Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 215

Rīgā 1995.gada 18.jūlijā (prot. nr.38, 11.§)

Grozījumi likumā "Par valsts uzņēmumu"

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par valsts uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 96.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Valsts uzņēmuma dibināšana

Valsts uzņēmumu dibina ar Ministru kabineta rīkojumu. Valsts uzņēmumus pārzina Valsts īpašuma fonds vai cita ar likumu vai Ministru kabineta rīkojumu noteikta valsts institūcija (tālāk tekstā - "institūcija")."

2. Papildināt 6.panta otro daļu aiz vārdiem "darbības jomu un mērķus" ar vārdiem "un uzņēmuma struktūru;".

3. Izslēgt 7.panta otrās daļas otro teikumu.

4. Papildināt 11.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmuma nekustamos pamatlīdzekļus bez atlīdzības var nodot valsts institūcijām, citiem valsts uzņēmumiem vai valsts statūtsabiedrībām un pašvaldībām tikai ar Ministru kabineta rīkojumu.";

uzskatīt otro daļu attiecīgi par trešo daļu un papildināt pantu ar jaunu devīto daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmums var ieķīlāt nekustamos un kustamos pamatlīdzekļus un dot galvojumus trešajām personām tikai ar Valsts īpašuma fonda vai institūcijas rakstveida atļauju."

5. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Valsts uzņēmuma pamatlīdzekļu iznomāšana

Visu valsts uzņēmumu var iznomāt tikai Valsts īpašuma fonds vai institūcija.

Valsts uzņēmums var iznomāt uzņēmuma daļu (ražotni, cehu, sociālos, kultūras vai sporta un citus objektus) un citu valsts uzņēmuma bilancē esošo mantu ar Valsts īpašuma fonda vai institūcijas rakstveida atļauju.

Nomas līgumi un institūcijas rakstveida atļaujas jāreģistrē Valsts īpašuma fondā.

Nomas maksa par valsts mantas iznomāšanu ieskaitāma Valsts īpašuma fonda budžetā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

6. 14.pantā:

6.1. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmuma darbības pārbaudei Valsts īpašuma fonds vai institūcija izveido revīzijas komisiju ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā.";

6.2. izslēgt otro un trešo daļu.

7. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmumam likumā noteiktajā kārtībā ar Privatizācijas aģentūras un Valsts īpašuma fonda vai institūcijas rakstveida atļauju ir tiesības piedalīties uzņēmējsabiedrībās (arī iegādāties vērtspapīrus) un bezpeļņas organizācijās. Uzņēmējsabiedrībās un bezpeļņas organizācijās, kurās valsts uzņēmuma ieguldījuma apmērs pārsniedz Ls 500, Valsts īpašuma fonds vai institūcija valsts interešu pārstāvēšanai ieceļ valsts pilnvarnieku (pārstāvi). Valsts pilnvarnieka (pārstāvja) iecelšana un atbrīvošana notiek saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 26.nr.). Uzņēmēj sabiedrībās un bezpeļņas organizācijās, kurās valsts uzņēmuma ieguldījuma apmērs nepārsniedz Ls 500, valsts intereses pārstāv uzņēmuma direktors.

Valsts kapitāla daļai atbilstošā dividende tiek ieskaitīta valsts uzņēmuma ienākumos."

8. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts uzņēmuma direktora darba samaksas un materiālās stimulēšanas noteikumus atkarībā no uzņēmuma tīrās peļņas nosaka Valsts īpašuma fonds vai institūcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

9. Izslēgt 22.panta pirmās daļas otro teikumu.

10. Papildināt 26.pantu aiz vārda "reorganizēšana" ar vārdiem "nodošana nomā".

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministre I.Sāmīte

26.07.1995