajam elektroenerģijas daudzumam jāsamaksā summa, kuru Piegādātājs samaksājis citiem Lietotājiem.

133. Ja noteiktā elektroenerģijas patēriņa režīma neievērošana vai Lietotāja iekšējās elektroietaises bojājumi izraisījuši Piegādātāja elektroietaises bojājumus vai darbības traucējumus vai radījuši Piegādātājam materiālus zaudējumus, Lietotājs atlīdzina zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

134. Ja Piegādātājs nepiegādā Lietotājam elektroenerģiju personāla vainas dēļ, Piegādātājs samaksā pēc seškārtīga tarifa vai arī atlīdzina Lietotājam radītos zaudējumus atbilstoši Lietotājam radītajam mantas samazinājumam, ja tie ir lielāki par seškārtīgu tarifu.

XII. Lietotāja ģenerējošo ietaišu pieslēgšana Piegādātāja elektrotīklam un to lietošana

135. Lietotājam bez Piegādātāja atļaujas aizliegts pieslēgt ģenerējošo ietaisi Piegādātāja elektrotīklam. Piegādātājs izsniedz atļauju pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās par elektrostacijas darba režīmiem un elektrotīklā nodotās elektroenerģijas samaksas kārtību.

136. To Lietotāja ģenerējošo ietaišu personālam, kuras darbojas tieši vai caur Lietotāja elektrotīklu paralēli ar Piegādātāja elektrotīklu, atbilstoši līgumam jāpakļaujas Piegādātāja dispečera operatīvajai vadībai.

137. Ja Lietotājam ir sava elektrostacija, tās remonta laikā ar Piegādātāju jāsaskaņo un līgumā jānosaka palielinātie elektroenerģijas patēriņa daudzumi un slodzes lielumi.

138. Lietotāja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas pārpalikums (saldo), kas atbilst elektroenerģijas kvalitātes nacionālajam standartam, Piegādātajam jāiepērk saskaņā ar Energoapgādes regulēšanas padomes noteiktajiem tarifiem.

XIII. Attiecības ar Tālākpārdevējiem

139. Līgumu Piegādātājs ar Tālākpārdevēju slēdz kā ar Lietotāju, norādot līgumā ziņas par Apakšlietotājiem. Tālākpārdevējs slēdz līgumus ar saviem Lietotājiem, kuri attiecībā pret Piegādātāju ir Apakšlietotāji.

140. Tālākpārdevējs ir atbildīgs par savu elektroietaišu tehnisko stāvokli, kvalificētu apkalpošanu un Apakšlietotāju nepārtrauktu elektroapgādi pa saviem elektrotīkliem. Tālākpārdevēja un Apakšlietotāja elektroietaišu piederības un apkalpošanas robežas nosaka līgumam pievienots attiecīgs akts.

141. Pieslēgt saviem elektrotīkliem jaunu Apakšlietotāju elektroietaises vai palielināt to slodzi Tālākpārdevējs var tikai atļautās slodzes robežās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

142. Apakšlietotāji par elektroenerģiju Tālākpārdevējam maksā pēc attiecīgajai lietotāju grupai noteiktā tarifa.

XIV. Elektroenerģijas piegādes un lietošanas nosacījumi iedzīvotājiem

143. Šīs nodaļas nosacījumi attiecas uz elektroenerģijas lietošanu dzīvojamajās ēkās, dzīvokļos, vasarnīcās, garāžās, dārza mājiņās un to saimniecības ēkās. Uz šiem objektiem attiecas visi iepriekšējās nodaļās minētie nosacījumi, ja tie nav pretrunā ar šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem.

144. Elektroenerģiju atļauts lietot pēc līguma noslēgšanas, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) uzstādīšanas vai pēc tam, kad noslēgta vienošanās par citiem samaksas nosacījumiem (pēc uzstādītās jaudas un tās izmantošanas laika).

