Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.11.2018. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Rīgas Ekonomikas augstskolu
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Rīgas Ekonomikas augstskola — STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA (turpmāk — Augstskola) — ir izveidota saskaņā ar līgumu, ko 1993. gada 30. jūnijā noslēdza Latvijas Republikas valdība — Latvijas Republikas Izglītības ministrijas personā un Stokholmas Ekonomikas skola — Zviedrijas valdības pilnvarojumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

2. pants. (1) Rīgas Ekonomikas augstskolas dibinātāji ir Latvijas valsts — Izglītības un zinātnes ministrijas personā un atbilstoši Zviedrijas likumiem funkcionējošā Stokholmas Ekonomikas skola — Zviedrijas valdības pilnvarojumā.

(2) Augstskolas vienīgais dalībnieks ir Rīgas Ekonomikas augstskolas — Stockholm School of Economics in Riga nodibinājums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018. Sk. pārejas noteikumu 2.punktu)

3. pants. (1) Augstskola ir komercsabiedrība, kas reģistrēta komercreģistrā.

(2) Augstskola atrodas Latvijā un ir juridiskā persona. Augstskolai ir savs karogs un ģerbonis. Tās atklāšanas diena — 8. novembris — ir Augstskolas svinamā diena.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

4. pants. Augstskola ir augstākā mācību iestāde, kas sniedz akadēmisko izglītību, darbojas ekonomikas zinātnē un kalpo Latvijas tautas interesēm.

5. pants. (1) Augstskola ir autonoma mācību iestāde ar pašpārvaldes tiesībām. Tās pašpārvalde pamatojas uz personāla tiesībām un iespējām piedalīties akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadīšanā un pārvaldē.

(2) Augstskola darbojas saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu, citiem Latvijas Republikas likumiem, augstskolu starptautiskajām darbības normām, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kā arī saskaņā ar saviem statūtiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

6. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

II nodaļa. Augstskolas darbības mērķis, uzdevumi un pamatprincipi

7. pants. Augstskolas darbības mērķis ir dot studentiem akadēmisko izglītību un profesionālo sagatavotību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo potenciālu un veicinātu tā attīstību.

8. pants. Augstskolas uzdevums ir gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus Latvijas un arī Baltijas zinātnei, tautsaimniecībai un valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās izmantot sabiedrības interesēs, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus ekonomikas zinātnēs, kā arī sagatavot skolotājus un zinātniskos darbiniekus, veikt speciālistu kvalifikācijas celšanu un pārkvalificēšanu. Augstskola piedāvā sabiedrībai iegūtās zinātniskās atziņas un pētījumu rezultātus.

9. pants. Augstskolas studiju programmas paredz bakalaura un maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu, kā arī zinātniskās pētniecības darba veikšanu un zinātniskā grāda iegūšanu. Profesionālās programmas paredz profesionālo sagatavošanu un atbilstošas kvalifikācijas apstiprināšanu. Akadēmisko grādu, profesionālās kvalifikācijas un zinātniskā grāda iegūšana ir Augstskolas studiju un pētniecības darba juridiski fiksētais (formālais) mērķis.

10. pants. Augstskolas darbības pamatprincipi ir:

1) izziņas un studiju, akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība; studiju priekšmetu un zinātniskā darba satura un metodes brīva izvēle, zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu paušana (publicēšana) bez cenzūras, ja tā neskar citu personu tiesības, nav pretrunā ar ētikas normām un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem;

2) studiju un zinātniskā darba nedalāmība;

3) studiju un zinātniskā darba atbilstība sabiedrības vajadzībām un prasībām, civilizācijas augstākajiem sasniegumiem un pasaules humanitārajām tradīcijām.

11. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

11.1 pants. Augstskola paredz tādu kārtību uzņemšanai studiju programmās, kāda nepieciešama, lai nodrošinātu Baltijas valstu un ārvalstu studentu uzņemšanu vienotā uzņemšanas procesā, patstāvīgi nosakot reflektantu reģistrācijas un konkursu norises vietu un laiku.

(25.10.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

III nodaļa. Augstskolas kompetence un darbības formas

(Nodaļa izslēgta ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

12. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

13. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

14. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

15. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

16. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

IV nodaļa. Augstskolas personāls

17. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

18. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

19. pants. (1) Studijas Augstskolā notiek angļu valodā. Augstskolā bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešamos darbus izstrādā un aizstāv un profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārto angļu valodā.

(2) (Izslēgta ar 17.06.2010. likumu)

(3) Augstskola piesaista vispārējo personālu un akadēmisko personālu no Latvijas un ārvalstīm.

(4) Augstskolas akadēmiskajos amatos ievēlētajam personālam nav piemērojamas normatīvajos aktos noteiktās prasības par valsts valodas zināšanu līmeni.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

20. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

21. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

22. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

23. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

24. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

V nodaļa. Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas

25.pants. Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas ir:

1) valde;

2) satversmes sapulce;

3) senāts;

4) rektors.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

26. pants. (1) Valde ir Augstskolas dibinātāju izveidota institūcija. Saskaņā ar Augstskolas statūtiem tās sastāvu, izveidošanas kārtību, kompetenci un darbību nosaka dalībnieki.

