Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija nr. 10

 Rīgā 1995.gada 13.jūnijā (prot. nr. 32, 25.§)

 

Instrukcija par kārtību, kādā tiek dots ierēdņa kandidāta solījums

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu"

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts civiliestādēs (tālāk tekstā - "civiliestādes") tiek dots ierēdņa kandidāta solījums (tālāk tekstā - "solījums"), kā arī kārtību, kādā ministrijas un Valsts civildienesta pārvalde tiek informēta par ierēdņu kandidātu skaitu, kuri devuši solījumu.  

II. Solījuma došanas kārtība civiliestādēs

2. Attiecīgās civiliestādes personāla nodaļas (daļas) vadītājs nedēļas laikā pēc ierēdņa kandidāta iecelšanas amatā uzaicina viņu dot solījumu.

3. Mēneša laikā pēc tam, kad ierēdņa kandidāts ar attiecīgās civiliestādes vadītāja rīkojumu ir iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā (tālāk tekstā - "amats"), ierēdņa kandidāts dod solījumu.

4. Ierēdņa kandidāts solījumu dod tajā civiliestādē, kurā viņš pilda amatu. Solījumu pieņem civiliestādes vadītājs vai viņa pienākumu izpildītājs personāla nodaļas (daļas) un attiecīgās struktūrvienības vadītāja klātbūtnē.

Ierēdņu kandidātu skaitu, kuri vienā reizē dod solījumu, nosaka attiecīgās civiliestādes vadītājs.

Civiliestāžu vadītāji solījumu dod augstākā civiliestādē vai institūcijā, kura viņus iecēlusi amatā.

5. Attiecīgās civiliestādes personāla nodaļā (daļā) katram ierēdņa kandidātam tiek sagatavots solījuma teksts, kurā ir norādīts ierēdņa kandidāta vārds, uzvārds un iekļauts likuma "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.) 14.pantā minētais solījuma teksts, kā arī ir paredzēta vieta datumam un ierēdņa kandidāta personiskajam parakstam.

6. Katrs ierēdņa kandidāts paraksta solījumu. Parakstītais solījums pievienojams ierēdņa kandidāta personiskajai lietai, bet tā noraksts (kopija) izsniedzams ierēdņa kandidātam.

7. Ierēdņa kandidāts nedēļas laikā pēc solījuma došanas paraksta ierēdņa kandidāta apliecinājumu (tālāk tekstā - "apliecinājums") par to, ka viņš ievēro un apņemas arī turpmāk ievērot likuma "Par valsts civildienestu" prasības (1.pielikums). Parakstītais apliecinājums pievienojams ierēdņa kandidāta personiskajai lietai, bet tā noraksts (kopija) izsniedzams ierēdņa kandidātam.  

III. Uzskaite

8. Lai veiktu to ierēdņu kandidātu uzskaiti, kuri devuši solījumu un parakstījuši apliecinājumu, ministriju pārraudzībā un pakļautībā esošo civiliestāžu personāla nodaļu (daļu) vadītāji līdz katra gada 10.janvārim un 10.jūlijam nosūta attiecīgajai ministrijai pārskatu par ierēdņu kandidātu skaitu, kuri iepriekšējā pusgadā attiecīgajā civiliestādē devuši solījumu un parakstījuši apliecinājumu.

9. Ministriju personāla nodaļas apkopo un līdz katra gada 20.janvārim un 20.jūlijam nosūta Valsts civildienesta pārvaldei pārskatu par ierēdņu kandidātu skaitu, kuri iepriekšējā pusgadā attiecīgajā ministrijā un tās pārraudzībā un pakļautībā esošajās civiliestādēs devuši solījumu un parakstījuši apliecinājumu (2.pielikums).

 

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.10

 

Ierēdņa kandidāta apliecinājums

Es, ________________________________________, apliecinu, ka ievēroju un apņemos
(ierēdņa kandidāta vārds, uzvārds)  

  arī turpmāk ievērot likumā "Par valsts civildienestu" ierēdņu kandidātiem izvirzītās prasības:

1) nepiedalos un neesmu iesaistījies (-usies) apdrošināšanas sabiedrību, banku, biržu un citu uzņēmējsabiedrību pārvaldes un revīzijas struktūrās, izņemot gadījumus, ja esmu ar valsts institūcijas izdotu aktu pilnvarots pārstāvēt šajās struktūrās valsts īpašuma daļu vai aizstāvēt valsts ekonomiskās intereses,

2) nepildu nekādus pienākumus un nesniedzu maksas pakalpojumus uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas ir materiāli atkarīgi no tās valsts civiliestādes, kurā es pildu valsts civildienesta pienākumus, vai kas atrodas minētās civiliestādes pakļautībā vai pārraudzībā,

3) nepiedalos un neesmu iesaistījies (-usies) peļņas uzņēmumos, kā arī darījumos, kuru dēļ manas personiskās intereses varētu saskarties ar izpildāmā valsts civildienesta interesēm vai arī kuru norisi es varētu ietekmēt, izmantojot dienesta stāvokli,

4) bez valsts civiliestādes vadītāja piekrišanas neveicu atalgojamus blakusdarbus,

5) neieņemu vēlētus amatus nedz politiskajās organizācijās un to apvienībās, nedz arī vēlēšanu apvienībās.

Apliecinu, ka uz mani attiecas citi likumos noteiktie ierobežojumi ieņemt ierēdņa amatu, un par iespējamajām izmaiņām apņemos ziņot savam tiešajam priekšniekam.

Apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu vai ziņu slēpšanu mani var saukt pie atbildības saskaņā ar Latvijas kriminālkodeksu.

 

______________199___. gada ____.  ______________

_____________________________________
(ierēdņa kandidāta paraksts un tā atšifrējums)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda


 

2.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.10

 

Pārskats par ierēdņu kandidātu skaitu, kuri devuši ierēdņa kandidāta solījumu un parakstījuši ierēdņa kandidāta apliecinājumu

Ministrijas un tās pārraudzībā un pakļautībā esošo civiliestāžu nosaukums Ierēdņu un ierēdņu kandidātu kopskaits Ierēdņu kandidātu skaits, kuru devuši solījumu un parakstījuši apliecinājumu Piezīmes
__________________ ministrija
(centrālais aparāts)
     
       
       
       
       
       

 

Valsts sekretārs    
    _____________________
199___.gada ___. ______________________   (paraksts)
     

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

23.06.1995