Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.13

Rīgā 1995.gada 13.jūnijā (prot. nr. 32, 29.§)

Instrukcija par ierēdņu (ierēdņu kandidātu) sniegtās informācijas pārbaudes kārtību

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu"

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā Valsts civildienesta pārvalde pārbauda to ierēdņu (ierēdņu kandidātu) sniegtās ziņas, kuri pretendē uz valsts civildienesta ierēdņu amatiem (tālāk tekstā - "pretendenti"), kā arī kārtību, kādā Valsts civildienesta pārvalde šī uzdevuma veikšanā sadarbojas ar citām valsts institūcijām.

2. Visa informācija, kas iegūta, pārbaudot pretendentu sniegtās ziņas, ir konfidenciāla. Minētā informācija ir pieejama un izmantojama vienīgi likumā "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.) noteiktajā kārtībā ar Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka rakstisku atļauju.

3. Ja, pārbaudot pretendenta sniegtās ziņas, tiek konstatēts, ka pretendents ir sniedzis apzināti nepatiesas ziņas un tas ir būtiski ietekmējis pretendenta dienesta gaitu vai kaitējis valsts civildienesta interesēm, Valsts civildienesta pārvalde savas kompetences ietvaros rīkojas, lai novērstu kaitējumu un sodītu vainīgo personu, vai informē par to citas kompetentas valsts institūcijas.  

II. Personas sadarbības ar Valsts drošības komiteju fakta konstatēšana

4. Likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 65.nr.) 13.pantā noteiktajā kārtībā Valsts civildienesta pārvalde pieprasa no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra izziņu par to, vai minētā centra rīcībā, valsts arhīvos vai citās valsts dokumentu glabātuvēs ir dokumenti, kas liecina, ka attiecīgais pretendents bijis Valsts drošības komitejas štata vai ārštata aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

5. Šīs instrukcijas 4.punktā minēto izziņu Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs mēneša laikā rakstiski iesniedz Valsts civildienesta pārvaldē. Izziņa (par katru pretendentu atsevišķi) iesniedzama uz noteikta parauga Totalitārisma seku dokumentēšanas centra veidlapas.

6. Ja izziņā ietvertā atbilde ir apstiprinoša, Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā uzaicina attiecīgo pretendentu uz pārrunām Valsts civildienesta pārvaldē. Pretendenta ierašanās ir obligāta.

7. Ja pretendents nevar ierasties uz pārrunām attaisnojošu iemeslu dēļ, viņam par to jāpaziņo Valsts civildienesta pārvaldei. Jautājumu par to, vai pretendenta minētie neierašanās iemesli uzskatāmi par attaisnojošiem, izlemj Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks.

Ja pretendents atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz pārrunām, viņa lieta likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" noteiktajā kārtībā nosūtāma prokuratūrai.

8. Ja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra izziņā ietvertā atbilde ir apstiprinoša un attiecīgais pretendents pārrunu laikā atzīst sadarbību ar Valsts drošības komiteju, viņam ir jāparaksta paziņojums, kurā ietverts lūgums neierosināt pret viņu pārbaudes lietu likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" noteiktajā kārtībā.

Valsts civildienesta pārvalde par to trīs darbadienu laikā informē tās valsts civiliestādes vadītāju, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu. Minētajai civiliestādei dienesta attiecības ar pretendentu ir jāpārtrauc. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.

9. Ja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra izziņā ietvertā atbilde ir apstiprinoša, bet attiecīgais pretendents pārrunu laikā noliedz sadarbību ar Valsts drošības komiteju, viņam ir jāparaksta paziņojums par atteikšanos apstiprināt Totalitārisma seku dokumentēšanas centra informāciju par sadarbību ar Valsts drošības komiteju.

Ja pretendents pārrunu laikā noliedz sadarbību ar Valsts drošības komiteju, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks divu nedēļu laikā pēc Totalitārisma seku dokumentēšanas centra izziņas saņemšanas iesniedz prokuratūrai pieteikumu par sadarbības fakta konstatēšanu likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" noteiktajā kārtībā.

