Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(1) Ar nodokli apliekamā persona (turpmāk arī - apliekamā persona) ir fiziskā vai juridiskā persona un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji, kas veic šā likuma 2.panta otrajā daļā minētos darījumus un ir reģistrēti vai tiem vajadzēja reģistrēties šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Apliekamā persona ir arī budžeta institūcija, ja tā veic preču piegādes un sniedz pakalpojumus citām personām.

(3) Ja fizisko vai juridisko personu un šādu personu ar līgumu vai norunu saistīto grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu, tām ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām.

(4) Zemnieku saimniecībām ir tiesības nereģistrēties šajā pantā noteiktajā kārtībā kā apliekamām personām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas piegāžu un pašpatēriņa vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir vismaz 90 procentu no zemnieku saimniecību kopējo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu vērtības;

2) kopējā ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir mazāka par 30 000 latu;

3) tās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz lūgumu nereģistrēties kā apliekamās personas.

(5) Ja fizisko vai juridisko personu un šādu personu ar līgumu vai norunu saistīto grupu vai to pārstāvju veikto ar nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nesasniedz šā panta trešajā daļā noteikto summu, tām ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(6) Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem ir apliekamām personām.

(7) Persona, kas reģistrējusies saskaņā ar šā panta trešo un piekto daļu, iegūst tiesības uz tiem priekšnodokļa atskaitījumiem, kurus tā samaksājusi pēc tam, kad persona reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona.

(8) Apliekamā persona var griezties Valsts ieņēmumu dienestā ar iesniegumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra ne agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Šādām apliekamām personām pamatlīdzekļu atlikusī vērtība, kā arī atlikumā esošo preču materiālās vērtības, par kurām ir nomaksāts un no budžeta atmaksāts priekšnodoklis, tiek uzskaitītas un par tām no budžeta izmaksātais priekšnodoklis jāiemaksā atpakaļ budžetā. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības lemt par personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja notikusi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācija vai reorganizācija.

(9) Ievedot preces iekšzemē, pievienotās vērtības nodokli uz robežas maksā gan apliekamā persona, gan jebkura cita persona, kas ieved preces.

(10) Ja ārvalstu fiziskā vai juridiskā persona iekšzemē sniedz šā likuma 4.pantā minētos pakalpojumus, tai ir jāreģistrējas kā apliekamai personai, jāaprēķina un jānomaksā nodoklis budžetā šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja Latvijas fiziskā vai juridiskā persona izmanto nereģistrētas ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas ar nodokli apliekamus pakalpojumus, nodokli maksā starpnieks, kurš nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu iekšzemē, vai, ja tāda nav, - pakalpojuma saņēmējs."

2. 4.pantā:

papildināt pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja pakalpojumu sniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta ar nodokli apliekamā persona, šā panta septītās daļas 1.-5.punktā minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir tās personas juridiskā adrese vai dzīvesvieta, kura ir pakalpojumu saņēmēja.";

uzskatīt līdzšinējo astoto daļu par devīto daļu.

3. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26) pasta pakalpojumus, ko sniedz valsts iestāde "Latvijas pasts" saskaņā ar Pasta likumu."

4. Aizstāt 7. panta pirmās daļas 8. punktā vārdus "un viņu nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar viņiem, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

5. 9.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par piegādātām cukurbietēm taksācijas periods tiek noteikts atbilstoši likuma "Par cukuru" 6.pantā paredzētajiem norēķinu termiņiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

6. Izteikt 10.panta sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Fiziskās un juridiskās personas, kas ražo lauksaimniecības produkciju un nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas (šā panta septītajā, astotajā un devītajā daļā - zemnieku saimniecības), nododot pašu ražoto produkciju apliekamām personām - lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem vai kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī iepirkumam valsts rezervei un uzrādot Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, saņem no lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmuma, kooperatīvās sabiedrības vai valsts rezerves iepircēja samaksu, kurā ietverta arī šā panta septītajā daļā noteiktajā apmērā kompensācija par nodokli, kas samaksāts, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus ražošanas vajadzībām. Šīs daļas noteikumi attiecas arī uz lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām, ja tās:

1) nav apliekamās personas;

2) saņemto kompensāciju izmaksā zemnieku saimniecībām.

(7) Šā panta sestajā daļā minētā kompensācija zemnieku saimniecībām tiek noteikta 12 procentu apmērā no piegādātās produkcijas vērtības. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums, kooperatīvā sabiedrība vai valsts rezerves iepircējs savā nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu valsts budžetā maksājamo nodokļa summu drīkst samazināt par šajā daļā noteikto kompensācijas lielumu. Šo uzņēmumu pienākums ir veikt zemnieku saimniecību uzskaiti un, taksācijas gadam beidzoties, sniegt ziņas par nodoto produkciju Valsts ieņēmumu dienesta iestādei, kura izsniegusi šā panta devītajā daļā noteikto izziņu.

(8) Ja lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums, kooperatīvā sabiedrība vai valsts rezerves iepircējs iepērk produkciju no zemnieku saimniecībām par vērtību (bez nodokļa kompensācijas), kas ir augstāka vai zemāka par to piegādes vērtību, par kādu tiek iepirkta analoga produkcija no apliekamām personām, tas zaudē tiesības uz šā panta septītajā daļā noteikto atvieglojumu."

Pārejas noteikums

Zemnieku saimniecības, kas ir reģistrētas kā apliekamās personas un kam saskaņā ar šā likuma noteikumiem ir izvēles tiesības reģistrēties kā apliekamām personām, tiek izslēgtas no apliekamo personu reģistra pēc to rakstveida iesnieguma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Likums stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūliju.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 25.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 10.maijā

01.07.1996