Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 5. oktobra likumu: Kredītiestāžu likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr.211

Rīgā 1995.gada 18.jūlijā (prot. nr.38, 6.§)

Noteikumi par komercbanku sanāciju un bankrotu

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

 

 

Noteikumos lietotie termini

Komercbankas bankrots - komercbankas nespēja pilnā mērā izpildīt savas saistības pret kreditoriem vai situācija, kad komercbankas saistības pret kreditoriem pārsniedz tās aktīvus un sanācijas pasākumi nav iespējami vai nav devuši rezultātus.

 

Komercbankas ļaunprātīgs bankrots - komercbankas bankrots, kuram ir šādas pazīmes:

1) komercbankas amatpersonu darbības rezultātā komercbanka ir apzināti novesta līdz bankrotam;

2) komercbankas amatpersonas ir apzināti apgrūtinājušas pārbaudes veikšanu un lietas par bankrotu pilnīgu un objektīvu izskatīšanu (slēpušas vai iznīcinājušas grāmatvedības vai citus dokumentus vai materiālās vērtības, izvairījušās no piedalīšanās pārbaudēs un lietas par bankrotu izskatīšanā vai uzrādījušas fiktīvas saistības).

 

Sanācija - pasākumi komercbankas bankrota novēršanai.

1.nodaļa . Vispārīgie jautājumi

1.pants. Šie noteikumi regulē kārtību, kādā:

1) tiek izveidota un darbojas Banku aģentūra;

2) komercbanka tiek nodota Banku aģentūras pārvaldījumā;

3) komercbankai tiek veikti sanācijas pasākumi;

4) komercbanku atzīst par bankrotējušu;

5) komercbanka likvidējama;

6) tiek apmierinātas kreditoru prasības.

 

2.pants. Attiecībā uz komercbankām nav piemērojams likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 5.nr.; 1995, 4.nr.).

 

2.nodaļa. Komercbankas nodošana Banku aģentūras pārvaldījumā

3.pants. (1) Lēmumu par komercbankas pārvaldes institūciju darbības apturēšanu un komercbankas nodošanu Banku aģentūras pārvaldījumā Latvijas Banka ir tiesīga pieņemt šādos gadījumos:

1) komercbankas pašu kapitāls ir mazāks par 50% no apmaksātā pamatkapitāla;

2) komercbankas pašu kapitāla pietiekamība ir mazāka par 4%;

3) Latvijas Banka ir pārliecinājusies, ka komercbankas vadība nav spējīga uzlabot komercbankas finansiālo stāvokli un komercbankas akcionāri sešu nedēļu laikā pēc Latvijas Bankas ierosinājuma saņemšanas dienas nav mainījuši komercbankas vadību;

4) komercbanka nav spējīga pildīt savas saistības pret klientiem;

5) komercbankas vadība laikus neiesniedz komercbankas gada pārskatus vai tajos sniedz nepatiesas ziņas par bankas darbību.

(2) Banku aģentūra pēc šī panta pirmajā daļā minētā Latvijas Bankas lēmuma pieņemšanas nekavējoties pārņem komercbanku pārvaldījumā.

(3) Komercbankas pārņemšana Banku aģentūras pārvaldījumā nemaina komercbankas juridisko statusu.

 

4.pants. Pārņemot komercbanku pārvaldījumā, Banku aģentūra kopīgi ar Latvijas Banku veic nepieciešamos pasākumus komercbankas finansiālā stāvokļa un komercbankas pašu kapitāla novērtēšanai.

 

3.nodaļa. Komercbanku sanācija

5.pants. (1) Pēc komercbankas pārņemšanas un komercbankas pašu kapitāla novērtēšanas Banku aģentūra pieņem lēmumu par komercbankas sanācijas iespēju un sanācijas programmas izstrādi.

(2) Pārņemot komercbanku pārvaldījumā, Banku aģentūra var pieņemt lēmumu par noguldījumu pirmstermiņa izmaksu apturēšanu un procentu par noguldījumiem izmaksu apturēšanu.

(3) Izstrādājot sanācijas programmu, Banku aģentūra izskata iespējas atjaunot komercbankas pamatkapitālu:

1) ieguldot Banku aģentūras līdzekļus;

2) piesaistot akcionāru papildu līdzekļus;

3) iesaistot jaunus akcionārus;

4) veicot nefinansiāla rakstura sanācijas pasākumus.

(4) Banku aģentūrai ir tiesības celt prasību tiesā, lai par spēkā neesošiem tiktu atzīti komercbankas darījumi, kurus tā viena gada laikā pirms komercbankas pārņemšanas Banku aģentūras pārvaldījumā ir slēgusi ar trešajām personām un kuri nodarījuši zaudējumus kreditoriem.

