Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 380

Rīgā 1996.gada 8.oktobrī (prot. nr.49, 13.§)

Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatiem un ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" 3. un 31.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka valsts civildienesta ierēdņu (turpmāk tekstā - "ierēdņi") amatus un attiecīgajiem amatiem atbilstošas ierēdņu kandidātu mēnešalgu amplitūdas.

2. Valsts civiliestādes vadītājs ierēdņa kandidātam mēnešalgas konkrēto apmēru nosaka 1. un 2.pielikumā norādītās mēnešalgas amplitūdas ietvaros.

3. Ierēdņa kandidātam ir tiesības par dienesta pienākumu izpildi papildus mēnešalgai saņemt piemaksas, pabalstus un citas izmaksas saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

4. Ierēdņa kandidātam par cita ierēdņa amata pienākumu izpildi ārpus normālā darba laika izmaksājama piemaksa līdz 40 procentu apmērā no minētajam ierēdņa kandidātam noteiktās mēnešalgas.

II. Ierobežojumi atalgojuma saņemšanā

5. Ierēdņa kandidāts nesaņem atalgojumu par laiku, kurā viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus dienesta pienākumus.

6. Ierēdņa kandidātam atalgojumu nedrīkst izmaksāt avansējuma veidā.

7. Ierēdņa kandidātam, kurš dienestu pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā proporcionāli nostrādātajam laikam.

8. Ierēdņa kandidāts līdz ar dienesta attiecību izbeigšanos zaudē tiesības uz atalgojumu, ja vien likums negarantē atalgojuma saglabāšanu.

III. Personu iecelšana atsevišķos ierēdņu amatos un darba samaksas noteikšana, slēdzot darba līgumu

9. Pēc civiliestādes vadītāja ieskatiem, noslēdzot darba līgumu, personas var iecelt šādos ierēdņu amatos:

9.1. ministriju (izņemot Ārlietu ministriju) centrālajā aparātā:

9.1.1. ministra padomnieks;

9.1.2. valsts ministra padomnieks;

9.1.3. ministra palīgs;

9.1.4. valsts ministra palīgs;

9.1.5. ministra preses sekretārs;

9.2. Valsts kancelejā:

9.2.1. Ministru prezidenta biroja vadītājs;

9.2.2. Ministru prezidenta padomnieks;

9.2.3. Ministru prezidenta palīgs;

9.2.4. Ministru prezidenta preses sekretārs;

9.2.5. Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītājs;

9.2.6. Ministru prezidenta biedra padomnieks;

9.2.7. Ministru prezidenta biedra palīgs;

9.2.8. Ministru prezidenta biedra preses sekretārs;

9.3. diplomātiskajā un konsulārajā dienestā ārvalstīs:

9.3.1. ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks;

9.3.2. speciālo uzdevumu vēstnieks;

9.3.3. diplomātiskais kurjers;

9.4. Valsts kontrolē:

9.4.1. valsts kontroliera padomnieks;

9.4.2. valsts kontroliera palīgs;

9.4.3. vecākais valsts revidents;

9.4.4. valsts revidents;

9.4.5. vecākais sevišķu lietu speciālists;

9.4.6. valsts kontroliera preses sekretārs;

9.5. Prokuratūras administratīvajā dienestā:

9.5.1. administratīvais direktors;

9.5.2. administratīvā direktora vietnieks.

10. Personām, kuras ieceltas šo noteikumu 9.punktā minētajos ierēdņu amatos, darba samaksu nosaka darba līgumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11. Noslēdzot vadības līgumu, attiecīgais ministrs vai civiliestādes vadītājs (Valsts kancelejas direktoram - Ministru prezidents, Prokuratūras administratīvajam direktoram - ģenerālprokurors) ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) minētā līguma darbības laikā piemaksu vietā, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumiem nr.159 "Noteikumi par pabalstiem, piemaksām un kompensācijām ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem)", ar rīkojumu var noteikt ikmēneša piemaksu līdz četru mēnešalgu apmērā attiecīgās valsts civiliestādes (ministrijas, Valsts kancelejas, Prokuratūras) budžetā paredzētā darba samaksas fonda ietvaros.

