Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām   ar ierobežotu atbildību"

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24. nr.; 1992, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.panta pirmās daļas otro rindkopu.

2. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu sabiedrībās ar ierobežotu atbildību regulē likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"."

3. 14.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iemaksājot naudu latos;";

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ar valsts vērtspapīriem, kā arī vērtspapīriem, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"4. Ar valsts vērtspapīriem, kā arī vērtspapīriem, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, var segt ne vairāk kā 30 procentus no sabiedrības pamatkapitāla.

5. Sabiedrībā ieguldītais mantiskais ieguldījums, intelektuālais īpašums un valsts vērtspapīri, kā arī vērtspapīri, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos, kļūst par sabiedrības īpašumu."

4. Papildināt 32.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja gada laikā šīs kapitāla daļas netiek realizētas, sabiedrībai par šo daļu vērtību jāsamazina pamatkapitāls."

5. Papildināt 34.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) aizstājot sabiedrības parādus ar tās kapitāla daļām."

6. Papildināt likumu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:

"34.1 pants. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, aizstājot sabiedrības parādus ar tās kapitāla daļām

1. Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina, aizstājot sabiedrības parādus ar tās kapitāla daļām, pamatkapitālā ieskaita tos parādus, kurus ir izvēlējusies sabiedrība un kuru aizstāšanai ar kapitāla daļām rakstveida piekrišanu ir devuši izraudzītie kreditori.

2. Palielinot pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā, piemērojami tie paši noteikumi, ko ievēro, ja pamatkapitālu palielina, pieaicinot jaunus dalībniekus.

3. Palielinot pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā, pamatkapitāla palielinājums nedrīkst pārsniegt sabiedrības pašas kapitālu vairāk kā piecas reizes."

7. Papildināt 35.panta pirmo daļu ar šāda satura tekstu:

"Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina, aizstājot sabiedrības parādus ar tās kapitāla daļām, jaunu dalībnieku iesaistīšanas noteikumos nav jānorāda šā panta otrās daļas 4.punktā paredzētās ziņas."

8. Izslēgt 41.panta pirmās daļas 2.punktu.

9. Aizstāt 43.panta otrajā daļā vārdus "šā likuma 41.panta 1.punkta 1. un 2.apakšpunkta jautājumiem" ar vārdiem "šā likuma 41.panta pirmās daļas 1.punkta jautājumu".

10. Izteikt 49.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;".

11. 51.pantā:

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Kreditoru prasījumi apmierināmi likumā par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju paredzētajā kārtībā un secībā.";

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka no likvidējamās sabiedrības īpašumā esošās mantas nav iespējams pilnībā apmierināt visas kreditoru likumīgās prasības, likvidatoriem ir jāpaziņo par to sabiedrības pārvaldes institūcijām un daļu turētājiem un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo piekto, sesto, septīto un astoto daļu attiecīgi par sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

12. Izteikt 53.pantu šādā redakcijā:

"53.pants. Sabiedrības atzīšana par neesošu

1. Katram sabiedrības dalībniekam, dalībnieku sapulcei, izpildinstitūcijai, revīzijas komisijai vai revidentam, kā arī Uzņēmumu reģistram un prokuratūrai ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu, ja:

1) sabiedrības statūti ir pretrunā ar šā likuma prasībām;

2) tiesiskās attiecības, uz kurām pamatojas sabiedrības dibināšana, ir apstrīdamas atbilstoši likumu prasībām.

2. Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" attiecībā uz valsts īpašumu, kā arī pilsētas domei, rajona vai pagasta padomei attiecībā uz savu īpašumu ir tiesības celt tiesā prasību atzīt sabiedrību par neesošu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, ja sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

3. Prasību atzīt sabiedrību par neesošu var celt:

1) šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā - visu laiku, kamēr attiecīgās sabiedrības statūti neatbilst likumu prasībām;

2) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - divu gadu laikā pēc sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja sabiedrība izveidota, neveicot privatizāciju;

3) šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - sešu gadu laikā pēc sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, ja sabiedrība izveidota, veicot privatizāciju.

4. Ja prasību atzīt sabiedrību par neesošu ceļ bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", pilsētas dome, rajona vai pagasta padome, prokuratūra, Valsts kontrole vai Uzņēmumu reģistrs, tas darāms Latvijas Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā un minētās institūcijas atbrīvojamas no valsts nodevu samaksas šajās lietās.

5. Dalībnieku sapulcei ir tiesības novērst trūkumus sabiedrības statūtos, izdarot tajos grozījumus šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja prasība tiek celta šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā.

6. Ja tiesa pieņem nolēmumu par sabiedrības atzīšanu par neesošu, Uzņēmumu reģistrs uzsāk sabiedrības likvidācijas procesu un tam piemērojami šā likuma 51.panta noteikumi.

7. Ja sabiedrību atzīst par neesošu, darījumi, kas tās vārdā noslēgti ar trešajām personām, paliek spēkā."

13. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras līdz 1996.gada 1.maijam nav palielinājušas pamatkapitālu un kuru pamatkapitāls neatbilst šā likuma 23.panta noteikumiem, palielināt pamatkapitālu un līdz 1996.gada 31.decembrim Uzņēmumu reģistrā reģistrēt grozījumus attiecīgās sabiedrības statūtos.

2. Valsts nodevas likmi par to, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēta kapitāla palielināšana līdz 2000 latiem, noteikt 100 latu.

3. Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras nepalielinās savu pamatkapitālu, līdz 1996.gada 31.decembrim pabeigt reorganizāciju vai arī ne vēlāk kā 1996.gada 1.oktobrī izsludināt savu likvidāciju likumā noteiktajā kārtībā.

4. Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 15.janvārim publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to sabiedrību ar ierobežotu atbildību sarakstu, kuru pamatkapitāls neatbilst šā likuma 23.panta noteikumiem.

5. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.11 "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.287 "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 131. nr.)."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 19.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 8.oktobrī

22.10.1996