(5) Banku aģentūra var ierosināt akcionāriem segt komercbankas zaudējumus, kamēr komercbankas pašu kapitāls sasniedzis vismaz divas trešdaļas no apmaksātā pamatkapitāla.

(6) Ja mēneša laikā no Banku aģentūras ierosinājuma saņemšanas dienas akcionāri nesedz komercbankas zaudējumus šī panta piektajā daļā noteiktajā apmērā, Banku aģentūra lemj par komercbankas apmaksātā pamatkapitāla atjaunošanu, piesaistot jaunus akcionārus.

(7) Ja minētie pasākumi nav devuši rezultātus, Banku aģentūra lemj par savu līdzekļu izmantošanu komercbankas sanācijai. Banku aģentūras padome pieņem lēmumu par Banku aģentūras līdzekļu ieguldīšanu komercbankas sanācijā, ņemot vērā:

1) pārvaldījumā pārņemtās komercbankas ietekmi uz valsts finansu sistēmas stabilitāti;

2) iespējamību veikt komercbankas sanāciju, ieguldot Banku aģentūras līdzekļus.

(8) Ja sanācija bijusi veiksmīga un komercbankā ieguldīti Banku aģentūras līdzekļi, tad:

1) Banku aģentūra pārdod tai piederošās komercbankas akcijas;

2) komercbanka Banku aģentūrai atmaksā saņemto kredītu.

(9) Sanācijas laikposms nevar pārsniegt astoņpadsmit mēnešus, skaitot no dienas, kad Latvijas Banka pieņēmusi lēmumu par komercbankas nodošanu Banku aģentūras pārvaldījumā.

(10) Ja sanācijas rezultātā komercbankas darbība stabilizējas, Banku aģentūra ierosina Latvijas Bankai atjaunot komercbankas pārvaldes institūciju darbību. Pēc lēmuma par komercbankas pārvaldes institūciju darbības atjaunošanu pieņemšanas Latvijas Banka uzdod Banku aģentūrai mēneša laikā sasaukt komercbankas akcionāru pilnsapulci jaunas padomes un valdes ievēlēšanai. Līdz jaunās valdes ievēlēšanai komercbankas valdes funkcijas pilda Banku aģentūra. Pēc jaunās valdes ievēlēšanas Banku aģentūra komercbanku nodod valdei.

(11) Banku aģentūras izdarītās sanācijas izdevumus komercbanka atlīdzina komercbankas jaunās valdes un Banku aģentūras līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

 

4.nodaļa. Komercbankas bankrots un likvidācija

6.pants. (1) Ja komercbankas sanācija nav iespējama vai tā nav devusi rezultātus, Banku aģentūra sagatavo attiecīgu ziņojumu Latvijas Bankai un vienlaikus iesniedz tiesā prasību par komercbankas atzīšanu par bankrotējušu (ietverot tajā arī atzinumu par ļaunprātīga bankrota pazīmēm, ja tādas tiek konstatētas).

(2) Ja tiesa apmierina Banku aģentūras prasību, Banku aģentūra veic komercbankas likvidāciju.

 

7.pants. Ja tiesa apmierinājusi prasību izsludināt komercbanku par bankrotē jušu, Latvijas Banka anulē izsniegto licenci komercbankas darbībai un Banku aģentūra paziņo par to Uzņēmumu reģistram.

 

8.pants. Ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas Banku aģentūra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā ievieto sludinājumu par komercbankas atzīšanu par bankrotējušu un tās likvidācijas kārtību.

 

9.pants. (1) Kreditoru pretenzijas piesakāmas trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad attiecīgais sludinājums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Kreditori, kuru juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas teritorijas, par komercbankas likvidāciju tiek informēti ar ierakstītām vēstulēm. Šajā gadījumā trīs mēnešu termiņš tiek skaitīts no pasta zīmogā uzrādītās dienas.

 

10.pants . (1) Banku aģentūra reģistrē saņemtās pretenzijas, pārbauda to pamatotību un ne vēlāk kā mēneša laikā no attiecīgās pretenzijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pretenzijas noraidīšanu vai pieņemšanu.

(2) Lēmums par pretenzijas noraidīšanu kreditoram tiek paziņots ar ierakstītu vēstuli. Banku aģentūras lēmumu kreditors var pārsūdzēt tiesā.