IV. Atsevišķu ierēdņu (ierēdņu kandidātu) pārcelšana citā amatā un darba līguma attiecību izbeigšana ar atsevišķiem darbiniekiem

12. Ja izbeidzas vai tiek izbeigtas Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, attiecīga ministra vai valsts ministra pilnvaras, citā atbilstīgas kvalifikācijas amatā (kura mēnešalgas amplitūda atbilst iepriekšējā amata mēnešalgas amplitūdai) pārceļami ierēdņi (ierēdņu kandidāti), kuri iecelti šādos ierēdņu amatos:

12.1. Ministru prezidenta biroja vadītājs;

12.2. Ministru prezidenta padomnieks;

12.3. Ministru prezidenta palīgs;

12.4. Ministru prezidenta preses sekretārs;

12.5. Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītājs;

12.6. Ministru prezidenta biedra padomnieks;

12.7. Ministru prezidenta biedra palīgs;

12.8. Ministru prezidenta biedra preses sekretārs;

12.9. ministra padomnieks;

12.10. valsts ministra padomnieks;

12.11. ministra palīgs;

12.12. valsts ministra palīgs;

12.13. ministra preses sekretārs.

13. Ja izbeidzas vai tiek izbeigtas Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, attiecīga ministra vai valsts ministra pilnvaras, šo noteikumu 9.punktā minētās amatpersonas, kuras ierēdņu amatos ieceltas, noslēdzot darba līgumu, no ieņemamā amata tiek atbrīvotas sakarā ar darba līguma termiņa notecējumu.

V. Pārejas jautājumi

14. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 1996.gada 31.decembrim.

15. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri.

16. Šo noteikumu izpilde finansējama valsts budžetā attiecīgajam gadam paredzētā darba samaksas fonda ietvaros.

17. Finansu ministrijai pēc saskaņošanas ar labklājības ministru iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija noteikumus nr.119 "Par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 79., 97., 118.nr.; 1995, 146.nr.; 1996, 95., 126.nr.);

18.2. Ministru kabineta 1994.gada 19.jūlija noteikumus nr.152 "Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija noteikumos nr.119" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 97.nr.);

18.3. Ministru kabineta 1994.gada 4.oktobra noteikumus nr.199 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija noteikumos nr.119 "Par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā"" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 118.nr.);

18.4. Ministru kabineta 1995.gada 19.septembra noteikumus nr.281 "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija noteikumos nr.119 "Par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 146.nr.);

18.5. Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumus nr.189 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija noteikumos nr.119 "Par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 95.nr.);

18.6. Ministru kabineta 1996.gada 23.jūlija noteikumus nr.273 "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija noteikumos nr.119 "Par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 126.nr.);

18.7. Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumus nr.41 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 31./32., 78., 95., 120., 135., 151.nr.);

18.8. Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumus nr.155 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.41 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 78.nr);

18.9. Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumus nr.190 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.41 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 95.nr.);

18.10. Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumus nr.254 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.41 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 120.nr.);

18.11. Ministru kabineta 1996.gada 6.augusta noteikumus nr.319 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.41 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 135.nr.);

18.12. Ministru kabineta 1996.gada 3.septembra noteikumus nr.345 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.41 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 151.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs V.Makarovs

1.pielikums

Valsts civildienesta ierēdņu amati un ierēdņu kandidātu mēnešalgu amplitūdas (latos)

Nr. p.k. Ierēdņa amata nosaukums Ierēdņa kandidāta mēnešalgas vidējā amplitūda Ierēdņa kandidāta mēnešalga

1. Ministriju (izņemot Ārlietu ministriju) centrālajā aparātā:

   
1.1. valsts sekretārs 179 - 232 206
1.2. valsts sekretāra vietnieks 144 - 232 188
1.3. departamenta direktors 130 - 216 173
1.4. departamenta direktora vietnieks 115 - 197 156
1.5. ministra padomnieks 115 - 197 156
1.6. valsts ministra padomnieks 115 - 197 156