145. Elektroenerģiju atļauts lietot atļautās slodzes robežās, nepārsniedzot elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nominālo strāvu (elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta strāva ir norādīta uz parametru plāksnītes. Ja ir norādīti divi skaitļi, tad nominālās strāvas lielumu apzīmē pirmais skaitlis, bet otrais norāda maksimāli pieļaujamās strāvas lielumu).

146. Palielināt atļauto slodzi drīkst tikai pēc Piegādātāja atļaujas saņemšanas un pieslēguma maksas nokārtošanas.

147. Lietotājs bez Piegādātāja atļaujas nedrīkst savai elektroietaisei pieslēgt citu Lietotāju elektroietaises un pievadīt elektroenerģiju ārpus sava nekustamā īpašuma.

148. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus, izņemot strāvmaiņus, par saviem līdzekļiem iegādājas un uzstāda Piegādātājs, un tie paliek Piegādātāja īpašumā.

149. Daudztarifu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus (dienas, nakts, maksimuma stundu elektroenerģijas patēriņa uzskaitei) iegādājas un uzstāda Piegādātājs, bet Lietotājs par to lietošanu maksā nomas maksu. Ja Lietotājs pēc saskaņošanas ar Piegādātāju ir iegādājies energosistēmas prasībām atbilstošu daudztarifu elektroenerģijas kamercuzskaites mēraparātu, Piegādātājs atmaksā mēraparāta vērtību apmērā, kas nepārsniedz Piegādātāja iepirkto mēraparātu vērtību.

150. Ja Lietotāja vainas dēļ ir pazudis vai sabojāts elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts, Lietotājs samaksā minētā mēraparāta faktisko vērtību un nomaiņas izdevumus, un Piegādātājs uzstāda tā vietā jaunu mēraparātu.

151. Ja Lietotājs neizdara šo noteikumu 150.punktā minētos maksājumus, izlietotās elektroenerģijas patēriņu aprēķina, ņemot vērā Lietotāja elektroietaisē uzstādīto spuldžu, aparātu un mašīnu jaudu, izmantošanas laiku un elektrotīkla caurlaides spēju, vai elektroenerģijas piegādi Lietotājam pārtrauc.

152. Uz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem un elektriskajiem aparātiem, kas uzstādīti priekšuzskaites ķēdēs līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātam, jābūt Piegādātāja plombām.

153. Daudzdzīvokļu mājās, ja mājas valdītājs vai īpašnieks to vēlas, ar Piegādātāja atļauju var uzstādīt kopēju elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu.

154. Vairākģimeņu dzīvokļos, kur ir viens kopējs elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts, izlietoto elektroenerģijas daudzumu starp īrniekiem sadala pēc īrnieku savstarpējas vienošanās.

155. Katram īrniekam var būt savs elektroenerģijas kontroluzskaites mēraparāts. Tā darbību uzrauga dzīvokļa īpašnieks.

156. Par dzīvojamās mājas koplietošanas telpu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadi, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu, apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācija) tehnisko stāvokli un apkalpošanu ir atbildīgs tās valdītājs vai īpašnieks.

157. Par elektroinstalāciju un elektroiekārtu pareizu un drošu apkalpošanu šo noteikumu 143.punktā minētajos objektos ir atbildīgs Lietotājs, un tam ir jābūt zināšanām elektroietaišu drošā apkalpošanā. Par elektroietaišu tehnisko apkalpošanu, pārbaudi un ekspertīzi Lietotājs var slēgt attiecīgu līgumu ar juridiskajām personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci šādu darbu veikšanai, un fiziskajām personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu.