 

11.pants. Komercbankas likvidācijas gadījumā parādu nomaksa tiek veikta šādā secībā:

1) Banku aģentūras prasījumi fiziskajām personām izmaksātās noguldījumu kompensācijas apmērā;

2) nodokļi un citi maksājumi (parādi) valsts un pašvaldību budžetos, kā arī ar komercbankas likvidāciju saistītās izmaksas;

3) prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām;

4) parādi kreditoriem, kas savas prasības pieteikuši noteiktajā termiņā;

5) komercbankas darbinieku prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām;

6) iemaksas sociālās nodrošināšanas iestādei turpmāko mēneša maksājumu kapitalizācijai sakarā ar nodarīto zaudējumu komercbankas vainas dēļ;

7) komercbankas parādi pārējiem kreditoriem;

8) komercbankas akcionāru prasījumi (proporcionāli akcionāru ieguldījumiem komercbankas pamatkapitālā).

 

12.pants . Banku aģentūra pabeidz visas komercbankas kārtējās lietas, pārdod komercbankas mantu un iekasē no debitoriem summas, kas pienākas komercbankai.

 

13.pants. Banku aģentūra ne retāk kā reizi ceturksnī iesniedz tiesai pārskatu par komercbankas likvidācijas gaitu, bet pēc likvidācijas pabeigšanas - par visu likvidācijas laiku.

 

14.pants. Par likvidācijas pabeigšanu Banku aģentūra paziņo tiesai.

 

5.nodaļa. Banku aģentūra

15.pants. (1) Banku aģentūra ir valsts izpildvaras institūcija, kura darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem un Banku aģentūras nolikumu.

(2) Banku aģentūru dibina, pamatojoties uz šiem noteikumiem, un tā atrodas Finansu ministrijas pārraudzībā.

(3) Banku aģentūras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Banku aģentūrai ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Banku aģentūras pilnu nosaukumu.

(5) Attiecībā uz Banku aģentūru netiek piemērots likums "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.).

 

16.pants. Banku aģentūra ir juridiska persona. Juridiskās personas statusu Banku aģentūra iegūst ar nolikuma apstiprināšanu Ministru kabinetā.

 

17.pants. Banku aģentūras uzdevums ir finansiālās grūtībās nonākušo komercbanku pārvaldīšana, sanācija, pārdošana vai piespiedu likvidācija. Banku aģentūra var pildīt arī citas funkcijas, kas tai uzticētas saskaņā ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem.

 

18.pants. Banku aģentūrai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, komercbankām, kurās minētajai komercbankai ir konti, Latvijas Bankas, Valsts statistikas komitejas, Uzņēmumu reģistra, kā arī no komercbankas akcionāriem (juridiskajām un fiziskajām personām) un pārvaldes un revīzijas institūcijām un to locekļiem jebkuru Banku aģentūrai nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar tās pārvaldījumā esošās komercbankas sanāciju vai likvidāciju;

2) veikt visas ar komercbankas pārvaldīšanu, sanāciju, pārdošanu vai piespiedu likvidāciju saistītās funkcijas;

3) veikt komercbankas darbības pārbaudi;

4) slēgt līgumus ar zvērinātiem revidentiem vai auditoriem;

5) deleģēt tās uzdevumu veikšanu citām personām Banku aģentūras nolikumā noteiktajā kārtībā.

 

19.pants. Banku aģentūras pienākumi ir šādi:

1) pārņemt saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.panta nosacījumiem komercbanku pārvaldījumā;

2) apzināt visus komercbankas aktīvus (pēc to reālās vērtības);

3) apzināt visus komercbankas kreditorus;

4) piedzīt komercbankas debitoru parādus;

5) likumos noteiktajā kārtībā nodrošināt komercnoslēpumu saglabā šanu tās pārvaldījumā esošajā komercbankā;

6) savlaicīgi veikt visus ar komercbankas sanāciju un likvidāciju saistītos maksājumus;

7) savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošināt Latvijas Banku un citas tiesību aktos noteiktās institūcijas ar informāciju par komercbankas sanāciju, pārvaldi un likvidāciju.

 

20.pants. (1) Banku aģentūras pārvaldes institūcijas ir padome un valde.

(2) Padomes sastāvā ir septiņas personas. Padomes priekšsēdētājs ir finansu ministrs. Pārējos padomes locekļus apstiprina Ministru kabinets. Trīs padomes locekļi tiek apstiprināti pēc finansu ministra ierosinājuma, trīs - pēc Latvijas Bankas ierosinājuma.

(3) Padome lemj par sanācijas un likvidācijas pasākumu finansēšanu no Banku aģentūras sanācijas fonda.