1.7. nodaļas vadītājs

101 - 179 140

1.8. nodaļas vadītāja vietnieks

101 - 158 130
1.9. galvenais valsts inspektors 101 - 158 130

1.10. ministra palīgs

94 - 179 137

1.11. valsts ministra palīgs

94 - 179 137
1.12. ministra preses sekretārs 94 - 179 137
1.13. valsts sekretāra padomnieks 115 - 197 156

1.14. valsts sekretāra palīgs

94 - 158 126
1.15. vecākais referents 101 - 130 115
1.16. vecākais inspektors 101 - 130 115

1.17. referents

94 - 115 105

1.18. inspektors

 94 - 115 105
1.19. jaunākais referents 76 - 104 90

1.20. jaunākais inspektors

76 - 104 90
2. Valsts kancelejā:    
2.1. Valsts kancelejas direktors 179 - 232 206

2.2. Valsts kancelejas direktora vietnieks

144 - 232 188
2.3. Ministru kabineta padomnieks 115 - 232 174
2.4. departamenta direktors 130 - 216 173
2.5. departamenta direktora vietnieks 115 - 197 156
2.6. nodaļas vadītājs 101 - 179 140
2.7. nodaļas vadītāja vietnieks 101 - 158 130
2.8. Valsts kancelejas direktora palīgs 94 - 179 137
2.9. vecākais referents 101 - 130 115
2.10. referents 94 - 115 105
2.11. jaunākais referents 76 - 104 90
2.12. Ministru prezidenta biroja vadītājs 179 - 232 206
2.13. Ministru prezidenta padomnieks 144 - 232 188
2.14. Ministru prezidenta palīgs 115 - 179 156

2.15. Ministru prezidenta preses sekretārs

115 - 179 156
2.16. Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītājs 115 - 232 174
2.17. Ministru prezidenta biedra padomnieks 130 - 216 173
2.18. Ministru prezidenta biedra palīgs 94 - 179 137
2.19. Ministru prezidenta biedra preses sekretārs 94 - 179 137
3. Pašvaldību lietu pārvaldē:    

3.1. direktors

179 - 232 206

3.2. direktora vietnieks

130 - 216 173
3.3. departamenta direktors 130 - 216 173
3.4. departamenta direktora vietnieks 115 - 197 156
3.5. nodaļas vadītājs 101 - 179 140
3.6. vecākais referents 101 - 130 115
3.7. referents 94 - 115 105
3.8. jaunākais referents 76 - 104 90
4. Valsts kancelejas un ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošajās iestādēs:    
4.1. vadītājs 161 - 232 197

4.2. vadītāja vietnieks

130 - 216 173
4.3. daļas vadītājs 101 - 179 140
4.4. daļas vadītāja vietnieks 101 - 158 130
4.5. sektora vadītājs 101 - 158 130
4.6. iestādes vadītāja padomnieks 101 - 158 130
4.7. galvenais valsts inspektors 101 - 158 130
4.8. sektora vadītāja vietnieks 101 - 144 123

4.9. iestādes vadītāja palīgs

94 - 144 119
4.10. vecākais referents 101 - 130 115
4.11. referents 94 - 115 105

4.12. jaunākais referents

76 - 104 90
4.13. vecākais inspektors 101 - 130 115

4.14. inspektors

94 - 115 105

4.15. jaunākais inspektors

76 - 104 90
4.16. vecākais eksperts 101 - 130 115

4.17. eksperts

94 - 115 105

4.18. jaunākais eksperts

 68 - 104 86

4.19. departamenta direktors

 115 - 197 156

4.20. departamenta direktora vietnieks

101 - 179 140

5. Ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošajās vietējās (pilsētu, rajonu un reģionu) iestādēs:

   
5.1. vadītājs, virsmežzinis 153 - 197 175
5.2. vadītāja vietnieks, virsmežziņa vietnieks  115 - 197 156

5.3. daļas vadītājs, mežzinis

101 - 179 140
5.4. daļas vadītāja vietnieks, mežziņa vietnieks 94 - 158 126

5.5. sektora vadītājs

94 - 144 119
5.6. vecākais referents, virsmežniecības inženieris 101 - 130 115

5.7. referents

94 - 115 105
5.8. jaunākais referents  76 - 104 90
5.9. vecākais inspektors 101 - 130 115
5.10. inspektors, mežsargs 94 - 115 105
5.11. jaunākais inspektors 76 - 104 90

