Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 18. jūlija noteikumus Nr. 237 "Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi nr. 113

(prot. nr.20, 6.§) Rīgā 1996.gada 9.aprīlī

Noteikumi par azartspēļu iekārtu marķēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par izlozēm
un azartspēlēm
" 13.pantu

I. Noteikumos lietotie termini

Azartspēļu iekārtas - spēļu automāti, kas saskaņā ar Civillikumu un likumu "Par izlozēm un azartspēlēm" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 76.nr.; 1995, 156.nr.) klasificējami kā azartspēļu automāti, kā arī ruletes galdi, kāršu spēles un kauliņu spēles galdi.

Azartspēļu iekārtas marķējuma zīme - īpaša numurēta zīme, kas apliecina, ka azartspēļu iekārta ir reģistrēta valsts pilnvarotā institūcijā.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas un azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju (turpmāk tekstā - "marķējuma zīmes") piešķiršanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri tiesību aktos noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju (licenci) izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Latvijas Republikā un ekspluatē azartspēļu iekārtas.

3. Azartspēļu iekārtas ekspluatācija bez marķējuma zīmes ir aizliegta.

4. Azartspēļu iekārtas pārbauda un marķējuma zīmes izsniedz, kā arī uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas izgatavo marķējuma zīmes, nosaka Finansu ministrija.

5. Lai saņemtu marķējuma zīmes, Finansu ministrijā jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. pieteikums azartspēļu iekārtu marķēšanai (turpmāk tekstā - "pieteikums"), kurā par katru azartspēļu iekārtu norādīti šādi rādītāji:

5.1.1. azartspēļu iekārtas veids;

5.1.2. modeļa nosaukums;

5.1.3. sērijas numurs;

5.1.4. izgatavošanas gads;

5.1.5. izgatavotāja nosaukums un adrese;

5.2. Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināts pārskats par iepriekšējā ceturksnī samaksāto azartspēļu nodokli;

5.3. azartspēļu iekārtas tehniskās pases kopija, kurā norādīti:

5.3.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētie rādītāji;

5.3.2. azartspēļu iekārtas tehniskie rādītāji;

5.3.3. izgatavotāja apliecinājums, ka azartspēļu iekārta ir lietošanai droša un nevar nodarīt kaitējumu cilvēkiem un apkārtējai videi;

5.4. azartspēļu iekārtas īpašnieka apliecinājums tam, ka ikvienā azartspēļu automātā:

5.4.1. ir trīs darbojošās skaitītāju sistēmas - divas elektroniskās (operatīvā un pastāvīgā) un viena mehāniskā (pastāvīgā) sistēma;

5.4.2. katrā no minētajām sistēmām ir vismaz divi skaitītāji, kas kontrolē azartspēļu automātā fiksējamos iegūtos kredītpunktus un zaudētos kredītpunktus;

5.4.3. elektroniskā skaitītāju sistēma ir nodrošināta ar neatkarīgu barošanas avotu gadījumam, ja tehniskas kļūmes dēļ sistēma pārstātu darboties;

5.5. azartspēļu iekārtas īpašnieka apliecinājums tam, ka azartspēļu iekārtās lietošanā esošās spēļu programmas ir likumīgi izgatavotas (autorapliecība) vai apliecinājums tam, ka uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir legālas tiesības izmantot šo programmu;

5.6. azartspēļu automātos esošo mehānisko skaitītāju rādījumi, kas fiksēti pieteikuma iesniegšanas dienā.

6. Pieteikumu izskata 30 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Izlases kārtībā uz vietas pārbauda azartspēļu iekārtas un to dokumentācijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām un apliecinājumiem.

7. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai un tās nav iegūtas arī azartspēļu iekārtu pārbaudē uz vietas, Finansu ministrija desmit dienu laikā pieprasa nepieciešamās ziņas vai dokumentus. Laiks no paziņojuma nosūtīšanas dienas līdz nepieciešamo ziņu vai dokumentu saņemšanas dienai netiek ieskaitīts pieteikuma izskatīšanas termiņā. Ja 20 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas pieteicējs nav iesniedzis pieprasītās ziņas vai dokumentus, pieteikumu bez izskatīšanas nosūta pieteicējam.

8. Azartspēļu iekārtu pārbaudes kārtību nosaka Valsts ieņēmumu dienesta un Iekšlietu ministrijas apstiprināti norādījumi.