(2) (Izslēgta ar 17.06.2010. likumu)

(3) Valdes kompetencē ir:

1) izlemt konceptuālus Augstskolas darbības un attīstības jautājumus;

2) noteikt Augstskolas organizatorisko un pārvaldes struktūru;

3) ierosināt rektora amata kandidatūru ievēlēšanai satversmes sapulcē un rektora atcelšanu;

4) ierosināt ārkārtas satversmes sapulces sasaukšanu;

5) sadarbībā ar senātu lemt par akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem;

6) lemt par Augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;

7) noteikt Augstskolas personāla darba samaksu;

8) veikt citus tai uzliktos pienākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

26.1 pants. Pirms Augstskolas satversmes vai tās grozījumu pieņemšanas Augstskolas satversmes sapulce saskaņo Augstskolas satversmi vai tās grozījumus ar Augstskolas dalībnieku.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

27.pants. (1) Rektoru pēc Augstskolas valdes ierosinājuma ievēlē satversmes sapulce uz piecu gadu termiņu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

(2) Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru amatā apstiprina Ministru kabinets Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Rektoru var atcelt satversmes sapulce. Rektora atcelšanu satversmes sapulcei var ierosināt senāts, padomnieku konvents, ja tāds Augstskolā ir izveidots, vai valde. Rektoru no amata atceļ Ministru kabinets Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Augstskolas rektora amatā var ievēlēt ārvalsts pilsoni. Augstskolas rektoram jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 15.11.2018.)

28. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

29. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

30. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

VI nodaļa. Augstskolas studentu pašpārvalde

(Nodaļa izslēgta ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

31. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

32. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

VII nodaļa. Augstskolas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

33. pants. (1) Augstskolas īpašums var būt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(2) Augstskolas īpašumu tās dibināšanas brīdī veido Latvijas valsts ieguldījums nekustamā īpašuma veidā (ēka ar kadastra Nr.01005190010) Rīgā, Strēlnieku ielā 4a (turpmāk — valsts nekustamais īpašums) — 481 670 latu (7 083 930 Zviedrijas kronu) vērtībā, tas ir, 49 procenti no pamatkapitāla, un Zviedrijas valdības iedalītie naudas līdzekļi — 501 330 latu (7 373 070 Zviedrijas kronu) vērtībā, tas ir, 51 procents no pamatkapitāla.

(3) (Izslēgta ar 17.06.2010. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

33.1 pants. (1) Valsts Izglītības un zinātnes ministrijas personā tai piederošās Augstskolas kapitāla daļas (49 procenti no pamatkapitāla) nodod bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā, ja Latvijas Universitāte pieņēmusi lēmumu par šā īpašuma pieņemšanu.

(2) Nododot šā panta pirmajā daļā minētās valsts kapitāla daļas Latvijas Universitātes īpašumā, netiek piemēroti likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteikumi par atsavināšanu.

(3) Latvijas Universitāte likumā noteiktajā kārtībā izveido nodibinājumu, kura mērķis ir atbalstīt izglītības un pētniecības darbu un uzņemties atbildību par Augstskolas darbību un attīstību.

(4) Šā likuma 2.panta otrajā daļā noteiktie Augstskolas dalībnieki ir tiesīgi nodot sev piederošās Augstskolas kapitāla daļas šā panta trešajā daļā minētajam nodibinājumam, izdarot attiecīgus grozījumus Augstskolas reģistrācijas dokumentos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(5) Latvijas Universitāte tai piederošās Augstskolas kapitāla daļas (49 procenti no pamatkapitāla) nodod bez atlīdzības šā panta trešajā daļā minētajam nodibinājumam, ja nodibinājums pieņem Latvijas Universitātei piederošās kapitāla daļas savā īpašumā.

(6) Ja Latvijas Universitāte neveic šā panta trešajā un piektajā daļā minētās darbības likumā noteiktajos termiņos, Latvijas Universitātei īpašumā nodotās šā panta pirmajā daļā minētās valsts kapitāla daļas (49 procenti no pamatkapitāla) nododamas atpakaļ valstij Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

34.pants. Augstskolas pamatkapitālā ieguldīto valsts nekustamo īpašumu nevar atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

35.pants. Ja tiek izbeigta Augstskolas darbība, tās pamatkapitālā ieguldītais valsts nekustamais īpašums nododams Latvijas Universitātei. Ja Latvijas Universitāte minēto nekustamo īpašumu neizmanto savā satversmē noteikto izglītības un zinātnes funkciju veikšanai, tas bez atlīdzības nododams atpakaļ valstij.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

36. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

37. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

38. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

39. pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

Pārejas noteikumi

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2010.)

1. Līdz 2010.gada 30.augustam Augstskolas reģistrācijas dokumentos veicami un komercreģistram iesniedzami šā likuma 2.panta otrās daļas noteikumiem atbilstoši grozījumi, kā arī grozījumi par Augstskolas kā bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārveidošanu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

2. Šā likuma 2. panta otrā daļa ir spēkā no dienas, kad Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministrijas personā sev piederošās daļas šajā likumā noteiktajā kārtībā nodevusi Latvijas Universitātei.

3. Līdz 2010.gada 31.jūlijam Izglītības un zinātnes ministrija valstij piederošās Augstskolas kapitāla daļas nodod bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā ar nodošanas un pieņemšanas aktu.

4. Šā likuma 25.panta 2., 3. un 4.punktā minētās institūcijas Augstskola izveido līdz 2010.gada 30.novembrim.

5. Augstskolas satversme ir iesniedzama apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2011.gada 28.februārim.

6. Triju mēnešu laikā pēc Augstskolas satversmes apstiprināšanas Augstskola saskaņo tās izdotos normatīvos aktus (nolikumus, noteikumus, reglamentus u.c.) atbilstoši Augstskolas satversmei.

7. Šā likuma 33.1 panta trešajā daļā minēto nodibinājumu Latvijas Universitāte izveido ne vēlāk kā līdz 2010.gada 15.augustam.

Likums Saeimā pieņemts 1995. gada 5. oktobrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Rīgā 1995. gada 25. oktobrī
15.11.2018