5.12. vecākais eksperts

101 - 130 115

5.13. eksperts

94 - 115 105
5.14. jaunākais eksperts 68 - 104 86

6. Ārlietu ministrijā:

   

6.1. centrālajā aparātā:

   
6.1.1. valsts sekretārs  179 - 232 206

6.1.2. valsts sekretāra vietnieks

144 - 232 188
6.1.3. Vienotā valsts protokola vadītājs 144 - 232 188
6.1.4. Vienotā valsts protokola vadītāja vietnieks 130 - 216 173
6.1.5. departamenta direktors 130 - 216 173

6.1.6. departamenta direktora vietnieks

115 - 197 156
6.1.7. ministra padomnieks 115 - 197 156
6.1.8. ministra palīgs 94 - 179 137
6.1.9. ministra preses sekretārs 94 - 179 137
6.1.10. nodaļas vadītājs 101 - 179 140
6.1.11. nodaļas vadītāja vietnieks 101 - 158 130

6.1.12. valsts sekretāra palīgs

94 - 158 126

6.1.13. vecākais referents

101 - 130 115

6.1.14. referents

94 - 115 105

6.1.15. jaunākais referents

76 - 104 90
6.2. diplomātiskajā un konsulārajā dienestā ārvalstīs:    
6.2.1. ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 144 - 232 188
6.2.2. pilnvarotais lietvedis (pagaidu pilnvarotais lietvedis) 130 - 216 173

6.2.3. ģenerālkonsuls

130 - 216 173

6.2.4. padomnieks

115 - 197 156
6.2.5. konsuls 101 - 179 140

6.2.6. vicekonsuls

101 - 130 115

6.2.7. pirmais sekretārs

101 - 179 140

6.2.8. otrais sekretārs

101 - 130 115
6.2.9. trešais sekretārs 94 - 115 105
6.2.10. atašejs 94 - 115 105
6.2.11. vēstnieka palīgs 101 - 130 115

6.2.12. speciālists lietvedis

76 - 104 90

7. Valsts kontrolē:

   
7.1. valsts kontroliera padomnieks 115 - 197 156

7.2. valsts kontroliera palīgs

94 - 179 137
7.3. vecākais valsts revidents 179 - 232 206
7.4. valsts revidents 115 - 216 166
7.5. valsts revidenta vecākais palīgs 115 - 197 156
7.6. valsts revidenta palīgs 94 - 197 137
7.7. valsts revidenta jaunākais palīgs 76 - 179 128
7.8. departamentam pielīdzinātas struktūrvienības vadītājs 130 - 188 159
7.9. daļas vadītājs 115 - 197 156

7.10. vecākais sevišķu lietu speciālists

101 - 179 140
7.11. vecākais eksperts 101 - 179 140
7.12. Kancelejas pārvaldnieks 161 - 232 197
7.13. Kancelejas pārvaldnieka vietnieks 161 - 216 189

8. Prokuratūras administratīvajā dienestā:

   

8.1. administratīvais direktors

179 - 232 206
8.2. administratīvā direktora vietnieks 115 - 197 156
8.3. nodaļas vadītājs 101 - 179 140
8.4. nodaļas vadītāja vietnieks 101 - 158 130

8.5. vecākais referents

101 - 130 115

8.6. vecākais inspektors

101 - 130 115
8.7. referents 94 - 115 105
8.8. jaunākais referents 76 - 104 90

Labklājības ministrs V.Makarovs

2.pielikums

Valsts civildienesta ierēdņu amati un ierēdņu kandidātu mēnešalgu amplitūdas (latos)