158. Lietotāja pienākumi:

158.1. atbilstoši elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem samaksāt rēķinu par izlietoto elektroenerģiju;

158.2. pašapkalpošanās gadījumā Piegādātāja noteiktajā kārtībā izrakstīt rēķinu Piegādātāja izsniegtajās norēķinu grāmatiņās. Rēķina veidlapas paraugu nosaka Piegādātājs;

158.3. samaksāt rēķinu par norēķinu periodā patērēto elektroenerģiju mēneša laikā pēc norēķinu perioda beigām. Dzīvojamām ēkām, vasarnīcām, garāžām, dārza mājiņām un to saimniecības ēkām norēķinu periods ir kalendāra mēnesis. Sezonas Lietotājiem, kā arī tādiem Lietotājiem, kuru elektroenerģijas patēriņš ir mazs, ar Piegādātāja atļauju var būt noteikti īpaši samaksas termiņi, un par to ir jābūt norādei maksājuma dokumentos;

158.4. nekavējoties paziņot Piegādātājam par konstatētajiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu bojājumiem un norautām vai bojātām elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un pirmsuzskaites ķēžu plombām;

158.5. ja Lietotājs ir izmainījis vai sabojājis uzskaites shēmu, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu vai plombu, segt izdevumus, kas saistīti ar to atjaunošanu un atestāciju;

158.6. nodrošināt brīvu pieeju elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem. Tie nedrīkst būt aizkrauti ar mantām vai mēbelēm, uz tiem nav atļauts novietot jebkādus priekšmetus;

158.7. ja Lietotājs grib izbeigt līguma darbību, par to septiņas dienas iepriekš jāpaziņo Piegādātājam un jānorēķinās par izlietoto elektroenerģiju;

158.8. pirms aizņemtā dzīvokļa vai telpu atbrīvošanas jāuzrāda mājas valdītājam vai īpašniekam kvīts par galīgo norēķinu ar Piegādātāju. Mājas valdītājam vai īpašniekam jāpārliecinās par galīgā norēķina ar Piegādātāju izdarīšanu un par elektroenerģijas norēķinu uzskaites mēraparāta esamību. Ja tas netiek veikts, arī mājas valdītājs vai īpašnieks ir materiāli atbildīgs par bijušā Lietotāja parādu samaksu un norēķinu uzskaites aparātu saglabāšanu;

158.9. izpildīt Piegādātāja pilnvarota darbinieka norādījumus par izmaiņām Lietotāja elektroietaisē un tās apkalpošanā, lai sekmētu ietaises drošu darbību un līguma saistību ievērošanu.

159. Lietotāja tiesības:

159.1. pieprasīt no Piegādātāja informāciju par izlietoto elektroenerģiju, samaksas gaitu, elektroenerģijas tarifiem un to pielietošanu, kā arī pārbaudīt un salīdzināt elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumus;

159.2. pieprasīt Piegādātāja elektroietaišu pārvietošanu no Lietotāja teritorijas vai telpām. Šī prasība Piegādātājam tehnisku iespēju robežās jāapmierina. Pārvietošanas izdevumus sedz Lietotājs;

159.3. pieprasīt izmainīt plānoto elektroietaišu remonta un ekspluatācijas darbu laiku, lai tie netraucētu Lietotāja darbību un neradītu tam materiālus zaudējumus. Piegādātājam šī prasība iespēju robežās jāapmierina;

159.4. pieprasīt no Piegādātāja informāciju par neparedzētiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem un tās atjaunošanu.

160. Piegādātāja pienākumi:

160.1. piegādāt spēkā esošajam standartam atbilstošu elektroenerģiju uz elektroietaišu piederības robežas;

160.2. iespējami ātri - ne ilgāk kā 24 stundu laikā (izņemot dabas stihisku nelaimju izraisītu liela apjoma avāriju gadījumus, par ko Piegādātājs informē Lietotājus, izmantojot sabiedrības informācijas līdzekļus) - novērst elektroenerģijas piegādes traucējumus Lietotājam sakarā ar bojājumiem Piegādātāja elektroietaisēs;

160.3. nodrošināt Lietotāja teritorijā un telpās izvietoto Piegādātāja elektroietaišu uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu prasībām;

