Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1998. gada 8. decembra noteikumus Nr. 450 "Enerģijas patērētāju komitejas nolikums".

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 162

Rīgā 1996.gada 7.maijā (prot. nr.25, 3.§)

Enerģijas patērētāju komitejas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" 11.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Enerģijas patērētāju komiteja (turpmāk tekstā - "Komiteja") ir konsultatīva institūcija, kas veic likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 147.nr.; 1996, 62.nr.) noteiktos uzdevumus.

2. Ministru kabinets izveido Komiteju saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un apstiprina Komitejas sastāvu, kā arī izdara tajā grozījumus.

3. Komiteja darbojas saskaņā ar likumiem, šo nolikumu, Energoapgādes regulēšanas padomes (turpmāk tekstā - "Padome") lēmumiem un citiem tiesību aktiem.

4. Komitejas darbam nepieciešamos materiāltehniskos un finansiālos līdzekļus nodrošina Ekonomikas ministrija atbilstoši tai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

II. Komitejas uzdevumi un tiesības

5. Komitejai ir šādi uzdevumi:

5.1. nodrošināt visu enerģijas patērētāju grupu interešu aizsardzību energoapgādē un energoapgādes regulēšanā;

5.2. sniegt informāciju un ziņojumus Padomei par situāciju energoapgādes uzņēmumos, ja tā skar enerģijas patērētāju intereses;

5.3. sadarboties ar enerģijas patērētāju interešu aizsardzības sabiedriskajām organizācijām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.), likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 108.nr.; 1995, 61.nr.) un likumu "Par arodbiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.);

5.4. izskatīt enerģijas patērētāju sūdzības un priekšlikumus;

5.5. apkopot informāciju par situāciju energoapgādē un par jautājumiem un problēmām, kas skar enerģijas patērētāju intereses;

5.6. sniegt informāciju enerģijas patērētājiem par Komitejas darbību enerģijas patērētāju interešu aizsardzībai.

6. Komiteja ir tiesīga:

6.1. pieprasīt un netraucēti saņemt no energoapgādes uzņēmumiem un Licenču biroja attiecīgu informāciju atbilstoši Padomes pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem normatīviem un apstiprinātajām metodikām;

6.2. piedalīties pārbaudēs, kas saistītas ar energoapgādes uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti, līgumsaistību un apstiprināto tarifu ievērošanu atbilstoši Padomes pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem normatīviem un apstiprinātajām metodikām;

6.3. veidot darba grupas un iekļaut to sastāvā neatkarīgus ekspertus, lai izvērtētu problēmas, kas skar enerģijas patērētāju intereses;

6.4. iesniegt Padomei priekšlikumus par energoapgādes uzlabošanu, normatīvu un tarifu aprēķināšanas metodikas pilnveidošanu, apstiprināto tarifu pārskatīšanu un, ja attiecīgais priekšlikums noraidīts, saņemt motivētu atteikumu;

6.5. rīkot enerģijas patērētāju aptaujas, lai noskaidrotu viņu viedokli par energoapgādes uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti;

6.6. ar televīzijas, radio, preses un citu sabiedrības informācijas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par enerģijas patērētāju tiesību un interešu pārkāpumiem, kā arī par enerģijas patērētāju aptauju rezultātiem.

III. Komitejas priekšsēdētājs

7. Komitejas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no Komitejas locekļu vidus ievēlē Komitejas locekļi.

8. Komitejas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Padomes loceklis. Viņš ir tiesīgs pieaicināt divus Komitejas locekļus darbam Padomē bez balsstiesībām.

9. Komitejas priekšsēdētājs savas kompetences ietvaros pārstāv Komiteju, kā arī enerģijas patērētāju intereses Padomē, valsts un pašvaldību iestādēs un energoapgādes uzņēmumos.

IV. Pārejas jautājumi

10. Komiteja šī nolikuma 6.1. un 6.2.apakšpunktā paredzēto tiesību realizēšanu uzsāk pēc tam, kad izveidota Padome un darbību uzsācis Licenču birojs.

11. Līdz Padomes attiecīgo lēmumu pieņemšanai, normatīvu noteikšanai un metodiku apstiprināšanai Komiteja savu darbību veic atbilstoši spēkā esošajiem energoapgādi reglamentējošiem normatīviem un metodikām.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 

15.05.1996