Nr. p.k. Ierēdņa amata nosaukums Ierēdņa kandidāta mēnešalgas vidējā amplitūda Ierēdņa kandidāta mēnešalga
1. Ministriju (izņemot Ārlietu ministriju) centrālajā aparātā:    
1.1. valsts sekretārs 218 - 283 251
1.2. valsts sekretāra vietnieks 176 - 283 230
1.3. departamenta direktors 159 - 264 212
1.4. departamenta direktora vietnieks 140 - 240 190
1.5. ministra padomnieks 140 - 240 190
1.6. valsts ministra padomnieks 140 - 240 190
1.7. nodaļas vadītājs 123 - 218 171
1.8. nodaļas vadītāja vietnieks 123 - 193 158
1.9. galvenais valsts inspektors 123 - 193 158
1.10. ministra palīgs 115 - 218 167
1.11. valsts ministra palīgs 115 - 218 167
1.12. ministra preses sekretārs 115 - 218 167
1.13. valsts sekretāra padomnieks 140 - 240 190
1.14. valsts sekretāra palīgs 115 - 193 154
1.15. vecākais referents 123 - 159 141
1.16. vecākais inspektors 123 - 159 141
1.17. referents 115 - 140 128
1.18. inspektors 115 - 140 128
1.19. jaunākais referents 93 - 127 110
1.20. jaunākais inspektors 93 - 127 110
2. Valsts kancelejā:    
2.1. Valsts kancelejas direktors 218 - 283 251
2.2. Valsts kancelejas direktora vietnieks 176 - 283 230
2.3. Ministru kabineta padomnieks 140 - 283 212
2.4. Ministru kabineta komitejas atbildīgais sekretārs 140 - 283 212
2.5. Valsts kancelejas direktora palīgs 123 - 218 171
2.6. Valsts kancelejas direktora vietnieka palīgs 115 - 218 167
2.7. departamenta vadītājs 159 - 264 212
2.8. departamenta vadītāja vietnieks 140 - 240 190
2.9. Ministru kabineta komitejas atbildīgā sekretāra vietnieks 140 - 240 190
2.10. nodaļas vadītājs 123 - 218 171
2.11. nodaļas vadītāja vietnieks 123 - 193 158
2.12. departamenta vadītāja palīgs 115 - 218 167
2.13. Ministru kabineta komitejas atbildīgā sekretāra palīgs 115 - 176 146
2.14. vecākais referents 123 - 159 141
2.15. referents 115 - 140 128
2.16. jaunākais referents 93 - 127 110
2.17. Ministru prezidenta biroja vadītājs  218 - 283 251
2.18. Ministru prezidenta padomnieks 176 - 283 230
2.19. Ministru prezidenta palīgs 140 - 240 190
2.20. Ministru prezidenta preses sekretārs 140 - 240 190
2.21. Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītājs 176 - 283 230
2.22. Ministru prezidenta biedra padomnieks 159 - 264 212
2.23. Ministru prezidenta biedra palīgs 123 - 218 171
2.24. Ministru prezidenta biedra preses sekretārs 123 - 218 171
3. Valsts kancelejas un ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošajās iestādēs:    
3.1. vadītājs 196 - 283 240
3.2. vadītāja vietnieks 159 - 264 212
3.3. daļas vadītājs 123 - 218 171
3.4. daļas vadītāja vietnieks 123 - 193 158
3.5. sektora vadītājs 123 - 193 158
3.6. iestādes vadītāja padomnieks 123 - 193 158
3.7. galvenais valsts inspektors  123 - 193 158
3.8. sektora vadītāja vietnieks 123 - 176 150
3.9. iestādes vadītāja palīgs 115 - 176 146
3.10. vecākais referents 123 - 159 141
3.11. referents 115 - 140 128
3.12. jaunākais referents 93 - 127 110
3.13. vecākais inspektors 123 - 159 141
3.14. inspektors 115 - 140 128
3.15. jaunākais inspektors 93 - 127 110
3.16. vecākais eksperts 123 - 159 141
3.17. eksperts  115 - 140 128
3.18. jaunākais eksperts 83 - 127 105
3.19. departamenta direktors  140 - 240 190
