Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32./33./34.nr.; 1993, 8./9., 18./19.nr.; Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Privatizācijai lauku apvidos ir pakļauta zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā bija fizisko personu īpašumā, valsts, pašvaldību un citu juridisko personu īpašumā, ja šī zeme līdz 1996.gada 1.novembrim piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā, rezervēta uz termiņpieprasījuma pamata vai piešķirta pastāvīgā lietošanā kā līdzvērtīga zeme bijušā zemes īpašuma vietā."

2. 5.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Pilsoņi" ar vārdu "Personas";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja zemes īpašuma tiesības līdz 1940.gada 21.jūlijam nebija nostiprinātas zemesgrāmatā, īpašuma tiesības uz noslēgtā zemes atsavināšanas līguma, nomas - izpirkuma vai izpirkuma līguma pamata atzīst tiesa, pārbaudot šo darījumu likumību un - zemes izpirkšanas gadījumā - konstatējot pirkuma maksas daļēju vai pilnīgu iemaksu.

Bijušie zemes īpašnieki un viņu mantinieki ir atbrīvojami no valsts nodevas, ja viņu īpašuma tiesības ir atzītas ar tiesas nolēmumu."

3. 6.panta septītajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "pašreizējais zemes lietotājs" ar vārdiem "iepriekšminētais radinieks";

izteikt ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Iepriekšminētā kārtība attiecas arī uz gadījumiem, kad zemes reformas gaitā īpašnieka mantinieks, kas pieprasījis vai saņēmis zemi lietošanā, atsakās no tās par labu kādam savam radiniekam (iespējamam mantiniekam)."

4. Papildināt 7.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "līdz pieciem gadiem" ar vārdiem "atbilstoši mērķim, kādam šī zeme tika piešķirta lietošanā".

5. Izslēgt 11.panta nosaukumā vārdu "Maksimālā".

6. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Tiesības dzēst zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu - 28 latus par sertifikātu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir:

1) bijušajiem zemes īpašniekiem, kuri līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju vai zemi un šo zemi nav varējuši saņemt likumā noteikto ierobežojumu dēļ;

2) bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekiem, kuri līdz 1991.gada 20.jūnijam ir pieprasījuši zemi un nav varējuši to saņemt likumā noteikto ierobežojumu dēļ (ierakstīti neapmierināto zemes pieprasītāju reģistrā);

3) bijušo zemes īpašnieku - politiski represēto personu pirmās šķiras mantiniekiem, ja viņi ir politiski represētie un līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju."

7. Izteikt 13.panta tekstu šādā redakcijā:

"Zemes komisija izskata bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieku pieprasījumu kompensācijas saņemšanai un zemes īpašuma vai mantošanas tiesības apliecinošos dokumentus, kā arī Valsts zemes dienesta aprēķināto kompensāciju, pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un tās apmēru un paziņo par to kompensācijas pieprasītājam.

Ja kompensācijas pieprasītājs ar šo lēmumu nav apmierināts, viņš var to pārsūdzēt pagasta padomē, bet pagasta padomes lēmumu - tiesā."

8. Izteikt 20. panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, iesniedzami attiecīgajai pagasta padomei ne vēlāk kā līdz 1996.gada 1.jūnijam."

9. Izteikt 21.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Pagasta zemes komisija izskata zemes īpašuma pieprasījumus un pieņem lēmumu par bijušā zemes īpašnieka zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, vai arī par atteikumu.

Pagasta zemes komisijas lēmumu par atteikumu atjaunot bijušā zemes īpašnieka zemes īpašuma tiesības, kā arī par atteikumu piešķirt zemi tās pieprasītājam īpašumā var pārsūdzēt pagasta padomē, bet pagasta padomes lēmumu - tiesā.

Ja pagasta zemes komisija sešu mēnešu laikā no brīža, kad iesniegti šā likuma 20.panta trešajā daļā paredzētie dokumenti, nav izskatījusi bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieku pieprasījumu atjaunot īpašuma tiesības uz zemi, pretendentiem ir tiesības prasīt īpašuma tiesību atjaunošanu tiesas ceļā."

10. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu jānorāda:

1) uz kādu zemi un kādā apjomā tiek atjaunotas īpašuma tiesības;

2) uz kādu zemes platību un uz kādu termiņu tiek noteikti zemes lietošanas ierobežojumi;

3) par kādu zemes platību pienākas kompensācija un kāds ir tās apmērs."

11. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23. pants. Zemes īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti

Zemes īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir zemesgrāmatu akts, kuru izdod Zemesgrāmatu nodaļa, pamatojoties uz pagasta zemes komisijas vai pārsūdzības kārtībā pieņemto pagasta padomes, rajona zemes komisijas, Centrālās zemes komisijas vai tiesas nolēmumu, Valsts zemes dienesta rajona nodaļas kadastra reģistru un Latvijas Hipotēku un zemes bankas līgumu ar zemes īpašnieku par zemes izpirkšanu."

12. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības uz privatizācijas gaitā pārdodamo zemes īpašumu, ja šīs tiesības netiek izmantotas šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 31.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Zemi, uz kuru īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas uz valsts vai pašvaldības vārda, var pārdot tikai izsolē, izņemot gadījumus, kad uz šīs zemes atrodas fiziskajām vai juridiskajām personām piederošas ēkas un būves un šīs personas saskaņā ar šā likuma 10.pantu izmanto pirmpirkuma tiesības. Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki, ja viņi nav varējuši atgūt savu bijušo īpašumu vai tā vietā saņemt līdzvērtīgu zemi, par izsolē iegūto zemi maksā ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem, bet pārējie pretendenti līdz 1995.gada 31.decembrim - tikai ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem un pēc 1995.gada 31.decembra - ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem un naudu."

14. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Juridisko personu dāvinājumu un citu ar zemes īpašuma tiesībām saistītu darījumu izskatīšanas kārtība

Šā likuma 27., 28., 29., 30. un 32.pantā minētie noteikumi attiecināmi arī uz gadījumiem, kad juridiskās personas zemi iegūst īpašumā dāvinājuma vai maiņas rezultātā vai arī kā mantisko ieguldījumu, zemes īpašniekam iestājoties uzņēmējsabiedrībā.

Šādos gadījumos pirms zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā Centrālajā zemes komisijā jāiesniedz dāvinājuma vai maiņas līguma noraksts vai attiecīgās uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un ziņojums par mantisko ieguldījumu."

15. Papildināt 35. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Persona, kuras mantoto zemes īpašumu pārņēmis Valsts īpašuma fonds saskaņā ar šo pantu, saglabā zemes lietošanas tiesības. Pēc pilsonības iegūšanas šai personai ir pirmpirkuma tiesības uz šo zemi."

Pārejas noteikums

Līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim pieņemtie pagasta padomes lēmumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu ir spēkā un ir par pamatu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 5.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs

Rīgā 1995.gada 21.oktobrī

04.11.1995