9. Par katru marķējuma zīmi noteikta samaksa - 5 lati, kura uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāieskaita Finansu ministrijas norēķinu kontā Valsts kases norēķinu centrā.

10. Marķējuma zīmi tās saņēmējam izsniedz tikai pēc tam, kad uzrādīta kvīts, kas apliecina, ka samaksa par marķējuma zīmes izsniegšanu ir iemaksāta šo noteikumu 9.punktā norādītajā norēķinu kontā.

11. Marķējuma zīmi piešķir uz kalendāra gada vienu ceturksni, un tā ir derīga 15 dienas pēc attiecīgā ceturkšņa beigām. Lai iepriekš marķētai azartspēļu iekārtai tiktu piešķirta marķējuma zīme uz nākamo ceturksni, Finansu ministrijā jāiesniedz šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā informācija un Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināts pārskats par iepriekšējā ceturksnī samaksāto azartspēļu nodokli.

12. Finansu ministrija informē Valsts ieņēmumu dienestu un Iekšlietu ministriju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem piešķirtas marķējuma zīmes, norādot katras azartspēļu iekārtas veidu, modeļa nosaukumu, sērijas numuru un attiecīgās marķējuma zīmes kārtas numuru.

13. Marķējuma zīmi piestiprina redzamā vietā pie azartspēļu iekārtas.

14. Bojāta marķējuma zīme nav derīga un tiek anulēta. Šādā gadījumā azartspēļu iekārtas īpašniekam, uzaicinot Valsts ieņēmumu dienesta vai Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta Ekonomikas policijas (turpmāk tekstā -"Ekonomikas policija") pārstāvi, jāsastāda akts un kopā ar pieprasījumu par jaunas marķējuma zīmes iegādi jāiesniedz Finansu ministrijā.

15. Aizliegts azartspēļu iekārtu nodot citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) īpašumā, ja azartspēles organizētājs par to nav paziņojis Finansu ministrijai, norādot tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, juridisko adresi un marķējuma zīmes kārtas numuru, kurš turpmāk ekspluatēs attiecīgo azartspēļu iekārtu. Finansu ministrija anulē ierakstu reģistrā par marķējuma zīmes piešķiršanu. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas turpmāk ekspluatēs attiecīgo azartspēļu iekārtu, jāiesniedz pieteikums jaunas marķējuma zīmes saņemšanai.

16. Ja azartspēles organizētājs beidz ekspluatēt kādu azartspēļu iekārtu, viņš par to paziņo Finansu ministrijai, kura anulē ierakstu reģistrā par marķējuma zīmes piešķiršanu.

17. Šo noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienesta iestādes likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 105.nr.; 1995, 159., 170.nr.) noteiktajā kārtībā un Ekonomikas policija - likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 49., 73., 131., 144.nr.; 1995, 176.nr.) noteiktajā kārtībā.

18. Saskaņā ar noslēgto līgumu Finansu ministrija mēneša laikā pēc kalendāra gada beigām no šo noteikumu 9.punktā minētajā kontā saņemtajiem līdzekļiem veic norēķinus ar marķējuma zīmju izgatavotāju uzņēmumu. Ja pēc tam, kad veikts norēķins ar marķējuma zīmju izgatavotāju uzņēmumu, minētajā kontā ir naudas līdzekļu atlikums, tas ieskaitāms valsts budžetā.

III. Pārejas jautājumi

19. Azartspēļu iekārtu marķēšana tiek veikta divās kārtās:

19.1. pirmā kārta sākas 1996.gada 1.maijā. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši speciālu atļauju (licenci) izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai 1996.gadā un ekspluatē azartspēļu iekārtas, piešķir marķējuma zīmes kā apliecinājumu, ka par marķētajām azartspēļu iekārtām samaksāts azartspēļu nodoklis par iepriekšējo ceturksni;

19.2. otrā kārta sākas 1997.gada 1.janvārī. Licencētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) marķējuma zīmes piešķir, ja ir samaksāts azartspēļu nodoklis un ievērotas šo noteikumu 5.3. - 5.6.apakšpunktā izvirzītās prasības.

20. Noteikumi stājas spēkā ar 1996.gada 1.maiju, izņemot šo noteikumu 5.3. - 5.6.apakšpunktu, kas stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

01.05.1996