10. Ja pretendenta sadarbības ar Valsts drošības komiteju fakts ir konstatēts tiesā, Valsts civildienesta pārvalde pēc sprieduma rezultatīvās daļas publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" seko, lai attiecīgā valsts civiliestāde, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, pārtrauktu ar viņu dienesta attiecības. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.  

III. Valsts valodas prasmes apliecību pārbaude

11. Augstākās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību kopijas Valsts civildienesta pārvalde iesniedz pārbaudei Galvenajā atestācijas komisijā.

12. Izziņu par pretendenta valodas prasmes apliecības autentiskumu Galvenā atestācijas komisija divu nedēļu laikā rakstiski iesniedz Valsts civildienesta pārvaldē. Izziņa (par katru pretendentu atsevišķi) iesniedzama uz noteikta parauga Galvenās atestācijas komisijas veidlapas.

13. Ja valsts valodas prasmes apliecība ir viltota vai pretendents valsts valodas prasmes pārbaudi nav kārtojis atbilstīgi Valsts valodas prasmes atestācijas nolikuma (apstiprināts ar Ministru Padomes 1992.gada 25.maija lēmumu nr.189 "Par Valsts valodas prasmes atestācijas nolikumu un atestācijas norises kārtību"- Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27.nr.) prasībām, Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā par to informē tās valsts civiliestādes vadītāju, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu.

Valsts civildienesta pārvalde seko, lai attiecīgā valsts civiliestāde, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, pārtrauktu ar viņu dienesta attiecības. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.  

IV. Sadarbība ar Pilsonības un imigrācijas departamentu

14. Valsts civildienesta pārvalde noslēdz līgumu ar Pilsonības un imigrācijas departamenta Iedzīvotāju reģistra Informācijas centru (tālāk tekstā - "Iedzīvotāju reģistra Informācijas centrs") par sadarbību informācijas sniegšanā. Minētā līguma ietvaros Valsts civildienesta pārvalde pieprasa no Iedzīvotāju reģistra Informācijas centra šādas rakstiskas izziņas par pretendentu:

14.1. par pretendenta reģistrāciju Iedzīvotāju reģistrā un norādītā personas koda atbilstību faktiskajam;

14.2. par pretendenta pilsonību.

15. Šīs instrukcijas 14.punktā minētās izziņas Iedzīvotāju reģistra Informācijas centrs divu nedēļu laikā rakstiski iesniedz Valsts civildienesta pārvaldē. Izziņas (par katru pretendentu atsevišķi) iesniedzamas uz noteikta parauga Pilsonības un imigrācijas departamenta veidlapas.

Iedzīvotāju reģistra Informācijas centrs atbilstīgi līguma nosacījumiem regulāri sniedz ziņas par visām izmaiņām informācijā par pretendentiem.

16. Ja pretendents nav reģistrējies Iedzīvotāju reģistrā vai nav Latvijas Republikas pilsonis, Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā informē tās valsts civiliestādes vadītāju, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu.

Valsts civildienesta pārvalde seko, lai attiecīgā valsts civiliestāde, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, pārtrauktu ar viņu dienesta attiecības. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.

17. Ja pretendenta norādītais personas kods neatbilst faktiskajam, Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā uzaicina attiecīgo pretendentu uz pārrunām. Ja pārrunu laikā tiek noskaidrots, ka pretendenta personas kods un dzimšanas dati Valsts civildienesta pārvaldē iesniegtajos dokumentos norādīti apzināti nepatiesi un tas ir būtiski ietekmējis pretendenta dienesta gaitu vai kaitējis valsts civildienesta interesēm, Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā informē tās valsts civiliestādes vadītāju, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu.

Valsts civildienesta pārvalde seko, lai attiecīgā valsts civiliestāde, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, pārtrauktu ar viņu dienesta attiecības. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.

