Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.301

Rīgā 1995. gada 17. oktobrī (prot. Nr.55 4.§)
Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
“Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu” 14.panta 3.punktu
I. Noteikumos lietotie termini

Ekspeditors — uzņēmējs, kas nosūtītājam sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus (tālāk tekstā — “ekspedīcijas pakalpojumi”) uz nosūtītāja rēķina.

Subekspeditors — ekspeditors, kas sniedz ekspedīcijas pakalpojumus citam ekspeditoram.

Nosūtītājs — fiziska vai juridiska persona, kas ekspeditoram dod pasūtījumu veikt ekspedīcijas pakalpojumus un nodod kravu pārvadāšanai. Nosūtītājs un saņēmējs var būt viena un tā pati persona. Šādā gadījumā nosūtītājs papildus iegūst saņēmēja tiesības, pienākumus un atbildību.

Pārvadātājs — uzņēmējs, kas uzņemas pārvadājuma saistību.

Saņēmējs — fiziska vai juridiska persona, kurai galapunktā izsniedzama krava.

Krava — pārvadāšanai paredzēta lieta.

Transporta process — ekspeditora un pārvadātāja veicamo operāciju kopums no brīža, kad krava pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad tā nodota saņēmējam.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka ekspeditora tiesisko statusu, viņa darbības veidus un kārtību, kādā atļauts veikt ekspedīcijas pakalpojumus.

2. Tiesiskās attiecības, kas veidojas, veicot ekspedīcijas pakalpojumus, nosaka šie noteikumi, citi tiesību akti, kā arī Latvijai saistoši starptautiskie līgumi.

3. Ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzēts citādi, nekā noteikts šajos noteikumos, attiecīgajos gadījumos tiek piemēroti starptautisko līgumu noteikumi.

4. Ekspeditors saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar nosūtītāju, pārvadātāju un citām personām, kuras iesaistītas transporta procesā, sniedz nosūtītājam ekspedīcijas pakalpojumus, kas saistīti ar kravas nogādi, izmantojot vienu vai vairākus transporta veidus, un transporta procesa vadīšanu (kravas uzglabāšana, pārkraušana, iekraušana, apdrošināšana, sīkkravas partiju grupēšana, maksājumu operāciju veikšana, muitas formalitāšu kārtošana, aktu pieprasīšana, ja pārvadājumos konstatēti pārkāpumi, piedalīšanās aktu sastādīšanā nosūtītāja vai saņēmēja uzdevumā, kā arī pretenziju un prasību iesniegšana nosūtītāja vārdā).

5. Ekspeditors uzskatāms par pārvadātāju, ja krava tiek pārvadāta ar transportlīdzekli, kas atrodas viņa īpašumā vai likumīgā valdījumā. Šādā gadījumā ekspeditors papildus iegūst pārvadātāja tiesības, pienākumus un atbildību.

6. Pārvadātāja saistības ekspeditoram rodas šādos gadījumos:

6.1. ja viņš ekspedīcijas līgumā tieši uzņemas veikt kravu pārvadājumu un ar to saistītos ekspedīcijas pakalpojumus;

6.2. ja kravas pavaddokumentā par pārvadātāju norādīts ekspeditors.

7. Lai veiktu ekspedīcijas pakalpojumus, ekspeditoram nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz Satiksmes ministrijas apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji. Sertifikāta izsniegšanas kārtību nosaka Satiksmes ministrija.

Sertifikāta izsniegšana netiek aplikta ar valsts nodevu.

III. Ekspedīcijas līgums

8. Ekspedīcijas līgumā ekspeditors apņemas pēc nosūtītāja pasūtījuma organizēt kravas nogādi un sniegt citus ar transporta procesu saistītus pakalpojumus, bet nosūtītājs apņemas samaksāt norunāto maksu.

9. Nosūtītājs pasūtījumu piesaka mutvārdos vai rakstiski. Pasūtījumu ar akcīzes nodokli apliekamo preču vai bīstamo kravu pārvadāšanai atļauts pieteikt tikai rakstiski.

10. Pasūtījumā jāsniedz visas ziņas, kas nepieciešamas tā izpildei, ieskaitot informāciju par kravu, kura pārvadājama un uzglabājama pēc īpašiem noteikumiem un kurai nepieciešams speciāls aprīkojums vai apkalpošana.

Ja krava, kas var radīt zaudējumus citām precēm, dzīvniekiem vai personām un kas ātri bojājas, ir nodota pārvadāšanai bez attiecīga brīdinājuma, nosūtītājs ir atbildīgs par radītajiem zaudējumiem.

11. Ekspeditora pienākumos neietilpst pārbaudīt kravas vai konteineru saturu, svaru, izmērus un vērtību, bet, ja ekspeditoram ir radušās neskaidrības, viņš kopīgi ar nosūtītāju tās nekavējoties noskaidro, ja līgumā nav paredzēts citādi.

12. Kravas atrašanos ekspeditora faktiskajā valdījumā apstiprina kravas pavaddokumenti, kas noteikti attiecīgos transporta veidu reglamentējošos tiesību aktos.

13. Ekspeditors nav atbildīgs par ekspedīcijai pieņemtās kravas saturu, ja līgumā nav noteikts citādi.

14. Par kravas iekraušanu sākumpunktā ir atbildīgs nosūtītājs, bet par izkraušanu galapunktā — saņēmējs, ja līgumā nav noteikts citādi.

15. Ekspeditors kravu apdrošina tikai pēc nosūtītāja rakstiska pasūtījuma uz nosūtītāja rēķina vai ja tas ir noteikts ekspedīcijas līgumā.