160.4. pēc darbu veikšanas Lietotāja (valdītāja vai īpašnieka) teritorijā vai telpās, kurās izvietotas Piegādātājam piederošās elektroietaises, sakārtot teritoriju un telpas un atlīdzināt tiešos materiālos zaudējumus, kas radušies, izbūvējot vai ekspluatējot elektroietaisi. Par zaudējumu apmēru puses vienojas. Ja puses nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa;

160.5. sniegt informāciju un konsultācijas par elektroenerģijas lietošanu, elektroenerģijas tarifu izmaiņām, to piemērošanu un norēķinu kārtību;

160.6. ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Lietotāja iesnieguma par kļūdu norēķinos vai par nepareizu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu vai nolasījumu saņemšanas pārbaudīt aprēķinu, un, ja nepieciešams, arī elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Pārbaudes rezultāti jāpaziņo Lietotājam. Iesniegums par skaitītāja pārbaudi vai par kļūdu maksājuma dokumentā neatbrīvo Lietotāju no pienākuma izdarīt maksājumu noteiktajā termiņā;

160.7. ja paredzēts veikt remontu, piecas dienas pirms tā uzsākšanas brīdināt Lietotāju par elektroenerģijas atslēgšanu.

161. Piegādātāja tiesības:

161.1. ja Lietotājs neievēro noteikto samaksas kārtību, pieprasīt iepriekšēju samaksu norēķinu perioda vidējās samaksas apmērā vai pastāvīgu rokasnaudas iemaksu;

161.2. aprēķināt līgumsodu 0,15% apmērā par katru nokavēto dienu;

161.3. izmantot citu fizisko vai juridisko personu nekustamo īpašumu (ēkas, zemi), kā arī telpu virs un zem tā elektroietaišu izvietošanai, apkalpošanai un aizsardzībai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem;

161.4. pieprasīt Lietotājam izdarīt izmaiņas attiecīgajā elektroietaisē (ierīkot jaunu pievadu, pārvietot pirmsskaitītāja drošinātājus, pārnest komercuzskaites skaitītāju citā vietā), ja elektroenerģija lietota nelikumīgi, kā arī ja Lietotājs atkārtoti kavē brīvu piekļūšanu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem;

161.5. iepriekš brīdinot, atslēgt no sprieguma Lietotāja elektroietaisi, ja:

161.5.1. mēneša laikā pēc noteiktā norēķinu perioda beigām nav samaksāts par izlietoto elektroenerģiju;

161.5.2. elektroietaise elektrotīklam ir pieslēgta patvaļīgi;

161.5.3. Lietotājs nav samaksājis rēķinus par nelikumīgi izlietoto elektroenerģiju, sabojāto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un tā nomaiņu, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu vai pirmsuzskaites ķēžu elektroaparātu norauto plombu atjaunošanu;

161.5.4. elektroietaises tehniskais stāvoklis var izraisīt avāriju, ugunsgrēku vai nelaimes gadījumu;

161.5.5. Lietotājs ar savu rīcību atkārtoti tīši kavē Piegādātāja pilnvaroto darbinieku darbību un piekļūšanu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem un elektroietaises apskatei, lai kontrolētu elektroenerģijas izlietošanu, kā arī Piegādātāja elektroietaišu apskatei un remontam;

161.5.6. tiek pārsniegta atļautā slodze;

161.6. ja Lietotājam ar Piegādātāju ir noslēgti vairāki līgumi par dažādās adresēs izvietotiem objektiem un ja Lietotājs nepilda atsevišķa līguma saistības, Piegādātājs var vērst sankcijas pret Lietotāju jebkura cita savstarpējā līguma ietvaros.

