Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"

Izdarīt likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta otro daļu pēc vārdiem "minēto uzņēmējdarbību" ar vārdiem "(ārvalstu ieguldītāju daļa šo uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā nedrīkst būt lielāka par 49 procentiem)".

2. Papildināt 6.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sistēmu, kurā izlozes vai azartspēles dalībniekiem tiek piedāvāts pirkt preces un kurā kopējā laimestu summa ir vienāda ar piedāvāto preču vērtību."

3. Papildināt 13.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācija atļauta tikai tādā gadījumā, ja veikta to sertifikācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

4. Papildināt 15.panta pirmo un otro teikumu pēc vārda "kāršu" ar vārdu "(kauliņu)".

5. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Spēļu automātu salons ir azartspēļu centrs, kurā uzstādīti vismaz desmit spēļu automāti."

6. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Ieeja azartspēļu namos ir atļauta tikai personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu."

7. 21. pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tās nodara morālu kaitējumu vai apdraud cilvēku veselību;";

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izlozes vai azartspēles organizēšanas noteikumi neatbilst valsts ekonomiskajām interesēm."

8. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozes un azartspēles tiek organizētas un izlozes biļetes vai spēles kartītes tiek izplatītas Latvijas Republikas teritorijā. Izlozes laimestus vai azartspēles rezultātus nosaka publiskas izlozes vai izspēles veidā.

Valsts mēroga izlozēs vai azartspēlēs izlozes biļešu vai spēles kartīšu vērtības kopsumma nedrīkst būt mazāka par 100 000 latu."

9. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Vietēja mēroga izlozēs un azartspēlēs laimesti un azartspēļu rezultāti tiek noteikti publiskas izlozes vai izspēles veidā, un tās ir organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vai azartspēles vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs."

10. Papildināt 24. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Izložu un azartspēļu organizētāji un rīkotāji ir atbildīgi par izložu un azartspēļu:

1) norises likumību;

2) nodokļa un nodevas, kā arī citu nodokļu un nodevu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) īstenošanā iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti.

Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas bez Finansu ministrijas atļaujas veic izložu un azartspēļu organizēšanu vai uzturēšanu, saucami pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi šā likuma 41.pantā minētajā speciālajā budžetā."

11. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

"26. pants. Izlozes vai azartspēles organizēšanas atļaujas saņemšanai Finansu ministrijā jāiesniedz:

1) pieteikums;

2) notariāli apstiprināts statūtu noraksts;

3) Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības noraksts;

4) Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par pilnīgu norēķināšanos ar budžetu par nodokļiem;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja apstiprinātas ziņas par izlozes vai azartspēles atbildīgo personu (izraksts no darba grāmatiņas, ziņas par sodāmību);

6) izlozes plāns vai azartspēles noteikumi;

7) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudīta gada pārskata noraksts, ziņojums un, ja tāds ir, revidenta atzinums kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, - ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic saimniecisko darbību;

8) bankas izziņa par apmaksātā pamatkapitāla (statūtu fonda) lielumu - ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) neveic saimniecisko darbību;

9) ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) šīs uzņēmējdarbības veikšanai noslēdzis aizņēmuma līgumu, - izziņa par aizņēmuma apmēru un paredzētajiem samaksas termiņiem.

Azartspēļu namu, kazino un totalizatora darbības licences saņemšanai Finansu ministrijā jāiesniedz tās policijas iestādes (pārvaldes, nodaļas) izdota atļauja vai iebildumi, kuras teritorijā paredzēts uzsākt minēto darbību.

Izlozes vai azartspēles organizēšanai un uzturēšanai pirms attiecīgā uzņēmējdarbības veida uzsākšanas ir jāsaņem Finansu ministrijas atļauja un tā jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā."

12. Papildināt likumu ar 26.1, 26.2, 26.3 un 26.4 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. Bingo un spēļu automātu azartspēļu organizēšanas atļaujas saņemšanai papildus šā likuma 26.pantā minētajam jāiesniedz šādas ziņas:

1) spēļu veidu apraksts;

2) spēļu automātu apraksts (tips, modifikācija, to ražotājs), izlaides datums;

3) spēļu automātu iespējamais izvietojums (pilsētā, rajonā, valstī);

4) likmes lielums;

5) laimestu procents no iemaksu kopsummas, to izmaksu garantijas;

6) maksimālā laimestu summa.

26.2 pants. Azartspēļu namu un kazino atvēršanas atļaujas saņemšanai papildus šā likuma 26. pantā minētajam jāiesniedz šādas ziņas:

1) spēļu automātu apraksts (tips, modifikācija, to ražotājs), izlaides datums;

2) spēļu galdu skaits, nosaukums, spēļu veidi;

3) maksimālā laimestu summa;

4) laimestu izmaksas garantijas;

5) ieejas maksa;

6) iekārtu izvietošanas adrese un pašvaldības atļauja to izvietošanai;

7) telpu īres (nomas) līguma noraksts.

26.3 pants. Totalizatora organizēšanas atļaujas saņemšanai papildus šā likuma 26. pantā minētajam jāiesniedz šādas ziņas:

1) totalizatora noteikumi;

2) totalizatora norises vieta;

3) totalizatora norises datums vai laika periods, kad notiek spēle;

4) dalības maksas likme;

5) spēles kartīšu veids, to izsniegšanas un savākšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu, un tā izmaksas vieta;

7) likmju kopsummas un laimestu proporcijas katrai izlozei (tirāžai) noteiktā laika periodā;

8) laimestu kategorijas un naudas sadalījums pa atsevišķām laimestu kategorijām.