16. Nosūtītājam ir pienākums atlīdzināt ekspeditoram ar kravas apdrošināšanu saistītos izdevumus.

17. Ja saņēmējs piegādāto kravu nesaņem vai krava pārvadāšanas laikā tiek aizturēta no ekspeditora neatkarīgu iemeslu dēļ, to novieto glabāšanā uz nosūtītāja rēķina un par to ir atbildīgs nosūtītājs. Ekspeditoram nekavējoties par to jāinformē nosūtītājs un pārvadājuma apdrošinātājs, ja apdrošināšanu veicis ekspeditors.

18. Ja saņēmējs nogādāto kravu nav pieņēmis 60 dienu laikā (par iekšzemes pārvadājumiem) vai 90 dienu laikā (par pārvadājumiem ārpus Latvijas), skaitot no dienas, kad saņēmējs tika informēts par kravas piegādi, ekspeditors iegūst šo noteikumu 25.punktā minētās tiesības.

19. Ja nosūtītājs ekspedīcijas pakalpojumu izpildes laikā nav pienācīgi izpildījis ekspedīcijas līgumā un tiesību aktos paredzētos pienākumus, viņš atlīdzina radušos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu, ja puses par tādu ir vienojušās.

20. Nosūtītājs ir atbildīgs arī par zaudējumiem, kas radušies šādos gadījumos:

20.1. ja kravas iesaiņojums neatbilst pārvadājamās kravas īpašībām;

20.2. ja informācija par kravu, kas pārvadājama pēc īpašiem noteikumiem, ir nepareiza, neprecīza vai nepietiekama;

20.3. ja kravas pavaddokumenti noformēti nepilnīgi vai nepareizi.

21. Ja ekspeditors ekspedīcijas pakalpojumu izpildes laikā nav pienācīgi izpildījis ekspedīcijas līgumā un tiesību aktos paredzētos pienākumus, viņš atlīdzina radušos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu, ja puses par tādu ir vienojušās.

22. Ja ekspeditors pasūtījuma izpildē ir nodarbinājis subekspeditoru, viņam ir jārealizē ekspeditora tiesības. Ekspeditora prasījumi un tiesības kravu aizturēt un pārdot pāriet subekspeditoram, ja viņš apmierina ekspeditora prasījumus par līguma izpildes izdevumiem un samaksu.

23. Ja subekspeditora vainas dēļ radušies zaudējumi, par tiem ir atbildīgs ekspeditors. Pēc zaudējumu atlīdzināšanas ekspeditors var celt regresa prasību pret subekspeditoru.

24. Ja nosūtītājs nav samaksājis par ekspeditora sniegtajiem pakalpo jumiem 60 dienu laikā (par iekšzemes pārvadājumiem) vai 90 dienu laikā (par pārvadājumiem ārpus Latvijas), skaitot no dienas, kad pasūtījumu vajadzēja izpildīt, ekspeditoram ir tiesības pārdot kravu, kas viņam nodota ekspedīcijai.

25. Ekspeditoram ir tiesības aizturēt un pārdot viņa faktiskajā valdījumā nodotās kravas par cenu, kāda atbilst noteiktajiem apstākļiem, un tādā apjomā, lai iegūtie līdzekļi atbilstu samaksai par ekspedīcijas pakalpojumu veikšanu, atlīdzībai par izdevumiem un izmaksām, kas saistītas ar ekspedīcijas pakalpojumiem, kā arī avansiem, ko ekspeditors izsniedz citām personām līguma izpildei.

26. Norēķinus par ekspedīcijas pakalpojumiem kārto nosūtītājs, pamatojoties uz ekspeditora iesniegtajiem rēķiniem. Rēķinu par ekspedīcijas pakalpojumu veikšanu iesniedz un samaksā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ja līgumā nav paredzēts citādi.

27. Ja ekspeditors iesniedz attiecīgus pierādījumus, nosūtītājam jāatlīdzina arī citi transporta procesā radušies izdevumi, kas saistīti:

27.1. ar muitas un citu maksājumu palielināšanos;

27.2. ar dīkstāvi no ekspeditora neatkarīgu iemeslu dēļ;

27.3. ar nepilnīgi vai nepareizi noformētiem kravas dokumentiem;

27.4. ar zaudējumu atgūšanu saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

28. Ja nosūtītājs devis ekspeditoram norādījumus iekasēt no saņēmēja vai citas personas maksājumus par kravas nogādi, muitas un citiem pakalpojumiem, bet attiecīgā persona atsakās veikt minētos maksājumus, par to ir atbildīgs nosūtītājs.

29. Ekspeditoram, veicot norēķinus ar nosūtītāju, nav jāsedz zaudējumi, kas saistīti ar valūtas kursa maiņu.

30. Noilguma termiņš prasījumiem pret ekspeditoru par kravas nozaudēšanu, zudumu vai bojājumu, kā arī kravas nogādes nokavējumu ir viens gads.

Visiem pārējiem prasījumiem noilguma termiņš ir trīs gadi.

31. Noilgums prasījumiem par kravas bojājumu vai zudumu sākas ar nākamo dienu pēc kravas nogādes, bet par kravas nozaudēšanu vai nogādes nokavējumu — ar nākamo dienu pēc tam, kad kravas nogāde bija paredzēta.

IV. Pārejas jautājumi

32. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1996.gada 1.maiju.

Ministru prezidents M.Gailis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Gūtmanis
01.05.1996