3.20. departamenta direktora vietnieks 123 - 218 171
4. Ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošajās vietējās (pilsētu, rajonu un reģionu) iestādēs:    
4.1. vadītājs, virsmežzinis 187 - 240 214
4.2. vadītāja vietnieks, virsmežziņa vietnieks 140 - 240 190
4.3. daļas vadītājs, mežzinis 123 - 218 171
4.4. daļas vadītāja vietnieks, mežziņa vietnieks 115 - 193 154
4.5. sektora vadītājs 115 - 176 146
4.6. vecākais referents, virsmežniecības inženieris 123 - 159 141
4.7. referents 115 - 140 128
4.8. jaunākais referents 93 - 127 110
4.9. vecākais inspektors 123 - 159 141
4.10. inspektors, mežsargs 115 - 140 128
4.11. jaunākais inspektors  93 - 127 110
4.12. vecākais eksperts 123 - 159 141
4.13. eksperts 115 - 140 128
4.14. jaunākais eksperts 83 - 127 105
5. Ārlietu ministrijā:    
5.1. centrālajā aparātā:    
5.1.1. valsts sekretārs  218 - 283 251
5.1.2. valsts sekretāra vietnieks 176 - 283 230
5.1.3. Vienotā valsts protokola vadītājs 176 - 283 230
5.1.4. Vienotā valsts protokola vadītāja vietnieks 159 - 264 212
5.1.5. departamenta direktors 159 - 264 212
5.1.6. departamenta direktora vietnieks 140 - 240 190
5.1.7. ministra padomnieks 140 - 240 190
5.1.8. ministra palīgs  115 - 218  167
5.1.9. ministra preses sekretārs 115 - 218 167
5.1.10. nodaļas vadītājs 123 - 218 171
5.1.11. nodaļas vadītāja vietnieks  123 - 193 158
5.1.12. valsts sekretāra palīgs 115 - 193 154
5.1.13. vecākais referents 123 - 159 141
5.1.14. referents  115 - 140 128
5.1.15. jaunākais referents 93 - 127 110
5.2. diplomātiskajā un konsulārajā dienestā ārvalstīs:    
5.2.1. ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 176 - 283 230
5.2.2. pilnvarotais lietvedis (pagaidu pilnvarotais lietvedis) 159 - 264 212
5.2.3. ģenerālkonsuls 159 - 264 212
5.2.4. padomnieks  140 - 240 190
5.2.5. konsuls 123 - 218 171
5.2.6. vicekonsuls 123 - 159  141
5.2.7. pirmais sekretārs 123 - 218 171
5.2.8. otrais sekretārs  123 - 159  141
5.2.9. trešais sekretārs 115 - 140 128
5.2.10. atašejs  115 - 140 128
5.2.11. vēstnieka palīgs 123 - 159 141
5.2.12. speciālists lietvedis 93 - 127 110
6. Valsts kontrolē:    
6.1. valsts kontroliera padomnieks 140 - 240 190
6.2. valsts kontroliera palīgs 115 - 218 167
6.3. vecākais valsts revidents 218 - 283 251
6.4. valsts revidents 140 - 264 202
6.5. valsts revidenta vecākais palīgs 140 - 240 190
6.6. valsts revidenta palīgs 115 - 240  178
6.7. valsts revidenta jaunākais palīgs 93 - 218 156
6.8. departamenta direktors 159 - 229 194
6.9. daļas vadītājs 140 - 240 190
6.10. vecākais sevišķu lietu speciālists  123 - 218 171
6.11. valsts kontroliera preses sekretārs 115 - 218 167
6.12. vecākais eksperts 123 - 218 171
6.13. Kancelejas pārvaldnieks 196 - 283 240
6.14. Kancelejas pārvaldnieka vietnieks 196 - 264 230
7. Prokuratūras administratīvajā dienestā:    
7.1. administratīvais direktors 218 - 283 251
7.2. administratīvā direktora vietnieks 140 - 240 190
7.3. nodaļas vadītājs 123 - 218 171
7.4. nodaļas vadītāja vietnieks 123 - 193 158
7.5. vecākais referents 123 - 159 141
7.6. vecākais inspektors  123 - 159 141
7.7. referents  115 - 140 128
7.8. jaunākais referents 93 - 127 110

Labklājības ministrs V.Makarovs

12.10.1996