162. Piegādātāja pilnvarotiem darbiniekiem ir tiesības elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu kontrolei un rādījumu nolasīšanai piekļūt Lietotāja elektroietaisēm no plkst. 7.00 līdz 23.00, uzrādot dienesta apliecību, kurā norādītas šādas tiesības. Ja šajā laikā piekļūšana tām nav iespējama, Lietotājs pēc Piegādātāja pieprasījuma paziņo par mēraparāta kontroles iespējamo laiku. Elektroenerģijas patvaļīgas izlietošanas gadījumos, par ko ir noteikta atbildība saskaņā ar Latvijas kriminālkodeksa 144.1 pantu, Piegādātāja pilnvarotiem darbiniekiem ir tiesības griezties tiesībaizsardzības iestādēs, lai iekļūtu Lietotāja telpās jebkurā diennakts laikā likumā noteiktajā kārtībā.

163. Ja ir konstatēta elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nepareiza darbība vai kļūda aprēķinos un nav pārsniegts noilguma termiņš, elektroenerģijas patēriņš jākoriģē par visu norēķinu periodu no brīža, kad elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts sācis darboties nepareizi.

164. Ja Piegādātājs konstatē, ka Lietotājs lieto elektroenerģiju bez elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta vai ir izmainīta elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta shēma, vai elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts ir bojāts, vai ir bojātas vai norautas elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta vai pirmsuzskaites elektroaparātu plombas, vai ir izdarīti citi pārkāpumi, kuru dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas, Piegādātājs sastāda aktu divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz Lietotājam. Akts ir spēkā arī tad, ja Lietotājs atsakās to parakstīt. Piegādātājs, pamatojoties uz aktu, izdara pārrēķinu par laikposmu no pēdējās Piegādātāja izdarītās pārbaudes dienas.

165. Ja elektroenerģijas nelikumīgas lietošanas nolūkos ir ierīkota elektroinstalācija, kuru Piegādātāja pilnvarotam darbiniekam iepriekšējās apmeklējuma reizēs nebija iespējams atklāt, un nav pārsniegts noilguma termiņš, Lietotājam izdara pārrēķinu:

165.1. apgaismošanas ierīcēm - saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, ņemot vērā to kopējo uzstādīto jaudu un lietošanas ilgumu;

165.2. sienas kontaktiem - ņemot vērā faktisko situāciju elektroenerģijas nelikumīgās lietošanas atklāšanas brīdī, bet ne mazāk kā vienam sienas kontaktam ar jaudu 600 W un lietošanas laiku līdz 24 stundām diennaktī;

165.3. sildierīcēm un elektrodzinējiem - pēc to nominālās jaudas un iespējamā lietošanas laika līdz 24 stundām diennaktī.

XV. Noslēguma jautājumi

166. Energoapgādes regulēšanas padomei divu mēnešu laikā apstiprināt tipveida līgumu par elektroenerģijas piegādi. Tipveida līgums tiek izstrādāts, ievērojot likuma "Par patērētāju tiesību aizsardzību" 7. un 8.pantu un šos noteikumus.

167. Ja Lietotājs vēlas pieslēgt Piegādātāja elektrotīklam elektroietaisi, kas sākta montēt līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, un ja šos elektromontāžas darbus nav veicis licencēts darbu izpildītājs, Lietotājam pārejas laikposmā līdz 1996.gada 31.decembrim jāgriežas pie licencētas organizācijas, kura ir tiesīga par samaksu pārbaudīt samontētās elektroietaises atbilstību elektroietaišu ierīkošanas noteikumu prasībām un izsniegt šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minēto apliecinājumu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

Pielikums

Elektriskā apgaismojuma lietošanas ilgums dzīvojamās mājās

Nr. p.k. Mēnesis Kāpņu telpās un koridoros (stundas diennaktī) Dzīvokļos un tiem pielīdzinātās telpās (stundas diennaktī)
1 Janvāris 15 13
2 Februāris 13 11
3 Marts 11 9
4 Aprīlis 8,5 7
5 Maijs 5,5 5
6 Jūnijs 4 4
7 Jūlijs 5 4
8 Augusts 7 6
9 Septembris 10 8
10 Oktobris 11 9
11 Novembris 14,5 12
12 Decembris 16,5 14

Ekonomikas ministrs G.Krasts

31.10.1996
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.