V. Sadarbība ar Iekšlietu ministrijas Operatīvās uzskaites un statistikas pārvaldi

18. Valsts civildienesta pārvalde pieprasa no Iekšlietu ministrijas Operatīvās uzskaites un statistikas pārvaldes Informācijas centra (tālāk tekstā - "Operatīvās uzskaites un statistikas pārvaldes Informācijas centrs") šādas rakstiskas izziņas par pretendentu:

18.1. vai pretendents nav sodīts par tīšiem noziegumiem (izņemot reabilitētos pretendentus);

18.2. vai pretendents nav atbrīvots no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

18.3. vai pretendents nav tiesātais, tiesājamais, apsūdzētais vai aizdomās turētais.

19. Šīs instrukcijas 18.punktā minētās izziņas Operatīvās uzskaites un statistikas pārvaldes Informācijas centrs divu nedēļu laikā rakstiski iesniedz Valsts civildienesta pārvaldē.

Ja pretendents ir sodīts par tīšiem noziegumiem (izņemot reabilitētos pretendentus) vai ir atbrīvots no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā, izziņas (par katru pretendentu atsevišķi) iesniedzamas uz noteikta parauga Operatīvās uzskaites un statistikas pārvaldes Informācijas centra veidlapas.

20. Šīs instrukcijas 19.punkta otrajā daļā minētajā gadījumā Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā informē tās valsts civiliestādes vadītāju, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, un seko, lai attiecīgā valsts civiliestāde, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, pārtrauktu ar viņu dienesta attiecības. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.  

VI. Sadarbība ar Latvijas Republikas drošības iestādēm

21. Valsts civildienesta pārvalde pieprasa no Latvijas Republikas drošības iestādēm (Satversmes aizsardzības biroja) rakstisku izziņu par to, vai pretendents ir vai ir bijis ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas lēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks (biedrs) pēc šo organizāciju aizliegšanas.

22. Šīs instrukcijas 21.punktā minēto izziņu Latvijas Republikas drošības iestādes (Satversmes aizsardzības birojs) divu nedēļu laikā rakstiski iesniedz Valsts civildienesta pārvaldē. Izziņa (par katru pretendentu atsevišķi) iesniedzama uz noteikta parauga attiecīgās Latvijas Republikas drošības iestādes (Satversmes aizsardzības biroja) apstiprinātas veidlapas.

23. Šīs instrukcijas 22.punkta otrajā daļā minētajā gadījumā Valsts civildienesta pārvalde trīs darbadienu laikā uzaicina pretendentu ierasties uz pārrunām.

24. Ja Latvijas Republikas drošības iestāžu (Satversmes aizsardzības biroja) izziņā ietvertā atbilde ir apstiprinoša un attiecīgais pretendents pārrunu laikā atzīst, ka viņš ir vai ir bijis ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas lēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks (biedrs) pēc šo organizāciju aizliegšanas, viņam jāparaksta paziņojums par to.

Valsts civildienesta pārvalde par to trīs darbadienu laikā informē tās valsts civiliestādes vadītāju, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu. Minētajai civiliestādei dienesta attiecības ar pretendentu ir jāpārtrauc. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.

25. Ja Latvijas Republikas drošības iestāžu (Satversmes aizsardzības biroja) izziņā ietvertā atbilde ir apstiprinoša, bet attiecīgais pretendents pārrunu laikā noliedz, ka viņš ir vai ir bijis ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas lēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks (biedrs) pēc šo organizāciju aizliegšanas, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks divu nedēļu laikā pēc Latvijas Republikas drošības iestāžu (Satversmes aizsardzības biroja) izziņas saņemšanas iesniedz tiesā likumā noteiktajā kārtībā pieteikumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.

26. Ja fakts, ka pretendents ir vai ir bijis ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas lēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks (biedrs) pēc šo organizāciju aizliegšanas, ir konstatēts tiesā, Valsts civildienesta pārvalde pēc sprieduma saņemšanas paziņo par to tās valsts civiliestādes vadītājam, kurā pretendents pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu, un seko, lai minētā civiliestāde pārtrauktu ar viņu dienesta attiecības. Valsts civiliestādei par minēto dienesta attiecību pārtraukšanu jāinformē Valsts civildienesta pārvalde un jānosūta tai attiecīgā rīkojuma kopija.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

23.06.1995