Uz totalizatora kartītēm jābūt spēles organizētāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumam, adresei, kur var saņemt laimestu, kā arī spēles noteikumiem vai formulai.

26.4 pants. Finansu ministrija atļaujas izsniedz, ievērojot šo likumu, Ministru kabineta noteikumus un Finansu ministrijas apstiprinātu nolikumu par izložu un azartspēļu organizēšanas atļauju.

Izsniedzot atļauju, izvērtējami iespējamie izlozes vai azartspēles ienākumi un to sadalījums, kā arī ņemama vērā licences turētāja pieredze, zināšanas un materiālie līdzekļi.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Finansu ministrija desmit dienu laikā pieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumentus.

Laiks no paziņojuma nosūtīšanas dienas līdz vajadzīgo ziņu vai dokumentu saņemšanas dienai pieteikuma izskatīšanas termiņā netiek ieskaitīts.

Ja 20 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas pieteicējs nav iesniedzis pieprasītās ziņas vai dokumentus, pieteikums bez izskatīšanas tiek nosūtīts atpakaļ pieteicējam."

13. Papildināt 27. pantu pēc vārdiem "Iekšlietu ministriju" ar vārdiem "un Valsts ieņēmumu dienestu".

14. Izteikt 28. un 29. pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Uzņēmumu reģistrā iekļautie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var saņemt atļauju:

1) valsts mēroga izlozēm, ja šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 50 000 latu;

2) vietēja mēroga izlozēm, ja šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par pusi no Finansu ministrijai iesniegtajā izložu plānā paredzētās laimestu vērtības kopsummas;

3) azartspēlēm, ja šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 20 000 latu.

29. pants. Izsniedzot atļauju, Finansu ministrija apstiprina izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, kā arī izlozes vai azartspēles vadītāju, kas ir tieši atbildīgs par attiecīgās izlozes vai azartspēles norisi.

Atļauju izsniedz ne ilgāk kā uz desmit gadiem. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurai beidzies atļaujas derīguma termiņš, var pretendēt uz tās pagarinājumu. Dokumenti atļaujas pagarināšanai iesniedzami Finansu ministrijā tādā pašā kārtībā kā saņemot atļauju - ne vēlāk kā divus mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām. Jāpievieno pārskats par izložu un azartspēļu rīkošanu atļaujas derīguma laikā.

Ja atļaujas derīguma laikā organizētājs vēlas mainīt izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, viņam jāsaņem Finansu ministrijas atļauja un izlozes plāna vai azartspēles noteikumu apstiprinājums."

15. Izteikt 33. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Atļaujas izsniedzējs atsaka izsniegt atļauju:

1) ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbībā konstatēti likumu, Ministru kabineta noteikumu vai statūtu pārkāpumi;

2) ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) konstatēti parādi valsts vai pašvaldību budžetam;

3) ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iesniegtie dokumenti atļaujas saņemšanai (izlozes plāns, azartspēles noteikumi un citi dokumenti) neatbilst šā likuma prasībām vai valsts ekonomiskajām interesēm."

16. Papildināt 35.pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība kļuvusi nerentabla;

7) pārkāpti apstiprinātais izlozes plāns vai azartspēles noteikumi."

17. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Izlozes plānā un azartspēles noteikumos jāiekļauj šāda informācija:

1) izlozes vai azartspēles nosaukums un veids;

2) izlozes vai azartspēles organizēšanas vieta (teritorija);

3) izlozes vai azartspēles organizēšanas kārtība;

4) spēles formula:

a) dalības maksas likme;

b) laimestu kategorijas un naudas, mantu, vērtspapīru u.tml. sadalījums pa atsevišķām laimestu kategorijām;

c) likmju kopsummas un laimestu proporcijas - izlozes vai azartspēles iemaksu (ienākumu) summa, laimestu skaits un to vērtība;

5) datums vai laika periods, kad tiks organizēta spēle;

6) izlozes biļešu vai azartspēles kartīšu veids, to izsniegšanas un savākšanas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu, un tā izmaksa vai saņemšana;

8) laimestu kategorijas un naudas sadalījums pa atsevišķām laimestu kategorijām - naudas izlozē, laimestu (mantu) saraksts - mantu izlozē;

9) paredzamais izlozes vai azartspēles apjoms (biļešu vai azartspēļu kartīšu skaits, cena un realizācijas apjoms) pa sērijām vai noteiktā laika periodā;

10) paredzamais izlozes vai azartspēles izdevumu apjoms;

11) paredzamais izlozes vai azartspēles peļņas apjoms un sadalījums;

12) sīkāka informācija par totalizatoru vai izlozēm un ar tām saistīto pasākumu skaitu un raksturu."

18. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. Uz izlozes biļetēm vai azartspēles kartītēm jābūt:

1) izlozes vai azartspēles organizētāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumam;

2) adresei, kur saņemt laimestu;

3) biļetes vai kartītes cenai vai spēles pamatlikmei;

4) izlozes plānam vai azartspēles noteikumiem."

Pārejas noteikums

Šā likuma 3.pants stājas spēkā ar 1996.gada 1.aprīli.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 28.septembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 11.oktobrī

25.10.1995