Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 5. oktobra likumu: Kredītiestāžu likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr.213

Rīgā 1995.gada 18.jūlijā (prot. nr.38, 8.§)

Noteikumi par fizisko personu noguldījumu kompensāciju

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

 

1.pants. Šie noteikumi nosaka fizisko personu noguldījumu kompensācijas kārtību Latvijas Bankas licencētajās komercbankās. Noguldījumi šo noteikumu izpratnē ir fizisko personu naudas līdzekļu glabāšana komercbanku kontos uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, ar vai bez procentiem.

 

2.pants. Noguldījumi vienā komercbankā vienai personai tiek kompensēti noguldījumu pamatsummas apmērā, bet ne vairāk par Ls 500.

 

3.pants. Ja noguldītājam vienā komercbankā ir vairāki noguldījumu konti, tad, aprēķinot izmaksājamo summu, tie visi uzskatāmi par vienu noguldījumu kontu. Aprēķinātie procenti netiek kompensēti.

 

4.pants. Netiek kompensēti:

1) to komercbankas akcionāru - fizisko personu - noguldījumi, kuriem pieder būtiska līdzdalība komercbankā;

2) komercbankas padomes un valdes locekļu, rīkotājdirektoru un revīzijas komisijas locekļu, kā arī minēto personu ģimenes locekļu noguldījumi;

3) noguldījumi anonīmos vai kodētos kontos;

4) noguldījumi, kuri pieņemti kā kredīta nodrošinājums, ja attiecīgais kredīts netiek atmaksāts.

 

5.pants. Noguldījumu kompensāciju organizē un veic Banku aģentūra.

 

6.pants. Līdzekļi fizisko personu noguldījumu kompensācijai tiek izmaksāti no Banku aģentūras kompensācijas fonda. Banku aģentūras kompensācijas fondu veido:

1) komercbanku regulārie maksājumi saskaņā ar šo noteikumu 7.pantu;

2) atskaitījumi no Latvijas Bankas līdzekļiem (ne mazāk par vienu miljonu latu gadā);

3) Ministru kabineta novirzītie valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 41.nr.).

 

7.pants. Komercbanku maksājumi Banku aģentūras kompensācijas fondā ceturksnī tiek noteikti 0,15% apmērā no fizisko personu noguldījumu ceturkšņa vidējā apmēra attiecīgajā komercbankā.

 

8.pants. Fizisko personu noguldījumu ceturkšņa vidējo apmēru aprēķina kā vidējo aritmētisko no fizisko personu noguldījumu atlikumiem triju attiecīgā ceturkšņa mēnešu bilanču pārskatos.

 

9.pants. Visas komercbankas regulāri līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskaita Banku aģentūras kompensācijas fondā 0,15% no fizisko personu noguldījumu kārtējā ceturkšņa vidējā apmēra.

 

10.pants. Par maksājumu neizdarīšanu Banku aģentūra uzliek komercbankai naudas sodu 0,05% apmērā no atskaitījumu summas par katru nokavēto kalendāra dienu.

 

11.pants. Banku aģentūra ir tiesīga līdzekļus ieguldīt tikai Latvijas valsts vai ārvalstu vērtspapīros Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

12.pants. Banku aģentūra fizisko personu noguldījumu kompensāciju izmaksas no Banku aģentūras kompensācijas fonda veic pēc attiecīgās komercbankas atzīšanas par bankrotējušu.

 

13.pants. Noguldījumu kompensācijas lielumu nosaka atbilstīgi fiziskās personas noguldījumu pamatsummai dienā, kad stājās spēkā tiesas spriedums par attiecīgās komercbankas atzīšanu par maksātnespējīgu.

 

14.pants. Banku aģentūras padome nosaka fizisko personu noguldījumu kompensācijas izmaksas kārtību, termiņus un vietu un minēto informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

15.pants. Banku aģentūra iegūst prasītāja tiesības uz bankrotējušās komercbankas atgūtajiem līdzekļiem saskaņā ar noteikumos par komercbanku sanāciju un bankrotu paredzēto kārtību. Ja komercbankas bankrota gadījumā Banku aģentūra ir izmaksājusi noguldījumu kompensāciju no Banku aģentūras kompensācijas fonda, prasītāja tiesības uz bankrotējušās komercbankas atgūtajiem līdzekļiem no fiziskās personas - noguldītāja - pāriet Banku aģentūrai.

 

16.pants. Ieskaitījumi Banku aģentūras kompensācijas fondā no šo noteikumu 6.pantā minētajiem avotiem tiek izdarīti tik ilgi, kamēr Banku aģentūras kompensācijas fonda apmērs sasniedzis 10% no fizisko personu noguldījumu kopējā apmēra komercbanku sistēmā. Banku aģentūra par Banku aģentūras kompensācijas fonda apmēru informē Latvijas Banku, Finansu ministriju un komercbankas.

 

Noslēguma jautājumi

1. Līdz Banku aģentūras izveidošanai Finansu ministrija no tiesas ieceltā komercbankas administratora saņem informāciju atbilstīgi šo noteikumu 3. un 4.pantam un pēc saskaņošanas ar Latvijas Banku iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai fizisko personu noguldījumu kompensāciju izmaksas kārtību, termiņus un vietu. Atbilstīgi minētajai kārtībai, termiņiem un vietai noguldījumu kompensācija izmaksājama tām fiziskajām personām, kuru noguldījumu konti atradās komercbankās, kas ar tiesas spriedumu atzītas par maksātnespējīgām vai bankrotējušām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

2. Līdz Banku aģentūras kompensācijas fonda izveidošanai līdzekļu avotus fizisko personu noguldījumu kompensācijai Finansu ministrija ir tiesīga piesaistīt patstāvīgi, katrā konkrētajā gadījumā saņemot Ministru kabineta atļauju.

3. Saskaņā ar šo noteikumu Noslēguma jautājumu 1. un 2.punktu prasītāja tiesības noguldītājam izmaksātās noguldījumu kompensācijas apmērā uz līdzekļiem, kas atgūti no komercbankas, kura atzīta par bankrotējušu, no fiziskās personas - noguldītāja - pāriet Finansu ministrijai.

4. Komercbankām jāizdara maksājumi kompensācijas fondā, sākot ar nākamo ceturksni pēc attiecīgu grozījumu likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 32.nr.) spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents M.Gaili

Finansu ministre I.Sāmīte

26.07.1995