(4) Valdes sastāvā ir piecas personas. Valdes darbu vada ģenerāldirektors. Generāldirektoru apstiprina Ministru kabinets pēc finansu ministra ierosinājuma. Pēc ģenerāldirektora ierosinājuma padome apstiprina pārējos valdes locekļus.

 

21.pants. (1) Banku aģentūras nolikumā noteiktajām amatpersonām laikā, kad tās ieņem attiecīgos amatus, kā arī trīs gadu laikā pēc tam, kad tās ir beigušas pildīt attiecīgā amata pienākumus, ir aizliegts:

1) kļūt par jebkuras tādas komercbankas akciju īpašnieku, kuras sanāciju, pārvaldi vai likvidāciju ir veikusi Banku aģentūra;

2) saņemt tieši vai ar trešo personu starpniecību jebkāda veida atalgojumu, materiālās vērtības vai dāvanas vai slēgt jebkādus darījumus ar tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras ir Banku aģentūras pārvaldījumā esošās komercbankas īpašnieki vai par tādiem kļuvuši pēc komercbankas akciju nopirkšanas.

(2) Šī panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi Banku aģentūras nolikumā paredzētajā kārtībā attiecas arī uz minēto amatpersonu laulātajiem un radiniekiem.

 

22.pants. (1) Banku aģentūras darbības finansējumu veido:

1) atskaitījumi no Latvijas Bankas līdzekļiem (ne mazāk par vienu miljonu latu gadā);

2) Ministru kabineta saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 41.nr.) novirzītie valsts budžeta līdzekļi;

3) komercbanku maksājumi Banku aģentūras kompensācijas fondā (0,15% apmērā (ceturksnī) no fizisko personu noguldījumu ceturkšņa vidējā apmēra attiecīgajā komercbankā).

(2) Banku aģentūras pārvaldījumā ir Banku aģentūras sanācijas fonds un Banku aģentūras kompensācijas fonds.

(3) Līdzekļi Banku aģentūras sanācijas fondā tiek ieskaitīti un uzkrāti šī panta 5.-8.daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Līdzekļi Banku aģentūras kompensācijas fondā tiek ieskaitīti un uzkrāti noteikumos par fizisko personu noguldījumu kompensāciju paredzētajā kārtībā.

(5) Komercbanku maksājumi Banku aģentūras sanācijas fondā ceturksnī tiek noteikti 0,05% apmērā no piesaistīto līdzekļu ceturkšņa vidējā apmēra attiecīgajā komercbankā.

(6) Piesaistīto līdzekļu ceturkšņa vidējo apmēru aprēķina kā vidējo aritmētisko no piesaistīto līdzekļu atlikumiem triju attiecīgā ceturkšņa mēnešu bilanču pārskatos.

(7) Visas komercbankas regulāri līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskaita Banku aģentūras sanācijas fondā 0,05% no piesaistīto līdzekļu ceturkšņa vidējā apmēra.

(8) Par maksājumu neizdarīšanu komercbankai tiek uzlikts naudas sods 0,05% apmērā no maksājumu summas par katru nokavēto kalendāra dienu.

(9) Papildu līdzekļus savu funkciju veikšanai Banku aģentūra iegūst:

1) no Bankas aģentūras iekasētās soda naudas;

2) no līdzekļiem, kurus Banku aģentūra ieguvusi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguldot savus līdzekļus Latvijas valsts vai ārvalstu vērtspapīros;

3) no peļņas, kas iegūta komercbanku sanācijas procesā.

(10) Banku aģentūras uzturēšanas izmaksu apmēru apstiprina Ministru kabinets saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 41.nr.). Banku aģentūras uzturēšanas izmaksas tiek segtas no šajos noteikumos paredzētajiem atskaitījumiem.

 

23.pants. Banku aģentūra nav tiesīga izdarīt ziedojumus vai citus šajos noteikumos neparedzētus izdevumus, kas nav saistīti ar komercbanku sanāciju, pārvaldi un likvidāciju.

 

Pārejas jautājumi

1. Finansu ministrijai kopīgi ar Latvijas Banku līdz 1995.gada 1.augustam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Banku aģentūras nolikuma projektu, kurā paredzēt finansējumu Banku aģentūras darbības uzsākšanai no 1995.gada 1.septembra.

2. Komercbankām jāveic maksājumi Banku aģentūras sanācijas fondā, sākot ar nākamo ceturksni pēc attiecīgu grozījumu likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 32.nr.) spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents M.Gailis

Ekonomikas ministrs J.Zvanītājs

26.07.1995